Viac než módny doplnok - 22. február

„Keď Ho viedli, pochytili istého Šimona Kyrenejského, ktorý šiel z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.“ (Lk 23:26)

Pre mnohých je dnes kríž len ozdobným ornamentom či módnym doplnkom. Na predaj sú zlaté a strieborné krížiky zdobené perlami či diamantmi. No kríž, na ktorom zomrel Ježiš, nebol módnym doplnkom. Bol to neopracovaný drevený nástroj, ktorý vymysleli Rimania na týranie tých, ktorí na ňom umierali.

Biblia hovorí, že Židia vybrali Šimona Kyrenejského, aby niesol Ježišov kríž. Šimon bol návštevníkom Jeruzalema. Nevieme, prečo sa tam vtedy nachádzal. Možno prišiel sláviť Paschu a možno sa dozvedel o rušnej situácii v meste, tak sa šiel pozrieť, čo sa tam deje. Nech bol dôvod jeho návštevy akýkoľvek, Šimonovi sa dostalo obrovské privilégium v histórii ľudstva.

Aj my dnes máme toto privilégium. Ježiš povedal: „Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje.“ (Lk 9:23) Ježiš aj dnes hľadá ľudí ako Šimon, ktorí zodvihnú kríž a ponesú ho.

Niektorí vravia: „Mojím životným krížom sú moje deti. Ony sú krížom, ktorý musím niesť,“ alebo „Mojím krížom je moje postihnutie.“ Avšak kríž nie je niečo, čo nám spôsobuje problémy. Kríž je pre každého rovnaký. Ľudia, ktorí niesli kríž v 1. storočí v Jeruzaleme, kráčali v ústrety svojej smrti.

Čo teda Ježiš myslel slovami „nech berie svoj kríž deň po deň“? Vziať svoj kríž znamená povýšiť Božiu vôľu nad svoju. Znamená to nechať umrieť svoje ambície, plány, voľby či rozhodnutia. Vziať svoj kríž znamená milovať Boha viac než kohokoľvek a čokoľvek iné.

https://www.harvest.org

Boh zaopatruje - 21. február

„Vy ma nazývate Majstrom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým som.“

(J 13:13)

Duch Svätý ťa nikdy nebude viesť v rozpore s Božím slovom. Ľudia hovoria: „Boh ma viedol k tomu, aby som to urobil. … Boh mi povedal to a ono…“  Pokiaľ nezistím, že je to v súlade s Božím slovom, tak som vždy trochu podozrievavý. Boh nás nikdy nevedie k tomu, aby sme urobili niečo, čo je v rozpore s Jeho slovom. Prorok Samuel raz povedal: „Poslušnosť je lepšia ako obeť.“ Písmo nás učí: „Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha,…“ Keď sa ocitneš v slepej uličke a nebudeš tušiť, ktorou cestou sa vydať, no budeš ochotný plniť Jeho vôľu, On ti ju zjaví. Svoju vôľu ukrýva len pred tými, ktorí prv než  Božie slovo poslúchnu, vyhľadávajú, čo sa Boh chystá povedať.  Buď poslušným kresťanom. Pamätaj, že „kde Boh smeruje, tam zaopatruje. Kde On vedie, všetko zvládne!“

Modlitba dňa

Nech správne rozumiem Tvojmu slovu, aby som sa vedel rozhodnúť podľa Tvojej vôle.

Billy Graham Evangelistic Association

Prečo sú kresťania blázni - 20. február

„A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.“ (J 3:13)

Rozum nemôže prijať tento zvláštny spôsob reči tak, aby pochopil, ako to ide dokopy: zostúpiť a zároveň v tom istom čase byť na výsosti, a znovu vystúpiť a od vekov byť na výsosti. Toto sa nemôže žiadnemu človeku dostať do srdca ani myšlienok (1K 2:9). „To je nemožné,“ hovorí rozum. „Zostúpiť z neba a predsa zostať na výsosti“ nemôže byť oboje naraz pravdivé. Preto sme my, kresťania, neobyčajne blázniví, že veríme niečomu, čo je nemožné, čo hovorí priamo proti rozumu... Ak tomu ostatní nechcú veriť, nech si neveria... My sa musíme pridŕžať svedectva, ktoré Ježiš Kristus, Boží Syn, priniesol so sebou z neba. Musíme tomuto svedectvu veriť, čo kresťania aj robia... Zostúpenie tu znamená, že Toho, ktorý nikdy neopustil pravicu svojho Otca, poslal Otec do sveta. A Syn, ktorý zotrvával v nebi, sa stal človekom ako Máriin Syn... A nielenže prišiel v tele, ale zostúpil aj do smrti, do hrobu, dokonca aj do pekla. A predsa v tom istom čase, ako mocný Boh, nebol a nezostával len tu na zemi, ale aj v nebi. Lebo žiadne miesto nemôže celkom obsiahnuť Boha, ako je napísané: „Nebesá sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh!“ (Iz 66:1) A Ten istý aj znovu vstúpil do neba, kým súčasne bez prerušenia sedel po pravici Boha, svojho nebeského Otca. Podľa božskej prirodzenosti tam bol od vekov, i keď sa v tom istom čase zjavil tu na zemi a bol v telesnej podobe ako človek, ktorý mal telo a dušu ako my, bol ukrižovaný, dostal piť ocot; bol pochovaný; zomrel; zostúpil do pekiel, napriek tomu o nič neprišiel, čo sa týka Jeho božskej prirodzenosti. Neexistuje žiadna iná osoba, ktorá sa volá Boh a ktorá je Bohom od večnosti, ako Ten, kto nadobudol ľudskú prirodzenosť. A tak je aj jeden Syn, Syn Boha a Márie, a keď sa narodil z panny, prijal od matky ľudské synovstvo. Rozum to nemôže pochopiť, ale my tomu musíme veriť, a Písmo Sväté dosvedčuje, že Kristus je pravý Boh a tiež, že sa stal skutočným človekom. Preto je oboje pravda: Naveky zostal na výsosti. Aj zostúpil bez akejkoľvek zmeny božskej podstaty a prijal synovstvo od matky... A teraz, keďže je len jediný Syn, nemôžu byť dvaja synovia. Presnejšie, jeden Syn, ktorý zostúpil a vystúpil a zostal na výsostiach. Preto je správne povedať, že Boží Syn zostúpil a vystúpil, hoci zostúpenie sa udialo len podľa ľudskej prirodzenosti. Ale keďže sú tieto dve prirodzenosti v nedeliteľnej osobe Krista, vlastnosti ľudskej prirodzenosti sa pripisujú aj božskej prirodzenosti... Odlišujeme prirodzenosti tak, ako odlišujeme telo a dušu, ale zostáva tá jedna Osoba. Takže Kristus za nás netrpel iba svojím telom a dušou, ale aj ako Boží Syn, tak vyznávame v kréde... My sme nevstúpili do neba. Ale Ten, ktorý zostúpil, vystúpil a zostal na výsosti – to je Kristus. Čo by sme potom mali robiť? Mali by sme si zúfať? Nie, lebo On nám ukazuje cestu, ktorou máme vystúpiť (J 14:6). A vysvetľuje, prečo prišiel do tohto sveta a že pripravil bezpečný most, po ktorom môžeme bez nebezpečenstva vystúpiť do neba. A tým mostom je On sám. V nasledujúcom verši vysvetľuje vystúpenie, zostúpenie a zotrvávanie na výsosti, keď tvrdí, že tieto veci sa neudiali bezdôvodne. Lebo „ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.“ (J 3:14-15)

St. Louis ed., 7:1904-1914.

Obrovská dilema kresťanov - 19. február

„Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (J 15:8)

Stovky rokov kresťania diskutujú o predestinácii. Ako si nás Boh vybral? Prečo si nás vybral? Koho si Boh vlastne vybral? Úplne im však uniká dôvod, na čo si nás vybral.

Prečo sa namiesto debát o tom, ako a prečo si Ťa vybral, nesústredíš radšej na úlohu, pre ktorú si Ťa vybral? Ak veríš v Ježiša Krista a nazývaš sa kresťanom, s určitosťou Ti na základe Písma môžem povedať, že si Ťa Pán Boh vyvolil.

A tak prestaň debatovať a radšej sa sústreď na svoju úlohu. Boh si nás vyvolil so zámerom. Čo je tým zámerom? Prinášať duchovné ovocie. Ježiš povedal: „Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (J  15:8)

A tak otázka, ktorú by sme mali riešiť, znie: „Ako sa Ti darí v prinášaní ovocia?“ Inými slovami, čo robíš pre nebo? Čo robíš pre Božie kráľovstvo, kým si tu na zemi?

Je to naozaj smutné, no mnohí premárnia veľkú časť svojho života tým, že sa ženú za ničotou. Raz som čítal, že priemerný človek strávi 15 rokov života pozeraním televízie. Myslím, že dnes ľudia trávia viac času na internete ako pred telkou. Nechcem povedať, že pozerať televíziu alebo surfovať na internete je vyslovene zlé. Snažím sa povedať, že márniť čas je veľmi jednoduché. A ironicky potom hovoríme: „Ja proste nemám čas na Bibliu. Nestíham sa modliť. Tento týždeň fakt nestihnem ísť do kostola. Som taký zaneprázdnený, mám toho hrozne veľa.“

Využívajme naše životy na Božiu slávu!

https://www.harvest.org

On nás mení - 18. február

„… aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia.“

(Ef 6:19)

Slovo „tajomstvo“ znamená nadľudské poznanie alebo pochopenie. Božie tajomstvá sú záhadou pre neveriacich, ale požehnaním pre veriacich. Tajomstvo Božej spravodlivosti, podobne ako ďalšie veľké Božie tajomstvá, nevieme pochopiť, avšak vieme, že funguje. Stojíme v údive pred jeho ohromným tajomstvom, ktoré umožňuje Bohu meniť ľudské srdce, jeho postoje, túžby a povahu.

Boh, svätý Boh, ktorý miluje spravodlivosť a nenávidí zlo, nás cez vykúpenie pretvoril na Svoj obraz. Aké úžasné! Z generácie na generáciu uplatňoval Svoju spravodlivosť v srdciach ľudí. Dokonca aj v našej dobe, so všetkými jej spletitosťami žitia, sa Boh stará o to, aby tajomstvom svojej spravodlivosti zmenil srdcia mužov a žien.

Modlitba dňa

Daj mi Svoju odvahu hovoriť iným o tajomstve večnej radosti v Ježišovi Kristovi.

Billy Graham Evangelistic Association

Bohu je všetko možné! - 17. február

Lebo Bohu nič nebude nemožné. (Lk 1,37)

Márii prináša anjel túto správu o Alžbete, ktorá je stará a neplodná. Podľa anjela však, teraz v starobe čaká dieťa. Veď Bohu nič nie je nemožné. Keď Ježiš rozpráva učeníkom, že je ľahšie ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského a oni sa Ho pýtajú, kto teda môže byť spasený, Ježiš odpovedá: „U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.“ (Mt 19,26)

Bohu nič nie je nemožné. Bohu je všetko možné! Všetko! Tak neohraničujme Boha vo svojej nevere. V každodennom živote tak ľahko robíme Boha menším, než je. Aj keď vieme, že Božie slovo hovorí, že Bohu je všetko možné, pozeráme sa skôr na svoje nedostatky, než na Boha a Jeho možnosti. Zvlášť, keď nás postretnú ťažkosti, skúšky, bolesti a slzy. Pády nás zneistia a nevidíme žiadnu nádej, lebo nepozeráme na Ježiša.

Keď sa zameriavame na naše nestále srdcia, tak naozaj nemáme nádej a východisko. Diabol chce, aby si sa zameral na seba a nie na Ježiša a Jeho dokonalé dielo záchrany. Niekedy si myslíme, že všetko je možné, len veriť v Boha nie. Inokedy dôverujeme Bohu vo všetkom možnom okrem núdze, ktorá nás trápi. Zvlášť, ak vieme, že sme sa v núdzi ocitli kvôli sebe. Vtedy sme vzdialení nepodmienečnej milosti a sile krvi Baránka a naša nevera nám hovorí, že sme v neriešiteľnej situácii.

Pamätajme, že Boh nás vyzýva, aby sme sa modlili v každej situácii. V Jeremiášovi hovorí: „Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš.“ (Jer 33,3) Predstav si, že Boh vyžaduje len to, aby si na Neho volal. Preto sa na Neho môžeš v odvahe obrátiť. Boh nám nedal ducha bojazlivosti. To diabol si do tvojho života želá nedôveru, strach a pochybnosti. Je to preto, aby si od Boha nič neočakával. Máš sa vzdať v situácii, v ktorej by si sa v skutočnosti mal obrátiť na Božie zasľúbenia a volať hlasno, ako sa len dá: „Tebe nič nie je nemožné! Tebe je možné pomôcť aj takému hriešnikovi, ako som ja.“

Volaj na Toho, ktorý zahladil všetky tvoje hriechy. Áno, všetky! Hľadaj Toho, ktorý ťa môže a chce, naplniť nádejou a očakávaním. Veci, ktoré Boh chce vykonať v tvojom živote, nie sú požiadavkou, nie sú úlohou, ale darom, ktorý ti Boh dáva v moci Ježišovho zmierenia! Ak je niečo, čo si potrebuješ pripomenúť, tak toto: Bohu nie je nič nemožné!

Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. (J 15,5)

... bezo mňa nič nemôžete činiť... a ... Bohu nič nebude nemožné.

Premýšľaj nad týmito dvoma duchovnými pravdami, ktoré môžu dať rovnováhu do tvojho života. Veď keď naozaj veríme v Ježiša a veríme, že hovorí pravdu, malo by to v našich myšlienkach horieť a vytvárať nádej a očakávania v našom srdci.

Jasné, že je nebezpečné preceňovať sa. Je ale aj nebezpečné podceňovať, čo Boh môže vykonať v živote nedokonalého človeka, ktorý Mu to dovolí. Ježiš hovorí, že ten, kto je v Ňom, prináša veľa ovocia. Ježiš vie, čo hovorí.

... u Boha je všetko možné, keď sa pre to rozhodne. On, ale neurobí všetko, o čo Ho prosíme. Boh dodržiava všetky svoje sľuby, ale našťastie nesplní všetky naše sebecké želania. Čo sa Boh rozhodne spraviť, to aj uskutoční. Neznamená to ale, že uskutoční všetko, čo veriaci chcú, lebo existujú veci, ktoré sa do Božieho plánu nehodia. Tak to všetko dajme do zdravej perspektívy predtým, než povieme veľa vecí, ktoré nie sú Ježišovi na česť.

Popri tom však nevstúp do druhej pasce, v ktorej strácaš akékoľvek očakávanie od všemocného Boha, pre ktorého je všetko možné. Pamätaj, že keď zostávaš v Ježišovi, prinášaš veľa ovocia. Keď Slovo a Duch budú každodenne napĺňať tvoje srdce, bude pre teba prirodzené veriť, že Bohu je všetko možné. On s tebou bude aj v tom najťažšom a najtemnejšom čase. Boh vidí tvoju núdzu, On nezabúda na svoju vykúpenú nevestu.

Pre mňa je všetko nemožné... pre Neho je všetko možné. Preto chcem, aby On vládol v mojom živote.

Bohu je všetko možné!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii