Hľadaj Boha pre seba - 4. február

„Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme…“

(Ž 100:3)

Kedykoľvek sa ma hocikto opýta, ako si môžem byť taký istý, kto Boh naozaj je, pripomenie mi to príbeh malého chlapca, ktorý si vonku púšťal šarkana. Deň bol na šarkanov ako stvorený. Fúkal ostrý vietor, veľké plynúce mraky sa vznášali naprieč oblohou. Šarkan stúpal  čoraz vyššie, až kým ho úplne nezakryli mraky. „Čo robíš?“ Opýtal sa muž malého chlapca. „Púšťam šarkana,“ odvetil. „Skutočne púšťaš šarkana?“ pýtal sa. „Ako si môžeš byť istý? Veď ho nevidíš.“ „Nie,“ súhlasil chlapec, „nevidím ho, ale každú malú chvíľu cítim šklbnutie, a tak viem naisto, že tam je!“ Never slovám iných ľudí viac ako Božím. Hľadaj Ho pre seba, a potom aj ty spoznáš to úžasné hrejivé šklbnutie na strune svojho srdca, ktoré ti hovorí, že On tam určite je.

Modlitba dňa

O, nebeský Otče, ako sa k tebe naťahujem, cítim „šklbnutie“ Tvojho Svätého Ducha, ktorý mi hovorí o Tvojej prítomnosti!

Billy Graham Evangelistic Association

Nech Božie svetlo žiari - 3. február

Viera je poznanie premenené v skutok.

Viera, ktorá nevedie k praktickým dôsledkom v živote, nie je vierou, len poznaním. Vtedy nepomáha, že poznanie je dobré a správne, že máme dobrú teológiu a naučili sme sa tie správne vyjadrenia.

Viera je niečo viac než naučená vedomosť a náboženská tradícia. Viera je život v blízkom spoločenstve s naším Spasiteľom a Pánom, Ježišom Kristom. Viera totiž nie je naše úsilie, niečo, čo sa nám musí podariť. Evanjelium je ponuka pomoci práve človeku, ktorému sa nedarí. Viera je z počutia: Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. (Iz 55,3)

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! (Iz 55,6) Po prvom páde do hriechu máme my ľudia tendenciu hľadať odpovede niekde ďaleko namiesto toho, aby sme ich hľadali práve tam, kde sme. Naša nepokojná konzumná spoločnosť nám zaslepuje zrak a nevidíme, že Boh je blízko. Pavol Grékom na Areopágu hovorí: „... aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás.“ ( Sk 17,27)

Keď sme ľahostajní voči Bohu a na prvom mieste je všetko ostatné, začíname byť nepokojní. Srdce je prázdne a život bez zmyslu. Aj radosť a nádej sú preč. Nedostatok nádeje dusí život. Keď nemáme čas myslieť na Boha, naše myšlienky blúdia mnohými smermi. Vtedy je Boh tak vzdialený a všetko to viditeľné tak blízko.

Ročná pauza od všetkého kázania, seminárov a vzdelávania a viac času na rodinu a priateľov mi pomohla zachrániť život. Čas na štúdium Biblie bez toho, aby z toho musela byť kázeň alebo seminár, mi veľmi pomohol. Čas s ostatnými veriacimi v rozhovoroch mi len potvrdil pravdivosť prorockých slov: Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo... (Iz 9,1)

Keď nám vo vnútri zažiaria Božie zasľúbenia, zdvíhame zrak ponad prach zeme až ku kráľovstvu nádeje. Uvedomil som si, že Boh, ktorý mohol použiť Nehemiáša, Izaiáša, Jeremiáša, Eliáša, Pavla, Petra a iných, o ktorých čítame v Biblii, môže použiť teba aj mňa, ak Mu to dovolíme. Práve v čase krízy a temna môžeme očakávať, že všemocný Boh zasiahne a prinesie prúd svetla, nádeje a lásky. Modlím sa, aby si mohol zažiť, že keď je tvoj život v temnote, zažiaria nad tebou lúče Božieho svetla. Dovoľ Bohu, ktorému je všetko možné, aby zasiahol.

Keď hľadáme Boha čítaním Písma, modlitbami a rozhovormi s priateľmi, tak sa náš život premieňa. Učeníci na ceste do Emauz to vyjadrili slovami: „Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma?“ (Lk 24,32)

Pri hľadaní Boha a Jeho slova naše srdce horí, ale mení sa, keď je v ňom zapálená nádej a vidí perspektívu večnosti.

Apoštol Peter to vyjadruje takto: „Tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach.“ (2Pt 1,19)

Peter nám tým chce niečo povedať. Je niečo, čo musíme vedieť a týka sa to Božieho slova. Prorocké slovo, ktoré máme, je hodnoverné. Naplnilo sa príchodom, smrťou a vzkriesením Krista. Peter hovorí: „My sme to na vlastné oči videli, preto je to prorocké slovo také pevné.“

Ježiš hovorí: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.“ (Mt 24,35)

Modli sa, nech ťa Boh posilní, pomáha ti a chráni ťa v blízkom vnútornom spoločenstve s Ním, aby keď začnú viať temné vetry ducha tohto sveta, zostal si stáť až do dňa, keď sa ranné svetlo rozžiari v tvojom vnútri.

Záchrana spočíva v tichu a štúdiu Božieho slova. Vyhľadávaj spoločenstvo Božieho ľudu a duchovné rozhovory s priateľmi. Pomáhajme si navzájom na ceste...


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Základy skutočného uctievania - 2. február

„Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.“ (J 4:24)

Uctievanie nie je o tom, či máš skvelý hlas alebo talent. Je to o tom, či máš srdce na správnom mieste. To je jediné, čo Boha zaujíma. Keď Ho uctievame, Boh hľadí na naše srdce a chce, aby sme uctievali v duchu a v pravde.

V 4. kapitole Jánovho evanjelia čítame o Ježišovom rozhovore so ženou pri studni. So ženou, ktorá sa päťkrát vydala a rozviedla a v čase rozhovoru mala ďalšieho muža. Očividne hľadala pána dokonalého, ktorý by vyplnil prázdne miesto v jej živote. No nenašla ho. Keď jej Ježiš začal hovoriť o živom Bohu a o tom, že Ho môže spoznať, priviedol ju do rozpakov, a tak sa snažila zmeniť tému.

No Ježiš jej vysvetlil, že to má v živote všetko naruby. Povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca... Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.“ (verše 21, 23-24)

Týmito slovami Ježiš jasne definuje zásady skutočného uctievania – uctievať v duchu a v pravde. Ježiš zároveň hovorí, že Otec takýchto ctiteľov hľadá.

Práve v tejto chvíli všemohúci Boh hľadá niekoho, kto naplní to, pre čo bol stvorený – bude chváliť a oslavovať Jeho meno. Boh chce vyliať svoje požehnanie na skutočných ctiteľov.

https://www.harvest.org

Potreba lásky - 1. február

„Udržujte sa v Božej láske…“

(Jud 1:21)

Manžel s manželkou navštívili sirotinec. Dúfali, že si v ňom adoptujú dieťa. V rozhovore s chlapcom, ktorého chceli, mu lákavými slovami hovorili o mnohých veciach, ktoré mu môžu dať. Na ich počudovanie malý chlapec odpovedal: „Ak mi nemáte ponúknuť nič iné okrem dobrého domu, oblečenia, hračiek a iných vecí, ktoré má väčšina detí – radšej by som ostal tu.“ „Čo iné, okrem týchto vecí by si, prosím ťa, chcel?“ Spýtala sa ho žena. „Chcem len niekoho, kto ma bude milovať,“ odvetil malý chlapec. Tu to máme! Dokonca aj malý chlapec vie, že „nie samým chlebom bude človek žiť.“ Naše najhlbšie túžby a želania môžu byť naplnené len obnoveným spoločenstvom s Tým, na koho podobu sme boli stvorení, Bohom.

Modlitba dňa

Vďaka, že ma miluješ, Bože. Vedomie toho ma nikdy neprestane udivovať. Chválim a milujem ťa, môj nebeský Otec.

Billy Graham Evangelistic Association

Trvalý pokoj - 31. január

„Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Lebo On je náš pokoj…“

(Ef 2:13,14)

Nezmyselné povedačky o mieri ho do sveta neprinesú. V škótskom Glasgowe sme mali možnosť vidieť, ako komunisti pochodovali okolo Námestia svätého Gregora s transparentmi, na ktorých stálo: „Naše motto je POKOJ!“ Moje myšlienky zabehli späť do Kórei, kde som videl zmätok a utrpenie, ktoré spôsobili presne tí ľudia, ktorí teraz používajú za svoje motto „pokoj“.  Pokoj je viac ako päť malých bielych písmen namaľovaných na červenom kuse látky, ktorý nesie pochodujúci fanatik v červenom sprievode. Nie je to skončenie nepriateľstiev len tak naoko, chvíľkové zastavenie v horúcej či studenej vojne. Skôr je to niečo pozitívne. Je to špecifický vzťah s Bohom, do ktorého je človek privedený. Je to duchovná realita v ľudskom srdci, ktorá prišla do živého kontaktu s nekonečným Bohom.

Modlitba dňa

Tvoj trvalý pokoj presahuje ľudské sľuby, Pane Ježiši.

Billy Graham Evangelistic Association

Obnovenie našej existencie - 30. január

„Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.J 3:5

Kristus tu vraví Nikodémovi: „Prišiel čas, že vaša obriezka, zákon i Mojžiš majú pominúť. Lebo doteraz ste čakali na mňa ako na toho, o kom prorokoval Mojžiš a proroci, hovorili vám, aby ste ma počúvali. Teraz, keďže som prišiel, počúvajte mňa a skryte svoje dobré skutky, obrady, obete a ostatnú službu v chráme. Poďte ku mne a dajte sa pokrstiť vodou a Duchom Svätým. Tento krst vám dáva nové narodenie a premieňa vás na nových ľudí, prináša znovuzrodenie a obnovenie vašej existencie. Lebo Duch Svätý do nás vkladá vieru. Touto vierou znovu získavame Boží obraz, ktorý sme stratili v raji. Keď sme pokrstení a veríme, že Kristus za nás zomrel, deň za dňom rastieme vo viere a tiež v ovocí a dobrých skutkoch Ducha Svätého. Ak chcete byť spasení, prijmite moje učenie. Lebo ja mám kázať a Mojžiš má teraz mlčať.“

Nik neverí okrem tých, ktorým to daruje Duch Svätý prostredníctvom zvestovania evanjelia. Lebo Duch Svätý musí zabezpečiť, aby sa kázalo evanjelium. Duch Svätý je tiež pisárom, ktorý ho zapisuje do našich sŕdc, takže ja verím a hovorím: Verím v Ježiša Krista. Teda službou Ducha Svätého je toto: nové narodenie. On ho učí aj zapisuje. Tí, ktorí veria v Krista – že sa narodil, zomrel za nás a bol pochovaný, a tiež že vstal z mŕtvych –, tí sa narodili znovu a nanovo.

Ak zotrvávaš v tejto viere, potom je prítomný Duch Svätý a krstí ťa, posilňuje a prehlbuje tvoju vieru a dáva do srdca nové zmýšľanie. On v tebe tiež prebúdza nové sväté myšlienky a pocity, takže začínaš milovať Boha a prestávaš sa zaoberať všetkým bezbožným a bezvýhradne konáš, čo chce od teba Boh, miluješ blížneho a vyhýbaš sa hnevu, nenávisti a závisti. Také sú skutky tých, ktorí sa najprv znovu narodili, a to skrze krst, kde je Duch Svätý prítomný a kde tvorí nového človeka. Len čo sa človek znovu narodí, nový človek začne používať všetky šaty, jedlo a nápoje – a kresťan hovorí: „Ak nechceš nosiť náboženské šaty, nos jednoduchý odev. Ak nechceš mať sivé rúcho, daj si červené. Nezáleží na tom, ako sa obliekaš, rovnako ako nie je dôležité, či si muž alebo žena. Lebo nič z toho nespôsobí, že sa znovu narodíš, namiesto toho to, že verím v Krista, ktorý za mňa zomrel, spôsobuje, že sa zrodím nanovo. Viem to z Božieho slova skrze Ducha Svätého a tiež z krstu. Prečo by som mal k tomu nosiť náboženské rúcho?

Kresťanovi sú  tieto veci okolo obradov nanič. Najdôležitejšie je byť pokrstený Duchom Svätým a cez Neho získať vieru – toto vedie k novému narodeniu. Potom slúžim Bohu prvými troma prikázaniami. Následne podľa ostatných prikázaní desatora spravujem svoj úrad, povolanie a vlastníctvo, milujem blížnych a pokojne nažívam so svojou ženou. Ak sa potom objaví kríž, znášam ho ochotne, idem na kázeň, kde počujem Krista, môjho biskupa, a nepotrebujem utekať do Ríma či putovať k sv. Jakubovi – to bude iná kázeň, ako sa staneme novým človekom a ako potom, ako noví ľudia, aj konáme dobré skutky. A toto je hlavná časť nášho kresťanského učenia, aby ľudia vedeli, ako sa majú znovu narodiť skrze vodu a Ducha Svätého, nie tým, že nosia túto alebo tamtú časť náboženského odevu. Lebo nábožný odev len zakrýva starého ničomníka v nás a nepremieňa nás na nových ľudí. Ale Nikodém ničomu z toho nerozumie.

St. Louis ed., 7:1861-1863.