Nech každý uverí, že Kristus zaňho trpel - 9. jún

„Lebo ja som prijal do Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva; to čiňte na moju pamiatku! Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku! Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde!“ (1K 11:23-26)

V prvom rade treba povedať, že najväčšou útechou všetkých kresťanov je skutočnosť, že za nich bolo dané Kristovo telo a vyliata Kristova krv. Ak tomu veríš, nie je možné, aby ťa trápil hriech či niečo iné. Prečo? Pretože vieš, že ten poklad, ktorý skoncoval s tvojím hriechom, je omnoho väčší ako tvoj hriech. Kristus však neostáva pri tejto úteche, ktorú vyhlasuje Písmo, ale ide ďalej. S chlebom ti dáva jesť vlastné telo. S vínom ti zas dáva piť vlastnú krv, aby si, ako Písmo jasne hovorí, osobne prijal telo aj krv, hoci sa to diablovi vôbec nepozdáva a nenávidí to. Toto zasľúbenie je o tebe a je pre teba, presne ako keď prijímaš telo a krv svojimi ústami pre seba a nie pre niekoho iného. Hlavným cieľom je, aby každý uveril, že Kristus trpel zaňho a nie len za svätého Petra, Pavla či iných svätých. Kristus chcel týmto uistiť každého jedného kresťana, pretože každý prijíma túto zmluvu, teda Kristovo telo a krv, sám pre seba. A tak nemajú azda odpustenie hriechov tí, ktorí jedením a pitím prijímajú a veria, že je to Pánovo telo, ktoré bolo za nich dané, a Pánova krv, ktorá bola vyliata na odpustenie hriechov? To je to najväčšie a najlepšie ovocie, ktoré nám prináša svedectvo poslednej večere. Ďalším dôležitým ovocím, na ktoré poukazuje posledná večera, je kresťanstvo, ktoré má ostať jednotné a mať jednu vieru a jedno učenie.  Aby sa teda medzi kresťanmi zachovala rovnosť, nestačí, aby spolu prichádzali na kázeň, počúvali jedno slovo, ktoré ich vyzýva, aby boli jednej viery a držali sa jednej Hlavy. Musia sa zároveň zhromažďovať pri stole a spoločne jesť a piť. Čo sa kázne týka, môže sa stať, že niekto počúva moju kázeň, no jeho srdce ma nenávidí. Z tohto dôvodu máme večeru Pánovu. Hoci evanjelium zjednocuje kresťanov a ich mysle, večera Pánova k tomu prispieva ešte viac (aj napriek tomu, že sa jej zúčastňujú aj pokrytci). Počas večere Pánovej totiž každý kresťan verejne a individuálne vyznáva, čomu verí. Tí, ktorí neveria, teda idú vlastnou cestou, a tí, ktorí sú rovnakej viery, a v srdci majú jednu nádej v Pánovi, sa spájajú. Je naozaj potrebné, aby sa kresťania v cirkvi takto spájali pre prípad, že by nastalo rozdelenie vo veciach viery. Je to spojenie a tí, ktorí nechcú byť ako ostatní kresťania v otázkach viery, učenia a života, sú exkomunikovaní, pretože sa s ostatnými nezhodujú v učení, slovách, v mysli a živote. Práve preto by sme ich nemali tolerovať v malom stádočku, ktoré je jednej mysle. Mohli by ho totiž rozdeľovať a prinášať schizmy. Kristus si používa večeru Pánovu, aby udržal svoje malé stádočko pokope.

St. Louis ed., 13.1:303-304.

Reptanie - 8. jún

„Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, 15 aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre.“ (F 2:14-15)

Muž, ktorý sa rozhodol vstúpiť do kláštora a stať sa mníchom, musel najprv sľúbiť mlčanlivosť. Vždy na konci roka mohol prísť k opátovi a povedať tri slová. Po celom roku mlčania mohol teda konečne prehovoriť.

Povedal: „Posteľ je tvrdá.“

Prešiel ďalší rok a znovu prišiel k opátovi.

„Čo by si rád povedal?“

„Jedlo je studené,“ odpovedal.

Prešiel ďalší rok a mních znovu predstúpil pred opáta. Opát sa ho opäť spýtal, čo by chcel povedať.

„Končím s tým,“ odpovedal.

„Ani sa ti nečudujem!“ povedal opát. „Odkedy si prišiel, len sa sťažuješ!“

Biblia nám hovorí: „Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre.“ (F 2:14-15)

Sťažnosti a hádky nás brzdia v nasledovaní Ježiša. Je prirodzené, že sa niekedy dostaneme do konfliktov, ktoré musíme riešiť, a nikdy to nie je príjemné. Ak máš však konflikty rád, niečo nie je v poriadku. Sú ľudia, ktorí sa jednoducho radi hádajú. Vždy sú s niekým alebo s niečím nespokojní. Nedokážu to v sebe udržať a vždy musia dobiedzať. Kresťania by však takýmto spôsobom nemali žiť.

V 1. liste Korintským sa píše: „Láska všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.“ (1K 13:7) Môžeme sa rozhodnúť vidieť v ľuďoch to najlepšie. Samozrejme, nedokážeme vidieť do srdca človeka, no predstavte si, aký rozdiel môžeme spôsobiť tým, že namiesto hádok budeme ľuďom žehnať.

https://www.harvest.org

Zmierenie - 7. jún

„Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna…“ (R 5:10)

Slovo „zmieriť“ doslova znamená „priviesť do správneho vzťahu“. Znamená to spojiť dve strany, ktoré by mali byť spolu. Biblia hovorí o ľudskom pokolení ako o Božích nepriateľoch. Možno by si povedal, že nie si Božím „nepriateľom“, ale podľa Písma sme buď pasívnymi, alebo aktívnymi Božími nepriateľmi. Zmierenie znamená „byť privedený späť do plného vzťahu a priateľstva s Bohom“. To je to, čo Kristus dosiahol na kríži. Aká vzrušujúca myšlienka!

Modlitba dňa

Tvoj kríž, drahý Spasiteľ, ma v pokornej vďačnosti privádza na kolená. Vďaka, že si mi odpustil celú minulosť a že mi dávaš každodenne silu žiť v Tvojej moci.

Billy Graham Evangelistic Association

Jednota, sloboda a láska - 6. jún

„Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal.“ (J 17:20-21)

Už ste sa niekedy stretli s človekom, ktorý sa chce neustále hádať? Sú ľudia, ktorí milujú hádky a sú nešťastní, keď sú šťastní. Vždy si nájdu niečo, do čoho by mohli rýpať, niečo, o čom budú môcť polemizovať. Takíto ľudia milujú konflikty. Musia mať veľmi smutný život.

Keď som bol mladší kresťan, mal som pocit, že mojou úlohou je všetkých naprávať. Bol som vtedy kresťanom asi rok, čítal som Bibliu a chodil som do kostola takmer každý večer. Myslel som, že všetkých jednoducho napravím. Taký som kedysi bol.

Vedel som všetko a na všetko som mal odpoveď. Ak mal niekto odlišný názor, snažil som sa mu ho vyhovoriť a presvedčiť ho o mojom názore.

Už taký nie som. Samozrejme, stále chcem, aby všetci uverili v Krista, no ak máte mierne odlišný pohľad na niektoré teologické aspekty, už necítim povinnosť presvedčiť Vás o opaku. Veľmi sa mi páči tento výrok o veriacich: „V podstatných veciach jednota, v nepodstatných sloboda, ale vo všetkých láska.“ Podstatnými vecami sa tu myslia najdôležitejšie teologické doktríny, napríklad, že Biblia je Božie slovo, že Ježiš je jediná cesta k Otcovi, alebo že spasení sme len skrze Krista. Toto sú podstatné veci, v ktorých máme jednotu. O podstatných veciach sa nehádame.

V nepodstatných veciach sloboda. Čo sú nepodstatné veci? Napríklad štýl hudby. Niektorí majú radi hlasnú hudbu, iní zas tichú. Niektorým sa zas páči jeden štýl a iným druhý. Toto sú sekundárne veci. Nikdy by nás nemali rozdeľovať. Teda v nepodstatných veciach máme slobodu.

No a napokon, vo všetkom láska. Všetko teda robme v láske.

https://www.harvest.org

Jeho najlepšie pre teba - 5. jún

„… s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie…“ (F 2:12)

Tí, ktorí komunikovali s mladými ľuďmi, nepotrebujú robiť prieskum verejnej mienky na to, aby vedeli, že vo všeobecnosti pôsobí liberálna sexuálna aktivita skazu. Stáva sa rakovinou v telách, mysliach a charakteroch tých, ktorí sa jej oddávajú, takmer bez výnimky. A sú tu ďalšie obete – nevinne sa prizerajúci rodičia, starí rodičia, starí rodinní známi, učitelia a poradcovia, ktorí sú oveľa viac zainteresovaní, než by si dokázal pochopiť. Chcú pre teba len to najlepšie. Čokoľvek menej ako šťastná manželská plavba im spôsobuje bolesť. Múdrosť nadobudnutá rokmi vraví, že predmanželské vzťahy sú vždy chybou.

Biblia učí, že sex stvoril Boh. Stvoril „muža a ženu“. Potom sa píše: „A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“ To zahŕňalo aj sexuálnu príťažlivosť medzi mužom a ženou, ktorých stvoril. Preto sex nie je hriech! Je to Boží dar ľudskej rase. Slúži na rozmnožovanie; ako pôžitok manželského zväzku a naplnenie manželskej lásky.

Modlitba dňa

Všetky dary, ktoré si nám dal, sú na to, aby sme z nich mali potešenie, poslúchajúc Tvoje prikázania, nebeský Otče. Udržuj ma v stálom vedomí Tvojho učenia.

Billy Graham Evangelistic Association

Koreň problému - 4. jún

„Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ – z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch?“ (Jk 4:1)

Myslím, že sa zhodneme na tom, že ľudské sebectvo spôsobuje mnoho našich problémov. Sebectvo či egoizmus je koreňom mnohých hriechov.

Je zaujímavé, že túto ľudskú črtu pozorujeme už na malých deťoch. Všimli ste si niekedy dve hrajúce sa deti, ktoré sa nezaujímajú o hračku len do momentu, keď ju zdvihne to druhé dieťa? Zrazu ju chcú obe. Kričia a naťahujú sa, až napokon hračku zničia. Len preto, že jedno dieťa chce presne to, čo má to druhé. Taká je ľudská podstata. Rodíme sa s touto vlastnosťou a kráčame s ňou celým životom.

Jakub hovorí: „Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ – z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch?“ (Jk 4:1) Presne o to ide. Všetko chceme podľa seba.

Koľko problémov našej spoločnosti pochádza zo sebectva? Keď sa rozpadávajú manželstvá, z veľkej časti za to môže práve sebectvo. Ľudia spolu spia pred manželstvom, lebo sú sebeckí. Koreňom smilstva je sebectvo. Pomenujte problém, a vo väčšine prípadov v ňom nájdete zapletené sebectvo.

Pavol varuje veriacich vo Filipách, aby neboli sebeckí: „Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba.“ (F 2:3) Nenechajte sa ovládať sebectvom.

https://www.harvest.org