Pravda - 9. február - evs.sk

Zamyslenia

Pravda – 9. február
9. februára 2024
Play

„Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“ List apoštola Pavla Efezským 6:14-17

Tu sa používa obrazné vyjadrenie o pravde. Pravda sa prirovnáva k opasku okolo bedier. Znamená to, že pravda drží výzbroj na mieste a dáva jej správnu pozíciu v boji proti zlu.

Pravda je Božia zbraň. Voči pravde je diabol a celé jeho vojsko bezmocné. Po prvé tu ide o pravdu v tom zmysle, že si uvedomujeme a vyznávame pravdu o nás samých, bez výhovoriek a ospravedlňovania sa. Ten, kto vyznáva všetko tak, ako je, je silný v boji. Ale pravda je viac, než len to. Hlavne je to Božie vlastné zjavené Slovo. Všetky Božie slová sú pravda. Pravda, to je Pán Ježiš Kristus.

Kto má Pána Ježiša, má pravdu. Pán Ježiš prišiel na svet svedčiť o pravde a On sám je pravda. Každý, kto je z pravdy, počuje Jeho hlas. (J 18:37 a 14:6)

Pravda robí kresťana nepremožiteľným. Satan a jeho vojsko nemajú žiadnu zbraň proti tomu, kto je spasený pravdou.

Obrannou zbraňou je štít viery. Spočíva v dôvere v Božie zasľúbenia a bráni nás pred pokušiteľom, pred obžalovávaním, pred všetkým, čo človeka napáda. Satanove šípy sú ohnivé a zabíjajú. Dôvera v Božie Slovo a zasľúbenia ich zneškodňuje. Božie zasľúbenia sú štítom kresťana, za ktorý sa môže skryť a satanove šípy nemajú moc.

Podobne je to aj s útočnou zbraňou. To je Božie Slovo. Túto zbraň používal Pán Ježiš. Vo všetkej jednoduchosti sa charakterizuje a používa týmito slovami: „Je napísané.“

To je naša zbraň. Musíme sa držať toho, čo je napísané.

Keď sme opásaní pravdou a používame štít viery a meč Ducha, víťazíme v boji!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.