Slzy pokánia - 9. júl

„Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy, prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána…“ (Sk 3:19-20)

Pokánie zahŕňa istú dávku smútku, ktorú v dnešnej dobe tak často nevidíme. To slovo znamená nariekanie a dokonca stonanie. Nemyslím tým, že musíme mať ohromnú emocionálnu skúsenosť, ale verím tomu, že potrebujeme nejaké slzy pokánia. Potrebujeme vyjadriť nad svojimi hriechmi ľútosť a povedať: „Ó, Bože, zhrešil som proti tebe, a je mi to ľúto.“ Nie som emocionálny človek. Neviem prečo, ale nerozplačem sa ľahko. Ale keď som párkrát vo svojom živote plakal, bolo nad hriechom, ktorého som sa pred mnohými rokmi dopustil.

V deň, keď som prišiel ku Kristovi, som nevyronil ani jednu slzu. Neskôr som však prišiel domov, vyzrel som zo svojho okna na oblohu Severnej Karolíny a plakal som nad svojimi hriechmi. Vyznal som: „Ó, Pane, odpusť mi.“ A v duši sa mi rozľahol ten najúžasnejší pokoj. Od tej chvíle som vedel, že moje hriechy sú odpustené.

Modlitba dňa

Keď si spomeniem, ako som Ťa sklamal, milujúci Pane, pociťujem v srdci smútok. Odpusť mi moje slabosti.

Billy Graham Evangelistic Association

Odpustenie v manželstve - 6. júl

„Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1Jn 1:9)

V manželstve je nešťastím, ak pretrvá množstvo spustnutých spomienok na minulé hriechy na strane každého z partnerov. Ak by si len mladí ľudia mohli uvedomiť, že šťastné manželstvo nezáleží len na prítomnosti, ale aj minulosti, viac by sa zdráhali vstupovať do uvoľnených, intímnych vzťahov s kýmkoľvek a s každým. Mnohí boli v manželstvách ohrození silným ohlasom minulých hriechov, ktoré neboli len priznané, ale odhalené.

Čo sa týka nevyhnutnosti vyznávania minulých hriechov svojmu partnerovi, nemyslím si, že je to vždy vhodné a nevyhnutné. Poznám domácnosti, ktoré sa kvôli takýmto vyznaniam rozpadli. Hlavné je, aby sme akékoľvek svoje pochybenie vyznali Bohu, rozhodli sa byť verní manželským sľubom; a aby sme sa oslobodili od čiernej minulosti nepoškvrnenou prítomnosťou.

Modlitba dňa

Ďakujem Ti za odpustenie a zabudnutie mojej minulosti. Pomôž mi urobiť to isté, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Vzdialenosť robí srdce láskavejším - 4. júl

„… hľadajte to, čo je hore…“ (Kol 3:1)

Bol si niekedy oddelený od milovanej osoby? Priateľa alebo priateľky, ktorých si nevidel tri alebo štyri mesiace? Počkajte, až sa stretnete! S manželkou sme sa rozlúčili, no keď sme sa stretli opäť, znova to boli medové týždne. A práve tak to bude v ten slávny deň, keď sa Ježiš znova vráti. Budeme uchvátení do vzduchu, aby sme sa s Ním stretli a bude to tak, ako keď sa stretnú dvaja milenci. Akú nádej to máme!

Modlitba dňa

Pane Ježiši, keď prídeš znova, mnohé srdcia sa budú tešiť. Dovtedy budem s dychtivou radosťou čakať na ten slávny deň!

Billy Graham Evangelistic Association

Útecha v smútku - 2. júl

„Požehnaný Boh, ktorý nás potešuje v každom našom súžení,…“

(2Kor 1:3,4)

Biblia nás bezpochyby učí, že nad žiaľom môžeme triumfovať. Žalmista povedal: „Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie.“ Sebaľútosť neprinesie trvalú úľavu. Faktom je, že len prehĺbi tvoju mizériu. A neutíchajúci smútok pre teba nebude útechou, pretože smútok vyvoláva smútok. Ak je zármutok a plač nesený kresťanským spôsobom, zahŕňa v sebe aj útechu. „Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.“ V plači máme útechu, pretože vieme, že Kristus je s nami. On povedal: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ Utrpenie je znesiteľné, ak ho nemusíme niesť sami; a čím viac súcitu pociťujeme, tým menej je bolesť akútna.

Modlitba dňa

Vďaka, milujúci nebeský Otče, za prisľúbenie, že budeš našou útechou v smútku. V minulosti som už zažil tvoju uzdravujúcu útechu a viem, že ma nikdy nesklameš.

Billy Graham Evangelistic Association

Žiaden strach - 31. júl

„Lebo ma skryje vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku, vyvýši ma na skalu.“ (Ž 27:5)

Občas, keď sa dostaneme do určitých situácií, hovorievame: „Prečo Boh dovolil, aby sa mi toto stalo?“ Neskôr, keď prejde niekoľko rokov, a s odstupom času vidíme jasne, môžeme sa obzrieť späť a vidieť, prečo Pán urobil to, čo urobil – alebo prečo neurobil to, čo sme si mysleli, že má urobiť.

Ak mám byť úprimný, som rád, že často neviem, čo okolo mňa prebieha. Nemusíme vedieť, čo sa deje v nadprirodzenom ani v pozemskom svete, o možných sprisahaniach proti nám alebo o tých, ktorí nás chcú zničiť. Ale toto vieme: Pán je s nami, kdekoľvek sme.

Dávid, ktorý vedel, čo je to obávať sa o svoj život, napísal v Ž 27:5 tieto slová: „Lebo ma skryje vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku, vyvýši ma na skalu.“

A potom v Iz 54:17 počujeme: „Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa – znie výrok Hospodinov.“

Ľudia možno dokážu klamať a na čas všetkých zavádzať, ale napokon to vyjde najavo. Všetko sa nazve pravým menom. Dobrá správa je, že aj keď ľudia proti tebe ako Božiemu dieťaťu kujú pikle, nemusíš sa báť. Pán je s tebou. Bol s Pavlom v jeho väzenskej cele a je s tebou všade, kdekoľvek si.

https://www.harvest.org

Buďte zmužilí - 29. júl

„Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.“ (Žid 4:16)

Apoštol Pavol šiel do Jeruzalema, aby sa podelil s evanjeliom, a ocitol sa v chladnej vlhkej tmavej väzenskej cele.

Som si istý, že počas prvej noci v nej bol vystrašený, lebo Pán mu povedal: „Buď zmužilý, Pavel; lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme.“ (Sk 23:11) Ten výraz „buď zmužilý“ by sa dal preložiť „maj odvahu“. Usudzujem, že Pavol bol trochu ustráchaný, trochu frustrovaný.

Kedykoľvek čítame v Biblii, že sa objavili Boží anjeli a povedali: „neboj/te sa,“ bolo to zvyčajne preto, že sa niekto v tej chvíli bál. Takže keď sám Pán povedal: „Buď zmužilý, Pavol,“ Pavol presne v tej chvíli potreboval tieto neobyčajné slová.

Verš 11 zo Skutkov 23 tiež hovorí: „V nasledujúcu noc postavil sa Pán vedľa neho [Pavla].“ Niekedy sa zdá, akoby bol Pán jediný, kto pri nás stojí. Ale ak aj všetci ostatní Pavla opustili, Ježiš bol dostatočný spoločník. Ak ho všetci ostatní zavrhli, Ježišovo uznanie stačilo. Hoci okolnosti, v ktorých sa nachádzal, neboli ideálne, som si istý, že Pavol vedel, že je lepšie byť v tom väzení s Pánom než kdekoľvek inde bez Neho.

Ježiš je aj v tvojom väzení, nech je v tvojom živote to väzenie akékoľvek a kdekoľvek. On vie, čím prechádzaš. Máš Boha, ktorý vie, aké to je čeliť tomu, čomu čelíš. Preto choď k Nemu. Prines Mu svoje problémy. Prines Mu svoje starosti. Choď smelo pred Jeho trón a prijmi milosť a milosrdenstvo, ktoré On dáva, aby ti pomohol v čase tvojej núdze.

https://www.harvest.org