Sila voľby - 30. júl

„Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne,… Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára.“ (Iz 61:1)

Viktor Frankl vo svojej knihe Hľadanie zmyslu života opisuje reakcie dvoch bratov s rovnakým dedičstvom, prostredím, v rovnakom koncentračnom tábore pod nacistickou vládou. Z jedného sa stal svätec a z druhého podliak. Frankl nám udáva dôvod. Povedal: „Každý človek má v sebe silu vybrať si, ako bude reagovať v každej situácii, ktorá sa mu prihodí.“ Boh nás obdaril silou voľby. Niektorí ľudia dnešnej doby si neželajú prijať zodpovednosť za svoje konanie. Obviňujú spoločnosť. Obviňujú prostredie. Obviňujú školy. Obviňujú okolnosti. Adam však zhrešil v dokonalom prostredí za dokonalých okolností. Nemôžeme dávať všetko za vinu niekomu inému. Musíme prijať svoj podiel viny. Spoločnosť tvoria jednotlivci. Ak je v našej spoločnosti sociálna nespravodlivosť, my sme tí zlí; sme totiž súčasťou spoločnosti. Prijmime svoju zodpovednosť niečo s tým urobiť.

Modlitba dňa

S tvojou pomocou, živý Pane, chcem robiť správne rozhodnutia, aby som sa mohol dotknúť spoločnosti Tvojou uzdravujúcou láskou.

Billy Graham Evangelistic Association

Pravý hrdina - 27. júl

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda, i život…“ (J 14:6)

Kvôli tomu, že sa mladí ľudia sklamali v spoločnosti, začali hľadať odpovede na svoje otázky sami. Všade, kam cestujem, nachádzam mladých ľudí, ktorí sa pýtajú: Čo je pravda? Kto to hovorí? Čo je správne a čo nesprávne? Existuje nejaká najvyššia autorita? Áno! Tá autorita existuje! Jestvuje morálny zákon! Príkladom tohto zákona bola skutočná Osoba. Existuje pravý hrdina, v ktorého môžeš veriť a ktorý ťa nikdy nesklame. Jeho meno je Ježiš Kristus. Narodil sa do sveta, ktorý bol neusporiadaný a presiaknutý nespravodlivosťou rovanko ako ten tvoj. Zmenil ho však tým, že zmenil ľudí.

Modlitba dňa

Ty, Pane Ježiši, si Najvyššia autorita a moja duša ťa chváli!

Billy Graham Evangelistic Association

Povzbudenie - 25. júl

„... očakávajúc blahoslavenú nádej…“ (Tit 2:13)

Jedným z najlepších spôsobov, ako sa zbaviť frustrácie, je pamätať na to, že Kristus sa znova vráti. Najvzrušujúcejšia slávna pravda na celom svete je druhý príchod Ježiša Krista. Keď sa rozhliadneme vôkol seba, a z každej strany vidíme pesimizmus, mali by sme si pamätať, že Biblia je jediná kniha na svete, ktorá predpovedá budúcnosť. Biblia je modernejšia než zajtrajšie ranné noviny. Biblia presne predpovedá budúcnosť a tvrdí, že naplnenie všetkých vecí je druhý príchod Ježiša Krista na zem. Ak je dnes tvoj život pochmúrny, depresívny a tmavý, Kristus môže tieto temné mraky prevrátiť naruby. Slnečný svit Jeho lásky môže stále zažiariť do najtemnejšej časti tvojho života.

Modlitba dňa

Túžim vidieť Tvoju tvár, Ježiši Kriste, teším sa z očakávania Tvojho opätovného príchodu!

Billy Graham Evangelistic Association

Náš čas - 23. júl

„Nebuďte ustarostení o svoj život,…“ (Mt 6:25)

Niektorí ľudia sa pýtajú: „Myslíš si, že Boh má na mňa čas?“ Nevieš, aký je môj život zmätený, aký je rozpačitý, tlaky, napätie doma, problémy v práci, toľko veľa vecí, o ktorých som ti možno ani nemohol povedať, vrátane hriechov v mojom živote, ktorých sa akosi neviem vzdať.“ Áno, Boh má pre teba čas. Keď Ježiš zomieral na kríži, mal čas na lotra, ktorý sa naňho obrátil a povedal: „Pane, spomeň si na mňa.“ To je všetko, ako je zaznamenané, čo lotor povedal: „Pane, spomeň si na mňa.“ To, čo však naozaj hovoril, bolo: „Nie som hoden. Prestúpil som všetky zákony. Zaslúžim si peklo. Len si ma pamätaj. A Ježiš sa k nemu v tej chvíli obrátil a povedal: „Dnes budeš so mnou v raji.“

Modlitba dňa

Dokonca v Tvojom najväčšom utrpení, Pane Ježiši, si mal čas uistiť o svojej láske ďalšieho človeka. Moje srdce utišuje vedomie, že starostlivosť o moju dušu je večná.

Billy Graham Evangelistic Association

Myšlienky a skutky - 20. júl

„Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou, ó Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ!“ (Ž 19:14)

Robert Browning povedal: „Myšlienka je dušou skutku.“ Emerson vyhlásil: „Myšlienka je pozadím skutku. Predchodcom každého skutku je myšlienka.“ Ak by raz Boh zničil svet pre jeho pretrvávajúce zlomyseľné predstavy, nebolo by rozumné veriť, že všetok hriech, žiadostivosť a zhýralosť, ktoré sa dnes rozmáhajú, zarmucujú Jeho srdce práve tak, ako to bolo vtedy, keď ho zničil naposledy? Mnoho ľudí sníva o hriechu, predstavuje si hriech a ak by mali príležitosť, tak by sa mu oddali. To, čo im chýba, je len príležitosť. Z Božieho pohľadu sú to rovnako veľkí hriešnici, ako keby nemorálnosť naozaj spáchali. Všetky priestupky začínajú hriešnym zmýšľaním.

Tí, čo ste spoznali Krista, kvôli čistote srdca sa chráňte pred oplzlými obrazmi a zmyselnosťou, ktorú satan premieta na obrazovke vašej predstavivosti. Starostlivo si vyberajte knihy, ktoré čítate, kriticky si vyberajte druh zábavy, na ktorej sa podieľate, ľudí, s ktorými sa dávate do reči, a prostredie, v ktorom sa nachádzate. Nemali by ste dovoliť hromadeniu hriešnych predstáv vo vašej mysli a duši viac, ako by ste nechali nazhromaždiť odpadky vo svojej obývačke.

Modlitba dňa

Potrebujem, aby boli moje myšlienky neustále očisťované silou Tvojho Ducha, všemohúci Bože.

Billy Graham Evangelistic Association

Oslobodený od sebectva - 18. júl

„On musí rásť, a ja sa umenšovať.“ (J 3:30)

Egocentrizmus je základnou príčinou väčšiny nášho životného utrpenia. Hypochondria, mentálna choroba, ktorá je sprevádzaná melanchóliou a depresiou, je často spôsobená sebaľútosťou a egocentrizmom. Väčšina z nás trpí duchovnou krátkozrakosťou. Naše záujmy, lásky a energia sú príliš často zamerané na nás. Ježiš vyzdvihoval fakt, že Jeho učeníci majú žiť skôr pre iných než pre seba. Bohatému mládencovi povedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach;…“ (Mt 19:21) Nebolo to najmä rozdanie mládencovho majetku, čo Ježiš požadoval, ale oslobodenie od sebeckosti a jej zničujúceho účinku na osobnosť a život.

Modlitba dňa

Uč ma natoľko otvoriť srdce Tebe, že v ňom nebude miesto pre moje ego. Očisti ma, Pane, od všetkých sebeckých myšlienok a skutkov.

Billy Graham Evangelistic Association