Neodpustenie Ti ubližuje - 28. máj

„Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:32)

Ak si človek, ktorý v sebe prechováva nenávisť, ak si robíš presné záznamy a nedokážeš nič hodiť za hlavu, mal by si niečo vedieť – vo svojom živote budeš trpieť. No a okrem toho sa tvoj modlitebný život dostane na bod mrazu.

Odpustenie je kľúčom k zdravým, silným a pretrvávajúcim vzťahom. Práve preto si musíme uvedomiť jeho dôležitosť. Ježiš povedal: „Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar.“ (Mt 5:23-24)

Možno si sa rozhodol, že jednoducho neodpustíš niekomu, kto Ti ublížil. Hádaj, koho tým zraníš! Opäť seba. Horkosť a neodpustenie Ťa zraní viac ako osoba, ktorej odmietaš odpustiť. Ak chceš byť duchovne živý a zdravý, musíš sa naučiť odpúšťať.

Ježiš nás naučil modliť sa: „A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!“ (Mt 6:12)

Možno máš pocit, že tí ľudia si odpustenie nezaslúžia. Zaslúžiš si ho ty? Zaslúžim si ho ja? Naše odpustenie nezávisí od odpúšťania iným, ale odpúšťanie iným by sa malo stáť na Božom milostivom a štedrom odpustení našich hriechov.

Naše odpustenie vydobyl Kristus svojou zásluhou, svojou smrťou a láskou k nám. Ak vieme, čo pre nás Kristus urobil, mali by sme odpúšťať.

Biblia hovorí: „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:32)

Ľudia, ktorým bolo odpustené, by mali odpúšťať. Ak chceš byť duchovne živý a zdravý, musíš sa naučiť odpúšťať.

https://www.harvest.org

Bez výčitiek - 27. máj

„Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha.“

(G 5:25)

Keď Bill Borden, syn bohatých Bordenovcov, odišiel do Číny na misiu, mnoho jeho priateľov si myslelo, že je bláznivý, keď takto „premárni život“ snahou obrátiť zopár pohanov ku kresťanstvu. Bill však miloval Boha a ľudí! Nebol na misii veľmi dlho, keď sa nakazil orientálnou chorobou a zomrel. Na jeho smrteľnej posteli našli poznámku, ktorú napísal, keď umieral. Znela takto: „Bez opatrnosti, bez útočiska a bez výčitiek.“ Bill našiel väčšie šťastie v niekoľkých rokoch obetavej služby, než nájde väčšina ľudí za celý život.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, pomôž mi nepočítať cenu služby Tebe, ale nech sa úplne podvolím Tvojmu vedeniu.

Billy Graham Evangelistic Association

Najvzácnejšia relikvia: náš kríž - 26. máj

„Tu povedal Ježiš: Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. Počuli to farizeji, ktorí boli s Ním, a povedali Mu: Či sme aj my slepí? Riekol im Ježiš: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech; vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech zostáva.“ (J 9:39-41)

Kristus prišiel, aby nás naučil zavrieť diablove oči v nás a odstránil slepotu, aby sme nerobili rozdiel medzi mladým a starým, krásnym a škaredým atď., ale všetko považovali za rovnocenné, múdre i bláznivé, rozumné i hlúpe, muža i ženu, a aby sme sa zmierili so skutočnosťou, že náš blížny je človekom z rovnakého mäsa a krvi a má rovnaké telo ako my. Na to potrebujeme čistý, ostrý a dobre vycvičený rozum. Kristus nedbá na vonkajšie rozdiely; On dáva úctu i deti radšej starej a znetvorenej žene ako krásavici, ako jasne ukázal na Lei a Ráchel. Nerobí rozdiel, kde nechá zažiariť svoje dielo. ... Sv. Pavol hovorí: „Boh povoláva tak, že prijíma chorých a bláznivých, aby zmiatol a zahanbil múdrych (1K 1:27). Keďže Kristus toto robí a považuje za zlo to, čo my považujeme za dobro, a naopak, berie všetko, po čom túžime, a dáva nám všetko, čo je nám na ťarchu. To je to, čo Kristus robí. Boh sa stal človekom... a v Jeho posledných dňoch nachádzame to, čo my považujeme za najväčšie zlo – zomieranie potupnou smrťou. Keď uvažujeme o celom Jeho živote, nenachádzame, že by si vzal niečo, čo je dobré pred svetom. Raz s veľkými poctami prichádzal do Jeruzalema a Jeho radosť zhorkla bolesťou. To, čo Boh teraz musí, je to najvznešenejšie: smrť a umieranie – Kristus ich podstupuje s láskou a úplne radostnou vôľou z poslušnosti k Otcovi. My pred nimi utekáme a myslíme si, že život je vznešenejší ako smrť. On prijíma sladkosť, dáva svoj život za smrť. A v tom čase, keď mal vystúpiť na trón slávy a vládnuť s Otcom na veky, musí – a robí to s radosťou – zomrieť na kríži, vzdať sa života a prijať smrť. Keďže to Kristus spravil, nepočúvam nikoho, kto chce vojsť do neba bez toho, aby Ho nasledoval. A pravá relikvia, ktorú spomína prorok, tkvie v kríži (Ž 21:12). Je taký svätý a vyvýšený, že ho nemožno vložiť do žiadnej monštrancie, do žiadneho striebra či zlata. Táto relikvia nie je nejaké drevo alebo kameň, ktorého sa dotkol, kým bol na zemi. Je to kríž, ktorý zosiela svojim dobrým deťom. Nijaký zlatník nedokáže vyrobiť nádobu, do ktorej by sa dala vložiť. Treba na ňu primeranú živú večnú monštranciu. Lebo táto relikvia žije v podobe ľudskej duše. Preto máme hľadať vnútornú, nie vonkajšiu relikviu. ... Preto tí, ktorí majú vysoké postavenie v živote, nech naň nedbajú a zdvihnú oči vyššie. Lebo Kristus im pošle niečo, čo je lepšie ako čokoľvek, čo by mohli nájsť vo svete. Lebo im pošle protivenstvá, žiaľ, strach, starosti, zármutok, chudobu, odpor a chorobu. A na konci tvojho života bude na teba sústavne útočiť diabol, strašiť ťa a bude to robiť tak vytrvalo, že si budeš musieť zúfať. ... Ale nech si každý dobre všimne, v čom má Boh zaľúbenie, aby radostne povedal: „Ach, môj milý Bože, som úplne presvedčený, že toto si mi poslal Ty. Vitaj, vzácna relikvia. Ďakujem Ti, môj dobrý Boh, že ma považuješ za hodného prežívať to, čo bolo najvznešenejšie v Tvojom živote. Ach, môj verný Kriste, pomôž mi; chcem to prijať statočne a nasledovať Ťa, podriadiť Ti moju vôľu.“ Potom je celá diablova moc rýchlo porazená. To je najvzácnejšia relikvia. Máme ju prijať ochotne a s vďačnosťou. Veď sám Boh túto relikviu posvätil a požehnal svojím najvznešenejším rozhodnutím a Jeho Otec v tom mal veľké zaľúbenie.

St. Louis ed., 12:1309-1311.

Kde je tvoja nádej? - 25. máj

„Táto je ako bezpečná a pevná kotva našej duše a preniká do najvnútornejšej čiastky, za oponu,“

(Žid 6:19)

Do čoho vkladáš svoju nádej pre budúcnosť? Do vlády krajiny, vzdelávacieho systému, nejakého plánu alebo organizácie? Moja nádej je v osobe Pána Ježiša Krista, ktorý sedí po pravici Božej. Mám nádej a viem, že pôjdem do neba. A práve tu a teraz v tomto živote mám Božiu prítomnosť, aby mi pomáhala.

Predstav si, že by sme nemali žiadnu Bibliu. Predstav si, že by nebol žiaden kríž, spása, žiaden prázdny hrob. Predstav si, že by sme nemali nič, čoho by sme sa mohli držať, okrem slov: „Daj zo seba maximum, snaž sa veci urovnať, rob, čo môžeš.“ Aké smutné. Máme však nádej. Existuje plán vykúpenia, plán pre budúcnosť. Nová zmluva je vzrušujúca kniha na čítanie, je plná nádeje a očakávania. A Boh sa zaujíma o teba!

Modlitba dňa

Keď čítam Tvoje Slovo, môj nebeský Otče, uvedomujem si, že svet a všetko jeho trápenie sú len dočasné. Naplň ma, aby som zasiahol ostatných Tvojou správou nádeje.

Billy Graham Evangelistic Association

Modlitba za nepriateľov - 24. máj

„Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia;“ (Mt 5:44)

Prvý Ježišov výrok na kríži bol: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia“ (Lk 23:34). Asi by sme Mu lepšie rozumeli, keby povedal niečo ako: „Otče, zatrať ich,“ alebo „Otče, súď ich.“ No jeho prvými slovami bola modlitba za nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“

Ježiš konal presne to, čo hlásal. Spomeňte si na Jeho kázeň na vrchu, kde povedal: „Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia.“ (Mt 5:44)

Ježiš tým zároveň naplnil proroctvo o Mesiášovi. Text z 53. kapitoly Izaiáša, ktorý bol napísaný stovky rokov pred Ježišovou smrťou, hovorí, že Mesiáš zastúpi priestupníkov. Presne to urobil Ježiš. Zastúpil všetkých, ktorí sa podieľali na Jeho smrti.

Pilát dobre vedel, že Ježiš bol nevinný. Povedal: „Ja na tomto človeku nenachádzam vinu.“ (Lk 23:4) No príliš sa bál, že si zničí kariéru a príde o svoju pozíciu, a tak Ježišovi neodpustil a nechal Ho odísť. Aj izraelskí náboženskí vodcovia vedeli, že Ježiša nemajú z čoho právom obviniť. Dokonca aj stotník pod krížom povedal: „Tento človek bol naozaj Syn Boží!“ (Mk 15:39) Aj Judáš Iškariotský vedel o Jeho nevine: „Zhrešil som, zradiac krv nevinnú.“ (Mt 27:4)

Čiže Ježiš v podstate hovoril: „Otče, odpusť im. Neuvedomujú si, ako zle sa zachovali. Odpusť im, pretože zúfalo potrebujú odpustenie. Odpusť im, pretože ich hriech je nad ich porozumenie. Odpusť im, že spravili niečo, čo je horšie ako zlé. Otče, odpusť im.“

Kedy si sa naposledy modlil za svojich nepriateľov?

https://www.harvest.org

Potreba vnútornej zmeny - 23. máj

„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“

(2K 5:17)

Svet vraví, že všetko, čo potrebujeme robiť, je byť slušný, vážený a rozumný. Je pravdou, že tieto veci človek potrebuje robiť, aby bol členom Veľkej spoločnosti, ale aby bol členom Božieho kráľovstva, potrebuje vnútornú zmenu. V londýnskom Hyde parku nejaký komunista ukázal na tuláka a povedal: „Komunizmus dá tomuto mužovi nové oblečenie.“ Kresťan, ktorý stál neďaleko dodal: „Áno, ale Kristus do toho oblečenia zaodeje nového človeka!“

Modlitba dňa

Pane Ježiši, vďaka za zmenu, ktorá hlboko vo mne nastala, keď som ťa prijal.

Billy Graham Evangelistic Association