Reči verzus činy - 10. september

„Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ Mt 5:20

V dekadentnej spoločnosti chýba vôľa veriť, odolávať, bojovať za niečo, zápasiť, snažiť sa. Namiesto odhodlania odolávať je túžba prispôsobiť sa, nechať sa unášať, nasledovať, podriadiť sa a vzdať sa. Toto sa dialo v Ríme, ale platí to aj pre nás. Rovnaký stav, aký panoval v Ríme, panuje aj v našej spoločnosti. Pred pádom Ríma sa vzdali noriem, rodiny boli rozvrátené, prevažovali rozvody, bujnela nemorálnosť a viera bola na ústupe. Ako povedal Gibbon: „Veľa sa o náboženstve hovorilo, ale riadilo sa ním len pár ľudí.“

Modlitba dňa

Nech smiem byť hodný nosiť meno kresťan, Pane Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association

Vážne nebeské dielo - 9. september

„Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie.“

(L 15:7)

Niekedy sa ľudia zamýšľajú nad tým, či tí v nebi vedia, čo sa deje na zemi. Niektorí by povedali, že nie. Ja sa s nimi vôbec nestotožňujem. Myslím si, že nebo si uvedomuje, čo sa deje na zemi.

Avšak, nemyslím si, že naši milovaní v nebi sedia a pozerajú na všetko, čo robíme. Myslím si ale, že sú si vedomí toho, čo sa na zemi deje. Existuje veľa veršov, ktoré by som mohol citovať a ktoré dosvedčujú tento pohľad. Nasledovnú vec však viem určite: Ak niekto príde k viere v Krista a činí pokánie zo svojich hriechov, nebesá sa radujú. Kedykoľvek na zemi dôjde k obráteniu, v nebi je párty.

Boh je nadšený, keď stratení ľudia činia pokánie. Aj my by sme mali byť. Ako napísal C. S. Lewis, radosť je vážnou záležitosťou neba. Teda ak v nebi majú párty nad obrátením jedného človeka, nemali by sme byť tiež nadšení, keď vidíme niekoho prísť ku Kristovi?

Ježišovi na tom záleží, aj nám by malo. 15. kapitola Evanjelia podľa Lukáša nám ukazuje, že keď pastier nachádza ovečku, ktorú stratil, „položí si ju s radosťou na plecia. Potom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu“ (v. 5-6).

Verím, že kvôli tomuto išiel Ježiš až na smrť. Žid 12:2 nám pripomína: „… ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu.“  Čo bola tá radosť? Boli sme to my. My sme boli tou radosťou. My sme boli tá odmena. My sme boli ten poklad. My sme boli cieľom, za ktorým šiel a pre ktorý sa všetkého vzdal.

https://www.harvest.org

Vlastná sila, ktorú má každý kresťan - 8. september

„A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril:  Prijmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa im.“ J 20:22-23

Toto je ohromná, mocná sila, ktorú nikto nevychváli ako dostatočnú. Je daná smrteľnému človeku, krvi a telu nad hriechom, smrťou, peklom a nad všetkými vecami. Niektorí sa pýšia kánonickým zákonom, že Kristus im dal moc nad svetovými a nebeskými otázkami, čo by bolo v poriadku, keby tomu správne rozumeli. Pretože to uplatňujú tak, že ľuďom vládnu. Kristus toto nechce. Keď však dáva duchovnú moc a vládu, myslí tým nasledovné: „Keď vyriekaš slovo nad hriešnikom, malo by byť rovnako povedané v nebi a malo by mať takú autoritu, akoby sám Boh z neba prehovoril. Pretože On je v tvojich ústach. Z toho dôvodu je to aspoň tak dobré, akoby to bol povedal On sám. Teraz je pravda, že ak Kristus povie také slovo – keďže je Pán nad hriechom a peklom –, hovorí: „Tvoje hriechy sú odpustené,“ musia byť preč a nič nemôže Jeho slovu vzdorovať. Naopak, keď povie: „Tvoje hriechy nie sú odpustené,“ ostávajú neodpustené, takže ty, žiaden anjel, žiaden svätý alebo akékoľvek stvorenie nemôže odpustiť hriech, dokonca aj keby si sa utýral k smrti. Toto je však vlastná sila, ktorú každý kresťan má, pretože Kristus nás učinil účastnými všetkej svojej sily a moci. A touto silou a mocou nevládne nad ľuďmi, ale vládne duchovne a jeho kresťania vládnu takisto duchovne. Pretože nehovorí: „Budeš mať toto mesto, krajinu, diecézu alebo kráľovstvo a budeš nad nimi vládnuť.“ Namiesto toho hovorí: „Budeš mať moc odpúšťať a zadržiavať hriechy.“ Preto táto moc má dočinenia s vedomím, že som v moci slova Boha, môžem vyhlásiť trest, ktorého sa vedomie bude držať, takže žiadne stvorenie proti tomu nemôže nič urobiť vrátane hriechu, sveta a diabla. To je skutočná moc. Ale touto mocou nie som zodpovedný za telo, zem a ľudí, aby som im vládol zjavným spôsobom podľa politickej vlády. Namiesto toho som dostal oveľa väčšiu a vznešenejšiu moc, ktorá sa nedá porovnať s politickou mocou.

St. Louis ed., 11:731.

Nie je v tom žiaden háčik - 7. september

„Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!“ 2K 9:15

Dar nie je darom, keď ho obdarovaný neprijme. Boh ti dal svojho Syna, ale je tvoj len pod podmienkou, že Ho prijmeš. Boh nám svoj dar nevnucuje, ale žiada, aby sme dar Jeho Syna, Ježiša Krista, prijali vierou. Človek, ktorý úmyselne odmietne Božiu ponuku lásky, milosrdenstva a odpustenia, je stratený. Väčšina ľudí vďačne prijme dar daný z lásky. Najväčší hriech, aký môže človek spraviť, je odmietnuť Božiu lásku.

Modlitba dňa

Načiahol som sa za Tvojím darom – Ježišom – a prijal odpustenie a večný život. Ďakujem Ti, môj Nebeský Otče.

Billy Graham Evangelistic Association

Ríša mysle - 6. september

Vyučujúce knihy starej zmluvy – Jób, Žalmy, Príslovia, Kazateľ a Veľpieseň – milujú protiklady. Život je zobrazený ako buď/alebo; je príliš čierny a príliš biely. Nenájdete tam mix týchto dvoch.

Našej súčasnej kultúre sa to veľmi nepáči. Moderná spoločnosť rada vykresľuje veci v odtieňoch šedej. Niekedy vôbec nerozlišuje medzi dobrom a zlom. V našej kultúre existujú len rôzne odtiene šedej. Akoby celé ľudstvo stálo na priečkach rebríka.

Na samom vrchole rebríka je možno niekto ako matka Tereza alebo svätý František z Asisy či Billy Graham. A na poslednej priečke rebríka je Adolf Hitler, Usama bin Ladin a všetci zákerní muži našej histórie. Všetci ostatní sa potom nachádzame niekde uprostred s nádejou, že je to bližšie k vrcholu než k spodku. Často sa pristihneme, že zmýšľame takto.

Prvý žalm však takto ľudstvo nezobrazuje. Táto biblická pasáž hovorí, že si buď bohabojný, alebo bezbožný. Je príliš čierna a príliš biela. Píše sa tam, že bohabojný človek je taký, ktorý „nechodí podľa rady bezbožníkov“ (Ž 1:1). To nám ukazuje, ako rozmýšľame. Vzťahuje sa to na ríšu našej mysle.

Čo počúvaš? Aké internetové stránky navštevuješ? Akú hudbu máš rád? Aké televízne show rád pozeráš? Aké knihy čítaš? Aké filmy pozeráš často? To všetko je ríša mysle. To sú veci, ktoré zaujmú naše oči a uši a ovplyvnia našu myseľ.

Svet na nás každú chvíľu dňa kričí. Potrebujeme utíšiť hluk svojich životov, aby sme počuli Boží hlas.

https://www.harvest.org

Nový svet - 5. september

„… Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“

(1K 2:9)

V závere Biblie prichádzame k nasledovným slovám: „Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet.“ Prichádza nový svet! Zakaždým, keď sa v modlitbe Pánovej modlíme: „Príď kráľovstvo Tvoje,“ mali by sme si uvedomiť, že naša modlitba bude vypočutá. Nebo je opísané ako nové stvorenie, v ktorom sa budeme pohybovať v nových telách, budeme mať nové mená, spievať nové piesne, bývať v novom meste pod novou vládou a nové vyhliadky na večnosť so sociálnou spravodlivosťou pre všetkých pre nás budú výzvou. Raj, ktorý človek stratil, získa znova späť a bude toho ešte oveľa viac. Nebude to starý napravený raj, zaplátaný a znova darovaný. Keď Boh vraví: „Ajhľa, všetko tvorím nové.“ Dôraz je na slove všetko. Jedného dňa budeme žiť v úplne novom svete. Pred stáročiami sa apoštoli zdravili pozdravom „Maranatha“ – Pán prichádza.

Modlitba dňa

Použi ma, Spasiteľ, k urýchleniu Tvojho príchodu, ako budem hovoriť ostatným, že aj oni môžu byť znovuzrodení Tvojou božou láskou.

Billy Graham Evangelistic Association