Život premieňajúca sila - 8. október

„Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi, aj nad živými.“ (R 14:9)

Biblia s úžasnou početnosťou potvrdzuje fakt, že Kristovo telo bolo vzkriesené. Možnože najpriamejší z jeho výrokov je zaznamenaný Lukášom v knihe Skutkov apoštolov, kde informuje: „Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije.“ (Sk 1:3) Čo sa chystáme urobiť s týmito „mnohými spoľahlivými dôkazmi“? Niekto sa spýtal môjho kolegu Georga Beverly Shea, koľko toho vie o Bohu. Jeho odpoveď znela: „Neviem toho veľa, ale to, čo viem, zmenilo môj život.“ Možno nebudeme schopní vziať každučký dôkaz do vedeckého laboratória a potvrdiť ho; ale ak príjimame akékoľvek iné hictorické fakty, musíme prijať aj ten fakt, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

Modlitba dňa

Všetky spory týkajúce sa Tvojej existencie sú popreté, Pane Ježiši, keď cítim Tvoju prítomnosť každý deň. Poznanie, že Ty, môj živý Pane, si so mnou, privádza moju dušu k radosti!

Billy Graham Evangelistic Association

Chudoba duše - 5. október

„Veď bláznivý je môj ľud, nepoznáva ma…“ (Jer 4:22)

Neeexistuje úbohejší človek ako ten, ktorý nevie, že je vo veľkej núdzi. Spomínaš si na Samsona? Stojac v údolí Sorek, obklopený Filištíncami ešte nevedel, že Hospodin od neho odstúpil. Niekto raz naozaj povedal, že Nie je nad nevzdelanca, ktorý nič nevie a nevie, že nič nevie.  Žiaden človek nie je tak chorý ako ten, ktorý má smrteľnú chorobu, a nevie o tom. Žiaden človek nie je tak chudobný ako ten, ktorý nemá nič a napriek tomu si myslí, že je bohatý. Na farizejoch bolo poľutovaniahodné nie až tak ich pokrytectvo ako ich totálny nedostatok vedomia, akí zlí v skutočnosti pred Božím zrakom boli. Na človeku, ktorý si myslí, že je bohatý, ale v skutočnosti je chudobný; ktorý si myslí, že je  dobrý, ale v skutočnosti je zlý; ktorý si myslí, že je vzdelaný, ale v skutočnosti je negramotný, je vždy niečo poľutovaniahodné.

Modlitba dňa

Nech vždy pamätám na prvotnú chudobu svojej duše predtým, než ma zaplavila Tvoja láska, Pane Ježiši, a spoznal som Ťa ako svojho Spasiteľa.

Billy Graham Evangelistic Association

Nezaslúžená Božia priazeň - 3. október

„Milosťou ste spasení…“ (Ef 2:8)

„Milosť“ je podľa slovníka nezaslúžená Božia priazeň voči ľudstvu. Slovo „milosť“ sa iba v Novej zmluve vyskytuje stosedemdesiatkrát. Milosť sa nedá kúpiť. Je to nezaslúžený dar všemohúceho Boha biednemu ľudstvu. Keď si predstavím, ako Ježiš Kristus umiera na kríži, vidím v Kristovi nezaslúžený dar Božej milosti, ktorý zmieruje svet so sebou. Spievam so skladateľom piesne: „Úžasná milosť! Aký sladký je hlas, ktorý zachránil naničhodníka, ako som ja. Kedysi som bol stratený, no teraz som nájdený, bol som slepý, no teraz vidím.“ Tvoja ľudská myseľ s filozofiou oplácania láskavostí môže sotva pochopiť plný význam tejto Božej milosti. Keď sa ti však Božím vnuknutím podarí uchopiť jej celý význam, zanecháš obmedzenia ľudského zdôvodňovania a budeš sa tešiť z duchovného bohatstva Božej pravdy a výsady.

Áno, Božia milosť je skutočnosť. Tisíce ľudí už okúsili, preverili a dokázali, že je to viac ako chladné krédo, poslušná doktrína či nudná teória. Božia milosť bola preskúšaná ohňom ľudskej skúsenosti, ktorá dokázala, že je viac ako dostačujúca na problémy a hriechy ľudstva.

Modlitba dňa

Pane, pomôž mi tento deň prísť k plnejšiemu a bohatšiemu uvedomeniu Tvojej hojnej milosti. Povzbuď ma k službe Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association

Formuje ťa - 1. október

„Ak sme s Ním umreli, s Ním budeme aj žiť;“ 2Tim 2:11

Mám priateľa, ktorý počas hospodárskej krízy prišiel o prácu, majetok, ženu i bývanie. Ale húževnato sa držal svojej viery – toho jediného, čo mu zostalo. Jedného dňa sa pristavil a pozoroval mužov, ktorí robili kamenárske práce na obrovskom chráme. Jeden z nich osekával trojuholníkovitý kus kameňa. „Čo s tým budete robiť?“ opýtal sa ho môj priateľ. Robotník odpovedal: „Vidíte ten malý otvor tam hore pri veži? Nuž, ja ho tu dole tvarujem, aby hore pasoval.“ Pri odchode mal môj priateľ oči plné sĺz, lebo to vyzeralo, akoby cez robotníka prehovoril Boh a vysvetlil mu údel, ktorý práve prežíval: „Tu dolu ťa tvarujem, aby si pasoval tam hore.“

Modlitba dňa

Ďakujem Ti, Pane, za všetko Tvoje „tvarovanie“ v mojom živote, čo ma privádza bližšie k Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association

Aj kresťania môžu mať vo svete pokoj - 27. október

„Ale čože je to za sláva, keď vás bijú preto, že hrešíte?  Keď však dobre robíte, a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu,  lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje.“ 1Pt 2:20-21

Na zemi to nemôže byť inak: Keď sa už raz niekto stal kresťanom a začal vyznávať vieru slovami a životom, svet ako verný služobník večného Kristovho nepriateľa, diabla, nie je potešený a považuje to za neúctu a hanbu, ak človek nerozpráva, nežije a nekoná tak ako on. Začne sa hnevať, prenasledovať, mučiť, a kde je to možné, dokonca aj takých ľudí zabíjať. Z tohto dôvodu tiež často počujete múdrych mužov sveta, vysmievačov, povedať, že ak by Kristus chcel, mohol mať pokoj. Niekto to môže prehlásiť aj o všetkých kresťanoch: Oni by tiež mali pokoj a dobré časy, ak by sa len nechali poučiť, boli povoľní a mali by radi svet. Čo však má kresťan robiť? Funguje to takto: Ak hovoríš a konáš pravdu, vytváraš hnev a nenávisť. Dokonca aj starovekí pohania to povedali. Avšak nie je to chyba tých, ktorí hovoria pravdu, ale tých, ktorí ju nechcú počuť. Nemá kresťan vôbec hlásať pravdu a nechať kvôli takému tichu všetkých ľudí ísť k diablovi? Kto by si to chcel zobrať na zodpovednosť? Kto by to chcel? Ak chceš byť dobrým kresťanom, ktorý po tomto živote zamýšľa žiť večne, a chceš pomáhať ostatným dosiahnuť rovnaký cieľ, musíš úprimne konať ako kresťan a povedať, kam máš namierené, a ukázať svetu, že kráča širokou cestou do pekla a večnej smrti. Ak to urobíš, rozhneváš svet a budeš mať na krku diabla. Tí, ktorí chcú vyznávať Krista, a pomáhať svetu, musia, ako vo svojom Liste sv. Peter hovorí, znášať nepriateľstvo diabla a všetkých tých, ktorí sa držia diabla pre jeho službu a dobré skutky. Preto musíme mať na pamäti trpezlivosť, keďže svet veľmi nenávidí doktrínu nášho života a je k nej nepriateľský, a preto nás zneužíva, ohovára a prenasleduje extrémnym spôsobom. V spomínanom texte chce sv. Peter vyzvať kresťanov k trpezlivosti a tiež ich upokojiť znamenitými slovami a dôvodmi. Najprv poukazuje na ich povolanie, aby im pripomenul, z akého dôvodu a pre aký cieľ sa stali kresťanmi, keď hovorí: „Musíte v prvom rade vedieť, že ak veríte v Krista, ste povinní ho aj vyznávať. Ste v svätom, božom povolaní celej kresťanskej cirkvi, ktorá by vyznávaním Krista mala oslavovať Boha a presadzovať jeho kráľovstvo.“ Toto povolanie pozostáva jednoducho z konania dobra a na oplátku z premáhania zla. Pred svetom, v ktorom sa stretá najväčšie nepriateľstvo a ktorý je zasvätený a ustanovený na vykonávanie diabolskej a svetskej tyranie, by mali byť kresťania veľmi odsúdeniahodní ľudia. Ako hovorí Ž 44:23: „Vskutku, pre Teba bývame ničení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ Alebo ako obetné baránky, ktoré boli vydeľované a ktoré nemali dovolené ísť na pašu alebo mať mladé, len kvôli ich údelu, že budú jeden za druhým popravení. Preto chce teraz povedať: „Čo chcete robiť, drahí kresťania? Chcete byť vo svete bez znášania akéhokoľvek zla pre vaše dobré skutky? Chcete sa radšej nahnevať a tiež sa stať zlými a robiť zlé ako odpoveď na ich zlé skutky? Nepočujete? Boli ste k tomu povolaní – váš krst a kresťanská viera majú za následok utrpenie. Preto ste sa rozhodli skoncovať s diablom a vyznať Krista.“ Pravda spočíva v tom, že ak chcete mať oheň, musíte mať aj dym. Ak chcete byť kresťanom a Božím dieťaťom, rovnako musíte strpieť všetko, čo vám bude učinené práve kvôli tomu.

St. Louis ed., 12:542-544.

Ako sa zo slov stávajú zázraky - 20. október

„On im povedal: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci! Či to Kristus nemusel pretrpieť a (tak) vojsť do svojej slávy? Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom.“ Lk 24:25-27

Verš 1M 3:15 je prvým a hlavným veršom, z ktorého neskôr plynú ostatné. Ježiš bezpochyby na tento verš nezabudol, ale vysvetľoval ho svojím bohatým Duchom. Ako vidíme, slovami, ktoré môžeme nazvať zázraky. Žiaden rozum ich nie je schopný pochopiť. Pochopíme ich len vtedy, keď príde Duch Svätý, ktorý bude kázať a odhaľovať ich tým, ktorí daným slovám veria a v jednoduchosti srdca si ich uchovávajú. Až potom začnú chutiť. Dodajú moc a silu, takže človek bude musieť prehlásiť: „Deje sa to!“ To môže osvietiť srdce a zapáliť v ňom oheň. Takýmto spôsobom sa na verše v Mojžišovej knihe pozerali proroci a dochádzali k slávnym proroctvám o Kristovi, napr. v 7. Kapitole, 14. verši Izaiáš jasne na základe verša z 1M 3:15 formuluje jednoduchými slovami proroctvo o Kristovom narodení: „Ajhľa, panna počne, porodí syna…“ Podobne, celá 53. kapitola, ktorá sa týka jeho utrpenia, povstania a spôsobu, ako sa vydá ako obeť za náš hriech atď. Kristus na to bezpochyby odkazoval aj v tejto svojej kázni. Rovnakým spôsobom, apoštoli, títo pochabí rybári, tiež neučili Písmo v školách veľkých učiteľov písma, ale naučili sa mu rozumieť pomocou zjavenia, ktorým ich k písmu viedol Kristus. Z tohto dôvodu vedia premeniť jednoduchý verš na knihu alebo kázeň, ktorým svet nerozumie. A keby som mal Ducha, ktorého mal Izaiáš alebo Pavol, tiež by som mohol premeniť tento jeden verš na novú zmluvu, ak by to už niekto predo mnou neurobil. Odkiaľ sv. Peter dostal, alebo kde je to napísané v Mojžišovi, čo vraví v 1Pt 1:11: „Pátrali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich.“ Kto mu povedal, že to bol Kristov Duch a prorokoval veci týkajúce sa Krista, predtým než nejakí proroci existovali a že Kristus s Duchom Svätým boli pred všetkým? Sú to slová rybára alebo inteligentného a múdreho učiteľa písma? Žiadneho z nich. Sú to slová zjavenia Svätého Ducha, ktorý ich už predtým zjavil prorokom. Podobne ako keď je v Mojžišovi napísané, čo List Židom vraví v 1. Kapitole, vo veršoch 3 – 4, že Kristus sa posadil na pravici Otca ako Pán nad všetkým a stal sa oveľa väčším a lepším než anjeli. Pre uistenie – vyňal to zo Starej zmluvy. Nie však zámerne. Videl to tam zjavením. Preto nakoniec dodáva: Ak je Kristus Božím synom a Pánom anjelov, určite je dôstojnejší než anjeli. Teraz je akýkoľvek anjel dôstojnejší než celý svet a ľudská podstata. Napriek tomu, prirodzené dieťa panny ľudskej podstaty musí byť Pánom nielen nad zlými anjelmi, ale aj nad dobrými a svätými. Preto musí byť jednej moci a podstaty s Bohom. Nikto tomu nebude veriť, ak len nie cez zjavenie. Keby som chcel vziať Mojžiša, žalm, Izaiáša a tiež toho istého Ducha, ktorého mali, urobil by som nový zákon tak dobrý ako ten, ktorý napísali apoštoli. Keďže však Ducha nemáme v takom bohatstve a moci ako mali oni, musíme sa učiť od nich a piť z ich fontán. Ostatné verše, ktoré Kristus vyložil pre učeníkov, boli nepochybne tie, ktoré neskôr použili aj apoštoli. Na zemi ich počuli priamo od Krista a po zoslaní Ducha Svätého sa ich naučili chápať lepšie.

St. Louis ed., 11:677-679.