Zmysel života - 29. január

„Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené!“ (Zjav 4:11)

Jeden zo základných rozdielov medzi ľuďmi a zvieratami je, že zvieratá neuctievajú, zatiaľ čo ľudia áno. Prečo? Lebo Boh takýmto spôsobom stvoril iba ľudí. Biblia hovorí, že do našich sŕdc vložil večnosť. Tušíme, že existuje niečo viac, a to nás vedie k uctievaniu.

Niektorí ľudia porozumeli, že sme stvorení, aby sme poznali a uctievali Boha, nášho Stvoriteľa. Napriek tomu mnohí z nás Pána neuctievajú, a tak prichádzame o to, čo pre nás Boh pripravil. V Zjavení Jána 4:11 čítame: „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené!“ V záhrade v Edene žil Adam v dokonalom raji. Boh mu dal spoločnosť, aby sa oň mal s kým deliť. Adam mal prechádzať záhradou a objavovať, čo Boh stvoril. Z príbehu v 1. knihe Mojžišovej by sa mohlo zdať, že Adam a Boh mali každý deň dohodnuté stretnutie. Pán k nemu v pokoji prichádzal a spoločne sa zhovárali.

Zvyšok príbehu už poznáte. Adama a Evu pokúšalo zakázané ovocie a napokon ho zjedli. Ako dôsledok prišiel na svet hriech. Keď neskôr prichádza do záhrady Pán, volá: „Adam, kde si?“

Istým spôsobom sa dnes pýta to isté nás: „Kde si? Túžim po vzťahu s tebou. Chcem, aby si objavil dôvod, prečo som ťa stvoril.“

Boh nás postavil na túto zem, aby sme Ho uctievali. Stvoril nás pre svoju radosť. Hlavným zmyslom života je poznať, uctievať a oslavovať Boha, ktorý nás stvoril.

https://www.harvest.org

Vidiac svoju potrebu - 28. január

„Len blázon by si povedal: Boh neexistuje. A prečo to hovorí? Lebo jeho srdce je skazené, jeho skutky nečisté a zlé. Jeho život rozkladá hriech.“

(Ž 53:1, preklad z anglického originálu The Living Bible)

Žijeme ako malý mravec na miniatúrnom zrnku prachu vonku vo vesmíre. Dostaneme doktorský titul, dôležito vykročíme na pódium a vyhlásime: „Nuž, neviem, či Boh existuje, alebo nie.“ A dokonca sa nevieme ani ovládať. Nevieme zabrániť tomu, aby sme sa nepresviedčali o nepravosti takejto myšlienky. Nevieme zabrániť výrobe jadrových zbraní, ktoré by mohli zničiť svet. Nevieme zabrániť vzájomnej nenávisti, bojovaniu a zabíjaniu. Neviememe zabrániť vzájomnému okrádaniu. Nevieme zabrániť umieraniu, pretože všetci raz zomrieme. Niet divu, že Biblia hovorí: „Blázon vo svojom srdci hovorí, niet Boha,“ pretože človek, ktorý popiera existenciu Boha, je blázon.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, pomôž mi žiť tak, že keď budem hovoriť iným o Tvojej existencii, budú naklonení priznať, že existuješ a prijať Ťa.

Billy Graham Evangelistic Association

Aby ste vedeli - 27. január

Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky. (1J 2,17)

Ak sa niekto zameria na svet, svet ho čoskoro ovládne a bude viesť a formovať svojím rozmýšľaním. Keď naše sebecké túžby dostanú možnosť rozvíjať sa, vedie to k životu, v ktorom sa všetko točí okolo nás. Ovocím takého života je, že sa odvraciam od Boha, aby som dosiahol všetky svoje sebecké plány. Je zjavné, že každý, kto si zvolí takú cestu, nemiluje Boha.

Človek zo sveta by mal mať jasno v tom, že ho čaká ten istý osud ako svet, ktorý je Božím nepriateľom. Takýto človek je už mŕtvy. Veriacim do Korintu Pavol píše: „Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho! A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“ (1Kor 6,9-11)

Spása sa netýka len nádeje a večného života v budúcnosti. Spása prináša zmenu už tu a teraz. Ježiš pomáhal ľuďom porozumieť, ako vyzerá skutočná duchovnosť. Veď ako Luther hovorí: „Kristus nás nielen vykúpil z viny hriechu, On nás v pravde vykúpil aj z jeho moci.“

Pavol píše: „Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti.“ (R 6,11-13)

Byť Ježišovým učeníkom znamená prejsť úzkou bránou, ktorá vedie do života, a potom krok za krokom pokračovať cestou, ktorá je úzka. Človek nenájde Božiu cestu, keď bude pritakávať väčšine. Väčšina je na ceste do zatratenia.

Či rozprávame o širokej alebo úzkej ceste, nejde o to, ktorá je aká pekná a rovná, ale o to, kde končia. Ježišovo kázanie, všetko, čo robil, všetko, čo o Ňom hovorí evanjelium, koliduje s naším chápaním seba a Boha. Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.

Naše hodnotenie života, okamihov a večnosti musí riadiť Boh, Jeho Slovo, Jeho Duch, nie svet. Ide tu o dva rozdielne spôsoby žitia. Neexistuje tretia alternatíva. Buď žiješ pre Boha, alebo pre svet.

V deň súdu rozdelí Boh ľudí na svoje deti a deti sveta, preto by si mal prijať možnosť obrátiť sa k Ježišovi. Vyznaj svoj hriech. Upri pohľad na svet večnosti a pamätaj, že údelom človeka je raz zomrieť a potom príde súd.

Apoštoli dostali od Boha úlohu sprostredkovať Božie zjavenie. Ja verím v Ježiša, o ktorom oni svedčia. A verím a viem, že ich svedectvo je pravdivé. Drahý priateľ, ide tu o večný život. Nedovoľ svetu alebo diablovi, aby ti pokrivili obraz o Bohu. Veď pravdivý Boží obraz je takýto: Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. (Ž 103,8)

Čítaj Bibliu a dovoľ Bohu, aby ti svojím slovom a svojím Svätým Duchom zjavil nádej spásy, ktorú vo svojej milosti ponúka.

Neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. (Ef 1,16-19)


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Zostaňte vo mne - 26. január

„Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ (J 15:7)

Skutočná modlitba neprekonáva Božiu neochotu, ale uchopuje Jeho ochotu. Je naozaj dôležité uvedomiť si to. Boh odpovedá len na prosby, ktoré sám podnecuje a inšpiruje.

V Jánovi 15:7 sa skrýva jedno z najúžasnejších zasľúbení, ktoré nám Ježiš dal: „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ Mohli by sme to preložiť aj takto: „Ak sa so mnou cítite ako doma a moje slová sú u vás ako doma, môžete si byť istí, že o čokoľvek budete žiadať, stane sa vám.“

Máme tendenciu si hneď premietnuť všetky veci, za ktoré by sme sa mohli začať modliť. Avšak ak takto premýšľame, uniká nám pointa. Všimnite si, že Ježiš povedal: „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás...“ To znamená, že naša vôľa sa plní, ak je v súlade s Božou vôľou. Znamená to, že naše túžby sa začínajú meniť. Zostávať v Ježišovi znamená tráviť čas v Jeho prítomnosti.

Som ženatý už viac než 40 rokov. Svoju manželku veľmi dobre poznám a ona zase pozná mňa. Poznáme sa tak dobre, že vieme dokončovať vety toho druhého. Už máme jeden druhého prečítaného. Je to preto, že spolu trávime veľa času. Čas s ňou ma nikdy neunavuje ani nenudí.

Ak vstupujeme do vzťahu s Bohom, znamená to, že radi trávime čas v Jeho prítomnosti. Radi Ho počúvame. Radi s Ním hovoríme. Presne to znamená zostávať v Ňom. Vo vzťahu s Bohom sa menia aj naše modlitebné potreby, pretože lepšie rozumieme Jeho vôli pre náš život.

https://www.harvest.org

Boh je v prírode - 25. január

„Keď hľadím na Tvoje nebesá…“

(Ž 8:4)

Pozrieť sa do mikroskopu znamená uvidieť ďalší vesmír, ktorý je taký malý, že ho môže nájsť len elektronický mikroskop. Vieme napríklad, že jedna malá snehová vločka v snehovej výchrici s miliónom ďalších snehových vločiek sa rovná dvadsiatim miliónom elektrónov. Vedci učia, že miniatúrny svet jedinej živej bunky je rovnako udivujúci ako samotný človek. Boh nás učí, že sa o ňom môžeme dozvedieť veľmi veľa pozorovaním prírody. Pretože Boh prehovoril skrze svoj svet, ľudia nemajú žiadnu výhovorku, aby v Neho neverili. Preto žalmista napísal: „Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha!“ (Ž 14:1)

Modlitba dňa

Nepatrná krása Tvojho stvorenia hovorí môjmu srdcu o istote Tvojej prítomnosti, všemohúci a večný Bože.

Billy Graham Evangelistic Association

Na Teba hľadia naše oči - 24. január

 „Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči.“ (2Kron 20:12)

Už ste sa niekedy ocitli v situácii, z ktorej neexistovala cesta von? Už ste niekedy niečo zúfalo potrebovali alebo chceli, no zdalo sa, že to v žiadnom prípade nemôžete mať? Už ste si niekedy mysleli, že už nemáte žiadnu budúcnosť, že je už príliš neskoro? Ak je odpoveď áno, potrebujete počuť o Božej moci, ktorá prichádza skrze modlitbu.

Príbeh z 20. kapitoly 2. knihy kronickej je skvelým príkladom takejto situácie. Jóšafát, judský kráľ, sa náhle ocitá na dne. Dostáva desivú správu, že k nim smeruje obrovské nepriateľské vojsko.

Ako na to reaguje Jóšáfát? Modlí sa. Hovorí: „Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči“ (12. verš). Ďalej čítame: „Všetci Júdejci stáli pred Hospodinom, aj ich deti, ženy a synovia“ (13. verš).

Je to naozaj mocná scéna. Zástup zraniteľných ľudí, ku ktorým smeruje nepriateľské vojsko a kráľ Jóšáfát hovorí: „Pane, spoliehame sa na Teba. Nevieme, čo máme robiť, ale naše oči hľadia len na Teba.“

Často premýšľame o modlitbe ako o poslednej možnosti. Keď sme už vyčerpali všetko ostatné, ostáva nám len sa modliť. No modlitba by mala byť našou prvou možnosťou. Hovorí sa, že ak v živote padáme, možno je čas padnúť na kolená.

Boh odpovedá na modlitby svojho ľudu a dokáže radikálne zmeniť beznádejné situácie, ak k Nemu v modlitbe prichádzame.

https://www.harvest.org