Stvorení so zámerom - 16. február

„Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“ (Ž 16:11)

Dôležitá otázka, ktorú si všetci potrebujeme zodpovedať, znie: „Prečo som na tomto svete?“ Ak túto otázku nemáme vyriešenú, máme problém.

Sme tu, aby sme spoznali a uctievali Boha, a teda prinášali duchovné ovocie. Sme stvorení, aby sme oslavovali Boha. Sme stvorení, aby sme Ho ctili. Sme stvorení, aby sme Mu prinášali radosť. Problémom je skutočnosť, že niektorí ľudia žijú len pre vlastné potešenie.

Boh dal každému z nás dar. Každému z nás dal z milosti život, čas na zemi, ktorý máme využiť. Je v tom však aj háčik. Nevieme, ako dlho náš život potrvá. Predpokladáme, že to bude dlho. Aspoň tak to plánujeme. Pravdou však je, že nevieme, ako dlho budeme žiť. To závisí len a len od Boha. A práve preto by sme nemali odkladať nič duchovné na neskôr. Vyriešme to hneď teraz, pretože nemôžeme premárniť ani chvíľku.

Biblia dokonca hovorí, že v posledných dňoch budú ľudia „milovníci skôr rozkoší ako Boha“ (2Tim 3:4). Háčik je však v tom, že radosť nikdy nenájdeme, ak sa za ňou ženieme. No ak robíme to, na čo sme boli stvorení, teda spoznávame Boha a uctievame Ho, nachádzame radosť. Nie prchavé potešenie, ktoré ponúka tento svet, ale skutočnú zbožnú a svätú radosť pri kráčaní s Bohom.

Výsledkom je duchovné ovocie, keďže ľudia vidia, ako v nás Kristus koná. Vidia Hospodina v našich životoch a ťahá ich to bližšie k Nemu. Platí to aj pre Teba? Napĺňaš Boží zámer pre Tvoj život?

https://www.harvest.org

Potreba múdrosti - 15. február

„Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.“

(Mt 24:35)

Čas beží. Sekundy takmer odbíjajú polnoc. Ľudská rasa je na sklonku nešťastného pádu. Akým smerom sa máme vydať? Existuje ešte nejaká autorita? Existuje cesta, ktorú môžeme nasledovať? Je možné nájsť kódex, ktorý bude kľúčom na naše dilemy? Existuje nejaký zdroj autority, na ktorú sa môžeme obrátiť? Boli sme tu umiestnení nejakým neznámym tvorcom alebo silou bez akéhokoľvek návodu k tomu, odkiaľ pochádzame, prečo sme tu a kam smerujeme?

Odpoveď znie nie. Máme kódex. Máme kľúč. Máme autoritatívny zdrojový materiál. Nachádzame ho v starovekej, historickej knihe, ktorú voláme Biblia. Táto kniha má pôvod vo večnosti. Prešla mnohými rukami, objavila sa v početných podobách a prežila útok každého druhu. Ani barbarský vandalizmus, ani civilizovaná vzdelanosť sa jej nedotkli. Žiaden blčiaci oheň ani skeptický smiech ju nezničili. Naprieč mnohým temným obdobiam ostali jej slávne sľuby nezmenené.

Modlitba dňa

Ako často beriem na ľahkú váhu privilégium čítania svojej Biblie. Odpusť mi, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Všetko v Božom čase - 14. február

„A zjaví sa spravodlivý súd Boha, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť...“ (R 2:7)

Máme tendenciu si myslieť, že všetko, čo sa má stať, sa musí stať počas tej krátkej chvíľky, kým žijeme na zemi. No podľa Biblie budeme žiť večne a sú veci, ktoré na nás čakajú až v budúcnosti.

Premýšľam nad svojím synom Christopherom, ktorý je už v nebi. Išiel domov k Pánovi, keď mal 33 rokov. Christopher bol úprimný kresťan, milujúci syn, brat, manžel a otec. Zároveň bol talentovaný dizajnér. Plánuje si Boh ešte použiť tento jeho dar? Možno v budúcnosti. Biblia o tomto tisícročí hovorí: „Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie.“ (Iz 65:21)

Čaká nás práca. Čakajú nás úlohy. Možno sa sny, ktoré sa Ti nikdy nepodarilo zrealizovať na zemi, stanú skutočnosťou v nebi, resp. na Novej Zemi, keď príde Kristus, aby vládol a panoval spolu so svojimi nasledovníkmi.

Boh nás miluje a každému z nás dal určité schopnosti. Dal nám túžbu dosahovať ciele a niečo s našimi životmi urobiť. List Rímskym hovorí: „A zjaví sa spravodlivý súd Boha, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť...“ (R 2:7) Presne to chceme. Chceme niečo dosiahnuť. Chceme, aby na našich životoch záležalo. To Boh nás takto stvoril. Všetko sa to naplní v Božom čase, buď tu na zemi, alebo v nebi.

Dovtedy však ostaňme verní. Ostaňme verní ceste, ktorú nám Pán pripravil. Využime rozumne naše životy, náš čas a naše zdroje.

https://www.harvest.org

Ako Kristus zostúpil z neba, zostal v ňom a vystúpil naň - 13. február

„A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.“ J 3:13

Čím dlhšie Kristus hovorí, tým je úbohý Nikodém viac zmätený a tým tomu menej rozumie. Veď tu by Nikodém mohol povedať: „Načo som sa znovu narodil z vody a z Ducha, keď nikto nevstúpi do neba okrem toho, čo zostúpil? Ja tam veru nikdy nevstúpim, aj keď sa znovu narodím, lebo som v nebi nikdy nebol.“ Toto je prvá zátarasa na ceste: My sme z neba nezostúpili. Tí, ktorí neboli v nebi, doň nikdy nevojdú. Ale ako môžu byť tieto výroky v súlade: Kristus zostúpil z nebies; Kristus je na nebesách; a Kristus jednako znovu vystúpil na nebesá? To sú zvláštne nebeské slová. To je ešte tvrdšia reč ako tá predtým. Ako to ide spolu dohromady? ... Keď uvažujeme o týchto slovách, rozum čoskoro dospeje k záveru, že nikto nebude spasený okrem toho, kto zostúpil z nebies. Prečo potom kážete: „Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený“ (Mk 16:16)? Prečo sme potom krstení na spasenie? Ale toto všetko sa stále vzťahuje na opätovné narodenie. Kristus chce umlčať rozumnosť a pýchu židov, ktorí chceli, aby ich Boh uznal za svätých a dobrých kvôli ich obetiam, dobrým skutkom, zbožnosti a uctievaniu. Tu Kristus hovorí: „Spravodlivosť zo zákona a z nášho rozumu je úplne mŕtva.“ Tí, ktorí sa narodili len zo ženy, a nenarodili sa inak len prirodzeným spôsobom, nevstúpia do neba... Lebo naše schopnosti nezostúpili z neba; preto do neba ani znovu nevstúpia. Ak by nábožní ľudia porozumeli tomuto veršu, ľahko by sa dalo vyhnúť všetkým omylom. Mŕtveho by naozaj neodievali do rúcha náboženského rádu, lebo tieto rúcha nepochádzajú z neba. Ale táto reč ich uráža, keď počujú, že ich nábožná rehoľa je nanič. Keď povieme: „Musíte sa znovu narodiť,“ to ešte dokážu zniesť. Ale keď povieme: „Nikto nevstúpil do neba“ – to je na nich priveľa. Lebo toto „nikto“ všetko odstraňuje a nič neponecháva. Vylučuje všetko okrem Krista... Preto celé naše spasenie a požehnanie spočíva na tomto jedinom mužovi, na Kristovi. Tri výrazy tu opisujú dielo našej spásy: Prvý, že Kristus prišiel z nebies; že Kristus je v nebi; že Kristus znovu vystúpil do neba. To ukazuje, kto je On; čo urobil; a prečo spravil to, čo spravil. On je ten, kto je v nebi. To znamená, že On bol, a stále je, s Otcom jeden večný pravý Boh od večnosti, ako Kristus povedal židom: „Skôr, ako bol Abrahám, ja som“ (J 8:58). To znamená, že Jeho podstata je nebeská; On je pravý Boh. A svoju Božskú prirodzenosť nezískal zo zeme či od svojej matky, panny Márie. Naopak, On mal Božskú prirodzenosť ešte pred narodením, pri narodení aj po ňom. Prišiel z neba a zostal v nebi a znovu vystúpil do neba, presne ako hovorí J 6:62: „A čo, keď uvidíte Syna človeka, ako vystupuje tam, kde bol predtým?“ Aj tieto slová opisujú Krista ako Toho, ktorý je pravým Bohom od večnosti. Ale rozum nemôže pochopiť, ako mohol zostúpiť a zároveň zostať tam, kde bol predtým. Takto opisuje Krista, že je najprv pravým Bohom v nebi, vo večnom  Božstve, že potom zostupuje k nám a narodí sa z panny a že potom znovu vystúpi do neba, takto je pravým Bohom a človekom... To je teraz naša viera, že Kristus je pravý Boh a človek; a Jeho zostúpenie a vstúpenie ukazuje, čo urobil.

St. Louis ed., 7:1901-1903.

Nové nebo, nová zem - 12. február

„… Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.“

(Zjv 11:15)

Kresťanstvo je evanjeliom krízy. Nepochybne vyhlasuje, že svet to má všetko zrátané. Každé pohrebisko a cintorín svedčí o tom, že Biblia má pravdu. Naše dni na tejto planéte sú spočítané. Apoštol Jakub hovorí, že sme para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne (Jk 4:14). Prorok Izaiáš prehlasuje, že náš život je ako usýchajúca tráva a vädnúci kvet (Iz 40:6,7).

Národy takisto bezpochyby zaniknú, keď prestanú spĺňať funkciu, ktorú im Boh určil. Koniec nastane s druhým príchodom Ježiša Krista. Zriadi kráľovstvo spravodlivosti. Nebude v ňom nenávisť, chamtivosť, závisť a smrť. Pre kresťana je to dôvod byť optimistom. Dôvod usmievať sa uprostred všetkého, čo sa deje.  Vieme, čo príde. Vieme, aký bude koniec: víťazstvo Pána Ježiša Krista!

Modlitba dňa

Zatiaľ čo je svet okolo mňa v takom zmätku, Tvoj pokoj žije v mojom srdci, keď čakám na Tvoj triumfálny návrat.

Billy Graham Evangelistic Association

Smrťou to nekončí - 11. február

„Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.“ (1J 2:17)

A. M. Bounds raz napísal: „Nebo by malo tak veľmi napĺňať naše srdce, ruky, naše spôsoby, konverzácie, náš charakter a vlastnosti, že by všetci naokolo mali postrehnúť, že sme cudzincami... Nebo je naša krajina pôvodu a náš domov a úmrtie nie je hodinou smrti, ale hodinou narodenia.“

Život plynie rýchlo a vieme, že jedného dňa znovu uvidíme našich milovaných v nebi. Ich absencia v našom živote je ako čiarka, nie ako bodka. Zem je len dočasným bydliskom, kde sa rozhodujeme o našej večnosti. Jedného dňa si Ježiš Kristus povolá všetkých veriacich do neba – buď zomrieme, alebo sa Pán vráti.

Nebo je naším skutočným domovom a nádej, že jedného dňa budeme v nebi, by nás mala motivovať. Ako povedal Warren Wiersbe: „Pre kresťanov nebo nie je len destináciou, ale motiváciou.“

Biblia nám to pripomína v 1. Jánovom liste: „Nemilujte svet... Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.“ (1J 2:15-17)

Čo však s ľuďmi, ktorí nemohli spraviť všetko, po čom túžili, lebo im to nedovolila invalidita alebo iná choroba, za ktorú nijako nemohli? Čo s tými, ktorých životy boli kratšie, ako dúfali? Boh nepremárni žiaden život ani dar.

Pre veriaceho smrť nie je koncom života, ale jeho pokračovaním na inom mieste

https://www.harvest.org