Živá prítomnosť - 8. január

„… ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi Tvoj ľud izraelský.“ (L 2:32)

Ak by sme mohli pozerať cez mohutný ďalekohľad alebo počuť elektrickú rezonanciu, boli by sme schopní počuť a vidieť kovové hviezdy, ktoré za posledné roky Rusko a Amerika vyslali do vesmíru.  Žiadna z týchto umelých hviezd nepriniesla svetu pokoj. Avšak Božia hviezda zasľúbila pokoj celému svetu, ak tomu ľudia budú veriť a dôverovať.

Príliš často prinášajú umelé hviezdy strach a úzkosť. Náš prístrojový raj, zavesený v pekle medzinárodnej neistoty, nám určite neponúka šťastie, o ktorom snívalo minulé storočie.

Hviezda je však stále na oblohe. Vo vzduchu znie stále pieseň. A Ježiš Kristus žije. On je s nami, živo prítomný, aby porazil zúfalstvo, dodal nám nádej, odpustil hriechy, zobral našu osamelosť a zmieril nás s Bohom.

Modlitba dňa

Tvoj pokoj zasahuje všetkých, ktorí Ťa milujú a dôverujú Ti, živý Pán Ježiš. Milovaný Spasiteľ, chválim Tvoje sväté meno!

Billy Graham Evangelistic Association

Len ver - 7. január

„Ešte hovoril, keď prišiel ktosi od predstaveného synagógy a povedal mu: Už ti dcéra umrela;  neobťažuj Majstra!  Ale Ježiš, keď to počul, povedal mu: Neboj sa, len ver a bude zachránená.“ (L 8:49-50)

Zažil si už niekedy obdobie, keď bolo všetko v poriadku, a zrazu si sa prepadol na dno? Možno sa ti prihodila tragédia, ako smrť milovanej osoby, strata kariéry alebo zlé správy od lekára.

Ak si takú situáciu zažil, potom sa spoznáš v dojímavom príbehu o tom, ako Ježiš pristupoval k mužovi menom Jairus. V jeho živote išlo všetko skvele – až kým jeho milovaná dcéra vážne neochorela. Niet pochýb o tom, že si zavolal najlepších lekárov. Jej stav však bol čoraz vážnejší. Nemohol s tým urobiť nič.

Nevieme, či Jairus veril v Ježiša. Biblia o tom nehovorí. Ako predstavený synagógy bol veriacim a nábožným mužom. Pravdepodobne o Ježišovi počul a veril, že môže zachrániť život jeho dcéry. Preto vyhľadal Pána a prosil ho, aby šiel a položil na ňu ruky. Veril mu a vložil v neho všetku svoju dôveru.

Jairova viera bola dramatická, obzvlášť keď v príbehu nastáva posun a on zisťuje, že jeho dcéra zomrela.  Jairus však stále veril, že Pán môže zasiahnuť. V tomto konkrétnom čase Pánovej služby ešte nikoho z mŕtvych nevzkriesil. Ľudí uzdravoval, ale žiadneho človeka nevzkriesil. Milujem, čo Ježiš v tejto chvíli povedal Jairovi: „Neboj sa, len ver a bude zachránená.“ (L 8:50)

Jairus sa načiahol za Kristom a našiel, čo potreboval. Jeho dievčatko vstalo z mŕtvych. Je to slávny príbeh a slúži ako jednoduchá pripomienka, že Pána potrebuje každý. Niektorí ľudia si nemyslia, že Ho potrebujú. V skutočnosti Ho však každý zúfalo potrebuje.

https://www.harvest.org

Ako zvládať pokušenie - 6. január

„… On nedopustí pokúšať vás nad možnosť…“ (1K 10:13)

Satanovým cieľom je ukradnúť semiačko pravdy z tvojho srdca poslaním rozptyľujúcich myšlienok. Malo by ťa povzbudiť, že satan ťa považuje za dostatočne dobrého kresťana na to, aby si z teba urobil cieľ.

Rozdiel medzi kresťanom a nekresťanom je nasledovný: hoci obaja môžu mať dobré a zlé myšlienky, Kristus dáva svojim nasledovníkom silu vybrať si skôr tie dobré než tie zlé. Vidíš človeka, ktorý prichádza na modlitebné stretnutie s Bibliou pod rukou. Tento človek bol nepochybne pokúšaný ostať doma, ísť na bowling alebo robiť nejakú inú činnosť. Keď mu však prišli na myseľ tieto rôznorodé myšlienky, vybral si správne a namieril si to do kostola.

Iný človek prichádza v noci do baru. Nepochybne mu napadlo, že mal radšej zostať doma so svojou rodinou. Podľahol však negatívnej myšlienke a nechal sa zlákať svojím hladom.

Nezáleží na pokušeniach, ktoré máš, ale na rozhodnutí, ktoré v súvislosti s nimi urobíš.

Modlitba dňa

Pane, každý deň sa budem musieť rozhodovať. S Tvojou silou a múdrosťou mi pomôž robiť správne rozhodnutia.

Billy Graham Evangelistic Association

Žiaden skutok nie je Kristus - 5. január

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. – Ján 14:6

Hoci väčšina ľudí chodí v nevere a vôbec nerozmýšľa o budúcom živote – inak by ich musel budúci život zamestnávať aspoň tak ako časný – veci týkajúce sa budúceho života nedovolia, aby sa na ne úplne zabudlo. Z času na čas sa musí objaviť myšlienka: „Človeče, ako to dopadne, keď ťa Boh dnes alebo zajtra zavolá z tohto sveta? Tu máš jedlo a pitie, máš mnoho peňazí, slávy, majetkov a moci. Ale čo budeš mať a čo ťa čaká tam?“ Také myšlienky nemožno natrvalo vyhnať z mysle. Občas sa dotknú srdca a spôsobia nepokoj. Nepochybne, veľa foriem uctievania dokonca aj medzi pohanmi vzniklo pre tieto myšlienky. Vidíš preto, že mnohí z nich viedli úctyhodný dobrý život v sebaovládaní a dúfali, že po tomto živote im náš Pán Boh dovolí tešiť sa z neho. ... Dnes niektorí robia to isté: Myslia si, že keď robia to, čo pokladajú za správne, Svätý Boh im neodoprie nebo. Takto si ľudia sami robia cestu ku Bohu a večnému životu prostredníctvom zákona alebo takými skutkami, o ktorých sa sami rozhodnú, že sú sväté a tešia Boha. Tu nás náš milý Kristus Pán varuje a učí: Ak chceme nájsť správnu cestu k Otcovi a nezablúdiť, ani zákon, ani tento či tamten dobrý skutok to nezabezpečí. Lebo je len jedna cesta: On. Tí, ktorí idú k Otcovi cez Neho, cez Krista Pána, dostanú sa ku Otcovi. Tým, ktorí nekráčajú skrze Neho, nepomôže ani zákon, ani ich svätý život, ani nič iné na nebi alebo na zemi. Lebo, ako je len jeden pravý Kristus, Boží Syn narodený z panny Márie, rovnako je len jedna cesta. Tí, čo stavajú inú cestu, stavajú aj iného krista, o tom niet pochýb. Dôsledkom toho musí byť, že taký kristus je falošný a cesta mylná – vedie do priepasti pekla a nie do večného života. Toto je učenie, pre ktoré vzniká nepokoj a všetka bieda vo svete. Kain ho nenávidel (1M 4:3-8). ... Židov pohoršovalo, keď proroci karhali ich obete a uctievanie a nedovolili, aby boli pravou cestou do neba. ... ani dnes to niektorí ľudia nemôžu vystáť. ... Ak im povieš: „Nie, ak chceš byť spasený, musíš ísť inou cestou. Táto cesta ťa privedie do pekelnej priepasti“ – ak to povieš, potom vždy vzbĺkne oheň, každý také učenie kritizuje ako herézu, že zakazuješ dobré skutky a zvádzaš ľudí. Vieš, že sa to deje po tieto dni. Čo máme teda povedať človeku, ktorého umára strach o budúci život? Uváž, čo tu Kristus hovorí, potom budeš vedieť. Kristus vraví o ceste k Otcovi, kde ťa čaká večný príbytok. A vraví jasne: „Ja som cesta i pravda i život.“ Ako som už skôr povedal, je len jeden Kristus a nie je možné o takom alebo onakom skutku, či dokonca o zákone povedať, že je Kristus. Ak len Kristus je cesta, pravda a život, a ak žiaden skutok – bez ohľadu na to, aký svätý, významný a vzácny je – nemožno oslavovať tak, ako by to bol sám Kristus, dôsledkom toho potom musí byť, že zákon, obete, všetky dobré skutky, či samotné Desatoro, všetka cudnosť, sebaovládanie, úprimnosť a čokoľvek by si menoval, nie sú cestou ku spaseniu a k Otcovi. Tí, ktorí nemajú nič viac len také skutky, musia zostať na nesprávnej ceste v klamstve a v smrti, kým neprídu na cestu, ktorá sa volá Ježiš Kristus.

St. Louis ed., 13.1:1134-1136.

Spása je Boží skutok - 4. január

„A nieto spasenia v nikom inom,  lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Sk 4:12)

Spása je Boží skutok. Je iniciovaná Bohom, Boh ju vykonal a zachováva ju. Viera, ktorá zachraňuje dušu, je opísaná ako viera v Krista ako Božieho Syna – nie ako dobrého či veľkého človeka, ale ako jedinečne splodeného Syna živého Boha!

Je to v súlade so svedectvom celej Novej zmluvy a prehlasovaním prvých kazateľov evanjelia. Všetci vyhlasujú nevyhnutnosť viery v Ježiša Krista ako Boha.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, Boží Syn, bezvýhradne Ťa uctievam a chválim Tvoje sväté meno.

Billy Graham Evangelistic Association

Pod Jeho ochranou - 3. január

„Ale on striasol zvieratko do ohňa a nič zlé sa mu nestalo.“ (Sk 28:5)

Keď bol apoštol Pavol na lodi smerujúcej do Ríma, zažil stroskotanie. Boh sa však Pavlovi zjavil a uistil ho, že žiaden život nevyhasne. Svoju destináciu mali dosiahnuť bezpečne. Každý člen posádky to dotiahol na breh. Ako si Pavol zohrieval ruky nad ohňom, jedovatý had sa mu obmotal okolo ruky. Pavol hada jednoducho striasol a každý si myslel, že Pavol je nejaký boh, pretože prežil. Pavlov čas však ešte nenastal.

Toto nám pripomína jednu vec: Pokiaľ s nami Boh nie je hotový, sme nezničiteľní. Ježiš o veriacich vyhlásil: „… hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im;…“ (Mk 16:18) To neznamená, že by sme na bohoslužbách mali mať hadov, čím boli známe niektoré takzvané cirkvi. Takisto to neznamená, že by sme mali ísť von a vypiť jed, aby sme preskúšali svoju vieru. To je pokúšanie Pána, a to nie je to, čo Boh hovorí.

Znamená to nasledovné: pokiaľ s nami Boh neskončil, nič nás nezastaví. Nemusíme žiť v neustálom strachu o svoj život, pretože pokiaľ nenastane deň, keď s nami skončil Pán, budeme v bezpečí v Jeho ochrannej starostlivosti.

A čo s dňom, keď s nami Boh skončí? Ako napísal sám apoštol Pavol:  „Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.“ (F 1:21)

Medzitým nevyhnutne nemusíme naše životy riskovať. Nemali by sme robiť bláznivé veci, ktoré by náš život vystavovali nebezpečenstvu. Ak hľadáme, ako ostať v Božej vôli, nemáme sa čoho obávať.

Sú to úžasné vyhliadky do budúcnosti, ktoré máme, zatiaľčo žijeme nebezpečný život. Môžeme ďakovať Bohu, pretože sme pod Jeho ochranou.

https://www.harvest.org