Náš Pomocník, Boh - 11. január

„Ja som však v dome Božom ako čerstvá oliva;  na večné veky dúfam v milosť Božiu.“ (Ž 52:10)

Otvor svoju Bibliu a čítaj úžasné príbehy ľudí, ktorí boli osamelí v bezbožnom prostredí, ale ktorí, vďaka pomoci a prítomnosti živého Boha úžasne priniesli úžitok svojej dobe. Jozef bol v Egypte obklopený hriechom a intrigami. Žena jeho pána sa ho snažila zviesť. Bol skúšaný väzením, no cez to všetko dôveroval Bohu a snažil sa poznať a konať Jeho vôľu. Dnes stojí ako nádherný príklad udržujúcej a posilňujúcej Božej moci v srdci muža, ktorý v Neho veril.

Modlitba dňa

V temných dňoch vystriem svoju ruku a Ty, milujúci Pane, tam budeš.

Billy Graham Evangelistic Association

Si učeníkom? - 10. január

„Tak teda po ovocí poznáte ich.“ (Mt 7:20)

Si učeníkom Ježiša Krista? To, že niekto je kresťanom, ešte nemusí znamenať, že je aj učeníkom.

Učeník Ježiša Krista prináša mnoho duchovného ovocia. Ježiš povedal: „Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (J 15:8) A inde: „Tak teda po ovocí poznáte ich.“ (Mt 7:20) Ak si učeníkom Ježiša Krista, prinášaš vo svojom živote duchovné ovocie.

V podobenstve o rozsievačovi Ježiš hovoril o semene, ktoré padlo vždy na inú pôdu. Toto podobenstvo hovorilo o rôznych reakciách na evanjelium. Poslednou kategóriou sú ľudia, ktorí prinesú mnoho ovocia: „A do dobrej zeme zasiate sú tí, čo počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úžitok tridsaťnásobný, šesťdesiatnásobný i stonásobný.“ (Mk 4:20) Tí, ktorí duchovne vytrvajú, prijímajú túto pravdu a prinášajú duchovné ovocie.

Ovocie prinášame napríklad chválou a uctievaním Boha. List Židom hovorí: „Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno.“ (Žid 13:15) Oslavou Bohu prinášame duchovné ovocie.

Naše slová sú tiež určitým typom ovocia nášho života. Ježiš povedal: „Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“ (L 6:45)

Zmena nášho správania či charakteru je tiež istým typom duchovného ovocia. List Galatským hovorí: „Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“ (G 5:22-23)

Vidia ľudia tieto črty v Tvojom živote? Život kresťana charakterizujú práve tieto vlastnosti. Prinášaš mnoho duchovného ovocia?

https://www.harvest.org

Najdôležitejšia je viera - 9. január

„Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním.“ J 3:1-2

Táto kapitola je predovšetkým o vznešenom učení o viere v Krista, že pred Bohom sme ospravedlnení len touto vierou. Často ste ma počuli hovoriť, že dvoma základnými znakmi života kresťana sú: viera a potom dobré skutky, čo znamená, že okrem viery máme byť aj dobrí a viesť navonok dobrý život. Ale najdôležitejším je to prvé, viera, to druhé nie je až také dôležité, hoci svet o skutkoch vysoko zmýšľa, považuje ich za dôležitejšie než vieru a uprednostňuje ich pred vierou. Je pravda, že by sme mali konať dobré skutky a dobré skutky si máme veľmi ceniť. Ale daj pozor, aby si neospevoval skutky na úkor viery a Krista. Lebo ak sa skutky príliš ospevujú, stávajú sa tým najväčším modlárstvom. Vlastne sa premieňajú na diabla samotného. Ale my musíme najviac zdôrazňovať vieru a až potom učiť dobré skutky. Viera nás musí priviesť do neba bez dobrých skutkov a pred nimi. Pretože k Bohu prichádzame skrze vieru. Jánovo evanjelium nás toto všetko učí na príklade Nikodéma. Nikodém sa vyznamenal tou druhou časťou, chvália ho jeho dobré skutky: Žil svätý a úprimný život vo svete a dodržiaval časť o dobrých skutkov. Ale pozri, ako sa ide rozprávať s Kristom: Prichádza k Nemu v noci, so strachom pred ostatnými židmi, teda staršími a veľkňazmi... Nikodém so sebou nesie bezúhonný život, sebadisciplínu, úctu a poslušnosť podľa Mojžišovho zákona. Bol dobrý, pokorný a čestný člen rady, keďže čestní ľudia by mali byť v svetskej správe. Keď počul o kázaní a zázrakoch, pohlo ho to k tomu, že prichádza za Kristom a chce sa s Ním rozprávať. Nemôže to povedať ostatným členom rady, aby ho vážne nepotrestali, alebo aspoň nevyhodili z rady, alebo mesta, alebo ho nezbavili majetku. Lebo starší v ľude sa pridŕžajú veľkňazov... Keďže sa považuje za bezúhonného dobrého človeka, očakáva, že mu Kristus povie: „Si dobrý; pokračuj a ďalej rob to, čo si robil doteraz.“ Ale počuje niečo čudné, veľmi odlišnú reč, než čakal – reč, z ktorej sa mu krúti hlava, takže nevie, kam sa má obrátiť.

St. Louis ed., 7:1849-1851.

Zázrak života - 8. január

„Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.  Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas.“ (Ž 19:2-4)

Príroda ovláda jazyk, ktorý rozpráva o Božej existencii. Je to jazyk poriadku, krásy, dokonalosti a inteligencie. Pred nejakým časom mi jeden vedec povedal, že keď sa vážne zamýšľal nad majestátnym poriadkom vesmíru a jeho poslušnosťou nemennému zákonu, nemohol si pomôcť a musel veriť v Boha. Uvedomil si, že Boh hovorí cez prírodu.

Boh hovorí cez určitosť a pravidelnosť ročných období; cez precíznosť pohybov Slnka, Mesiaca a hviezd; v pravidelnom striedaní sa dňa a noci; v rovnováhe medzi ľudskou spotrebou životodarného kyslíka a jeho rastlinnou produkciou; a dokonca v plači novonarodeného dieťaťa a jeho stále novým rozmerom zázraku života.

Modlitba dňa

Krása tohto dňa bude neustálou pripomienkou Tvojej veľkoleposti, Bože.

Billy Graham Evangelistic Association

Čo Ťa brzdí? - 7. január

 „Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti i bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom.“ (L 14:26)

Ľudia často nenasledujú Ježiša, pretože ich brzdí strach z toho, čo si o nich iní pomyslia. Neodovzdali svoje životy Kristovi, pretože sa boja názoru iných. Možno je to názor priateľa či priateľky, manžela či manželky. Možno je to názor blízkeho priateľa alebo bandy kamarátov, s ktorou vždy trávia čas. Možno je to názor rodičov.

Vedia, že ak by dali svoj život Kristovi, stratili by niekoľko takzvaných „priateľov“. Alebo by to mohlo znamenať koniec vzťahu či nezhody v rodine. To všetko ich brzdí.

Ježiš však povedal: „Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti i bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom.“ (L 14:26)

Takéto vyjadrenie môže znieť veľmi šokujúco, najmä preto, že v sebe zahŕňa slovko nenávisť. Keď si to však porovnáme s ostatnými časťami Biblie, a vysvetlíme si to v kontexte celého Písma, nie je na tom nič šokujúce. Biblia nám v žiadnom prípade nehovorí, aby sme nenávideli ľudí. Prečo by nám Ježiš hovoril, aby sme si ctili otca i matku, a potom od nás zároveň žiadal, aby sme ich nenávideli? Alebo prečo by Pavol hovoril manželom, aby milovali svoje manželky, ako aj Kristus miloval cirkev (Ef 5:25)?

Ježiš teda nepovedal, že máme nenávidieť ľudí. V podstate hovoril, že by sme mali milovať Boha viac než kohokoľvek a čokoľvek. Máme Ho milovať tak, že naša láska k ľuďom a veciam sa môže zdať ako nenávisť v porovnaní s našou láskou k Nemu.

Keď nad tým premýšľam, úplne to dáva zmysel. Ak chceš žiť kresťanským životom naozaj naplno, miluj Ježiša viac než čokoľvek. Miluješ Ho takto veľmi?

https://www.harvest.org

Kde je tvoj poklad...? - 6. január

... ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj... (Pr 30,8)

Nie je toto divná modlitba? Že sa ten človek modlí za to, aby nebol chudobný, tomu rozumieme. Ale aby nebol bohatý, nie je práve najbežnejšia modlitba našej doby.

Keď sa dnes okolo seba rozhliadneme, zdá sa, že každý má podobné vyznanie viery ako fidlikant na streche, ktorý povedal: „Ak je bohatstvo prekliatím, tak nech ma ním Boh prekľaje!“

Zdá sa, že pre človeka po páde nie je nič tak prirodzené ako sny o bohatstve. Chuť vlastniť. Nezabúdajme ale, že Biblia nás vystríha pred tým, čo sa zdá byť úplne prirodzené.

Spomeňme si na Ásáfa, ktorý závidel bezbožným, že sa im tak dobre darí. Keď potom vstúpil do Božej blízkosti, Boh mu zjavil neviditeľné, večné hodnoty. V jeho živote nastalo obrovské prehodnotenie a o Bohu potom svedčí: A keď som s Tebou, netúžim po zemi. (Ž 73,25)

Máme takýto vzťah k pozemským bohatstvám? Alebo žijeme podľa princípu, že keď budeme mať dosť pozemského bohatstva, tak potom budeme mať čas myslieť na Boha? Vytvorili sme si evanjelium, v ktorého centre stojíme my sami?

Zároveň je treba povedať, že Boh nás nikdy nevyzýva vyhľadávať chudobu. Biblia neglorifikuje chudobu a núdzu. V samotnej chudobe nespočíva šťastie. Je však možné byť chudobný a šťastný.

Problémom je nerovnováha, ktorá vládne v zdrojoch vo svete. Túto nerovnováhu tvorí hriech. Nikdy som lepší obraz nerovnováhy nevidel, ako keď som cestoval rôznymi krajmi Indie.

V skutočnosti to ale vidíme všade. Ovocie hriechu je vo svete prerozdelené pomerne rovnomerne. Aj keď sa nazývame Ježišovými nasledovníkmi, rýchlo zabúdame, že na svet neprišiel ako bohatý muž, ale že sa narodil v maštali. Keď sa potom prihováral masám ľudí, nerobil to zo svojej súkromnej jachty. Ani tá loďka, na ktorej stál, nebola Jeho!

Požičal si chlieb a ryby, keď nasýtil zástupy. Požičal si osla, keď vstupoval do Jeruzalema. Požičal si izbu, v ktorej mali poslednú večeru.

Zomrel na kríži, ktorý mu nepatril. V skutočnosti patril Barabbášovi.

Ani hrob mu nepatril.

Ježiš hovorí: „Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu.“ (Mt 8,20)

Chcem vyznať: „Patrím Ježišovi!“

Boh je mojím Otcom. Som kráľovské dieťa. Pamätajte však, že môj kráľ nemá korunu zo zlata, ale z tŕnia. Majme v sebe tento rozmer, kým kráčame po zemi, aby sme nerozlišovali ľudí, ale vždy pamätali, že všetci sú stvorení na Boží obraz. Že všetci sú zahrnutí do Božieho diela záchrany. Áno, všetci.

Nie všetci však toto dielo prijímajú, ale je pripravené pre každého. Preto nás Božie slovo vyzýva k modlitbám za všetkých, lebo Boh chce, aby bol každý zachránený a poznal pravdu.

Pavol Timotejovi píše: „Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie, a aby konali dobré, boli bohatí na dobré skutky, štedrí, zdielni, a tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosiahli skutočný život.“ (1Tim 6,17-19)

Pavol a Jakub súhlasia, že ide o to mať svoje bohatstvo v pravej banke. Naučili sa to od Ježiša, ktorý hovorí: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6,19-21)

Modlíme sa: Pane daj, nech tvoja láska zapáli lásku v mojom živote. Udržiavaj ju. Nauč ma milovať, ako si ty miloval. Milovať, kde nečakám nič späť. Nauč ma slúžiť svojim blížnym, ako Duch učí. Daj mi pamätať, že Tvoja láska je základom mojej spásy. Ďakujem za istotu, ktorú táto skutočnosť dáva.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii