Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (366)

štvrtok, 17 september 2020 02:00

Cítiť bolesti druhých - 17. september

Napísal(a)

„Kto miluje brata, zostáva vo svetle...“ 1Jn 2:10

Dobu, v ktorej žijeme, len ťažko nazveme napomáhajúcou k citlivosti voči potrebám druhých. Vybudovali sme si masku sofistikovanosti a tvrdosti. Abraham Lincoln raz výstižne povedal: „Je mi ľúto muža, ktorý necíti bič, ktorý dopadá na chrbát druhého muža.“ Veľká časť sveta je ľahostajná a zatvrdnutá voči chudobe a utrpeniu ľudstva. Z veľkej miery je to pre skutočnosť, že mnoho ľudí nezažilo znovuzrodenie. Božia láska sa nikdy nevliala do ich sŕdc. Množstvo ľudí hovorí o sociálnom evanjeliu, ako keby to bola oddelená časť od spasiteľského evanjelia. Pravdou je, že existuje len jedno evanjelium. Potrebujeme vykúpenie, potrebujeme sa zmieriť s Bohom ešte predtým, ako môžeme byť citliví k potrebám druhých. Božia láska, rovnako ako odrážajúci sa lúč slnka, najskôr zasvieti nadol, až potom vyžaruje naspäť. Pokiaľ naše srdcia nie sú formované Duchom Svätým, aby sme prijímali a odrážali teplo Božieho súcitu, nedokážeme milovať našich blížnych tak, ako by sme mali.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi cítiť bolesť druhého človeka a mať súcit, aby som mohol odrážať svetlo Tvojej lásky v nevšímavom svete.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 15 september 2020 02:00

Jeho načasovanie je dokonalé - 15. september

Napísal(a)

„... aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ Rim 12:2

Boh má plán pre život každého kresťana. Každá okolnosť, každá zákruta osudu slúži pre tvoje dobro. Zapadá do celkového obrazu tvojho života. Jeho plánom je zdokonaliť ťa. Všetky veci slúžia na tvoje dobro a Jeho slávu. Ako mladá kresťanka chcela byť moja manželka Ruth misionárkou, rovnako ako jej otec a mama. No Boh mal pre jej život iný zámer. Zmenené okolnosti jej odhalili Božiu vôľu, a nakoniec bola šťastná na mieste, kde ju Boh umiestnil. Mnohí z nás prosia Boha, aby zmenil okolnosti tak, aby vyhovovali našim túžbam, namiesto toho aby sme prispôsobili svoju vôľu tej Jeho. Nenechaj, aby ťa okolnosti vyviedli z rovnováhy. Hľadaj radšej Božiu vôľu pre svoj život, zjavenú skrze tieto okolnosti.

Modlitba dňa

Ako často chcem predbehnúť Tvoje vedenie, Otče. Pomôž mi úplne Ti dôverovať a uvedomiť si, že uprostred všetkých udalostí, objasňuješ svoju vôľu pre môj život.

Billy Graham Evangelistic Association

nedeľa, 13 september 2020 02:00

Boh ťa stvoril - 13. september

Napísal(a)

„Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.“ 1Jn 1:3

Boh ťa stvoril! Bol si utvorený na Jeho obraz! Bol si vytvorený podľa obrazu a podoby Stvoriteľa. Keď ťa Boh tvoril, mal s Tebou zámer. Ten základný zámer je, že chcel, aby si s Ním mal spoločenstvo. Ak človek nemá spoločenstvo s Bohom, je stratený, zmätený a dezorientovaný. Keďže nevie nájsť svoje miesto, má pocit, že nikam nepatrí. Existujú tisícky ľudí, ktorí priznávajú, že nie sú šťastní. Ekonomické zabezpečenie, oddych, potešenie a dobrá komunita, v ktorej žijú, im nepriniesli pokoj a radosť, ktoré očakávali. Dôvodom je, že človek bol stvorený na Boží obraz a nedokáže nájsť dokonalý oddych, radosť, šťastie a pokoj, kým nepríde späť k Bohu.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi dnes hovoriť druhým o spoločenstve, ktoré môžu zažiť aj oni. Tvoja láska mi v tom pomôže.

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 11 september 2020 02:00

Moc, ktorá mení život - 11. september

Napísal(a)

„A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ Gal 2:20

Jedného dňa som sa rozhodol pre jednoduchý prejav viery – zobrať Ježiša Krista za slovo. Nemohol som k tomu prísť len skrze intelekt; to nedokáže nikto. To však neznamená, že zavrhujeme rozum. Boh nám daroval mysle a schopnosť rozmýšľať všade, kde je to vhodné, no konečný a rozhodujúci krok robíme vierou. Ja som k tomu prišiel skrze vieru. Funguje to, keď človek príde, kajá sa zo svojich hriechov a vierou prijme Krista? Môžem ti len povedať, že v mojom živote to fungovalo. Niečo sa mi stalo. Nebol zrazu dokonalý, no smerovanie môjho života sa zmenilo. Našiel som v živote nový rozmer. Našiel som novú schopnosť milovať, ktorú som predtým nepoznal.  

Modlitba dňa

V deň, keď som Ťa prijal, Pane, to bol detský krok viery. Celý môj život sa zmenil!

Billy Graham Evangelistic Association

streda, 09 september 2020 02:00

Radosť poznania - 9. september

Napísal(a)

„Blahoslavený je…  ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu,“ (Ž 146:5)

Blahoslavený je človek, ktorý sa naučil prichádzať pred Boha v každodennej modlitbe. Pätnásť minút v samote s Bohom každé ráno predtým, než začneme deň, môže zmeniť okolnosti a odstrániť hory prekážok! Avšak všetko toto blahoslavenstvo a požehnanie, ktoré môžeme brať  z nebeského skladu, sú podmienené našim vzťahom s Bohom. Úplná závislosť a úplné odovzdanie sa sú podmienkami toho, že sme Božími deťmi. Jedine Jeho deti majú právo prijať dary, ktoré ich robia šťastných a spokojných. Aby sme boli Jeho dieťaťom, naša vôľa sa musí podriadiť Jemu. Človek Boha nespoznáva cez skutky − spoznáva ho na základe viery skrze milosť. Cestu k radosti a šťastiu z neba si nemôžeme kúpiť, nevedie cez usilovnú prácu, silnú morálku, zmenu života. Dostávame ju ako Boží dar skrze Krista.

Modlitba dňa

Vďaka, nebeský Otče, za dar radosti, ktorý prichádza z poznania Tvojho Syna, Ježiša Krista.

Billy Graham Evangelistic Association

pondelok, 07 september 2020 02:00

Oči, ktoré vidia - 7. september

Napísal(a)

„otvárať im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu…“ (Sk 26:18)

Slepec Bartimaios zhodil svoj plášť a roztrasený utekal k Ježišovi. Ten sa ho spýtal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: Majstre môj, nech vidím!“ V momente, keď vyslovil slová Majstre – Pane, otvoril sa  jeho duchovný zrak. Ježiš mu na to povedal: „Tvoja viera ťa uzdravila.“ Všimnite si − nie intelektuálne porozumenie, nie peniaze, nie skutky − ale viera. Viera! To jediné stačí! Zrazu Bartimaios, ktorý bol slepý celý svoj život, začal otvárať svoje oči a prvá vec, ktorú videl, bola Ježišova tvár. Aký to bol úžasný zážitok − otvoriť oči a pozrieť sa priamo na láskyplnú Ježišovu tvár! Bartimaios stretol Ježiša a záznam hovorí, že „nasledoval Ježiša na ceste.“ Nikdy nemusíme ísť sami – nech už je to čokoľvek doma, v práci, v škole, s rodinou, susedmi. Kristus ide s nami.

Modlitba dňa

Ďakujem Ti Pane Ježišu, za uzdravenie z mojej duchovnej slepoty!

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 05 september 2020 02:00

Pravda - 5. september

Napísal(a)

„A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (J 8:32)

Prevládajúca filozofia dneška je plná neistoty. Vlastne ani nevieme, čomu veríme a preto sa radšej nechceme v niečom angažovať. Vždy, keď sa stretnem so študentmi, pýtam sa ich: „Kto alebo čo riadi váš život?“ Keď som bol študentom ja, bol som konfrontovaný s Kristom. Kto bol Kristus? Vyriekol  šokujúce tvrdenie: „Ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Zápasil som s dilemou, že buď bol Ježiš Kristus tým, kým tvrdil, že je alebo bol najväčším klamárom, podvodníkom a šarlatánom v histórii. Kým teda bol? Čo z toho je pravda? Budha na konci svojho života vyhlásil: „Stále hľadám pravdu.“ Bol tu však Ježiš, ktorý prišiel a prehlásil: „Ja som stelesnenie pravdy. Všetka pravda je sústredená vo mne.“

Modlitba dňa

Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za svoju slobodu − pretože Ty, si pravda!

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 03 september 2020 02:00

Raduj sa v Ňom - 3. september

Napísal(a)

„Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy.“ (Ab 3:18)

Kresťania by mali byť šťastní ľudia! Naša generácia sa dobre vyzná v kresťanskej terminológii, ale nedbá na skutočný praktický život podľa kresťanských princípov a učenia. Preto dnes našou najväčšou potrebou nie je viac kresťanstva, ale viac skutočných kresťanov. Svet môže mať výhrady voči kresťanstvu ako inštitúcii, ale neexistuje presvedčivý argument proti človeku, ktorý sa pôsobením Božieho Ducha podobá Kristovi. Takýto človek je živým svedectvom, ktoré odhaľuje súčasné sebectvo, tvrdý racionalizmus a materializmus.  Ježiš povedal žene pri Jákobovej studni: „Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky…“ Táto hriešna žena bola symbolom celého ľudstva. Jej túžby boli našimi túžbami! Jej nárek srdca bol totožný s naším! Jej sklamanie bolo naším sklamaním! Jej hriech bol našim hriechom! No jej Spasiteľ môže byť našim Spasiteľom! Jej odpustenie môže byť našim odpustením! Jej radosť môže byť našou radosťou!

Modlitba dňa

Moja duša má potešenie v Tebe, môj Boh a môj Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 01 september 2020 02:00

Opri sa o Skalu - 1. september

Napísal(a)

„K Tebe volám od konca zeme v skľúčenosti srdca; vyveď ma na skalu, ktorá je pre mňa privysoká.“ (Ž 61:3)

To, že sa staneme kresťanmi, ešte neznamená, že budeme natrvalo žiť vo „výškach.“ Žalmista Dávid  sa ocitol aj úplne dolu, na dne, rovnakú skúsenosť mal aj apoštol Pavol. Avšak Božia milosť, pokoj a radosť sú prítomné aj v takýchto situáciach. Stále sa môže stať, že sa nám vyronia slzy,  budeme pociťovať nátlak, objaví sa pokušenie. V našom živote sa ale už nachádza nový rozmer, smerovanie a sila a to nám pomáha čeliť okolnostiam, v ktorých sa práve nachádzame.

Modlitba dňa

Dávid a Pavol mi dali príklad ako Ti dôverovať dokonca aj v mučivých obdobiach života, Pane. Podobne ako oni, aj ja ťa chválim.

Billy Graham Evangelistic Association

streda, 30 september 2020 02:00

Povzbudenie v behu - 30. september

Napísal(a)

„Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti −  a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia.“ (G 6:1)

Počas Olympijských hier v roku 2016 v Riu boli dve bežkyne na 5 000 metrov vo svojich záverečných štyroch okruhoch, keď sa zrazili. Nikki Hamblin z Nového Zélandu spadla ako prvá, a tým spôsobila pád bežkyne Abbey D’Agostino zo Spojených štátov. Bolo by pochopiteľné, keby D’Agostino vstala, obišla Hamblin a ukončila preteky. Udiala sa však úžasná vec. D’Agostino sa zohla a pomohla Hamblin vstať. Následne, na istý čas, začali behať spoločne. A keď zranená D’Agostino spadla na zem, Hamblin sa zastavila, aby jej pomohla. Obe to dotiahli do cieľa. Hoci preteky nevyhrali, ukončili ich.

Po danej udalosti sa Hamblin vyjadrila: „Odrazu sa na mojom ramene vyskytla ruka, ktorá akoby vravela: „Vstávaj, vstávaj! Musíme to dokončiť!“ Hamblin pokračovala slovami: „Nikdy na tento okamih nezabudnem. Keď sa ma niekto o 20 rokov opýta, čo sa stalo v Riu, to je môj príbeh.“

Niekedy sa potkneme a spadneme. A niekedy potrebujeme malú pomoc. List Galatským v 6. kapitole upozorňuje: „Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti − a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia.“ Namiesto toho, aby sme si do človeka, ktorý padol, kopli, pomôžme mu znova vstať, aby tiež mohol dokončiť preteky.

Možno si svoj kresťanský život odštartoval výstrelom. Ocitol si sa mimo štartovacích blokov a bežal si svoje preteky, no neskôr si sa potkol a spadol. Môžeš vstať a preteky stále dokončiť. Nech tvoj život stojí za to. Hľadaj príležitosti, ako osláviť Pána. Zistil som, že tí, ktorí najviac myslia na večný život, robia najviac pre ten pozemský.

https://www.harvest.org