Božie záhady - 2. január

„Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel,…“ (R 1:20)

Ak sa budeš snažiť vyčerpávajúco racionalizovať Boha, zlyháš. Okolo Boha existuje mnoho záhad, ktoré v tomto živote nikdy nepochopíme. Ako môže niečo malé a konečné, obmedzené časom a priestorom, pochopiť nekonečného Boha?! Nemali by sme si myslieť, že je niečo zvláštne na tom, že je nemožné vysvetliť mnohé záhady materiálneho sveta.

Kto dokáže vysvetliť, prečo zemské jadro priťahuje predmety? Kto dokáže pochopiť zákon gravitácie? Newton ho objavil, ale nedokázal ho vysvetliť. Kto dokáže vysvetliť zázrak rozmnožovania? Mohli by sme predložiť veľa dôkazov a argumentov, ktoré by naznačovali Božiu existenciu.

Avšak jednoduchá pravda znie nasledovne: Boha nemožno dokázať čistým racionalizovaním. Nemôžeme ho vtesnať do malej umelej skúmavky alebo ho obmedziť na matematický vzorec. Ak môže ľudská myseľ úplne dokázať Boha, potom nie je väčší než myseľ, ktorá Ho dokázala.

Modlitba dňa

Všemohúci Pane Bože, hoci moja konečná myseľ nemôže pochopiť rozsah Tvojej veľkosti, vnímal som Tvoju prítomnosť v tichosti svojho srdca a to ma teší.

Billy Graham Evangelistic Association

Sleduj výhru - 1. január

„Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ 2Tim 4:7

V gréckych hrách by rozhodca stál na cieľovej čiare a držal by vavrínové listy. To bola cena pre víťaza. Ak by sa bežec dostal do posledného úseku, vyčerpaný a neschopný zdolať ho, zahliadol by cenu v rukách rozhodcu a tej chvíli by zaúčinkoval nový príval energie.

Toto je obraz, ktorý nachádzame v Liste Židom, v 12. kapitole, v 1. – 2. verši: „Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery…“

Hľaďme na Ježiša… To nás udržiava v pohybe. V duchovných pretekoch môžeme stratiť chuť bežať. Ľudia nás nechajú v kaši. Sklamú nás. Neocenia našu usilovnosť. Nevidia našu snahu. Nevidia naše skutočné motívy. Kritizujú nás. My však povieme: „Nebežím pre vás. Bežím pre Pána a budem v tom pokračovať.“

Musíme hľadieť na Ježiša. Naša cena je veniec spravodlivosti, ktorý nám dá. To je dôvod, prečo žijeme naše kresťanské životy. To je dôvod, prečo sa snažíme pre Neho získať ľudí. Nie je to kvôli potlesku. Nie je to kvôli zlej povesti. Robíme to preto, aby sme Ho v ten posledný deň počuli povedať: „Správne, dobrý a verný sluha!“

Ak by bol dnešok tvoj posledný deň na Zemi, mohol by si s apoštolom Pavlom vyznať: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ (2Tim 4:7) Ľutoval by si niečo?

https://www.harvest.org

Vzdávaš sa? - 31. december

„Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“ (Ef 2:10)

Šťastie a všetky neobmedzené výhody, ktoré plynú z nebeskej studnice, sú závislé na našom vzťahu k Bohu. Úplná závislosť a úplné odovzdanie sú podmienkami statusu Božieho dieťaťa. Len Jeho deti sú oprávnené prijať tieto veci, ktoré vedú k šťastiu, a aby sme boli Jeho dieťaťom, musíme mu odovzdať svoju vôľu.

Predtým, než môžeme byť bohatí, si musíme pripustiť svoju chudobu. Predtým, než sa môžeme stať prijatým dieťaťom,  si musíme priznať, že nemáme nič. Keď si uvedomujeme, že všetka naša vlastná dobrota je v Božích očiach ako špinavé handry a sme si vedomí deštrukčnej sily našich tvrdohlavých vôlí; keď si uvedomujeme našu úplnú závislosť na Božej milosti skrze vieru a nič viac, potom sme začali na ceste za šťastím.

Človek nespoznáva Boha skrze skutky – Boha spoznáva vierou skrze milosť. Svoju cestu za šťastím a do neba si nedokážeš odpracovať, odmoralizovať, zreformovať ani kúpiť. Prichádza ako Boží dar skrze Krista.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, vždy nám zdôrazňuj, že len skrze milosť prichádzame k poznaniu Teba, že Tvojou zásluhou pred Tebou stojíme spravodliví.

Billy Graham Evangelistic Association

Duchovný lakmusový test - 30. december

„Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“ (2Tim 4:8)

Tešíš sa na deň príchodu nášho Pána? Skáče tvoje srdce od vzrušenia pri myšlienke na Ježišov príchod v akomkoľvek okamihu?  Alebo sa utápa v strachu? Myslím si, že tvoja odpoveď je dobrým lakmusovým testom tvojho duchovného charakteru.

Ak je tvoj život s Bohom v poriadku, myslím si, že len uvítaš, že Kristus môže prísť v akomkoľvek okamihu. Budeš sa z toho tešiť. Spolu s apoštolom Jánom prehlásiš: „Amen! Príď Pane Jažiši!“ (Zjv 22:20)

Keď apoštol Pavol písal List Timotejovi, opisoval tých, ktorí sa s veľkým očakávaním tešili na návrat Ježiša Krista. Hovoril o veriacich, ktorí vedú život, ktorí je pred Bohom správny. Veriacich, ktorí žijú životy, ktoré Boha uctievajú – veriacich, ktorí sú pripravení na Kristov príchod.

Ak ťa to popisuje, potom zasľúbenie, ktoré bolo dané Pavlovi, platí aj pre teba: „Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“ (2Tim 4:8)

Miluješ Jeho zjavenie? Tým myslím, si skutočne pripravený na Pánov príchod? Ak áno, ovplyvní to spôsob tvojho života. V Prvom liste Jána, v 3. verši 3. kapitoly je napísané: „A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý On.“ Jednoducho to znamená, že žiješ život správne. Si pripravený. S očakávaním sa tešíš na Ježišov návrat.

Ak takto žiješ, potom ti Boh v posledný deň zasľubuje veniec spravodlivosti.

https://www.harvest.org

Byť ukrižovaný znamená, že sa skúša viera - 29. december

„A cestu, kam idem, poznáte. Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu?“ J 14:4-5

Kristus hovorí: „Viete, kam idem a poznáte aj cestu tam, pretože veríte vo mňa; pretože ste robili zázraky v mojom mene. Teraz by ste si mali byť istí, kto som ja, o čo mi ide a prečo som prišiel. Počuli a videli ste aj Otca svedčiť o mne“ (Mt 17:5). Preto teraz dobre viete, že ma Otec oslávi, a tiež veríte, že som s Ním jedno. Preto vám viac o tom nemusím rozprávať. Ale milí apoštoli ešte nič nechápali, aj keď ich sám Pán učil a videli Jeho zázraky, hoci aj sami kázali evanjelium a robili zázraky. Stále tomu nerozumeli. Teraz nevedeli, o čom hovorí, o akú cestu ide, a kde sa Pán chystá. Preto Tomáš prehovoril priamo a nahlas vyznal, že o tom nič nevie. A tu počujeme a vidíme, že hoci apoštoli mali vieru, neprijali ešte, že Kristus musel byť ukrižovaný a že Jeho kráľovstvo začne Kristovou smrťou, teda, že to bude duchovné kráľovstvo. Dokonca aj po vzkriesení Pána povedali podobne: „Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael?“ (Sk 1:6) Tí dobrí ľudia sa stále mylne domnievali, že Kristove kráľovstvo bude fyzické kráľovstvo vo svete. V evanjeliu je mnoho takých trpkých odsekov, kde sú apoštoli zjavne dotknutí a cítia sa podvedení. Ale toto všetko je napísané pre našu útechu a posilnenie: Nemali by sme si hneď zúfať, keď nám z času na čas chýba viera a nedokážeme hneď zniesť Božie konanie a Božie Slovo. Ak tí veľkí muži, ktorí sa mali stať budúcimi piliermi Kristovho kráľovstva, na to nestačili, nikoho neprekvapí, ak sa to nedarí nám. Netreba sa obávať. Je to Božie dielo a Božia vec; On to môže zlepšiť, kedykoľvek Mu to spraví radosť. … S vierou apoštolov je to tu ako s Abrahámovou vierou. Hoci prijal syna vo viere, ešte nevedel, že jeho syn má byť obetovaný. Preto sa viera neukázala vtedy, keď mu bol daný syn. Tak je to aj s apoštolmi: Hoci mali vieru, chýbala im skúška viery. Ale nič nepreskúša vieru lepšie ako kríž a prenasledovanie. Ak by Abrahám nemusel obetovať svojho syna, nevedel by, že má vieru. Keďže apoštolov čakalo prenasledovanie, videli, aká je ich viera. Kým netrpíme, naša viera je silná; ale ako náhle nás postretne nejaké súženie, rýchlo si uvedomíme, aká je naša viera. … Boh skúša naše srdce krížom a prenasledovaním, teda že sme ukrižovaní podľa nášho starého Adama. Ale byť križovaný znamená, že sa skúša viera, a keď sa vyskúša, zomrie telo a Duch rastie v poznaní Krista. Ale zabiť telo to znamená, že dovolíme Božej vôli panovať v nás; že nás Jeho vôľa teší, či už je sladká alebo trpká, úplne sa zriekame vlastnej vôle. Na toto myslí sv. Pavol, keď v R 12:1-2 píše: „Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“

St. Louis ed., 11:2207-2210.

Zmeň seba, zmeň svet - 28. december

„Tak teda každý z nás (Bohu) vydá počet za seba.“ (R 14:12)

Nepriečim sa výroku Karla Marxa, ktorý povedal, že „náboženstvo je ópium ľudstva.“ Nikdy som sa nesnažil brániť náboženstvo. Náboženstvo spôsobilo vojny. Pre mnoho takzvaných nábožných ľudí boli typické predsudky, hrdosť, hašterenie a dokonca tolerancia k otroctvu. Ja by som ťa však chcel pozvať k jednoduchej viere v Krista, ktorý vyhlásil: „Miluj blížneho ako seba samého.“  Máš obavy? Si sklamaný zo spoločnosti? Ak si, vyzývam ťa, aby si urobil prvý krok. Vyzývam ťa, aby si sa pozrel na seba.

Modlitba dňa

Odpusť mi, že tak často zlyhávam v milovaní svojho blížneho. Nech môj život prehovára k ostatným o Tvojej láske a súcite, Pane Ježiši Kriste.

Billy Graham Evangelistic Association