Radosť zo spoločnej viery - 5. január

„… vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno.“ (Žid 13:15)

Ježiš vedel, že jeden zo skutočných testov prinášania ovocia Bohu je naša ochota spoločne prežívať vieru s ostatnými. Ak voči iným nemáme dostatok milosti, je to jeden z dôkazov, že sme Božiu milosť nikdy nezažili. Emerson musel práve čítať mierku ľudskej milosti, keď povedal: „To, kým si, hovorí tak hlasno, že nepočujem, čo vravíš.“ Satanovi je jedno, koľko teoretizuješ o kresťanstve alebo koľko vyznávaš, že poznáš Krista. Čomu sa energicky vzpiera, je spôsob, akým Krista žiješ.

Pred nejakým časom, sa istá pani vyjadrila: „Mám 65 rokov. Moje deti majú svoje rodiny, manžel je mŕtvy a ja som jednou z najosamelejších ľudí na celom svete.“ Niekto jej navrhol, aby sa pokúsila nájsť si spôsob prežívania svojej náboženskej viery a materiálnych vecí s ľuďmi v jej okolí. Po pár týždňoch povedala: „Som tá najšťastnejšia žena v meste. Našla som novú radosť a šťastie v spoločnej viere s ostatnými.“ To je presne to, čo Ježiš zasľúbil!

Modlitba dňa

Nie je väčšia radosť, Otče, ako sa deliť o Tvoju lásku. Pomôž mi ju prejaviť každému človeku, ktorého stretnem.

Billy Graham Evangelistic Association

Tajomstvo prvej cirkvi - 4. január

„Keď ich však nenašli, vyvliekli Jasona a niektorých bratov pred predstavených mesta a kričali: Títo rozvracajú celý svet a teraz prišli aj sem.“ (Sk 17:6)

Ako je možné, že veriaci v 1. storočí tak radikálne ovplyvnili svet okolo nich? Nemali žiadne technológie, ktorými dnes disponujeme my. Nemali veľké kresťanské kapely. Neexistovali žiadne obrovské kresťanské zbory. Nemali ani len kníhtlač. No aj napriek tomu relatívne malá skupinka mužov a žien obrátila v 1. storočí svet naruby.  

Myslím, že dnes máme často len zriedenú a nevýraznú verziu kresťanstva. Myslím, že naše štandardy kresťanskej viery sú veľmi ďaleko od štandardov prvej cirkvi. Taká odľahčená viera. Zdá sa, že veriaci chcú robiť len to, čo je skutočne nevyhnutné.

Ježiš má dnes mnoho nespoľahlivých nasledovníkov, ktorí rýchlo a ľahko prevracajú kabát. Sú kresťanmi, keď im to vyhovuje, keď je to jednoduché a cool. No v momente, keď prichádzajú ťažkosti či prenasledovanie, sú z toho vonku. Nie sú pravými nasledovníkmi. Nie sú skutočnými učeníkmi.

Práve preto dnes neobraciame svet naruby ako prvá cirkev. Dokonca by som povedal, že práve preto obracia až príliš často svet naruby cirkev.

Potrebujeme sa vrátiť ku kresťanstvu, ktoré nám odovzdáva Biblia, ktoré ohlasoval Pán Ježiš, ku kresťanstvu, ktorým žila prvá cirkev a o ktorom nás učí Biblia. Nie k zriedenej verzii kresťanstva, ale k autentickému kresťanstvu z Nového zákona. Jednoducho sa potrebujeme stať učeníkmi Pána.

Si učeníkom Ježiša Krista? Ježiš nás volá, aby sme vystúpili z davu a oddelili sa od nestálych ľudí, ktorí prevracajú kabáty. Volá nás, aby sme boli Jeho skutočnými učeníkmi.

https://www.harvest.org

Dovoľme anjelom, nech nám slúžia - 3. január

„A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu.“  Mt  4:8-11

Potom Ho diabol opustil. A pozri, prišli anjeli a posluhovali Mu. Poradie pokušení, ako s nimi Kristus jedno po druhom zápasil, nie je presne známe. Lebo evanjelisti sa nezhodujú. Pokušenie, ktoré má Matúš ako druhé, má Lukáš ako posledné (Lk 4:9-12). A naopak to, čo má Lukáš ako druhé, udáva Matúš ako posledné, akoby mu na poradí príliš nezáležalo. Ale ak by niekto chcel o tom kázať a hovoriť, Lukášovo poradie by bolo najlepšie. Má totiž postupnosť rozprávania, že diabol najprv pokúša biedou a nešťastím. Ak to nezaberie, potom to skúsi so šťastím a poctami. A napokon, ak to všetko bolo zbytočné, potom vynaloží všetko úsilie a pokúša omylmi, klamstvami a inou duchovnou ľsťou. No pretože v praxi a podľa skúseností nenasledujú v žiadnom presnom poradí, ale kresťan je pokúšaný posledným, potom prvým atď., Matúš nedbá na poradie, ktoré by sa hodilo kazateľovi. A takto to asi zažíval aj Kristus počas štyridsiatich dní na púšti: Diabol nezachovával žiadne presné poradie, ale pokúšal ho jedným pokušením dnes, iným zajtra a po desiatich dňoch opäť prvým, a tak ďalej ako prišlo. Nakoniec k Nemu prišli anjeli a slúžili Mu. Toto sa muselo stať telesným spôsobom: Fyzicky sa zjavili a priniesli Mu jedlo a pitie a naplnili všetky Jeho potreby ako pri stole. Keďže služba bola viditeľná a prospela Jeho telu, rovnako aj diabol, jeho povaha, sa bez pochýb objavila fyzicky, možno tiež ako anjel. Lebo keď Ho priviedol na vrchol chrámu a ukázal Mu odrazu všetky kráľovstvá sveta, musel byť niečím väčším ako len človek, veď sa vydával za niekoho väčšieho, keď ponúkal Kristovi všetky kráľovstvá na zemi a chcel, aby ho Kristus oslavoval. Ale nemal vonkajšiu podobu diabla, pretože radšej vyzerá nádherne, keď chce oklamať a podviesť, ako o ňom hovorí sv. Pavol: zjavuje sa ako anjel svetla (2K 11:14). Ale toto je napísané nám na povzbudenie, aby sme vedeli, ako veľa anjelov nám posluhuje, keď na nás útočí jeden diabol. Ak budeme udatne bojovať a obstojíme, predtým než Boh dovolí, aby sme znášali nedostatok, musia zostúpiť anjeli z neba a stať sa našimi pekármi, vinármi a kuchármi a obsluhovať nás vo všetkých našich potrebách. Toto nebolo napísané kvôli Kristovi, On to nepotrebuje. Ak anjeli slúžili Jemu, dovoľme, nech posluhujú aj nám.

St. Louis ed., 11:543-545.

Žije! - 2. január

„… pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“ (Jn 14:19)

Pre osobné kresťanstvo je vzkriesenie najdôležitejšie. Posolstvo evanjelia obsahuje životne dôležitý vzťah medzi existenciou kresťanstva ako takou a jednotlivým veriacim. Švajčiarsky teológ Karl Barth povedal: „Chceš veriť v živého Krista? V Krista môžeme veriť len vtedy, ak veríme v Jeho fyzické vzkriesenie. To je obsah Novej zmluvy. Vždy máme slobodnú vôľu odmietnuť to, no nie zmeniť to ani predstierať, že Nová zmluva hovorí niečo iné. Správu môžeme prijať, alebo odmietnuť, ale nemôžeme ju zmeniť.“ Ak odmietame vzkriesenie, kresťanstvo ako systém právd padá. To, že Ježiš vstal z mŕtvych, je jedným z uholných kameňov našej viery.

Modlitba dňa

Pane, nech dnes žijem s neustálym vedomím, že Ty žiješ!

Billy Graham Evangelistic Association

Duchovné bábätká - 1. január

 „Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristovi a povznesme sa k dospelosti.“ (Žid 6:1)

Ako otec a starý otec môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že s deťmi je veľa roboty. Napríklad keď chcete dieťa naučiť jesť. Najprv mu samozrejme dávate jedlo pre deti a neskôr prichádza na rad tuhá strava, ktorú musíte krájať na maličké kúsky. No a niekedy dieťa vôbec nechce jesť, a tak musíte vymýšľať rôzne kreatívne spôsoby, ktorými ho napokon nakŕmite. Deti sa musia naučiť jesť, pokrájať si jedlo a nakoniec si ho sami pripraviť. Volá sa to rast.

Mnohí ľudia však duchovne nikdy nevyrástli. Urobili počiatočné rozhodnutie pre Krista, ale nikdy v skutočnosti neporozumeli tomu, čo znamená byť Ježišovým odovzdaným nasledovníkom. V skratke, nikdy nezareagovali na biblické učeníctvo.

Kresťanstvo je viac ako jednoduchá modlitba, v ktorej dáme život Kristovi. Kresťanstvo znamená nasledovať Ježiša nielen ako Spasiteľa, ale zároveň ako Pána. Ak sú kázne iných ľudí Tvojím jediným zdrojom duchovnej potravy, pravdepodobne nie si duchovne veľmi silný. Učenie a kázne sú dobré a majú v živote kresťana svoje miesto, ale zároveň sa musíš sám naučiť krájať svoje jedlo. Musíš sa naučiť duchovne jesť.

List Židom 6:1 nám hovorí: „Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristovi a povznesme sa k dospelosti. Neklaďme zase znova základy, hovoriac o pokání z mŕtvych skutkov, o viere v Boha.“

Každý veriaci musí raz dospieť. Nemôžeme navždy ostať duchovnými bábätkami. Musíme vyrásť v Božie ženy a Božích mužov.

https://www.harvest.org

On zomrel za nás - 31. december

„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“

(R 5:8)

Pri Kristovom kríži vidíme slávny prejav Božej lásky. Pavol napísal kresťanom v Ríme nasledovné: „Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí… umrel za bezbožných.“ Ľudská skúsenosť potvrdzuje, že je veľmi nezvyčajné, aby človek položil za niekoho iného svoj život, hoci hovoríme o dobrom človeku, je len zopár takých, ktorí mali odvahu to urobiť. A predsa, dôkaz Božej úžasnej lásky je tento:  „Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“

Nádherná mladá žena, ktorá v spoločnosti zastávala líderskú pozíciu raz prišla navštíviť moju manželku a mňa. Obrátila sa na jednej z našich evanjelizácií a úplne žiarila premenou. Naučila sa mnoho biblických veršov naspamäť a bola tak naplnená Kristom, že sme dve hodiny sedeli a počúvali jej dojímavé svedectvo. Stále dookola opakovala: „Nemôžem pochopiť, ako mi Boh mohol odpustiť. Bola som taký skazený hriešnik. Jednoducho nedokážem pochopiť Božiu lásku.“

Modlitba dňa

Láska, ktorá ťa priviedla kvôli mne na kríž, je nad moje pochopenie. Pokorne ťa chválim a ďakujem Ti, môj Spasiteľ a Pán.

Billy Graham Evangelistic Association