Ľudia, ktorým bolo odpustené, by mali odpúšťať - 4. október

„Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“

(1J 1:9)

Učiteľka besiedky rozprávala deťom o odpustení. Opýtala sa ich, čo potrebuje človek urobiť, aby dostal odpustenie od Boha. Nastala chvíľa ticha, po ktorej sa malý chlapec prihlásil, a povedal: „Musí hrešiť.“

To je pravda. Musíš hrešiť. A každý z nás je v tom odborník. Hrešíme častejšie, než si to uvedomujeme. Takže áno, musíme Boha žiadať o odpustenie. Väčšina kresťanov chápe, že nám Boh milostivo dáva Svoje odpustenie, hoci si ho nezaslúžime. Hovorí nám, že: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1J 1:9)

To je úžasné. Zväčša tomu rozumieme. Ale tu pre niektorých prichádza náročnejšia časť. Ľudia, ktorým bolo odpustené, by mali odpúšťať. Dostali sme od Boha odpustenie, a preto by sme mali toto odpustenie šíriť medzi ostatných – obzvlášť tých, ktorí nám ublížili.

Ako napísal C.S. Lewis: „Každý tvrdí, že odpustenie je super vec, až kým sám nemusí niekomu odpustiť.“ Nie je to pravda? Odpustenie je úžasné v teoretickej rovine, no oveľa ťažšie v praxi.

Čítal som štúdiu, ktorá bola napísaná na tému odpustenia. Odhalila, že 75 % ľudí, ktorí sa jej zúčastnili, verili, že Boh im minulé hriechy odpustil, ale len 52 % z nich odpustilo ostatným. Máme problém.

Písmo hovorí, že ak žiadame Boha o odpustenie, mali by sme aj my odpúšťať ostatným. Život je plný zranení a sklamaní. Máme okolo seba ľudí, ktorí nás zraňujú. A hádajte čo? Máme okolo seba ľudí, ktorých sme zranili. Potrebujeme sa naučiť, ako sa ospravedlniť a ako odpustiť.

Niektorí možno povedia: „Greg, počkaj chvíľu. Veď netušíš, čo mi ľudia urobili. Nemáš ani poňatia o tom, čomu som musel v živote čeliť. Je to neodpustiteľné.“

Nie, nemám ani potuchy. Ale toto vraví Biblia. Najdôležitejší dôvod, prečo by sme mali odpúšťať ľuďom, ktorí nám ublížili, je, že  nám to prikazuje Boh. Nemyslím si, že potrebujeme nejaký ďalší dôvod, ale tu je zopár ďalších.

Biblia nám vraví: „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi,“ a „Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu;  ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy.“ (Ef 4:32; Kol 3:13)

Neodpustenie takisto môže pozastaviť tvoj modlitebný život. Ježiš prikázal: „A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.“ (Mk 11:25)

To hlavné je, že ľudia, ktorým bolo odpustené, by mali odpúšťať.

https://www.harvest.org

Vízia neba - 2. október

„... zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.“ (Zjav 21:4)

Už si sa niekedy snažil niekomu niečo vysvetliť, a nevedel si pre to celkom nájsť slová? Už si sa niekedy snažil vysvetliť dieťaťu niečo zložité? Pre Boha je opísať nám nebo spôsobom, aby sme tomu mohli porozumieť, ako pre nás snažiť sa opísať krásu Havajských ostrovov trojmesačnému dieťaťu. Nie sme schopní pochopiť naším konečným ľudským vnímaním všetku nekonečnú slávu neba.

V skutočnosti apoštol Pavol, ktorý mal jedinečnú skúsenosť smrti a naozajstného odchodu do neba, povedal, že počul veci tak ohromujúce, že nemôžu byť vypovedané (pozri 2K 12:2-4). Pavol v podstate hovoril, že svoju skúsenosť nedokáže opísať slovami.

Nebo je nad naše pochopenie. Zatiaľčo v Biblii nie je veľa veršov, ktoré nám o ňom hovoria, Písmo nám vraví zopár vecí. Hovorí, že v nebi nebude tma. Nebude tam strach. Nebude tam utrpenie či smrť. Každá bolesť a hendikep, ktorým čelíme v tomto živote, v nebi pominie.

Sláva neba je v niečom oveľa väčšom než v našich nových telách – a dokonca v niečom väčšom než je absencia temnoty, smútku, bolesti a smrti. Fakt, že tam bude Ježiš Kristus, je lepší než všetka krása a všetky odpovede na naše otázky.

„Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse a uvidia rozsiahlu krajinu“ (Iz 33:17).

https://www.harvest.org

Koreň hriechu - 31. október

„Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.“ (R 8:37)

Základný problém, ktorému čelí náš svet, je nespravodlivá sociálna nerovnosť či nedostatok vzdelania, alebo dokonca fyzický hlad. Zisťujeme, že vysoko vzdelaní a dobre nasýtení ľudia sú nenásitní, nenávistní, zapálení a žiadostiví a vzdelanie to neodstránilo. Koreň hriechu v každom srdci je enormne hlboký, a je to zároveň aj základný problém svetových problémov. Iba Pánov oheň ho dokáže spáliť. A presne kvôli tomu Kristus prišiel na túto zem. Neprišiel vyliečiť príznaky. Prišiel, aby sa dostal ku koreňu ľudskej choroby.

Modlitba dňa

Otče, vykoreň z môjho života hriech – nedostatky, ktoré tam sú – a naplň ma svojou láskou, aby som mohol bojovať proti zlu, ktoré je prítomné v dnešnom svete.

Billy Graham Evangelistic Association

Musíme sa umenšovať - 29. október

„Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!“ (Žalosp 3:40)

Naša moderná filozofia sebaistoty a sebestačnosti spôsobila, že mnoho ľudí verí, že život zvládnu bez Boha.  „Náboženstvo,“ argumentujú, „môže byť v poriadku pre nejakých emocionálnych ľudí, ale nemôžeš poraziť človeka, ktorý v seba verí.“ Táto sebavedomá generácia však vyprodukovala viac alkoholikov, drogovo závislých, zločincov, vojen, zničených domovov, útokov, sprenevier, vrážd a samovrážd než akákoľvek iná generácia, ktorá kedy žila. Pre všetkých nastal čas preskúmať naše zlyhania, omyly a nákladné chyby. Je tu čas, keď budeme vkladať menej istoty do seba a viac dôvery a viery v Boha.

Modlitba dňa

Ako skúmam svoje srdce, vidím v ňom tak veľa seba. Žiadam Ťa o odpustenie, Pane – moja dôvera bude v Tvojom vedení.

Billy Graham Evangelistic Association

Boh zaopatruje - 26. október

„Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach.“ (2K 5:11)

Smrť je pre kresťana zamenenie stanu za budovu. Tu na zemi sme ako pútnici či kočovníci, žijeme v krehkých, chatrných domoch. Podliehame chorobe, bolesti a nebezpečenstvu. V momente smrti však zameníme tento rozpadávajúci sa stan za dom, ktorý nie je postavený rukami, ale je večný v nebesiach. Túlavý pútnik prichádza do svojho skutočného domova v momente smrti a dostáva oprávnenie na sídlo, ktoré nikdy neschátra a nerozpadne sa. Myslíš si, že Boh, ktorý zaopatruje tak bohato v tomto živote, ti po smrti nič nazaistil? Biblia vraví, že sme cudzincami v cudzej krajine. Tento svet nie je naším domovom, naše občianstvo je v nebi. Keď kresťan umiera, prichádza do Kristovej prítomnosti. Ide do neba, aby strávil večnosť s Bohom.

Modlitba dňa

Drahý Pane, udržuj ma dnes vo vedomí, že ako Tvoje dieťa nemám skutočný domov na tejto zemi, ale že jedného dňa zamením tento stan za príbytok, ktorý si mi v nebi pripravil.

Billy Graham Evangelistic Association

Aké bude nebo - 24. október

„Nič zlorečené viac nebude. Trón Boží a Baránkov bude v ňom a Jeho služobníci Mu budú slúžiť,“ (Zjv 22:3)

Biblia naznačuje, že Nebo bude miesto ohromného porozumenia a vedomosti o veciach, ktoré sme sa tu na zemi nikdy nenaučili. Keď bol sir Isaac Newton starý, povedal jednému človeku, ktorý vychvaľoval jeho múdrosť: „Som ako dieťa na pobreží, ktoré kde tu zbiera kamene a mušle, ale obrovský oceán pravdy stále leží predo mnou.“ A Thomas Edison raz vyhlásil: „Neviem ani milóntinu percenta o čomkoľvek.“ Mnohé Božie záhady – bôle srdca, skúšky, sklamania, tragédie a Božie mlčanie uprostred utrpenia – budú odhalené v nebi.

Modlitba dňa

Všetky otázky budú zodpovedané, milujúci Otče, keď zastanem svoje miesto v nebi, aby som Ťa oslavoval.

Billy Graham Evangelistic Association