Ver v Ducha Svätého - 21. jún

„… Nato som ťa povolal do života, aby som na tebe dokázal svoju moc…“ (R 9:17)

Walter Knight rozpráva príbeh o malom chlapcovi, ktorý nedávno prijal Krista. Opýtal sa ho: „Oci, ako môžem veriť v Ducha Svätého, keď som ho nikdy nevidel?“ „Ja ti ukážem ako,“ povedal otec, ktorý bol elektrikár. Neskôr šiel Jim so svojím otcom do elektrárne, kde mu ukázal generátory. „Toto je miesto, odkiaľ prichádza elektrina, ktorá nahrieva náš sporák a dáva nám svetlo. Elektrinu nemôžeme vidieť, ale je v tomto prístroji a elektrických drôtoch,“ vysvetľoval otec. „Verím v elektrinu,“ prehlásil Jim. „Samozrejme, že veríš,“ reagoval na to otec, „ale neveríš v ňu preto, že ju vidíš. Veríš v ňu preto, lebo vidíš, čo dokáže urobiť. Podobne môžeš veriť v Ducha Svätého, pretože môžeš vidieť, čo robí v životoch ľudí, ktorí sú oddaní Kristovi a majú Jeho silu.“

Modlitba dňa

Nech je moje srdce úplne zbavené sebeckosti, aby mohlo byť naplnené Tvojím Duchom, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Čakať, že potkan zomrie - 20. jún

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ (Mt 5:7)

Hovorí sa, že neodpustiť je ako zjesť otravu na potkany a čakať, že potkan zomrie. Myslím, že v dnešnej dobe by sa nám všetkým zišlo viac odpustenia a milosrdenstva. Ježiš povedal: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ (Mt 5:7)

V časoch Ježiša si rímska kultúra vôbec nevážila milosrdenstvo ako cnosť. Jeden rímsky filozof povedal, že milosrdenstvo je choroba duše. Rimania velebili spravodlivosť, odvahu, disciplínu a moc. Možno si pamätáte scénu z filmu Gladiátor, kde sa rímski vojaci zdravia slovami: „Sila a česť!“ Presne to si Rimania vážili – silu, moc a ich vlastnú predstavu cti. Keď sa v Rímskej ríši narodilo dieťa, otec mal moc zvanú patria potestas. Ak chcel, aby dieťa žilo, dvihol palec nahor. Ak nie, otočil ho nadol a dieťa hneď utopili. Milosrdenstvo bolo v ich kultúre na smiech.

Ani dnešná kultúra si milosrdenstvo veľmi neváži. Oveľa častejšie voláme po spravodlivosti, alebo ešte lepšie, po pomste. No Boh si cení milosrdenstvo. Čo je vlastne milosrdenstvo? V Matúšovi 6:3 je toto slovo použité v súvislosti s almužnou. Znamená to pomôcť človeku v núdzi, zachrániť biedneho. Milosrdenstvo je pocit ľútosti a zároveň túžba zmierniť utrpenie. Nestačí povedať: „Súcitím s tebou.“ Milosrdenstvo napĺňa potreby, neostáva pri súcite. Skutočné milosrdenstvo súcití a koná. Milosrdenstvo je čokoľvek, čím pomôžeš človeku v núdzi.

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ Čím je človek spravodlivejší, tým je milosrdnejší. Čím viac človek hreší, tým je krutejší a kritickejší.

Ak som v živote zažil Božie odpustenie, budem odpúšťať. Ak nedokážem byť milosrdný, potom je otázne, či vôbec poznám Božie milosrdenstvo. Thomas Adams povedal: „Kto žiada milosrdenstvo, no sám žiadne nepreukazuje, búra most, po ktorom chce prejsť.“

Preukážme dnes niekomu milosrdenstvo.

https://www.harvest.org

Božia múdrosť - 19. jún

„Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná.“ (Ž 37:5)

Poznať Božiu vôľu je najväčšia zo všetkých múdrostí. Život uprostred Božej vôle vylučuje akúkoľvek falošnosť náboženstva a dáva pečať skutočnej úprimnosti našej služby Bohu. Môžeš mať toho veľa a byť nešťastný, ak si mimo Božej vôle; ale môžeš mať toho málo, ale pokoj v srdci, ak si v Božej vôli. Môžeš byť zúfalo bohatý a slávny mimo Božej vôle, ale môžeš mať radosť vo svojej anonymite, ak si v Božej vôli. Môžeš trpieť vo svojom dobrom zdraví, mimo Božej vôle; ale môžeš byť šťastný uprostred utrpenia, ak si v Božej vôli. Môžeš byť nešťastný a porazený uprostred pochvaly, ak si mimo Božej vôle, ale môžeš zažívať rozvahu a pokoj uprostred prenasledovania, pokiaľ si v Božej vôli. Biblia odhaľuje, že Boh má plán s každým životom a že ak žijeme v neustálom spoločenstve s Ním, On nás upriami a povedie v napĺňaní tohto plánu.

Modlitba dňa

Vo všetkom, čo robím, musí byť Tvoja vôľa v mojom živote prvoradá.  Ako Tvoje dieťa Ti dôverujem, že ma povedieš.

Billy Graham Evangelistic Association

Vlastné základy - 18. jún

„Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.“ (F 2:13)

Niektorí ľudia milujú cvičenie. Radi na sebe v pote pracujú, behajú či posilňujú. Ja osobne to všetko neznášam a viem, že v tom nie som sám. Pravdou však je, že musíme cvičiť. Nemôžeme si najať niekoho iného, aby to spravil za nás. Každý musí cvičiť sám za seba.

Apoštol Pavol napísal veriacim vo Filipách: „... s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.“ (F 2:12-13) V čase, keď Pavol písal list Filipským, bol vo väzení. Písal ho z Ríma a prežíval úzkosť z odlúčenia od veriacich vo Filipách.

Pavol im v tomto verši v podstate hovorí: „Pozrite, teraz s vami nemôžem byť. Veľmi rád by som vás viedol a bol vám dobrým príkladom, ale nemôžem. To je v poriadku. To Boh vo vás pracuje, nie Pavol.“

Filipskí mali možno pocit, že bez Pavla nedokážu žiť kresťanským životom. Pravdou však je, že mohli. A ak farári a duchovní vodcovia robia svoju prácu správne, učia svojich veriacich stáť na vlastných duchovných nohách. Veriaci nemajú byť závislí od duchovných vodcov.

Pavol veriacich v liste povzbudzujte: „Len pokračujte týmto smerom. To Boh vo vás pracuje. Možno chvíľu pracoval skrze mňa, no vždy to bola Jeho práca.“

Môžeme vyvyšovať ľudí a myslieť si, že nikdy nespravia nič zlé. Občas staviame svoj vzťah s Bohom na inom človeku a jeho vzťahu s Bohom, no nie je to správne. Potrebujeme vlastnú vieru. Musíme ju stavať na vlastných základoch.

https://www.harvest.org

Sme Božie deti - 17. jún

„Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi…“ (1J 3:1)

Ako Božie deti sme na Bohu závislí. Biblia vraví: „Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja.“ Závislé deti strávia málo času starosťami o jedlo, oblečenie a bývanie. Predpokladajú, a majú na to právo, že všetko im poskytnú ich rodičia. Pretože Boh je zodpovedný za naše blaho, povedal nám, aby sme všetky starosti uvalili na Neho, lebo On sa o nás stará.

Pretože sme na Bohu závislí, Ježiš povedal: „Nech sa vám srdce nestrachuje.“ Boh vraví: „Ja sa postarám o bremeno – ani naňho nepomysli –, prenechaj ho mne.“ Závislé deti nezaostávajú v žiadosti o láskavosti. Neboli by normálne, ak by odvážne neprezradili svoje potreby. Boh si je silno vedomý toho, že naplnenie našich životných potrieb závisí od Neho. Z toho dôvodu vyhlásil: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“

Modlitba dňa

Aké nádherné, všemohúci Otče, že v závislosti na Tebe sa môžem spoľahnúť, že zoberieš bremeno môjho srdca!

Billy Graham Evangelistic Association

Naše hriechy visia na Kristovom krku - 16. jún

„Pilát napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Tento nápis čítalo mnoho Židov, pretože miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta; a nápis bol hebrejský, latinský a grécky. I povedali veľkňazi Pilátovi: Nepíš: Kráľ židovský, ale že On povedal: Kráľ židovský som! Ale Pilát odpovedal: Čo som napísal, napísal som.“ (J 19:19-22)

Ďalšie evanjeliá spomínajú, že Ježišovi dali na Golgote piť ocot zmiešaný so žlčou (Mt 27:34). Dávajú tým najavo, že nik na zemi nie je taký nenávistný a zlomyseľný ako nepriatelia evanjelia. V skratke, ich nenávisť nie je ľudská, ale úplne diabolská. Nepochybne dali vrahom vedľa Ježiša pohár vína podľa slov v Knihe prísloví: „Hynúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpknutým: Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy!“ (Pr 31:6-7) No Ježišovi dali namiesto vína ocot a keďže im to nestačilo, zmiešali ho so žlčou podľa Matúšovho evanjelia a s myrhou podľa Markovho evanjelia (Mk 15:23), čo je ešte trpkejšie. ... Takto bol teda Kristus ukrižovaný. Visí na kríži ako najväčší zlodej, lotor, burič a vrah, aký kedy kráčal po zemi. Takto musí nevinný Baránok, Kristus, niesť cudziu vinu a platiť za ňu. Mali sme ju totiž niesť a zaplatiť za ňu my sami. Naše hriechy visia na Ježišovom krku. To my sme tí hriešnici, zlodeji, lotri, buriči a vrahovia. A hoci nimi možno nie sme navonok, sme nimi pred Bohom. Kristus prichádza a stavia sa na naše miesto, nesie naše hriechy a platí za nich, aby sa nám skrze Neho dostala pomoc. Ak v Neho veríme, zachraňuje nielen nás, ktorí sa vyhýbame hrubým vonkajším hriechom, ale aj tých, ktorí do takýchto hriechov padajú, ak sa úprimne kajajú a veria v Krista. Mnohí vrahovia sú zachránení, keďže aj príbeh Kristovho utrpenia hovorí o vrahovi na kríži, ktorý sa obrátil a bol zachránený.

St. Louis ed., 8:954-955.