Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (304)

štvrtok, 29 október 2020 02:00

Ži ovocie Ducha - 29. október

Napísal(a)

„Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon.“ (Gal 5:22,23)

Kristus ťa môže zbaviť vnútorného konfliktu. Človek bez Boha sa vždy ocitá medzi dvomi túžbami. Jeho prirodzenosť ho nabáda na zlé a svedomie ho vyzýva k dobru. Antagonické túžby a nenávistné emócie ho potom držia v stave osobnostnej nestability. Medicínski vedci usúdili, že tento konflikt je hnacou silou väčšiny fyzických porúch a nervových kolapsov. Mnohí lekári v súčasnosti veria, že medzi mnohými príčinami spôsobujúcimi nachladnutie, sú stres, napätie a vnútorný konflikt. Pavel musel byť uprostred podobnej osobnej občianskej vojny, keď zvolal: „Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ Následne si sám odpovedá, keď hovorí: „Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána!"

Modlitba dňa

Pane, len tvoj Duch Svätý má kontrolu nad mojimi najvnútornejšími pocitmi. Pomôž mi byť si dnes vedomý Tvojej prítomnosti.

Billy Graham Evangelistic Association

nedeľa, 25 október 2020 01:00

Zmena srdca - 25. október

Napísal(a)

„Ale vy ste sa nie takto učili o Kristovi! Ak ste totiž počuli o Ňom... zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých klamných žiadostiach...“ (Ef 4:20-22)

Pavel nebol krotký predtým, ako sa obrátil. Namyslene a kruto zatýkal všetkých kresťanov a usiloval sa ich zničiť. Bol fanatický, sebecký a vyzdvihovaný druhými. No keď napísal vrúcny a láskyplný list zborom Galácie, medzi iným povedal: „Ovocie Ducha je... nežnosť, dobrotivosť... krotkosť.“ Krotkosť, ktorú mal, mu bola daná od Boha, nebola vytvorená človekom. Byť pokorní nám nie je prirodzené. Práve naopak, v našej prirodzenosti je pýcha a povýšenosť. Preto je pre každého z nás také dôležité znovuzrodenie. To je dôvod, prečo Ježiš úprimne a jasne povedal nielen Nikodémovi, ale každému z nás: „Musíš sa znovu narodiť.“ Tam začína krotkosť. Potrebuješ zmenu prirodzenosti.

Modlitba dňa

Nebeský Otče, daj mi rovnakú krotkosť, akú si dal Ježišovi.

Billy Graham Evangelistic Association

streda, 21 október 2020 02:00

Je milosrdný - 21. október

Napísal(a)

„Kto je Boh ako Ty... lebo rád udeľuje milosť.“  (Mich 7:18)

Mnohí chcú vedieť, čo Boh hovorí, len zo zvedavosti. Chcú to analyzovať a rozpitvávať vo vlastných pokusných skúmavkách. Pre takýchto ľudí Boh ostáva v absolútnom tichu „tam niekde“. Prehovára k tým, ktorí sú ochotní počúvať Ho, prijať Ho, a tým, ktorí sú ochotní Ho poslúchnuť.

Ježiš povedal, že sa najskôr musíme pokoriť ako malé deti. Boh sa často zjavoval krotkým a pokorným ľuďom – pastierovi oviec, akým bol Dávid, drsnému púštnemu mužovi ako Ján Krstiteľ, pastierom, ktorí dozerali na svoje stádo, dievčaťu menom Mária. Ako Boh hovorí? Ako môže slepý vidieť? Ako môže hluchý počuť?  

Boh od počiatku k človeku prehováral. Adam počul Pánov hlas v záhrade Eden. Adam mal dvoch synov, Kaina a Ábela, a Boh hovoril aj k nim. Kain odmietol to, čo mu bolo zjavené, no Ábel bol Božiemu Slovu poslušný. Ábelova odpoveď dokázala, že človek, ktorý je skazený a ochromený hriechom, môže zareagovať na Božie volanie. A takto, už na počiatku, začal Boh skrze zjavenie stavať most medzi sebou a ľuďmi.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, aký si milosrdný. Túžim preukazovať rovnaké milosrdenstvo.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 17 október 2020 02:00

Žiť v Jeho moci - 17. október

Napísal(a)

„Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (Fil 4:13)

Ježiš bol pokorného srdca. Ak v nás prebýva, pýcha nikdy nebude vládnuť v našich životoch. Ježiš mal milujúce srdce. Ak v nás zotrváva, nenávisť a horkosť nad nami nikdy nebudú mať moc. Ježiš mal srdce, ktoré rozumelo a odpúšťalo. Ak v nás žije, milosť bude zmierlivo pôsobiť na naše vzťahy s blížnymi. Ježiš mal nesebecké srdce. Ak v nás žije, sebeckosť nebude nikdy prevládať, no pred sebeckými pohnútkami bude vždy stáť služba Bohu a iným. Možno si hovoríš: „Je toho príliš veľa!“ S tým súhlasím. Ak by si sa Mu chcel vyrovnať svojou silou a vlastným srdcom, nebolo by to možné. Pavel si uvedomoval, že takéto srdce nikdy nezíska vlastnou snahou.    

Modlitba dňa

Ježiš, ži vo mne dnes tak, aby som vyžaroval Tvoju lásku a milosť.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 13 október 2020 02:00

Nepriateľ nás klame - 13. október

Napísal(a)

„Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešľachetníka.“ (Ef 6:16)

O diablovi existuje veľa vtipov, no diabol nie je vtip. Ak by som o satanovi hovoril univerzitným študentom pred pár rokmi, zobrali by to na ľahkú váhu, no teraz už nie. Dnešní študenti chcú o diablovi vedieť čo najviac, rovnako aj o čarodejníctve a okultizme. Mnohí nevedia, že sa obracajú k satanovi. Sú oklamaní, pretože podľa slov Ježiša Krista je satan otec lží a najväčší klamár všetkých dôb. Nazýva ho podvodníkom. Pri ceste za svojím cieľom diabol ľudí zaslepuje voči ich potrebe Krista. V našom svete pôsobia dve sily – Kristova sila a diablova sila. Musíš si vybrať.

Modlitba dňa  

Rozhodol som sa Ti slúžiť, môj drahý Ježiš. Daj mi svoju silu, aby som vedel bojovať proti satanovým podvodom.

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 09 október 2020 02:00

Múdrosť na dnešný deň - 9. október

Napísal(a)

„Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ... a dostane sa mu jej.“ (Jk 1:5)

Zmierenie s Bohom, pokoj Boží v ľudskom srdci a radosť zo spoločenstva s Kristom majú blahodarný vplyv na telo aj myseľ a vedú k rozvoju a uchovaniu fyzickej aj mentálnej sily. Kristus teda podporuje najlepšie záujmy tela a mysle, ako aj ducha – ako prídavok k vnútornému pokoju, rozvoju duchovného života, radosti a spoločenstva s Kristom a novej sile, ktorá prichádza po znovuzrodení. Existujú isté výsady, z ktorých majú úžitok len skutoční kresťania. Jednou z takých výsad je Božia múdrosť a nepretržité vedenie.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, dovoľ mi žiť tak blízko Teba, aby mi Tvoja múdrosť nepretržite vstupovala do mysle.

Billy Graham Evangelistic Association

pondelok, 05 október 2020 02:00

Premôž pokušenie - 5. október

Napísal(a)

„Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.“ (Ž 119:11)

Keď prídu pokušenia, dovoľ mi navrhnúť ti, aby si prosil Boha o silu a aby ti ukázal cestu, ktorú ti pripravil k úniku. A ešte jedna rada: buď si stopercentne istý, že sa sám zámerne nevystavuješ pokušeniam. Nie všetci sme vystavení rovnakým slabostiam a pokušeniam. Pre niekoho môže byť pokušením alkohol; pre iného to môžu byť nečisté myšlienky a činy; pre iného zase chamtivosť a nenásytnosť; pre iného kritizovanie druhých a neláskavý postoj. Bez ohľadu na to, čo to môže byť, buď si istý, že satan ťa bude pokúšať v tvojej slabosti, nie keď budeš silný. Náš Pán nám išiel príkladom v tom, ako prekonať diablove pokušenia. Keď bol pokúšaný na púšti, zakaždým satana premohol s použitím Biblie.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, s pomocou štítu Tvojho Slova budem čeliť pokušeniam.  

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 01 október 2020 02:00

Skroť svoj jazyk - 1. október

Napísal(a)

„Ak si niekto myslí, že slúži Bohu, a jazyk si nedrží na uzde, ale oklamáva si srdce, u takého je daromné uctievanie Boha.“ (Jk 1:26)

Všetky problémy sveta by sa dali vyriešiť za jednu noc, ak by boli ľudia schopní zvíťaziť nad jazykom. Predstav si, že by neexistoval hnev, oplzlosti, klamstvá, žiadne šomranie či sťažovanie sa. Predstav si, že by sa nerozprávali žiadne neslušné príbehy, neexistovala by nespravodlivá kritika – ako odlišne by ten svet vyzeral! Biblia učí, že ten, kto je schopný skrotiť si jazyk, má kontrolu nad celým človekom. Predtým ako prehovoríme, by sme sa mali samých seba opýtať tri otázky: Je to pravda? Je to láskavé? Oslavuje to Krista? Ak by sme vždy pred hovorením rozmýšľali, bolo by oveľa menej zlomyseľných rečí, nastalo by duchovné prebudenie a prehnalo by sa cirkvou na Slovensku.

Modlitba dňa

Nech si pamätám dôležitosť nadvlády nad svojím jazykom. Modlím sa, aby konverzácie, ktoré dnes budem viesť, prinášali radosť Tvojim očiam, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 30 október 2020 02:00

Začína to srdcom - 30. október

Napísal(a)

„Vy cudzoložníci a cudzoložnice,  či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha.“ (Jk 4:4)

Niektorí ľudia sú na tom finančne veľmi dobre, a predsa k majetku nie sú pripútaní. Rozumejú, že pochádza od Boha a že im to, čo majú, môže kedykoľvek zobrať, preto sa toho držia len zľahka. Potom sú tu ľudia, ktorí visia na všetkom, čo majú. Celý ich životž sa točí len okolo toho, čo vlastnia.

Abrahám a Lót nadobudli obrovské bohatstvo. Na svoju prosperitu však odpovedali rozdielne. Abrahám vlastnil majetok, no v Lótovom prípade majetok vlastnil jeho. Mimochodom, na úspechu nie je nič zlé. Ak niekto usilovne pracuje, sporí, investuje svoje peniaze a odvádza desiatky, ak uctieva Pána a žije charakterný život, potom je pravdepodobné, že sa mu finančne bude dariť. Nemalo by nás šokovať, že Boh požehná niekoho, kto si váži biblické princípy.

Tieto rozdiely medzi Abrahámom a Lótom neboli výsledkom zeme, ktorú vlastnili, hladomoru, ich majetku či dokonca ich pastierov, pretože jadrom každého problému je problém so srdcom.

Lótove srdce bolo v tomto svete, čoho dôkazom je to, kde napokon žil. Lót chcel všetko, čo mu mohol svet ponúknuť, no zároveň chcel mať priateľstvo s Bohom. Na druhej strane, Abrahám bol spokojný s tým, čo mal. Lót chcel oveľa viac. Lót chcel veci, no Abrahám chcel Boha. Lót chcel byť priateľom sveta, avšak Abrahám chcel byť Božím priateľom.

Biblia nás varuje: „Vy cudzoložníci a cudzoložnice či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu?  Kto teda chce byť priateľom sveta,  prejavuje sa ako nepriateľ Boha.“ (Jk 4:4)

Musíš sa rozhodnúť: Chceš byť Božím priateľom? Alebo chceš byť priateľom sveta? Nemôžeš byť oboje.

https://www.harvest.org

streda, 28 október 2020 02:00

Spoločnosť, v ktorej sa zdržiavame - 28. október

Napísal(a)

„a naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť;  nazvaný bol priateľom Božím.“ (Jk 2:23)

Abrahám je nám v Písme jedinečne predstavený ako Boží priateľ. Raz povedal Boh svojmu priateľovi Abrahámovi, že chce, aby opustil svoj pohanský život a uctievanie falošných bohov, rodinu. Zbalil si svoje veci a šiel. Boh v podstate povedal: „Chcem, aby si so svojou ženou Sárou išiel na isté miesto. Netušíš ani, kde to miesto je. To ti odhalím neskôr. No chcem, aby si šiel.“

Abrahám poslúchol − sčasti. Veľký krok bol, že odišiel. Ešte väčší, že opustil svoju rodinu. No jedného člena rodiny si vzal so sebou: svojho synovca Lóta, ktorý mal na svojho strýka nepriaznivý vplyv.

Všetci poznáme ľudí, ktorí nás duchovne budujú, keď sa nachádzame v ich blízkosti. Odchádzame od nich s pocitom väčšej blízkosti s Pánom a posilenenia vo viere. Taktiež však poznáme ľudí, ktorí nás duchovne rúcajú, keď sa nachádzame v ich blízkosti. Lót bol ten typ človeka, ktorý Abraháma ťahal dole.

Ako vraví 2Tim 2:22: „Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.“

Mal som príležitosť stretnúť a spoznať mnoho úžasných Božích mužov a žien, ktorí na mňa hlboko zapôsobili. A potom som tiež spoznal iných kresťanov, ktorí boli vždy kvôli niečo podráždení. Stále ich niečo vytáčalo. Pripomínajú mi Dona Quichota bojujúceho s veternými mlynmi. Vždy musia mať nejakého nepriateľa alebo sa snažia o pomstu. Veľmi ma to vyčerpáva.

A čo ty?  Aký vplyv máš na ostatných? Si božím alebo bezbožným vplyvom? Buduješ ostatných, alebo im dávaš zabrať?

https://www.harvest.org