Radosť poznania - 9. september

„Blahoslavený je…  ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu,“ (Ž 146:5)

Blahoslavený je človek, ktorý sa naučil prichádzať pred Boha v každodennej modlitbe. Pätnásť minút v samote s Bohom každé ráno predtým, než začneme deň, môže zmeniť okolnosti a odstrániť hory prekážok! Avšak všetko toto blahoslavenstvo a požehnanie, ktoré môžeme brať  z nebeského skladu, sú podmienené našim vzťahom s Bohom. Úplná závislosť a úplné odovzdanie sa sú podmienkami toho, že sme Božími deťmi. Jedine Jeho deti majú právo prijať dary, ktoré ich robia šťastných a spokojných. Aby sme boli Jeho dieťaťom, naša vôľa sa musí podriadiť Jemu. Človek Boha nespoznáva cez skutky − spoznáva ho na základe viery skrze milosť. Cestu k radosti a šťastiu z neba si nemôžeme kúpiť, nevedie cez usilovnú prácu, silnú morálku, zmenu života. Dostávame ju ako Boží dar skrze Krista.

Modlitba dňa

Vďaka, nebeský Otče, za dar radosti, ktorý prichádza z poznania Tvojho Syna, Ježiša Krista.

Billy Graham Evangelistic Association

Prebudenie v našich časoch? - 8. september

„Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti.“ (Ž 84:11)

Spomínam si na udalosti z môjho života, kedy veci vyzerali dosť pochmúrne. Potom som však volal na Pána a On zasiahol.

V našej predstave veci vyzerajú dosť pochmúrne. Boh však vraví: „ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.“ (2 Kron 7:14)

Boh v podstate hovorí: „Prever si to. Volaj na mňa a pozeraj, čo urobím. Modli sa teraz. Nasleduj môj recept na prebudenie. Sleduj, ako zasiahnem.“

Božou túžbou je požehnať nás. A vedel si, že Boh nás chce požehnať oveľa viac než my sami chceme byť požehnaní? Žalm 84:12 nám pripomína: „Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony.“

Častým dôvodom našich modlitieb sú naše potreby − nachádzame sa v kríze. Potrebujeme uzdravenie… potrebujeme nasmerovanie… potrebujeme finančné zabezpečenie. Modlíme sa, lebo sme v kaši. Nefunguje to tak, že Boh nám jednoducho zabezpečí všetko, čo sme kedy chceli a naše životy budú bez problémov a konfliktov. Skôr je to tak, že Boh v našich životoch dopustí konflikt, aby sme videli svoju slabosť a následne Božiu veľkosť, keď sa na Neho spoľahneme.

Neverím tomu, že základnú potrebu akéhokoľvek národa vyrieši nová hlava štátu či nová vláda. Verím však, že to čo každý národ potrebuje, je riešenie, ktoré prichádza zhora a mení duchovný život. Preto sa potrebujeme modliť.

https://www.harvest.org

Oči, ktoré vidia - 7. september

„otvárať im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu…“ (Sk 26:18)

Slepec Bartimaios zhodil svoj plášť a roztrasený utekal k Ježišovi. Ten sa ho spýtal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: Majstre môj, nech vidím!“ V momente, keď vyslovil slová Majstre – Pane, otvoril sa  jeho duchovný zrak. Ježiš mu na to povedal: „Tvoja viera ťa uzdravila.“ Všimnite si − nie intelektuálne porozumenie, nie peniaze, nie skutky − ale viera. Viera! To jediné stačí! Zrazu Bartimaios, ktorý bol slepý celý svoj život, začal otvárať svoje oči a prvá vec, ktorú videl, bola Ježišova tvár. Aký to bol úžasný zážitok − otvoriť oči a pozrieť sa priamo na láskyplnú Ježišovu tvár! Bartimaios stretol Ježiša a záznam hovorí, že „nasledoval Ježiša na ceste.“ Nikdy nemusíme ísť sami – nech už je to čokoľvek doma, v práci, v škole, s rodinou, susedmi. Kristus ide s nami.

Modlitba dňa

Ďakujem Ti Pane Ježišu, za uzdravenie z mojej duchovnej slepoty!

Billy Graham Evangelistic Association

Čo zastavuje modlitbu - 6. september

„Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!“ (Ž 139:23-24)

Modliť sa a následne žiť vo vedomom hriechu je ako položiť nebeský hovor. Žiadne modlenie na svete  nám nepomôže, pokiaľ žijeme v hriechu.

V Izaiášovi 59:1-2 bol vyhlásil: „Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo.  Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.“ Žalmista podobne povedal: „Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal.“ (Ž 66:18)

Ak sa v našom živote má uskutočniť osobné prebudenie, musíme činiť pokánie z každého vedomého hriechu. Nezahŕňa to len hriechy, ktoré sme vykonali (zlé veci, čo sme urobili), ale takisto aj nekonanie dobra.

Môžno na to povieš: „Veď žijem čistý život. Neklamem. Nekradnem. Neopíjam sa. Som svojmu partnerovi verný.“ Nech ťa Pán za to všetko žehná. Avšak stále môžeš mať na svedomí nekonanie dobra. Biblia učí: „A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.“ (Jk 4:17)

Ak ťa Boh nabáda k zdieľaniu evanjelia a ty mu povieš nie, ak ťa žiada o slobodné zdieľanie tvojich financií a investovanie do Jeho kráľovstva a ty bez zaváhania odmietaš, ak ťa povzbudzuje k častejšiemu modleniu a ty to odmietaš, to všetko môže predstavovať hriech nekonania dobra.

Boh chce zmeniť tvoj život a odpustiť ti všetky hriechy. Robíš vo svojom živote niečo, čo vieš, že by si ako nasledovník Ježiša Krista nemal robiť? Ak áno, potrebuješ sa od toho odvrátiť. Pokiaľ to neurobíš, nikdy nezažiješ osobné prebudenie.

https://www.harvest.org

Pravda - 5. september

„A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (J 8:32)

Prevládajúca filozofia dneška je plná neistoty. Vlastne ani nevieme, čomu veríme a preto sa radšej nechceme v niečom angažovať. Vždy, keď sa stretnem so študentmi, pýtam sa ich: „Kto alebo čo riadi váš život?“ Keď som bol študentom ja, bol som konfrontovaný s Kristom. Kto bol Kristus? Vyriekol  šokujúce tvrdenie: „Ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Zápasil som s dilemou, že buď bol Ježiš Kristus tým, kým tvrdil, že je alebo bol najväčším klamárom, podvodníkom a šarlatánom v histórii. Kým teda bol? Čo z toho je pravda? Budha na konci svojho života vyhlásil: „Stále hľadám pravdu.“ Bol tu však Ježiš, ktorý prišiel a prehlásil: „Ja som stelesnenie pravdy. Všetka pravda je sústredená vo mne.“

Modlitba dňa

Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za svoju slobodu − pretože Ty, si pravda!

Billy Graham Evangelistic Association

Prebudenie začína modlitbou - 4. september

„Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“ (Mt 7:7)

V dejinách ľudstva prebudenie nikdy nenastalo bez modlitby. Prebudenie začína modlitbou.

Boh povedal: „ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.“ (2. Kron 7:14)

Všimni si, že Boh povedal: „keď sa ľud môj bude modliť a hľadať moju tvár.“ Nemali by sme sa len modliť, ale aj hľadať Jeho tvár. Je v tom rozdiel. Môžeme sa modliť nasledovne: „Pane, pošli prebudenie. Amen.“ A teraz je čas na obed. Alebo sa môžeme modliť: „Pane, hľadáme Ťa. Pane, voláme na Teba. Pane, zúfalo po tebe túžime. Pane, potrebujeme ťa. Pošli nám prebudenie.“ Je to vlastne modlitba, ktorá nie neberie ako odpoveď.

Sme trúfalí, keď sa takto modlíme? Nie, pretože Ježiš povedal: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“  (Mt 7:7) Iný preklad by mohol znieť: „Pokračujte v prosení, hľadaní a klopaní.“ Ježiš ďalej pokračuje: „Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.“ (v.8)

Keď sa modlíme o prebudenie, modlíme sa v súlade s Božou vôľou. Keď sa modlíme o spásu milovaného človeka, tiež sa modlíme v súlade s Božou vôľou. V našich modlitbách potrebujeme Boha naliehavo prosiť a hľadať Jeho tvár, nie ustupovať.

Prebudenie nedokážeme zorganizovať, ale môžeme za neho zápasiť v modlitbe. Možno pre neho pripravíme pôdu. Ešte lepšie, pôdu by sme mali premodliť. Nenechaj sa odradiť.

https://www.harvest.org