Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (366)

"Hoci si bol malým vo vlastných očiach, si hlavou kmeňov Izraelských. A Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom." Prvá kniha Samuelova 15:17

Toto je Pánovo Slovo Saulovi skrze Samuela. Keď bolo povedané, Saul bol veľkým vo vlastných očiach. Považoval sa za veľmi významného a staval sa voľne k Pánovmu Slovu. Už nerobieval to, čo mu Pán hovoril. Preto bol Bohom zavrhnutý.

Niečo to stojí považovať sa za malého vo vlastných očiach. To znamená, že sa človek považuje za málo významného. Považuje sa za človeka, ktorý môže spraviť pre Boha veľmi málo, ak vôbec niečo.

Je smutné počúvať, ako dnes mnohí ľudia hovoria, koľko úsilia vynakladajú pre Božie kráľovstvo. Akoby tým hovorili, že Boh musí byť veľmi šťastný a vďačný, pretože oni chcú pracovať s nasadením. Akoby verili, že budovanie Božieho kráľovstva závisí od toho, čo robia.
Ale míňajú cieľ. Boh nemôže použiť tých, ktorí znamenajú veľa vo svojich vlastných očiach.
Keď bol Saul malý vo svojich očiach, stal sa veľkým vodcom Izraela, pretože Boh ho ním spravil. Ale keď sa na základe svojich skúseností, ako kráľ Izraela, začal považovať za dôležitého, vtedy ho Boh už nemohol používať.

Rovnako je to s nami aj dnes. Keď chce Boh spraviť človeka silným, robí ho slabým. Keď chce dať človeku veľké miesto, robí ho malým a bezvýznamným. Boh odpovedá po svojom na tvoje modlitby, s ktorými k Nemu prichádzaš.

Preto to vôbec nie je zlý znak, ak si sa vydal Pánovi Ježišovi a išiel si do Jeho služby, ale aj tak sa cítiš malý, bezvýznamný a slabý. Je to odpoveď na tvoje modlitby, aby Pán Ježiš bol tvojou silou! Si silný, keď si závislý od Neho, ktorý je všetko vo všetkom.

utorok, 27 október 2020 02:00

Som úbohý a chudobný - 27. október

Napísal(a)

"Ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa. Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj!" Žalm 40:18

Dávid bol veľký Boží muž. Počúval Božiu radu po celý život a vykonal veľké veci pre Božie kráľovstvo. Ale Dávid nemal veľké myšlienky o sebe samom, alebo o tom, čo môže pre Boha vykonať. V jeho modlitbách často zaznieva refrén: "Som úbohý a chudobný."

Toto je slovo pre všetkých, ktorí vedia, že nespĺňajú Božie požiadavky. Ty, ktorý sa cítiš odsudzovaný svojím hriechom, vedz, že sa hodíš k Pánovi Ježišovi! Pán Ježiš prišiel, aby hľadal tých, ktorí si nevedia pomôcť sami, a pre ktorých nie je ani nádej. V Ňom dostávame odpustenie hriechov a večný život.

"O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho." (Sk 10:43)
Ten, kto verí v Pána Ježiša, má večný život a všetko, čo k tomu patrí. Je dobre uspôsobený na to, aby bol použitý Bohom.

Ale aj keď bol ospravedlnený a narodený znova, cíti sa rovnako bezmocný, rovnako chudobný, rovnako zbytočný ako predtým. Nedostáva povedomie o tom, že teraz je už šikovný, teraz je už použiteľný pre Boha, teraz môže niečo vykonať. Celý život mu bude znieť refrén: som úbohý a chudobný.

Preto nám často hrozí, že stratíme odvahu. Ale nesmieme podľahnúť. Duch bojazlivosti nepochádza od Boha. Nemáme dôvod byť bojazliví, pretože Pán myslí na tých, ktorí sú úbohí a chudobní! Pán je im blízko. On je ich pomoc a spása. Takýchto kresťanov môže použiť k veľkým dielam vo svojom kráľovstve!

piatok, 23 október 2020 02:00

Ježiš medzi hriešnikmi - 23. október

Napísal(a)

"Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov." Evanjelium podľa Matúša 9:11-13

Farizeji brali svoj vzťah s Bohom veľmi vážne. Chceli byť príkladom pre ostatných ľudí. Dobrým príkladom v aplikovaní Božieho Slova, v modlitbe, a v neposlednom rade v dávaní. Napriek tomu, čo si o nich dnes myslíme, chceli žiť podľa toho, čo považovali za správne. Nebáli sa výziev, ako to dnes voláme.

Preto bolo z ich pohľadu prirodzené, že keď príde Mesiáš, tak sa spojí s nimi a bude s nimi spolupracovať.

Ale Pán Ježiš to nespravil. Namiesto toho vyhľadával colníkov a hriešnikov a sedel s nimi v Matúšovom dome. Vo vtedajšej dobe boli colníci muži, ktorí slúžili okupantom. Pracovali na úkor svojich krajanov, v prospech nepriateľa. Mnohí z nich na tom aj zbohatli. Oprávnene boli počítaní medzi zradcov krajiny. Preto sú stále spomínaní spolu s hriešnikmi. Hriešnici - to sú tí, ktorí žili v zjavnom hriechu, v rozpore s Božím svätým zákonom.

Nie je preto žiaden div, že sa farizeji pýtajú, čo to má znamenať. My kresťania v dnešnej dobe máme tiež plné právo pýtať sa na to isté.
Pán Ježiš odpovedá, že práve chorí potrebujú lekára - nie zdraví. On neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. Na inom mieste hovorí: "Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo". (L 19, 10)
Pán Ježiš odmieta úsilie farizejov. "Choďte a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem a nie obeť", hovorí im.

Ale všetkým, ktorí zhrešili, všetkým, ktorým sa nedarí, všetkým, ktorí nie sú pripravení urobiť niečo pre Boha, im všetkým je On Spasiteľom.

pondelok, 19 október 2020 02:00

Kým On je a prečo prišiel - 19. október

Napísal(a)

"Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odišiel do Galiley. Opustil Nazaret a prešiel bývať do Kafarnaumu, prímorského mesta v krajoch zebulonskych a neftalimských, aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša: Kraj zebulonský a neftalimský na ceste k moru, za Jordánom, pohanská Galilea, ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo." Evanjelium podľa Matúša 4:12-16

Tu čítame, kedy a kde začal Pán Ježiš so svojím verejným mesiášskym účinkovaním.

Aj predtým bol Pán Ježiš aktívny. Učinil svoj prvý zázrak v Káne Galilejskej a mal rozhovor s Nikodémom a ženou Samaritánkou. Ale teraz začína Pán Ježiš so svojím verejným účinkovaním v Izraeli. To sa nemalo začať, pokiaľ bol Ján Krstiteľ aktívny. Ale keď Pán Ježiš počul, že Jána uväznili, vedel, že je čas pre Jeho verejné vystúpenie.

Človek by si pomyslel, že ako východiskový bod pre svoju činnosť si Mesiáš vyberie Jeruzalem. Tam bol chrám - miesto, kde sa Boh zjavil Izraelu - tam bola najvyššia rada, tam boli spolu všetci duchovní predstavení aj vzdelaní v Písme.

Ale aj keď Pán Ježiš rešpektoval zákon a riadil sa všetkými Božími predpismi pre Izrael, ešte aj chrám nazýval domom svojho Otca, nezvolil si Jeruzalem ako východisko pre svoju činnosť. Zo všetkých miest si zvolil Kafarnaum, pre človeka to najnepravdepodobnejšie miesto v Izraeli.
Ale táto voľba je podľa Božieho Slova a je naplnením proroctva (Iz 9:1-2).
Tu sa hovorí o ľude, ktorý sedí v tme, o ľude v krajine a tôni smrti. Keď porovnáme tieto slová u Izaiáša s predošlou ôsmou kapitolou, vidíme, že sa to týka tej časti ľudu, ktorá zhrešila najviac, a kde je Boží rozsudok najsilnejší.

Práve preto bola táto časť krajiny nazývaná pohanskou Galileou. A duchovní vodcovia ľudu pozerali s pohŕdaním na tých, ktorí tam bývali. Tam mal začať Mesiáš! Medzi ľudom, ktorý pre svoj hriech nemal budúcnosť ani nádej, mal Pán Ježiš začať svoje účinkovanie!
To nám v pravde ukazuje, kým On je, a prečo prišiel.

štvrtok, 15 október 2020 02:00

Upierať pohľad na Pána Ježiša - 15. október

Napísal(a)

"Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, (ľudia) malej viery?" Evanjelium podľa Matúša 6:30

Dielo stvorenia je tu pre ľudí, hovorí Božie Slovo. Pozrite sa na to dielo, hovorí Pán Ježiš. Pozrite sa na vtákov nebeských a pozorujte ľalie, ktoré rastú na poli. Všetko, čo je stvorené, udržiava Boh. Nepostará sa teda o tých, pre ktorých toto všetko udržiava?Â

Omnoho viac sa postará náš nebeský Otec o tých, ktorí sa k Nemu utiekajú! To hovorí Pán Ježiš. Znamená to: omnoho istejšie, a omnoho určitejšie sa Boh postará o tých, kvôli ktorým udržiava celý svet. Takéto uistenie od večného a všemocného Boha musí spôsobiť, že každá ustarostenosť je zbytočná.

Ale hoci tu máme to najkrajšie evanjelium a hoci nás Pán Ježiš vystríha pred ustarostenosťou a hovorí, že je neužitočná a nebezpečná, nie je ľahké prestať byť ustarostený.
Mnohí ľudia hovoria: Ja by som tak rád prestal byť ustarostený, ale ja mám takú malú vieru! Je nemôžem počítať s tým, že mi Boh pomôže, keď mám takú malú vieru.

Treba si všimnúť, že učeníci, ktorým Pán Ježiš hovoril toto po prvýkrát, mali tiež malú vieru!
"Keď teda poľnú trávu .... Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery?"
V dnešnej dobe sa často hovorí: Ak máš dosť viery, príde Pán Ježiš a pomôže ti. Ale takto Pán Ježiš nehovorí. On hovorí: Ty, málo veriaci, vedz, že v nebesiach máš Otca, ktorý sa o teba stará, a ktorý môže a chce ti pomôcť.
Pán Ježiš pomáha tým, ktorí majú malú vieru. Keď sa učeníci báli v búrke na Genezaretskom jazere, spýtal sa ich Pán Ježiš: "Čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte viery?" A pomohol im.

Takýto je Pán Ježiš dnes. Tá najlepšia pomoc proti každej ustarostenosti je upierať pohľad na Pána Ježiša!

nedeľa, 11 október 2020 02:00

Čo je ustarostenosť - 11. október

Napísal(a)

"Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení..." Evanjelium podľa Matúša 6:24 - 25

Slovo Pána Ježiša o tom, aby sme neboli ustarostení, je v prvom rade oslobodzujúce evanjelium. Ale zároveň obsahuje vážnu výstrahu: "Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení!"
Prečo?

Pretože nikto nemôže slúžiť dvom pánom a byť ustarostený, to je v skutočnosti pokus slúžiť dvom pánom. Ten, kto sa pokúša slúžiť dvom pánom, slúži v skutočnosti jednému, a to nie Bohu, ale mamone. To je to, pred čím nás Pán Ježiš vystríha.

Pochopíme to lepšie, keď sa opýtame: čo je to ustarostenosť? V skutočnosti je ustarostenosť to, keď sa človek pokúša byť svojou vlastnou prozreteľnosťou, byť sám sebe bohom.
V Žalme 37:5 čítame: "Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho, a On vykoná."
Ak tento verš obrátime a povieme: Uvaľ na seba svoju cestu, dúfaj v seba pretože ty sám to zvládneš - máme jasne vyjadrené, čo v skutočnosti znamená byť ustarostený.
K čomu inému to môže viesť, ak nie k vyvyšovaniu samého seba?

Vyvyšovanie samého seba je koreňom všetkého zlého. Ak vyvyšujeme sami seba na úkor iných ľudí, je to egoizmus. Ak vyvyšujeme seba na úkor Boha, je to bezbožnosť.
Cez naše sebavyvyšovanie získava satan panstvo nad nami ľuďmi. A na vyvyšovanie samého seba nie je nič vhodnejšie než peniaze! Preto nazýva Pán Ježiš peniaze mamonou. Ľudia, ktorí používajú peniaze na to, aby sa dostali dopredu a hore, aby získali moc a vplyv - áno, aj aby vládli nad ostatnými - tí sú priamo pod nadvládou satana. Takýchto ľudí sprevádza zlo mnohých podôb. Ustarostenosť dokáže takto znetvoriť aj kresťana.

Pred týmto nás vystríha Pán Ježiš. Ako protiváhu nám dáva svoje najnádhernejšie evanjelium.
Nenecháme teda Jeho, aby bol o nás ustarostený?

streda, 07 október 2020 02:00

Nebuďte ustarostení - 7. október

Napísal(a)

"Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení..." Evanjelium podľa Matúša 6:25

Toto hovorí Pán Ježiš všetkým, ktorí v Neho veria. V prvom rade sa to týka jedla a odevu, ale sme úplne v súlade s Pánom Ježišom, keď pridáme: toto sa týka aj príjmov a výdavkov, všetkého, čo človek potrebuje na to, aby žil v tomto svete. Aj cez svojho apoštola ti Pán Ježiš hovorí: "O nič nebuďte ustarostení!" (F 4:6)

Toto Slovo sa zdá nezmyselné pre moderných ľudí. Ale zdalo sa to ešte nezmyselnejšie tým, ktorým to Pán Ježiš hovoril po prvý raz. Pretože aj vo vtedajšom Izraeli musel človek drieť a ťažko pracovať, aby si zarobil na živobytie.

My sme v pokušení zmeniť a odstrániť slová ’nebuďte ustarostení’, ktoré sa nám zdajú byť nezmyselné. Prispôsobiť si ich tak, aby vyhovovali nášmu prirodzenému rozmýšľaniu. Ale vtedy odstránime práve to, čo nám Pán Ježiš v skutočnosti hovorí. Posolstvo je práve v tom, čo sa nám zdá nezmyselné.

Tieto slová k nám prichádzajú ako varovanie a výstraha. Preto ich skôr chápeme ako bremeno. Ku všetkým našim starostiam pribúda teda ďalšia starosť, a to tá, že nemáme byť ustarostení!

Ale zámerom týchto slov je presný opak: Pán Ježiš nás oslobodzuje od bremien. Nemusíš byť ustarostený. Máš Otca v nebesiach, ktorý sa o teba stará. Máš večného a všemocného Boha, ktorý ti dal svojho vlastného Syna so všetkými právami a nádherou. On ti dal celú Ježišovu spravodlivosť a celé Ježišovo kráľovstvo. Toto všetko dostávaš výmenou za nič. A ak toto prijímaš, všetko ostatné je ti pridané. Hľadanie Božieho kráľovstva sa začína prijatím Pána Ježiša a Jeho spravodlivosti a pokračuje dôverou, že On sa stará o celé naše bytie.

Prečo by sme teda mali byť ustarostení?

sobota, 03 október 2020 02:00

Náboženský hriech - 3. október

Napísal(a)

"Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“ Jeremiáš 29,11

Toto slovo sa týka ľudí, ktorí sú v núdzi, pretože sú pod Božím rozsudkom. Izrael bol odvlečený do zajatia a prežíval ťažké chvíle. Nedôverovali Božiemu Slovu a zradili aj samotné Božie zjavenie k záchrane. Opustili Toho, ktorý je prameňom večného života. Namiesto toho sa pokúsili nájsť si iné pramene pre život. (Jer 2, 13)

Ale teraz nemyslime na Izrael, ale na nás samých! V 1. liste Korintským je uvedený varovný príklad pre nás, ktorí žijeme na konci časov. (1K 10, 11)
Najnebezpečnejším hriechom je ’náboženský’ hriech. Ten spočíva v tom, že človek odmieta Bibliu ako Božie Slovo, alebo považuje Bibliu za pravdivú len spolovice. To je príčinou toho, že človek odmieta Boha samého a Jeho cestu k spaseniu.
’Morálny’ hriech je tiež nebezpečný. Ten spočíva v neposlušnosti voči Bohu, neposlušnosti voči Jeho zjavenej vôli v zákone. Podvod, nevera a veľa iného. Ale pokiaľ človek predsa dovolí, aby pre neho Božie Slovo platilo, môže sa všetko obnoviť. Vtedy sa deje obrátenie a viera v Pána Ježiša k spaseniu. To však neplatí pri ’náboženskom’  hriechu. Ten vedie k súdu a trestu.
Tento súd a trest dnes visí nad mnohými ľuďmi v našej krajine.
Všetci, ktorí veria v Božie Slovo, to vidia. A preto sa vo veľkej obave rodí v našom srdci otázka: Čo bude s nami v budúcnosti?
Na túto otázku Boh odpovedá, že Jeho úmysly, ktoré má s nami, smerujú k blahu a nie k nešťastiu. K budúcnosti a nádeji. Boh posiela súd a trest preto, aby nás zachránil od toho, čo je horšie. Od večného zatratenia.
Počujme Ho teda a obráťme sa k Nemu!

utorok, 29 september 2020 02:00

Ako budeš žiť? - 29. september

Napísal(a)

„Ježiš povedal: ... a uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.“

Mk 14:62

Žijeme v pesimistickom svete. Žiaden kresťan však podľa Biblie nemá právo vyhýbať sa prekážkam, zúfalo zalamovať rukami a umárať sa myšlienkami, čo má robiť pri pohľade na súčasný stav vo svete. Biblia hovorí, že uprostred prenasledovania, zmätku, vojen a zvestí o bojoch sa máme vzájomne utešovať poznaním, že náš Pán Ježiš Kristus prichádza späť s víťazstvom, slávou a majestátom. Keď sa v noci ukladám do postele, častokrát si pomyslím, že Kristus môže prísť skôr, než sa zobudím. Niekedy keď sa zobudím a pozerám na svitanie, domnievam sa, že možno práve to je deň, keď príde On. Veď nám kresťanom odkázal, aby sme boli pripravení, lebo „Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!“ (Mt 24:44) Myslíš, že Kristus príde dnes? „Pravdepodobne nie,“ povieš. Môže však prísť práve v taký deň. Aký slávny čas stretnutia to bude, keď Ním budeme vytrhnutí!

Modlitba dňa

Ježiš, ďakujem Ti za nádej, že aj dnes sa môžem tešiť na osobné stretnutie s Tebou.

Billy Graham Evangelistic Association

nedeľa, 27 september 2020 02:00

Náš večný domov - 27. september

Napísal(a)

Stvorím nové nebo...“ Iz 5:17

Čo za miesto je nebo?

Po prvé, nebo je domov. Biblia používa slovo „domov“ so všetkými jeho láskyplnými asociáciami a posvätnými spomienkami a vraví nám, že nebo je domov. Po druhé, nebo je trvalý domov. Máme zasľúbenie domova, v ktorom Kristovi nasledovníci zostanú navždy. Po tretie, Biblia učí, že nebo je domov, ktorý je krajší než akákoľvek naša predstava o ňom. Nebo by samé osebe nestálo za veľa, ak by Boh nebol Bohom krásy. Po štvrté, Biblia učí, že nebo bude šťastný domov, pretože v ňom nič nebude môcť spôsobiť smútok. V nebi sa rodiny a priatelia opäť stretnú. Boží dom bude šťastný domov, pretože tam bude Kristus. On bude ústredným bodom neba. K nemu sa budú obracať všetky srdcia a na ňom budú spočívať všetky oči.

Modlitba dňa

Keď rozmýšľam nad zasľúbením večného domova v tvojej blízkosti a nad opätovným stretnutím s mojimi milovanými, radujem sa.

Billy Graham Evangelistic Association