Prekroč cieľovú čiaru - 27. december

„Dobre ste bežali!  Kto vám zabránil naďalej poslúchať pravdu?“ (G 5:7)

Biblia je plná príbehov mnohých ľudí, ktorí mali nesmierny potenciál, avšak v duchovných pretekoch spadli a pohoreli. Jeden z nich bol kráľ Saul, ktorý bol menovcom Saula, ktorý sa neskôr stal apoštolom Pavlom. Kráľ Saul bol pekný, vysoký, odvážny a Bohom pomazaný stať sa kráľom Izraela. Dokonca aj prorokoval. Saul mal neuveriteľný potenciál, avšak opakovane Boha nepočúval. Do svojho života vpustil pýchu, dal priestor paranoji a žiarlivosti, ktoré ho napokon pohltili. Jeho život sa skončil tragicky na bojisku. Aký premárnený život.

Potom tu bol Samson. V jeho prípade môžeme hovoriť o sile. Mal úžasnú schopnosť prekonať svojich nepriateľov. Z každej strany by ich na bojisku zabil. Pri jednej príležitosti Samson zabil tisíc Filištíncov čeľustnou kosťou osla. Napriek tomu Samson pohorel. Pretože sa zahrával s hriechom, nakoniec sa hriech pohrával s ním a skončilo to jeho vlastnou smrťou.

Bol tu Gideon, ktorý mal veľmi pokorné začiatky a Boh si ho mocne použil na porazenie nepriateľov. Avšak ako sa Gideonov život schyľoval ku koncu, znížil svoj štandard a upadol do nemorálnosti a pýchy.

Každý zo spomínaných mužov začal dobre, no neskončil dobre. Na začiatku behali rýchlo, no nedostali sa cez cieľovú čiaru, ako sa dostať mali.

Apoštol Pavol však chcel byť v spoločnosti tých, ktorí dokončili preteky a pripojiť sa k radom tých, ktorí to dotiahli do kruhu víťazov Boha – mužov ako Káleb a Józue, ktorí skončili dobre. Pavol vyhlásil: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ (2Tim 4:7)

Ak by sa dnes tvoj život mal skončiť, bol by si schopný vyhlásiť ako apoštol Pavol: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval?“

https://www.harvest.org

Konečné bytosti – Nekonečné túžby - 26. december

„Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce.“ (Žid 13:14)

Jednou z túžob duše je žiť večne. Pud sebazáchovy je prvým pravidlom prírody. Ľudí môžu unaviť bolesti, trápenia a slabosť spôsobená vekom, avšak zo samotného života ľudia unavení nie sú. Boh to zariadil tak, že naplnil túžobné želanie duše žiť večne a túžbu byť slobodný od bolesti, choroby a problémov. Ľudia sú malé tvory s veľkými schopnosťami, konečné stvorenia s nekonečnými túžbami, nezaslúžia si nič, ale vyžadujú všetko. Boh stvoril ľudí s obrovskými schopnosťami a túžbou, aby toho mohol byť súčasťou a úplne tú túžbu uspokojil. Boh stvoril srdce človeka také veľké, že len On ho môže naplniť. Spôsobil, že srdce požaduje tak veľa, že len On môže naplniť dané požiadavky… Jedine Ježiš Kristus má v rukách kľúče smrti. Svojou smrťou a vzkriesením sňal osteň smrti. Boh teraz ponúka večný život každému, kto vkladá svoju dôveru a vieru v Jeho Syna, Ježiša Krista.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, keď sa dostanem na koniec tohto pozemského života, budeš tam, aby si ma sprevádzal do môjho nebeského domova. Ďakujem Ti, môj milujúci Otec.

Billy Graham Evangelistic Association

Vstaň a pokračuj v behu - 25. december

„Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli!“ (1K 9:24)

Keď som bol na strednej škole, chodieval som si von zabehať. Bol som celkom dobrý bežec na krátke trate. Na dlhých tratiach som však zomieral. Na začiatku pretekov by som vyštartoval a zanechal všetkých vo svojom prachu. Bol by som vpredu a cítil by som sa dobre. No potom by som sa začal cítiť trochu vysilený. A čoskoro by ma ľudia začali obiehať.

Myslím, že apoštol Pavol musel byť niečo ako športový fanúšik, pretože celkom často používal športové analógie, obzvlášť analógiu behania pretekov. Keď písal do Korintu, spomenul nasledovné: „Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli! A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.“ (1K 9:24-25)

A v Liste Filipským, 3. Kapitole, v 14. verši Pavol napísal: „cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“ Pavol vlastne hovoril: „Som ako bežec v poslednom vypätí síl, čo bolí. Ale dotiahnem to do konca. Som odhodlaný.“

Mnoho kresťanov začína svoje duchovné preteky z plných síl, viac-menej spôsobom, ako som začínal ja svoje preteky na strednej škole. Sú z Pána takí nadšení. Rýchlo vyštartujú a ostatných nechajú vo svojom prachu. Potom skolabujú a padnú.

Kresťanský život sú preteky, ale nie je to šprint. Je to diaľkový beh. Budú obdobia, kedy skolabujeme a padneme. A všetko, čo vtedy môžeme urobiť, je znova vstať a pokračovať v behu, pokiaľ neprekročíme cieľovú čiaru.

https://www.harvest.org

Vianoce nie sú mýtom - 24. december

„Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh  Syna svojho,…“ (G 4:4)

Vianoce nie sú ani mýtom, ani tradíciou a ani snom. Je to slávna skutočnosť. Je to čas radosti. Betlehemské jasličky sa stali ohnivkom, ktoré spája stratený svet s milujúcim Bohom. Z týchto jasličiek pochádza Človek, ktorý nás nielenže učil novému spôsobu života, ale dostal nás aj do nového vzťahu s naším Tvorcom. Vianoce znamenajú, že Boh sa zaujíma o ľudské záležitosti, že Boh nás miluje tak veľmi, že bol ochotný dať svojho Syna.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, ako si pripomínam Tvoje narodenie v prostej maštali, očisti moje srdce, aby mohlo byť pre Teba posväteným darom.

Billy Graham Evangelistic Association

Pokračuj v napredovaní - 23. december

„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.“ (EF 6:10)

Cez môj rozhlasový program, keď mali poslucháči možnosť volať, sa ma istý muž opýtal: „Dostane sa kresťan do bodu, keď už jednoducho viac nie je pokúšaný zlými myšlienkami?“

„Áno, je to zábavné, dobrá otázka,“ povedal som mu, „pretože práve včera som došiel do toho bodu. Je to skvelé.“

Samozrejme, že som žartoval. V skutočnosti sa to v živote kresťana nikdy nestane. Niektorí veriaci sú prekvapení, keď zistia, že kresťanský život nie je ihrisko, ale bojisko. Nie je jednoduché byť kresťanom, pretože hneď zistíme, že máme protivníka, diabla, ktorý chce spôsobiť náš pád. Duchovný boj zúri každučký deň.

Ako som už veľakrát povedal, kresťanský život je neustály proces napredovania. A v okamihu, keď prestaneme napredovať, začneme zaostávať. Potrebujeme si obliecť našu duchovnú výzbroj. Potrebujeme sa obliecť primerane. Ako nás učí 6. kapitola Listu Efezským: „Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ (v.11-12)

A viete čo? Tento ťažký zápas neskončí, pokiaľ nebudeme v bezpečí v Ježišovom náručí. Nebolo by skvelé myslieť si, že ako kresťan nejako len môžeš v istom okamihu svojho života dosiahnuť stabilnú úroveň, kedy by si bol nad tým všetkým a už by si viac nebol zraniteľný? Tento duchovný boj bude zúriť až do posledného dňa. Preto maj na sebe výzbroj. Buď bdelý a ostražitý. A neustále napreduj.

https://www.harvest.org

Darca daru - 22. december

„Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?“ (R 8:32)

Boh je Darca daru. Schopnosť darcu je zvyčajne posudzovaná hodnotou daru. Zvyčajne nerozmýšľame nad človekom ako darom, ale v skutočnosti sú medziľudské vzťahy najhodnotnejšímí a najuchovávanejšími spomedzi všetkých darov. Biblia však učí, že Boh dal každému z nás dar v podobe Osoby. Tou Osobou je Ježiš Kristus.

Jedného dňa šesťročný chlapec otvoril dvere. Bol tam jeho otec, ktorý sa práve vrátil z juhovýchodnej Ázie. Neopýtal sa ho: „Oci, čo si mi priniesol?“ Hodil sa mu okolo krku a povedal: „Och, oci, toto je najlepší vianočný darček, aký som kedy dostal!“

Modlitba dňa

Otče, Tvoj drahý dar v podobe Ježiša napĺňa všetky túžby môjho srdca.

Billy Graham Evangelistic Association