Trpieť ako kresťan - 1. február

„Blahoslavený je muž, ktorého Ty karháš, Hospodine,…“ (Ž 94:12)

Boh niekedy dopustí, aby kresťania trpeli, aby sa naučili tajomstvu poslušnosti. Žalmista povedal: „Skôr, ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč.“ (Ž 119:67) Bolo to až po veľkom zármutku a utrpení, čo sa Dávid naučil poslušnosti Bohu.

Môj drahý kresťanský priateľ, ak dnes trpíš v Božej ruke, a už si sa tisíckrát pýtal „prečo?“, úpenlivo ťa prosím, aby si sa pred Bohom utíšil, bol trpezlivý a počúval tichý, slabý hlas. Skloň sa pod Jeho milujúcu ruku a rozpoznaj, že nad oblakmi žiari Slnko. Boh má pre tvoj život zámer a plán, a to, čo sa ti deje, je pre tvoje dobro.

Modlitba dňa

Moje ľudské ja vraví: „Prečo, Pane?“ kedykoľvek musím trpieť – avšak moje Duchom naplnené znovuzrodené ja hovorí: „Verím ti, Otec.“

Billy Graham Evangelistic Association

Úcta k autorite - 31. január

„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.“ (Mt 28:18)

Cti si autoritu. Ježiš Kristus bol pod autoritou svojho Otca v nebesiach… Žil pre jednu vec: naplnenie Otcovej vôle. Každý podlieha nejakej autorite. Existuje jedna reťaz nadriadených, ktorej najvyššou autoritou je Boh.

Kto je autoritou v tvojom živote? Je ňou tvoja sebeckosť? Tvoja žiadostivosť? Tvoja chamtivosť? Alebo si to všetko odovzdal Bohu a požiadal Ho: „Pane, budeš mojou autoritou?“ Keď podliehaš autorite, potom si schopný mať autoritu.

Modlitba dňa

Stále mám vo svojom živote oblasti, ktoré sa potrebujú podrobiť Tvojej autorite, Pane Ježiši. Daj mi Tvoju milosť a silu prenechať všetko Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association

Blízko, ale nie dostatočne blízko - 30. január

„Lebo zármutok podľa vôle Božej pôsobí pokánie na spasenie, a to netreba ľutovať; ale zármutok sveta pôsobí smrť.“ (2K 7:10)

Keď Ježiš začal svoju verejnú službu, prvé slovo, ktoré vyšlo z jeho úst, bolo: čiňte pokánie. Biblia nám vraví, aby sme sa kajali a obrátili (pozri Sk 3:19) a že Boh prikázal všetkým ľuďom, aby činili pokánie (pozri Sk 17:30).

Napriek tomu je to niečo, čo podľa môjho názoru chýba v živote mnohých ľudí. Nikdy nečinili pokánie zo svojich hriechov. Je možné, že existujú tisíce a tisíce ľudí s falošným presvedčením, ktorí dnes sedia v kostolných laviciach. Myslia si, že pôjdu do neba, pretože sa zosobášili v kostole alebo sa modlili jednoduchú modlitbu.

Napriek tomu však nikdy nenaplnili jednu zo základných podmienok odpustenia hriechov, ktorou je pokánie. Je nádherné uvedomiť si, že Boh ťa miluje. Je úžasné rozpoznať, že je pripravený odpustiť ti. A áno, musíš Ježiša požiadať, aby prišiel do tvojho srdca. Biblia však hovorí, že časťou tohto procesu je odvrátenie od hriechu.

Sú ľudia, ktorí nikdy neurobili tento krok. Vravia: „Verím, že Ježiš je Božím Synom. Verím, že za mňa zomrel na kríži. Verím, že ma môže zmeniť. A Pane, žiadam Ťa, aby si prišiel do môjho života a bol mojím priateľom.“ Medzitým sa však nikdy nekajali. Nikdy sa neodvrátili od vedomého hriechu.

V súčasnosti existuje mnoho ľudí, ktorí prišli k Ježišovi blízko, ale nie dostatočne blízko. Rozpoznanie osobného hriechu je vždy základom pokánia. Robiť však iba to, môže byť prinajlepšom zbytočné, a prinajhoršom nebezpečné. Rozpoznanie osobného hriechu bez vysporiadania s ním môže byť sebaklamom, pretože nás to vedie k mysleniu, že obyčajné priznanie hriechu je všetko, čo je nevyhnutné.

https://www.harvest.org

Veda a náboženstvo - 29. január

„Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.“ (Dan 2:22)

Skutočnosť je taká, že veda a viera sa navzájom dopĺňajú, a medzi skutočnou vedou a náboženstvom nie je žiaden konflikt. Spolu dávajú najlepší základ pre zdravú vieru a odvahu pre každodenný život. Keď Galileo, otec modernej vedy, objavil, že Zem sa točí okolo Slnka, namiesto predstavy, že Slnko obieha okolo Zeme, určití náboženskí vodcovia boli závažne rozrušení, pretože sa držali inej teórie. Napokon sa s tým zmierili.

Od toho dňa sme šťastne prišli na to, že skutočná veda je zlučiteľná s hlbokou náboženskou vierou. Kresťanstvo preto môžeme označiť termínom – nadvedecké. Za vedou sa nachádzajú hlavné cesty, ktoré vedú k pravde. Ježiš Kristus bol učiteľom duchovných právd, a tieto pravdy nám odovzdáva, keď s Ním máme fungujúci vzťah.

Modlitba dňa

Ďakujem, Otec, za zjavenie Tvojej lásky, keď si dal svojho milovaného Syna, aby za mňa zomrel. Tento Boží zázrak nikdy žiadna veda neobjaví ani neprekoná!

Billy Graham Evangelistic Association

Prekážka v modlitbe - 28. január

„Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal.“ (Ž 66:18)

Zamýšľam sa nad tým, či ľudia v dnešnej dobe vôbec vedia, čo je hanba. Veci, ktoré nás v minulosti zahanbovali, sú v dnešnej dobe považované za cnosti. Z nesprávneho sa stalo správne. Zo správneho sa stalo nesprávne. Všetko je prevrátené hore nohami. Zabudli sme, ako sa červenať. Zabudli sme, aké je to byť zahanbený.

Toto opisoval Daniel, keď sa modlil: „Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám,…“ (Dan 9:7) V Biblii čítame o Danielovom živote. Ani raz som nečítal o tom, že zhrešil. Nevravím, že Daniel nehrešil, pretože skutočne bol smrteľnou ľudskou bytosťou ako každý z nás. Skutočnosťou však je, že žil zbožným životom. Napriek tomu si myslel, že je nevyhnutné činiť osobné pokánie.

Pripomína nám to, že čím bližšie sa k Bohu dostaneš, tým väčší je tvoj pocit vlastnej hriešnosti. Práve v čase, keď si myslíš, že si duchovne zrelý, ti Pán ukáže trochu viac z tvojho srdca, a vtedy si uvedomíš, ako ďaleko si musel zájsť. Čím viac budeš poznať Pána, tým viac budeš vidieť do seba a viac si budeš uvedomovať, že stále toho musíš veľa zmeniť.

Daniel vyznával svoj hriech pred Pánom, pretože nechcel, aby sa nevyznaný hriech postavil do cesty jeho vzťahu s Bohom. Ako povedal žalmista: „Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal.“ (Ž 66:18)

Je nejaký hriech, z ktorého potrebuješ činiť pokánie? Je nejaká oblasť tvojho života, ktorá Boha neteší? Hriech je prekážkou a môže brzdiť tvoj modlitebný život. Zbav sa ho. Nechaj ho tak.

https://www.harvest.org

Každodenný proces - 27. január

„A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.“ (F 1:6)

Byť kresťanom je viac než len náhle obrátenie. Je to každodenný proces, ktorým rastieš, aby si bol čoraz viac podobný Kristovi. Keď začínaš, začínaš ako bábätko. Biblia ťa musí kŕmiť jednoduchými vecami, a postupne sa učíš chodiť vo svojej kresťanskej viere. Najprv budeš padať a robiť mnoho chýb, ale musíš pokračovať v raste. Napriek tomu existuje mnoho ľudí, ktorí prestali rásť. Ostali duchovnými bábätkami celý svoj život. Obávam sa, že táto skúsenosť je dnes veľmi bežná. Možnože je to aj tvoja skúsenosť.

Pamätáš si na deň, keď si odovzdal svoje srdce a život Bohu? Bol si si istý víťazstvom. Aké jednoduché sa zdalo byť víťazom skrze Krista, ktorý ťa miloval. Dnes majú so sebou problémy tisíce kresťanov. Veľká potreba súčasného kresťanského sveta je naučiť sa tajomstvo každodenného víťazstva nad hriechom.

Modlitba dňa

Otec, toľkokrát som padol, ale ty si mi milujúco dal svoju silu vytrvať.

Billy Graham Evangelistic Association