Odpoveď na problémy - 3. máj

„… Milovať budeš Pána svojho Boha… Milovať budeš blížneho…“

(Mt 22:37 – 39)

V slovách „Milovať budeš Pána svojho Boha“ a „Milovať budeš blížneho“ nachádzame odpoveď na problémy dnešného sveta. Toto učenie nie je zastarané; v dnešnej dobe je úplne opodstatnené. Je to jediná cesta, ktorá môže vyriešiť problémy dnešného sveta, či už sú to problémy jednotlivcov, alebo národov. Ak milujeme Boha celým srdcom, budeme mať silu milovať svojich blízkych. Pravá láska nájde spôsob vyjadrenia v službe – nie iba v spievaní chvál, navštevovaní kostola či dokonca v modlení –, ale v snažení sa o maximum, aby sme dokázali lásku poslúchaním vôle nášho nebeského Otca.

Modlitba dňa

Pravá láska si vyžaduje všetko, čo mám. Vezmi všetko, čo je v mojom živote skryté a oddeľuje ma od milovania Teba a môjho blížneho tak, ako by som mal. Nech jasne poslúcham Tvoju vôľu, drahý Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Najviac sa treba báť slabého Krista - 2. máj

„Oddávna som mlčal, bol som nemý, dusil som to v sebe, teraz chcem sťa rodička kričať, dychčať a vzdychať. Spustoším vrchy i kopce, všetku ich zeleň vysuším, potoky zmením na ostrovy a močariny povysúšam.“ (Iz 42:14-15)

Tu opisuje činy Bohatiera, ktorého predstavil v predchádzajúcom verši, a to, že úplne vyhubí všetkých našich protivníkov. Okrem toho slová „nejakú dobu som ticho a mlčím“ atď. naznačujú, že určitú dobu neprichádzala žiadna pomoc a že všetko vyzeralo beznádejne, akoby sa Boh proti nám spolčil s našimi nepriateľmi. Ale to je Kristova slabosť, vďaka nej sa bezbožní búria a ešte vášnivejšie Ho napádajú, takže ho donútia premôcť a zničiť ich kruté bezbožné snahy. On naozaj kričí, keď zbožných utláčajú, ale Jeho hlas je ako hlas ženy, ktorá rodí: pohŕda sa Ním a považuje sa za niekoho, kto sa nedokáže brániť. Ale Kristus je najmocnejší, keď si ľudia myslia, že skoro nič nedokáže; a pomoc je najbližšie, keď si človek myslí, že je najďalej. Toto by nás malo aj potešiť a pozdvihnúť, aby sme si nezúfali, keď vidíme, že cirkev je v obrovskom nebezpečenstve, takže je takmer zničená. Lebo to musí vyzerať tak, ako je to tu opísané, že je ako rodiaca žena, nad ktorou triumfuje celý svet. Cirkev má podstúpiť nebezpečenstvo zániku, ale predsa nezanikne. Slabého Krista sa treba báť najviac vtedy, keď je najslabší. Preto by zbožní mali mať dobrú dôveru uprostred najväčšej slabosti, i keď ich utláčajú. Ale bezbožní by sa mali strachovať aj uprostred úspechu a víťazstva.

St. Louis ed., 6:515-517.

Boh nás stvoril jedinečne - 1. máj

„Naša duša očakáva na Hospodina…“

(Ž 33:20)

Som duša a mám telo! Telo je dom, v ktorom duša prebýva. Keď mal Oliver Wendell Holmes 80 rokov, priateľ ho pozdravil a opýtal sa ho: „Ako sa máš?“ „Mám sa dobre,“ odpovedal Holmes, „dom, v ktorom žijem, je síce na pokraji zrútenia, avšak Oliver Wendell Holmes sa má dobre, ďakujem.“ V tejto materialistickej dobe často zabúdame, že naša skutočná, večná časť nás je neviditeľná. Väčšinu času, peňazí a snahy vynakladáme na to, aby sme udržali svoju fyzickú stránku. Mnohí sa nezaujímajú o svoje duchovné zdravie a výživu. Preto sú lekárske ambulancie preplnené a duchovné poradne prázdne.

Keď Boh stvoril človeka, stvoril ho jedinečne, odlišne od ostatných zvierat. „Vdýchol do neho dych života a človek sa stal živou dušou.“ Zaodel ho inteligenciou, vedomím a vôľou. Urobil ho na Svoj obraz ako spoločníka, Božieho priateľa. Pri vzkriesení si toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť a my budeme ako On a naveky s Ním.

Modlitba dňa

Mám veľkú nádej, keď rozmýšľam o tom, že budeme spolu naveky, môj drahý Pán Ježiš!

Billy Graham Evangelistic Association

Podľa tvojho slova - 30. apríl

„Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej.“ (L 1:38)

Mnohokrát premýšľame, aká je Božia vôľa pre naše životy. Ja však navrhujem, aby sme Bohu jednoducho vyznali: „Pane, som ochotný/á počúvať Ťa, aj keď úplne nerozumiem tomu, čo odo mňa žiadaš.“ Presne to urobila aj Mária. Nerozumela všetkému, čo jej Gabriel povedal, no počúvla. Urobila skok viery. Boh hľadá takýto postoj u svojich služobníkov, hľadá vieru a poslušnosť, akú majú deti.

Biblia nás usmerňuje v spoznávaní Božej vôle:

„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (R 12:1-2)

Všimnite si, že táto pasáž začína prosbou, aby sme vydávali naše telá Bohu. Nehovorí: „Najprv zistite, aká je Božie vôľa, a potom sa rozhodnite, či budete počúvať.“ Máme sa rozhodnúť pre Boha, urobiť záväzok. Nedovoľme svetu, aby nás vtlačil do svojej vlastnej formy. Dovoľme Bohu, aby preformoval naše mysle tak, aby sme svetu prakticky dokázali, že Boží plán pre život človeka je dobrý.

Najprv sa rozhodni pre Pána, potom spoznáš Jeho vôľu. Nikdy by sme sa nemali báť odovzdať neznámu budúcnosť Bohu, ktorého poznáme. Podmienkou osvietenej mysle je srdce podriadené Pánovi.

Možno nepoznáme Božiu vôľu len preto, že sme Mu ešte nepovedali: „Prijímam Tvoju vôľu a počúvnem Ťa.“ Už si Mu to povedal?

https://www.harvest.org

Ježiš presahuje všetky hranice - 29. apríl

„Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu,“

(1Pt 2:4)

Neexistuje žiadna historická osobnosť, ktorá by prekonala Ježiša Krista. Agnostici a ateisti našli chybu v kresťanských pojmoch. Nikdy však nenájdu chybu v osobe Ježiša Krista. Našli chybu v kresťanoch, ale nie v Kristovi. Ježiš Nazaretský presahuje metódy, pojmy a nasledovníkov. Stojí v zlomovom okamihu času. Na každom mieste sa ľudia musia skloniť pred Jeho majestátom. Keďže kresťanstvo je Kristus, tí, ktorí túžia byť kresťanmi, musia Krista prijať a nasledovať Ho ako osobu. On a jedine On je schopný naplniť každú ľudskú potrebu.

Modlitba dňa

Jedine Ty, Pane Ježiši, napĺňaš všetky potreby ľudských sŕdc. Bol si so mnou v tých najosamelejších i najšťastnejších chvíľach môjho života.

Billy Graham Evangelistic Association

Otvorené nebo - 28. apríl

V tridsiatom roku, piateho dňa štvrtého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia. (Ez 1,1)

O tejto zaujímavej skúsenosti hovorí prorok Ezechiel. Kedy sa mu otvárajú nebesá a má Božie videnia? Je to v čase, keď sú Izraeliti odvedení ako zajatci do Babylonu. Pri riekach babylonských, tam sme sedávali a plakávali, keď sme sa rozpomínali na Sion. Tam sme si vešali citary na vŕby. (Ž 137,1-2)

Pred tým, než sa pozrieme na Ezechiela a jeho videnia, všimnime si jeho pôsobenie v súvislosti s pôsobením Jeremiáša a Daniela. Jeremiáš pôsobil medzi zvyškom Izraela v Egypte. Daniel bol v Babylone a slúžil kráľovi. Ezechiel bol medzi tými, ktorí sa stali otrokmi na prácach pri babylonských riekach.

Izraelský národ je kvôli svojej nevere a odpadnutiu od Boha vo veľkej núdzi. Niektorí sú v Babylone, iní v Egypte a niektorí na otrockých prácach. Čo spraví Boh? Na každom z týchto miest si povolá svojho služobníka.

Všimnime si, v akej bezmocnej situácii sa ľudia nachádzajú: Pri riekach babylonských, tam sme sedávali a plakávali, keď sme sa rozpomínali na Sion. Tam sme si vešali citary na vŕby.

Vzdali sa. Smútok ich premohol a vzal im odvahu. Je čas sĺz. Práve v tomto čase sa Ezechielovi otvárajú nebesá a má videnia.

Vzdali sa, lebo videli svoje situáciu, videli nebezpečenstvá, utláčali ich okolnosti, osud. Prestali spievať. Keď ľud prestane spievať, vtedy je nádej mŕtva. Pomyslite na afrických otrokov, ktorých odviedli do Ameriky. Žili v strašných podmienkach. Nespravodlivo ich týrali a zneužívali brutálnymi spôsobmi. Pri živote ich držala pieseň. Tu vznikla africká gospelová hudba. Boli v útlaku. Ale spievali.

Pri babylonských riekach spev prestal. Svetlo zhaslo. Žiadna nádej. Pri spomienkach na Sion len sedia a plačú. Vtedy má Ezechiel videnia. Ezechiel vidí otvorené nebesá. Sedí v tejto núdzi, ale predsa sa ho dotýka Boh. Je otvorený vetru zo sveta večnosti. Si ty otvorený...?

V hlbokej tme, keď je utrpenie nezvládnuteľné, keď ťa otrokár bije po chrbte, keď rozum nevie nájsť potešenie, vtedy je Božím obrovským zázrakom, že niekto dokáže uprostred toho všetkého vidieť otvorené nebo.

Jeremiáš, Daniel a Ezechiel boli proroci. Mali však rozličné úlohy a výstroj, aby slúžili trom rozličným skupinám ľudí v zajatí. Ezechiel pôsobil medzi otrokmi pri babylonských riekach. Nie je ľahké zvestovať ľuďom v beznádeji, keď sú úplne na dne, plačú a myslia len na to, aké to bolo kedysi.

Ezechiel bol sám! Boli síce iní proroci, ale tí zvestovali falošné potešenie a falošnú nádej. Potešovali ľud v jeho hriechoch. Nehovorili o obrátení. Sľubovali, že čoskoro príde sloboda a vrátia sa do Jeruzalema. Už čoskoro príde požehnanie.

V takejto situácii nie je ľahké pre Ezechiela vstať a hovoriť, že Jeruzalem čoskoro kvôli ich hriechom padne. Ezechiel zvestoval trest, zlepšenie a obrátenie uprostred beznádejnej situácie, ktorá bola ovocím ich hriechu. Avšak skutočnosť, že sú na tom naozaj zle, zahmlievali falošní proroci, ktorí hovorili v Božom mene a sľubovali skoré zlepšenie.

Práve to chcel ľud počuť. Preto bol Ezechiel pomerne osamotený. Komu bolo ťažšie ako jemu? Napriek tomu len on videl otvorené nebo.

Prečítaj si Evanjelium podľa Jána 11,1-46.

Keď si túto časť prečítaš, upokoj sa pred Bohom a premýšľaj nad slovami, ktoré Ježiš povedal Marte: „Či som ti nepovedal: Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?“

Od všemocného Boha môžeš vždycky očakávať Jeho konanie!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii