Uspokojený spravodlivosťou - 13. február

„Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.“ (F 4:19)

Človek túži po jedle, a Boh posiela slnko a dážď na zlaté polia s obilím. Z obilia sa vyrába múka a z múky chlieb. Fyzický hlad človeka je uspokojený. Človek túži po láske, a Boh zapaľuje oheň citov v ďalšom srdci. Z dvoch sŕdc sa stáva jedno v zväzku svätého manželstva.

Človek túži po vedomostiach, a Boh zakladá edukačné inštitúcie, povoláva ľudí, aby boli učiteľmi, kladie bohatým na srdce, aby inštitúciám poskytli svoje finančné prostriedky; a hlad ľudí po vedomostiach je uspokojený. Človek túži po spoločenstve, a Boh mu umožňuje budovať mestá, kde sa ľudia môžu deliť o svoj priemysel, vedomosti a zručnosti.

Nehovor mi, že Boh môže človeka naplniť hojnosťou všetkého materiálneho, a predsa ho nechať duchovne hladovať. … Boh uspokojí hlad a smäd tých, ktorí túžia po jeho spravodlivosti, pretože miluje svet nehynúcou láskou.

Modlitba dňa

V hojnosti si naplnil moju najväčšiu potrebu, Nebeský Otec, dal si mi lásku.

Billy Graham Evangelistic Association

Zneužívanie Božieho mena - 12. február

„… aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.“

(F 2:10-11)

Záleží ti na svojej povesti? Páči sa ti, keď ťa ľudia ohovárajú alebo o tebe hovoria veci, ktoré nie sú pravda? Už sa ti to niekedy stalo? Mne sa to stalo. Nikoho to neteší. Svoje meno si chceme chrániť. Biblia učí, že dobré meno je vzácnejšie než veľké bohatstvo (pozri Príslovia 22:1).

Aj Bohu záleží na svojom mene. Tretie Božie prikázanie nás učí: „Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!“ (2M 20:7)

Ako ľudia berú Božie meno nadarmo? Jeden zrejmý spôsob je nadávanie. Je zaujímavé, ako často ľudia týmto spôsobom používajú meno Ježiša Krista. Dokonca neveriaci, vo svojom duchovne otupenom stave vedia, že meno Ježiša Krista je iné, že je na ňom niečo mocné, hoci ho zneužívajú.

Ďalší spôsob, ktorým ľudia berú meno Božie nadarmo, je, keď povedia: „Prisahám Bohu.“ Prečo to hovoria? Možno ich slovo nie je spoľahlivé, takže si myslia, že musia prisahať. Spomínaš si na frázu držať sa svojho slova? Ak niekto povedal, že niečo urobí, znamenalo to, že to urobí. A čo keď sa dvaja ľudia zaviažu jeden druhému v manželstve? A čo dodržanie týchto sľubov? Keď musíme prisahať Bohu, ukazuje to, že niečo nie je v poriadku. Naše slovo by malo stačiť.

Myslím si, že najhorší spôsob ako môžeme brať meno Božie nadarmo, je, keď hovoríme jednu vec a robíme druhú, čo je pokrytectvo. Ježiš povedal: „Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím?“ (L 6:46) Pokrytectvo v cirkvi je oveľa horšie ako nadávanie na uliciach.

https://www.harvest.org

Skutočný zdroj sily - 11. február

„Hľadajte najprv kráľovstvo Božie…“ (Mt 6:33)

Muž alebo žena, ktorý zameria všetku svoju pozornosť na finančný zisk, podnikanie, spoločenskú prestíž, alebo ktorý sústredí všetky svoje city na jedného človeka, zažije zničujúci pocit straty, keď mu bude vec, ktorá dávala zmysel jeho životu, odopretá. V týchto tragických chvíľach jednotlivec zisťuje, ako je strašne a úplne osamelý.

V takej chvíli môže Duch Svätý spôsobiť, že človeku spadnú z očí šupiny a uvidí po prvýkrát jasne. Človek zisťuje, že Boh je jediným zdrojom skutočnej sily a jediný stály prúd lásky a spoločnosti.

Modlitba dňa

Vo svojom zúfalstve, Pane, moje oči videli, že jedine Ty si nemenná, večná láska. Pomôž mi mať Ťa na prvom mieste vo všetkom, čo robím.

Billy Graham Evangelistic Association

Žiaden iný Boh - 10. február

„Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Tí, čo ich zhotovili, budú im podobní, i každý, kto v nich dúfa.“ (Ž 115:4, 8)

Mojžiš nebol preč veľmi dlho, keď niektorí Izraeliti pristúpili k Áronovi, a v podstate povedali: „Už sme akosi unavení z čakania na Mojžiša. Potrebujeme boha, ktorého môžeme uctievať. Pamätáte si na všetkých egyptských bohov? Potrebujeme boha, ku ktorému sa môžeme načiahnuť a dotknúť sa ho.

Áron ich mal pokarhať a povedať: „Vy ste sa zbláznili! Uctievajte Hospodina! Pozrite sa na všetko, čo pre vás vykonal!“ Namiesto toho roztopil zlato, ktoré mu priniesli, a vytvoril z neho zlaté teľa, ktoré mohli uctievať.

Nám je to cudzie. Ako sa to mohlo stať? Je to jednoduchšie, než si myslíme. Ich modloslužba mala dve fázy. Prvá bola rafinovaná a menej očividná. Druhá bola do oči bijúca a zásadná. Jedna vždy vyplynie z druhej.

Koreňom ich otvorenej modloslužby bolo vzdialenie ich srdca od Pána a ich prílišné spoliehanie na Boží nástroj, Mojžiša. Ich prvou modlou bol Mojžiš a tou druhou zlaté teľa.

Môžeme si urobiť modly z ľudí, ktorých obdivujeme. Už si niekedy počul o hrdinoch športu? A čo Superstar? Zo žartu môžeme povedať: „Zbožňujem toho človeka“ alebo „Je gitarový boh“, či „Tento človek je športovým bohom.“ Keď však vidíme, ako sa niektorí ľudia správajú, možno ten človek je pre nich bohom.

To isté môžeme urobiť aj v cirkvi. Môžeme si urobiť modlu z Božieho muža alebo ženy, niekoho, koho Pán použil na to, aby nás požehnal. Dôležitá správa: Sú to rovnakí ľudia ako ty a každý ťa určitým spôsobom sklame, bude ťa tvarovať a formovať.

Nepotrebujeme modly. Nerobme si modly ani z ľudí, ani z vecí.

https://www.harvest.org

Silná Božia posila z nebies - 9. február

„A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky.“ J 14:16 (ekum. preklad)

Kristus toto všetko vraví, aby ešte viac potešil svojich milých kresťanov, aby neboli príliš prestrašení a skľúčení pre to, čo mali zakúsiť po Jeho telesnom odchode. Predsa však ukazuje, ako sa im bude v tom čase vodiť: Sú na zemi a majú veľa trpieť nielen z rúk sveta – ten ich bude nenávidieť, prenasledovať a spôsobí všetky možné útrapy srdca –, ale aj diabla, vlastného srdca i svedomia, aby cítili vlastný hriech i slabosť. Vo svete budú vždy biedni a opustení. Nikde nenájdu útechu. Museli by si kvôli svetu i sebe zúfať, ak by ich zvlášť nechránila silná Božia posila z neba. Svet žije voľne a bezpečne v pôžitkoch, bez strachu a obáv, neuvažuje ani nad Božím hnevom ani nad Božou milosťou a nič ho netrápi. Vôbec nepotrebuje útechu. No toto úbohé stádočko, ktoré je povolané a pokrstené veriť v Krista a zostať s Ním – to naozaj veľmi potrebuje Tešiteľa, ktorý ho posilňuje a zachováva, aby dokázalo toto vydržať a zniesť. „Pretože,“ hovorí, „vás teraz opúšťam a viac nemôžem s vami zostať viditeľným spôsobom, a pretože teraz začne obdobie vášho utrpenia, nenechám vás opustených a bez útechy. Doposiaľ ste mali radosť a útechu vo Mne, ale bola to len dočasná a telesná útecha, ktorá jedného dňa musela skončiť. Nemôžem s vami takto zostať naveky, ak mám vojsť do slávy a cez vás rozšíriť svoje kráľovstvo. Aby sa toto všetko mohlo čoskoro udiať, musím zomrieť, vstúpiť na nebesá a opustiť vás. No nezostanete opustení, ale dostanete útechu, o ktorú budem prosiť Otca, a dá vám iného Tešiteľa. Nebude s vami ako ja len na čas, bude s vami navždy, bude vás potešovať mocnejšie ako som vás potešoval Ja prítomný telesne. A začne to zakrátko po mojej smrti a vzkriesení a neprestane, kým vás nevezmem k sebe.“ Takto teraz Kristus začína vyučovať o Duchu Svätom, ktorý má byť daný kresťanstvu a ktorým ho má uchrániť až do konca sveta. Mali by sme si tu zvlášť všimnúť, ako Kristus Pán milo a potešujúco hovorí ku všetkým úbohým zarmúteným srdciam a ku všetkým ustrašeným bojazlivým svedomiam. Ukazuje nám, ako správne spoznať Ducha Svätého a ako zažiť Jeho útechu. Veď týmto nesúhlasne pozerá na všetko, čo chce kresťanov vystrašiť a zarmútiť a spôsobiť, aby si zúfali, akoby chcel povedať: „Dobre viem, že svet, diabol i vaše svedomie vás budú desiť a prenasledovať, ale nedajte sa odradiť. Naopak, mali by ste vedieť, že Ja vás nevystraším ani nezarmútim, a ani môj Otec to nechce urobiť. Ten, kto vás straší, aj keď možno používa aj moje meno alebo meno môjho Otca, je určite diabol.“ ... Preto musíme spoznať a veriť Duchu Svätému tak, ako nám Ho vykresľuje a opisuje Kristus, teda že On nie je duch hnevu a hrôzy, ale Duch milosti a útechy. Takto nám celá Trojica preukazuje len samú útechu: Otec nás chce potešiť, lebo nám dáva Ducha Svätého. Syn nás potešuje, pretože prosí o Ducha. A Duch Svätý sám je Tešiteľ. Preto niet hnevu, hrozieb a strašenia kresťanov, ale len priateľský úsmev a sladká útecha v nebi i na zemi. Prečo? „Pretože,“ chce povedať, „už máte dosť katov a žalárnikov, ktorí vás ľakajú a prenasledujú, pretože o Mne kážete a vyznávate Ma. … Nebudem vám ich ešte pridávať. Ani nebudem žiadať, aby ich bolo viac. Namiesto toho budem žiadať liek na to, večného Tešiteľa, samého Ducha Svätého, ktorý vás dokáže posilniť a pomôcť vám v každom vašom žiali, strachu a tiesni, aby ste ich prekonali a boli z nich vyslobodení.“

St. Louis ed., 8:387-390.

Ako milovať - 8. február

„Prikazujem vám, aby ste sa milovali.“ (J 15:17)

Ako by sme mali milovať? Mali by sme milovať tak, ako nás miloval Boh… máme ukazovať prijatie a uznanie… Prijímať sa navzájom tak, ako nás prijíma Kristus. Príliš veľa rodičov odmieta prijať a oceniť svoje deti také, aké sú. Výsledkom je, že mnoho detí uteká z domu. Tím výskumníkov na univerzite Yale došiel k záveru, že príčinou väčšiny únikov z domu je pokus uniknúť nešťastnej rodinnej situácii. Túžili po uznaní.

Hovorí sa, že príčiny kriminality tkvejú v nefunkčných domácnostiach, chudobe, nedostatku oddychových zariadení, slabom fyzickom zdraví, rasizme, pracujúcich matkách a tak ďalej… Zdá sa, že odborníci nikdy nespomenuli nedostatok lásky alebo nedostatok viery v Boha. A predsa, sú to dva najdôležitejšie prvky úspešného dospievania mladistvého človeka.

Kedy naposledy si svoje deti namiesto kritizovania pochválil? Dávid sa modlil za Šalamúna a každý deň ho chválil. My by sme tiež mali svoje deti chváliť každý deň. Pochváľ svoju manželku. Zistil som, že s chválou zájdeš ďalej než s kritikou. Každý potrebuje uznanie.

Modlitba dňa

Je také jednoduché kritizovať svojich blížnych; avšak Pane, daj mi svoju bezpodmienečnú lásku, aby mohli poznať, ako hlboko si ich vážim.

Billy Graham Evangelistic Association