Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (366)

pondelok, 02 november 2020 02:00

Začína to voľbou - 2. november

Napísal(a)

„Vtedy povedal Abrám Lótovi: Nech nieto sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi,  veď sme príbuzní.  Či nemáš pred sebou celú krajinu?  Oddeľ sa teda odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo; ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo… Abrám býval v Kanaáne, ale Lót býval v mestách Okolia jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu.“ (1M 13:8-9,12)

Často sa stretávam s tým, že ľudia, ktorých najviac láka svet sú tí, ktorí vyrastali v cirkvi. Na druhej strane, keď si už raz žil vo svete a videl si jeho slabosť, môže ťa to celkom znechutiť.

Do určitej miery som prišiel ku Kristovi vylučovacou metódou. Vedel som, kde odpoveď nebola. Videl som všetko, čo mi ponúkal svet, okrem iného aj cez život mojej mamy a do istej miery cez svoje vlastné hlúpe rozhodnutia. Tieto veci ma neťahali.

Abrahámovho synovca Lóta tieto veci priťahovali rovnako ako nočného motýľa svetlo. Lót je v Novej zmluve opísaný ako veriaci, no problém bol ten, že sa spoliehal na Abraháma. Abrahám kráčal s Bohom, no Lót kráčal s Abrahámom. Lót potreboval tohto Božieho muža, aby mu pomohol posúvať sa vpred. Nevybudoval si svoj vlastný blízky vzťah s Pánom.

Avšak Abraháma priťahoval Boh. Bola to láska Abraháma k Pánovi, ktorá mu pomohla udržať si správnu perspektívu. Abrahám sa zameral na večné veci.

Lót urobil zlé rozhodnutia a séria krokov ho priviedla k tomu, že skončil na nesprávnom mieste. Upadnúť do hriechu sa niekedy podobá snahe schudnúť. Snažíš sa, ale podvádzaš. Preto hľadáš logicky znejúce ospravedlnenie: „Už som to raz pokazil, tak to môžem pokaziť znovu. Aj tak som tú diétu už porušil.“

Takto funguje hriech. Myslíš si: „Viem, že by som to nemal robiť, ale urobím to len raz.“ Potom si povieš: „No, už som urobil tamto, tak ešte spravím toto.“ Séria malých rozhodnutí vedie k väčším a horším rozhodnutiam. Takto je to s hriechom. Malé veci sa vždy zmenia na veľké.

https://www.harvest.org

sobota, 28 november 2020 02:00

Viera, ktorá prináša spásu - 28. november

Napísal(a)

"Teda viera je z počúvania a počúvanie skrze slovo Kristovo." List apoštola Pavla Rímskym 10:17

Viera, to nie je len vec mysle. Viera, ktorá prináša spásu, nespočíva v názore, v uznávaní určitého chápania, vo vyjadrovaní určitých myšlienok.
Je to srdce, ktorým "veríme na spravodlivosť..." (R 10:10)

Ale nikto nemôže rozkazovať srdcu. Nie my ovládame svoje srdce, ale srdce ovláda nás.
Srdce v Božom Slove znamená to, čo je najcentrálnejšie v našej osobe. To, čo sa deje v srdci, ovplyvňuje celého človeka. Rozhoduje o tom, o čom človek rozmýšľa, čo si myslí, čo chce, rozhoduje o našom svedomí a citovom živote.

Viera prinášajúca spásu znamená teda úplný osobný vzťah medzi Bohom a človekom, ktorý v Neho verí. Preto človek, ktorý pravdivo uvažuje o sebe, si nemôže sám vytvoriť vieru. Viera, ktorú si človek v sebe dokáže vytvoriť, nemá s vierou, ktorá prináša spásu, nič spoločné. Je to buď len vec rozumu, alebo výkon vôle. Keď sa v dnešnej dobe často hovorí o posilňovaní svojej viery, má to často len málo spoločné s vierou v biblickom chápaní.

Viera, ktorú si ľudia dokážu vytvoriť, sa nazýva v Božom Slove ’mŕtvou vierou’, a tá nedokáže v živote človeka nič. A preto to nie je nejaký zlý znak, že človek verí len veľmi ťažko. To dokazuje, že viera je niečo viac ako vec rozumu alebo vôle.

Ako teda prichádza človek k viere?
Človeku dáva vieru do srdca Duch Svätý. Tak, ako spasenie, aj viera je ’dar Boží’. (Ef 2:8) "Ale nie je užitočné prosiť Boha o vieru a potom sa posadiť do kúta a čakať, kým Boží Duch príde." (Luther) Viera sa vytvára v srdci skrze počúvanie slova o Pánovi Ježišovi, ’skrze Slovo Ježišovo’.
Slovo o Pánovi Ježišovi nielen o Ňom hovorí, ale skrze to Slovo k nám prichádza sám Pán Ježiš osobne! Čítaj, počúvaj, hovor a spievaj o Ňom!

"A teraz pre vieru v Jeho meno prinavrátilo Jeho meno silu tomu, ktorého vidíte a znáte." Skutky apoštolov 3:16

Toto povedal Peter o človekovi, ktorý bol chromý od narodenia, a ktorého uzdravil pri dverách chrámu. Bolo to meno Pána Ježiša, ktoré ho uzdravilo. Tento muž vložil v Neho svoju dôveru.

Je to v úplnej zhode s Božím Slovom, keď povieme: Vierou v Pána Ježiša získavame spásu!
V Žalme 37:40 sme včera čítali trojité zasľúbenie: Hospodin pomáha, vyslobodzuje - áno, vyslobodzuje od bezbožníkov - a zachraňuje. To sú veľké zasľúbenia. Obsahujú všetko, čo človek potrebuje preto, aby bol Božím dieťaťom, aby žil životom kresťana a tiež - aby bol pri tom, keď príde Pán Ježiš opäť, aby si zobral svojich. Zasľúbenie: ’Vyslobodzuje ich od bezbožníkov’, sa dokonale naplní pri Ježišovom príchode. Naplňuje sa aj pri tom, kto zomiera a požehnaný opúšťa tento svet a ide k Pánovi Ježišovi, aby bol s Ním v raji.
Týmto spôsobom dáva Božie Slovo odpoveď na otázku, ktorú majú v sebe mnohí ľudia dnešnej doby. Kto bude vytrhnutý, keď sa Pán Ježiš opäť vráti? Kto bude spasený a dosiahne cieľ v Božom dokonalom kráľovstve? ’Spasený’ totiž v Božom slovníku znamená dosiahnuť cieľ v Božom dokonalom kráľovstve.

Odpoveď je jednoduchá. Všetky tieto zasľúbenia sa týkajú toho, kto sa utieka k Nemu! Božie Slovo to hovorí jasne: preto, lebo sa k Nemu utiekajú.
Či hovoríme, že veríme v Pána Ježiša, alebo hovoríme, že sa k Nemu utiekame, tvrdíme stále to isté. Viera má veľa iných výrazov aj v Biblii: prísť k Pánovi Ježišovi, prijať Pána Ježiša, vyznávať meno Pánovo, vložiť svoju dôveru v Hospodina, a mnoho podobných.
Ak sa pokúsime zhrnúť všetky tieto pojmy do jedného výrazu, nemôžeme sa pravde priblížiť viac, ak povieme: viera je, že srdce je nasmerované k Pánovi Ježišovi!

streda, 18 november 2020 02:00

Viera, ktorá ťa spasí - 18. november

Napísal(a)

"Hospodin im pomáha a vyslobodzuje ich, vyslobodzuje ich od bezbožníkov a zachraňuje ich, lebo sa k Nemu utiekajú." Žalm 37:40

Mnohí čestní a bojujúci ľudia - takí, ktorí sa snažia brať Slovo Božie vážne a chcú žiť podľa neho - sa sťažujú, že nie sú schopní veriť.
Keby som len tomu mohol veriť, hovoria, nepochyboval by som, že Božia milosť a spasenie je aj pre mňa. Ale ako môžem vedieť, že je pre mňa, keď nie som schopný tomu veriť? Títo ľudia majú v sebe mylnú predstavu o tom, čo to v skutočnosti znamená veriť.

Po prvé, nie je to viera sama o sebe, ktorá nás zachraňuje. Otázkou nie je to, či verím. Nie. Otázkou je: komu a čomu verím! Čomu dôverujem! Ku komu sa utiekam!
Viera je sama o sebe ničím. Je výrazom pre osobný, bezprostredný vzťah medzi Bohom a obyčajným človekom, ktorý je sprostredkovaný Božím Slovom. Preto ani nie je viera predstavená v Božom Slove ako cesta spasenia pre nás, okrem prípadov, kedy je postavená do protikladu zo skutkami.
Spasenie spočíva vo viere v Pána Ježiša, vo viere v evanjelium, vo viere v samotného Boha.
"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." ( J 3:16)
"Kto verí v Syna, má večný život." (J 3:36)
"...a kto verí v Neho, nebude zahanbený." (R 9:33)
Takto by sme mohli pokračovať. Celý čas sa opakuje: v Neho, v Syna, v evanjelium. Všimnite si, ako Božie Slovo hovorí o viere bez toho, aby ju nazvalo vierou. V dnešnom verši je trojité zasľúbenie. Hospodin pomáha, vyslobodzuje a zachraňuje. Koho? Tých, ktorí sa k Nemu utiekajú.
Ak vieš, že tvoje útočište je v Pánovi Ježišovi, ak sa utiekaš k Božiemu Slovu a zasľúbeniam, potom máš vieru, ktorá ťa spasí.

"Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím." Evanjelium podľa Jána 7:17

Spýtajme sa aj dnes: Čo to znamená plniť Božiu vôľu? V skutočnosti to znamená veriť v Pána Ježiša a mať v Ňom útočište.

Preto nie je správne, ak dávame znak rovnosti medzi Božiu vôľu a zákon. Zákon je zjavením Božej svätosti. V našom vzťahu k Bohu je zákon daný na to, aby sme si uvedomili, kým v skutočnosti sme. Sme nesúci ľudia, ktorí nemajú ani najmenšiu šancu obstáť pred Bohom na základe svojich vlastných prirodzených schopností. Zákon je daný na to, aby nás súdil a odsúdil. (2 K 3:7-9)
Božia vôľa - v tom absolútnom zmysle - nás vedie stále k spáse: Boh chce "aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy". (1Tim 2:4)
"Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň." (J 6:40)
Ak sa naplní Božia vôľa s nami, tak budeme spasenými a požehnanými ľuďmi!
To chce s nami Boh. Toto je to ’učenie’, s ktorým Pán Ježiš prichádza. Hovorí, že On sám je Božím darom pre stratený svet. "Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." On je chlieb, ktorý prichádza z neba, aby dal svetu život. "Kto verí v Syna, má večný život." (J 3:36)
Ak plníme Jeho vôľu tým, že veríme v Pána Ježiša, zažijeme a budeme mať večný život!
Vtedy sme v najhlbších zákutiach nášho srdca presvedčení o Bohu samom a o Jeho Slove!

"Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím." Evanjelium podľa Jána 7:17

Čo to znamená plniť Božiu vôľu?
Podľa Pána Ježiša to znamená veriť v Neho. Slová o ’plnení vôle’ stavia Pán Ježiš do vzťahu s evanjeliom - so zvesťou o svojej osobe a o zástupnom diele. Ale toto sa nám ťažko chápe bez ďalších súvislostí. Úplne prirodzene máme v sebe tendenciu, že ’plnenie Božej vôle’ staviame do vzťahu so zákonom.

Plniť Božiu vôľu samozrejme znamená robiť to, čo od nás On žiada a vzdať sa toho, čo nám zakazuje. V skratke povedané: žiť tak, ako Boh chce, aby človek žil.
Pozrime sa bližšie na vyššie uvedený verš, aj keď to nebude presne v jeho pôvodnom zmysle.
Začni ’plniť’ to, čo od teba žiada Boh! Urob to, že prestaneš hrešiť! Rob to, čo podľa Božieho Slova vieš, že je správne a pravdivé. Vzdiaľ sa od všetkého, o čom vieš, že je proti Bohu a Jeho Slovu!
Ale rob to čestne! Bez podvádzania! Bez kompromisov! Rob to bez ospravedlňovania seba samého, keď zisťuješ, že to nezvládaš!
Vtedy nadobúdaš základnú skúsenosť o tom, kto a aký v skutočnosti si v Božom svetle. Zisťuješ, že miluješ hriech, nenávidíš konanie dobrého, máš skazenú vôľu a si Božím nepriateľom!
Vtedy zažiješ, že Božie Slovo hovorí pravdu, keď vyhlasuje, že sme zatratení a potrebujeme spasenie.

Ak berieš Božie Slovo vážne, ak nepodvádzaš, nezažiješ nič iné, len to. Vtedy zistíš, že v sebe nemáš nič, čo z teba spraví kresťana. A tak prichádza aktuálna otázka: ako môžem byť spasený?

Cesta je teda otvorená, aby si porozumel zmyslu dnešných Ježišových slov: "Keď niekto chce plniť Jeho vôľu..." Pochopíš, že to znamená prijať Jeho učenie a nájsť útočište v Ňom.

utorok, 03 november 2020 02:00

Plniť Jeho vôľu - 3. november

Napísal(a)

"Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím." Evanjelium podľa Jána 7:17

Ako môžem vedieť, že Biblia je Božie Slovo? Ako môžem vedieť, že existuje Boh? Mnohí ľudia majú v sebe takéto otázky. Je možné, aby našli odpoveď, ktorá im pomôže?

Jeden človek oslovil duchovného pastiera: "Ak mi dokážete, že Boh existuje, tak v Neho budem veriť".

Duchovný pastier mu odpovedal: "Dobre, ale pod jednou podmienkou. Ak vy dokážete slepcovi, ktorý sedí v rohu izby, že to, čo stojí v strede na dlážke, je stôl, potom aj ja dokážem vám, že Boh existuje."
"Môžem mu to povedať," povedal muž.
"Ale čo keď ten slepec odpovie: ´Neverím´?"
"Tak môžem zatriasť stolom a posunúť ho tak, aby to počul."
"Ten zvuk nepochádza od stola," môže povedať slepec.
"Potom by som slepca priviedol ku stolu a položil by som naň jeho ruky, aby ho mohol ohmatať a cítiť ho."
"To je veľmi rozumné," odpovedal duchovný pastier. "Je to veľmi podobné tomu, čo nazývame ´zažiťÂ´ Boha."

Ak má človek dosiahnuť cieľ, musí ísť cestou, ktorá k nemu vedie. Ak ide človek inou cestou, cieľ nemôže dosiahnuť. Ak máme spoznať a zažiť, že to, čo Ježiš povedal, je naozaj Božie Slovo, a ak máme spoznať, že existuje živý Boh, musíme ísť cestou, ktorú nám ukazuje Pán Ježiš. Toto je cesta: "Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím" (J 7:17).

Sám Pán Ježiš a Jeho slovo, ktoré je z Boha, je cesta. Božie Slovo nie je dané preto, aby sme nad ním špekulovali. A nie je dané ani na to, aby bolo témou polemík. Je dané preto, aby sme ho prijali a podriadili sa mu.
Ten, kto tak robí, stretne Boha a zažije, čím Božie Slovo v skutočnosti je!

nedeľa, 29 november 2020 02:00

Nie dosť dobrý - 29. november

Napísal(a)

„... ktorý nemá vlastnej spravodlivosti...“ (Flp 3:9)

Ľudia vchádzajú mnohými dverami, ktoré nevedú do Božieho kráľovstva. Niektorí skúšajú dvere dobrých skutkov. Vravia: „Môžem sa dostať do neba, len ak vykonám dostatok dobrých vecí, pretože Boh ocení všetky dobré veci, ktoré robím.“ Je úžasné robiť dobré veci, nemôžeme však urobiť dostatok dobrých vecí, aby sme Boha uspokojili. Boh vyžaduje dokonalosť, a my dokonalí nie sme. Ak sa chystáme vstúpiť do Božieho kráľovstva, musíme byť úplne dokonalí. Pýtaš sa: „Tak ako vlastne budem dokonalý?“ Potrebujeme byť oblečení do spravodlivosti Pána Ježiša. Existujú len jedny dvere do kráľovstva a tými dverami je Ježiš. A nikdy sa nedostaneme do neba, ak nepôjdeme Jeho cestou.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, nie je nič, čo by som mohol urobiť, aby som bol hodný Tvojej lásky, a predsa si mi dal Ježiša – môjho Spasiteľa a Pána!

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 26 november 2020 02:00

Tvoje skutočné ja - 26. november

Napísal(a)

„...aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach...“ (Ef 3:17)

Od odborníkov sme počuli, že spoločnosť je chorá. Ich riešenia liečili chatrné zdravie ľudstva infúziami nízkonákladového bývania, sociálnych dávok, integrovaného vzdelávania a psychologických cvičení. My sa však učíme, že toto nie je úplná odpoveď. Svet potrebuje zmenu, spoločnosť potrebuje zmenu, národ potrebuje zmenu. Nikdy ich však nezmeníme, pokiaľ nie sme zmenení sami. A nikdy sa nezmeníme, pokiaľ sa nepozrieme do zrkadla svojej duše a nebudeme úprimne čeliť svojmu vnútru. Vtedy slobodne uznáme, že ľudská prirodzenosť je porušená, že jej neoddeliteľnou súčasťou vždy bola vzdorovitosť, ktorá pochádza z prirodzenej vzbury človeka proti Bohu. Nesnažím sa teraz kázať, iba sa pokúšam ozrejmiť, čo ťa motivuje. Takisto však očakávam, že ti ukážem, že nakoniec môžeš nájsť svoje odpovede len v osobnom vzťahu s Bohom.

Modlitba dňa

Je zbytočné pred Tebou skrývať moje skutočné ja. Dnes ti vylievam všetky svoje najtajnejšie myšlienky a pocity, Pane Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 24 november 2020 02:00

Duchovná citlivosť - 24. november

Napísal(a)

„Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi.“ (1Jn 2:15)

Sú určité prvky každodenného života, ktoré nie sú samé osebe hriešne, ale ak sú zneužité, majú tendenciu uviesť nás do hriechu. Zneužívať doslovne znamená „nadmerne používať“. V mnohých prípadoch sa nadmerné používanie vecí, ktoré je legálne, stáva hriechom. Túžba je neodmysliteľná časť charakteru. Musí však byť podmienená oprávnenými predmetmi a realizovaná v správnom pomere. Zamýšľať sa nad základnými životnými potrebami a starať sa o svoju rodinu je určite podstatné, môže sa to však zvrhnúť do úzkosti, a potom, ako nás Kristus napomínal, starosti o tento život udusia duchovné semienko v našom srdci.

Zarábať peniaze je pre náš každodenný život nevyhnutné. Zarábanie peňazí má ale sklon zvrhnúť sa na milovanie peňazí, s čím prichádza klam bohatstva, ktorý pokazí náš duchovný život. Svetskosť je z väčšej miery v kresťanských kruhoch nepochopená. Nemôžeš ju obmedziť na určité miesto, cestu či okolnosť života a povedať, že jeden človek je duchovný a druhý nie je. Svetskosť je v skutočnosti duch, atmosféra, vplyv, ktorý preniká celkový život a ľudskú spoločnosť. Musíme sa pred ňou neustále a dôrazne chrániť.

Modlitba dňa

Pane, udržuj ma v citlivosti na Tvojho Ducha, aby som neupadol do ducha svetskosti a jeho žiadostí.

Billy Graham Evangelistic Association