Služobník bez hriechu - 28. marec

„Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého; každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech; preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahanbený. Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme: Kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne! Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa rozpadnú ako rúcho, mole ich zožerú.“ (Iz 50:4-9)

V týchto veršoch pozorujeme kontrast medzi poslušným Hospodinovým služobníkom a tými, ktorí ho prenasledovali a týrali. Ohromujúco, je to poslušný služobník, ktorý je povolaný trpieť namiesto neposlušných ľudí – byť zasiahnutý, opľutý a posmievaný. A predsa „zatvrdil si tvár ako kremeň“ na ceste utrpenia a „nebude zahanbený“. Vie, že jeho utrpenie nie je márne, pretože skrze to bude vykúpený jeho ľud.

Pisatelia Nového zákona rozoznali, že Hospodinov služobník, ktorého opisuje táto pasáž, nie je nikto iný ako Ježiš Kristus. On „sa obrátil tvárou k Jeruzalemu“ a vedel, aká ho tam čaká bolesť (L 9:51). Bili Ho, posmievali sa Mu a pľuvali na Neho (Mk 15:19-20). Trpel nie kvôli svojmu hriechu, ale kvôli našim a Jeho život bol poznačený dokonalou poslušnosťou, dokonca až do smrti na kríži (F 2:5-9).

Skrze toto všetko Ježiš zostal služobníkom bez hriechu (Žid 12:2). Ako bol Ježiš schopný vydržať takéto zaobchádzanie, a predsa mať istotu, že napokon nebude zahanbený? Odpoveďou, jedným slovom, je radosť – „kvôli radosti z toho, čo Ho čakalo, pretrpel kríž“ (prekl. z ang.). Radosť, ktorá motivovala Ježiša, bola skutočnosť, že skrze Jeho utrpenie bude Jeho ľud vykúpený.

Aj pred nás je dnes postavená veľká radosť. Určite je na našej ceste bolesť a utrpenie, ale keď sme zjednotení vo viere s Kristom, nebudeme zahanbení. Vezmime na seba náš kríž a nasledujme Krista, služobníka bez hriechu.

Modlitba

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za život, smrť a vzkriesenie Ježiša, nášho služobníka bez hriechu. Nech nás táto dobrá správa posilní, keď hľadáme radosť uprostred našej bolesti a utrpenia. V Kristovom mene. Amen.

Služobník Izrael - 27. marec

„Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte, ďaleké národy! Hospodin ma povolal už od života matky, od lona mojej matky myslel na moje meno. Ústa mi urobil akoby ostrým mečom, ukryl ma v tôni svojej ruky. Urobil ma vyhladeným šípom, schoval ma do svojho tulca. Riekol mi: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim. Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha. Teraz však hovorí Hospodin, ktorý si ma stvárnil za sluhu od života matky, aby som vrátil Jákoba k Nemu a aby sa Izrael k Nemu zhromaždil. Preto som vzácny v očiach Hospodinových a môj Boh sa stal mojou silou. A riekol: Málo mi je, že si mi služobníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme.“ (Iz 49:1-6)

Ako vieme, že Boh je dobrý? 49. kapitola Izaiáša začína ako list poslaný všetkým národom (v. 1 „ostrovy... a ďaleké národy“), ale číta ho a počúva ľud Izraela. Autor teda hovorí v podstate všetkým. Židia boli vzatí do exilu, túžili sa vrátiť a premýšľali, odkiaľ príde spása. Izaiáš robí predivné tvrdenie, že „služobník“ (v. 3), ktorý bol pripravený práve pre túto chvíľu, bude ten, ktorý privedie ľudí späť. Nebude to ale skrze vojenskú moc, ale skrze moc jeho úst (v. 2). To znamená, že čo povie a spraví, prinesie skutočnú spásu, nielen fyzické vyslobodenie.

Zápletka pramení zo skutočnosti, že tento tajomný služobník sa volá Izrael (v. 3) – a hoci je to osoba, je to ideálna osoba, ktorá stelesňuje všetky vlastnosti, ktoré mal mať izraelský národ. Pre tento text musíme mať na pamäti, že izraelský národ mal byť požehnaním pre všetky národy (1M 12), príkaz, ktorý nikdy nesplnili. Kto to spraví? Tento človek by musel byť dokonalý, aby bol ideálnou verziou Izraela, a potom zachrániť nielen Židov – aby bol Boh skutočne oslavovaný (v. 3) –, musí byť taktiež „svetlom národov“ (v. 6).

Vieme, že Boh je dobrý, pretože videl svoj spurný ľud a celý zvyšok sveta a priviedol ich späť do vzťahu s Ním (v. 5). Ako? Náš preklad hovorí v 6. verši: „Aby moja spása siahala až po koniec zeme,“ ale hebrejská gramatika je jasnejšia: „Aby bol mojou spásou až po koniec zeme.“ Ježiš ako služobník nie je iba prostriedkom Božej spásy. On je tou spásou – skrze svoju smrť a život.

Modlitba

Pane Ježiši, trpiaci služobník a Vykupiteľ, Ty si nás priviedol späť do vzťahu s Tebou tým, že si našou spásou, kúpil si nás svojím životom, vykúpil si nás od istej smrti. Daj nám mäsité srdcia, ohriate pravdami Tvojej dobroty, ktoré nachádzame v istote Tvojej lásky k nám skrze Tvoju smrť a vzkriesenie. V Kristovom mene. Amen.

Vyvolený služobník - 26. marec

„Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Takto vraví Hospodin, Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom, On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej: Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil, určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia v tme. Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Ajhľa, predošlé veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr, ako vyrašia, dám vám o nich počuť.“ (Iz 42:1-9)

V predchádzajúcich kapitolách buduje Boh skrze proroka Izaiáša prípad. Hovorí, že hoci nasledujeme falošné modly, tie nás klamú, zotročujú a nakoniec nás zradia. V tejto pasáži je povolaný Boží vyvolený „služobník“, aby priniesol spravodlivosť a vyslobodenie tým, ktorí sú v „žalároch“ (v. 7). Toto bola lekcia pre Izrael a zostáva to lekciou aj dnes pre nás.

Podstata modloslužby je, že uctievame a slúžime tomu, čo si to nezasluhuje. V srdci kresťanského posolstva je však to, že Ježiš Kristus „Vyvolený“, ktorý si skutočne zasluhuje uctievanie, najprv slúžil nám.

Ako môžeme poznať Božie potešenie takým spôsobom, že začneme nahrádzať modly v našich životoch skutočným uctievaním? Vo veršoch 1 – 4 sa učíme uzrieť toho, v ktorom má Boh sám potešenie. Uzrieť znamená vidieť a zvážiť. Izaiáš volá Izrael, aby uvidel a zvážil Hospodina skrze Jeho služobníka, Bohom vyvoleného a podporovaného Jeho Duchom. Keď uzrieme tohto služobníka, jasne dokážeme rozlíšiť, čo je skutočné a čo je podvrh, „uliata socha“ plná „prázdneho vetra“ (Iz 41) oproti Duchom naplnenému služobníkovi, ktorý prišiel v tele (J 1).Tento služobník, ktorý nás dlho pozoroval zďaleka, vie, že sme zranení, vždy na pokraji straty nádeje a dokončí svoju úlohu s jemnosťou priateľa (v. 3). Uzri potešenie, ktoré Syn pre teba našiel v službe Otcovi dokonca až do smrti. Potom nájdi potešenie v Ježišovi a buď slobodný.

Modlitba

Otče, Synu a Duchu Svätý, chválime Ťa, že plnosť Božskej prirodzenosti koná a môžeme ju jasne vidieť, ako prináša koniec modloslužbe a utrpeniu, ktoré z nej pramení. Ďakujeme za Tvoje Slovo, že na neho môžeme hľadieť a diviť sa z Tvojej zmluvy s Tvojím ľudom. Radujeme sa, že si poslal svojho služobníka – kráľa, Ježiša Krista, ktorý skutočne „hlása zajatým prepustenie“ (L 4:18). V Kristovom mene. Amen.

Meno - 25. marec

„Lebo zachráni chudobného, ktorý volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha. Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných. Od útlaku a násilia im vykúpi život; ich krv je vzácna v Jeho očiach. Nech žije a nech mu dajú sábskeho zlata, nech sa vždy modlia zaň a nech ho celý život žehnajú! Nech je nadbytok obilia v krajine, nech sa vlní na štíte vrchov; ovocie jeho nech je ako Libanon a mešťania nech kvitnú ako tráva zeme. Nech jeho meno trvá naveky a nech ono rastie pod slnkom. Nech sa ním žehnajú všetky národy a nech ho blahoslavia! Požehnaný Boh, Hospodin, Boh Izraela, ktorý sám robí divy! Nech je naveky požehnané Jeho slávne meno a nech Jeho sláva naplňuje celú zem! Amen. Amen.“ (Ž 72:12-19)

Pri inaugurácií izraelského kráľa Izraeliti ponúkli modlitbu podobnú Žalmu 72. Táto modlitba nebola len uznaním kráľa, ale taktiež vyjadrením súboru očakávaní a kritérií pre ich vodcu. Kráľ bol vnímaný ako prostriedok, skrze ktorý príde na Boží ľud požehnanie a očakávalo sa od neho, že bude dodržiavať božské normy práva a spravodlivosti. To, že očakávali od kráľa súcit a vyslobodenie pre slabých, nebolo naivné alebo túžobné prianie, ale nádej zakorenená v charaktere Toho, ktorý ho pomazal. Boh Izraela je prirodzene záchranca a pomocník bezmocného, taký musí byť teda aj kráľ. Modlitby o trvanie kráľovho mena boli založené na tejto očakávanej nádeji, že kráľ splní svoj záväzok voči slabým, čiže modlitby za neho znamenali bezpečnosť a šťastie pre všetkých.

Odvtedy až doteraz nebol žiaden kráľ alebo vodca schopný splniť tieto božské normy. Mnohí dnes stratili vieru v našich vodcov a nedôverujú žiadnemu, zatiaľ čo iní obetujú svoj život a peniaze propagovaniu toho či onoho mena ako toho, ktorý nás konečne zachráni. Ako nasledovníci Krista môžeme vedieť, že Boh nám dal Toho, v mene ktorého núdzni, biedni a bezmocní skutočne nájdu vyslobodenie. Vieme, že v Kristovi máme kráľa, ktorý sa nielen zaoberá našimi potrebami a utrpením, ale súcitne sa s nimi stotožňuje. Môžeme vedieť, že v Kristovi modlitby za rast Jeho mena a vlády znamenajú pokoj a požehnanie pre všetkých. Vieš, že Kráľ sa skutočne stará o teba a všetky tvoje potreby? Voláš Jeho meno?

Modlitba

Všemohúci Bože, chválime Ťa, že Tvoj Syn je kráľom, po ktorom sme všetci túžili a potrebovali Ho, že Jeho súcit ďaleko prevyšuje všetko, čo sme kedy videli. Pomôž nám dôverovať Ti a poslúchať Ťa ako nášho spravodlivého kráľa a nech je navždy velebené Tvoje meno. V Kristovom mene. Amen.

Šampión - 24. marec

„Bože, keď si vychádzal pred svojím ľudom, keď si kráčal púšťou, Sela, triasla sa zem a nebo vydávalo rosu pred Bohom, pred Bohom Izraela chvel si Sinaj. Dedičstvo svoje pokropil si hojným dažďom, Bože, a umdlievajúce si upevňoval. Tvoje stádo býva v ňom, vo svojej dobrote si ho pripravil pre biednych, ó Bože. Pán vydal ohlas, veľký je zástup zvestovateľkýň víťazstva. Králi vojsk utekajú, utekajú a pani domu delí korisť. Či chcete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, zo žltkastého zlata sú jej perute. Keď Všemohúci rozohnal tam kráľov, snežilo na Salmóne. Vrch Bášán je Božím vrchom, vrch Bášán je kopcovitý vrch. Vy, kopcovité vrchy, prečo hľadíte úkosom na vrch, čo Boh si zvolil za príbytok? Veru, tam bude večne tróniť Hospodin! Božích vozov je desaťtisíckrát tisíc; Pán prišiel do svätyne zo Sinaja. Vystúpil si na výsosť, odviedol si zajatcov, ľudí si prijal ako dar, ešte aj odbojných, aby si trónil, Hospodine, Bože.“ (Ž 68:8-19)

Žalm 68:8-19 je pieseň chvály Božej spasiteľskej moci. V tejto pasáži sú tri pohyby. Verše 8 – 11 opisujú Božiu moc vo vyslobodení Izraelského ľudu z ich otroctva v Egypte. Verše 12 – 15 potom opisujú Božiu moc v prítomnosti, keď chráni svoj ľud, zatiaľ čo žijú medzi svojimi nepriateľmi. Verše 16 – 19 sa napokon radujú z Božej moci, ktorá ich bezpečne privedie na Boží vrch.

Tieto tri pohyby opisujú život kresťana. Sme tí, ktorí boli vyvedení z otroctva hriechu a smrti, sme chránení na našej súčasnej ceste a dostali sme prísľub, že bezpečne dorazíme domov. Ako sú možné všetky tieto úžasné pravdy? Tieto výhody nám zabezpečil náš šampión.

Žalm 68:19 odkazuje na toho, ktorý vystúpil na výsosť a vyviedol zástup zajatcov. Podľa apoštola Pavla táto pasáž opisuje Ježiša Krista, obzvlášť víťazstvo skrze Jeho zmŕtvychvstanie (Ef 4:8).

V Liste Židom 12:2 čítame, že máme hľadieť na Ježiša, archegos našej viery. Hoci to bolo rôzne preložené ako „autora“ alebo „priekopníka“, najlepší preklad by bol „šampióna“. Inými slovami, Ježiš zápasil s hriechom a smrťou a vyhral! Bojoval za nás boj so smrťou a zaistil víťazstvo. Teraz môžeme spočinúť v Ňom, vediac, že tá istá moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych, pracuje teraz v nás (1K 6:14).

Našiel si sa dnes v úzkosti, možno vystrašený z toho, čo prinesie budúcnosť? Nech je pravda týchto veršov pripomienkou, že Božia moc je prítomná v tvojom živote skrze dielo nášho šampióna. Kvôli Nemu sme boli vyvedení z otroctva, sme každodenne chránení a skrze Jeho milosť bezpečne prídeme domov

Modlitba

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za moc, ktorá je prítomná v našich životoch kvôli nášmu šampiónovi, Kristu Ježišovi, a prosíme Ťa, aby si nás dnes vybavil odvahou a radosťou kvôli Tomu, ktorý vystúpil na výsosť. V Kristovom mene. Amen.

Predpoklad ďakovania - 23. marec

„Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy.“ 2K 4:17

Aby sme ďakovali, musíme si ako kresťania uvedomiť, že Boh má pod kontrolou všetky okolnosti, ktoré obklopujú náš život, dobré aj zlé.

V 2K 4:17-18 počujeme: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“

Apoštol Pavol tiež v R 8:38-39 napísal: „Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ Boh ťa miluje a vždy Mu ide o tvoje večné dobro. Boh je múdrejší ako my. A ak nám povie, aby sme niečo nerobili, má na to dobrý dôvod.

No diabol nechce, aby si tomu veril. Bude ti šepkať do ucha: „Boh ťa nenávidí. Chce zruinovať tvoj život. Všetky tie pravidlá v Biblii sú len na to, aby si mal mizerný život. Vy kresťania slúžite tyranskému Bohu, ktorý vám nedopraje žiadnu zábavu.“

To je kopa nezmyslov. Ja som žil ďaleko od Krista. Vyskúšal som tú takzvanú zábavu, čo svet ponúka, a vôbec to nebola zábava. Taktiež som zistil, že život s Kristom je zmysluplný a naplnený.

Musíme si uvedomiť, že Boh nás miluje a vždy hľadá naše večné dobro, aj keď je to, čím v súčasnosti prechádzame, ťažké.

https://www.harvest.org