Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Chudoba duše – 18. január

„Veď bláznivý je môj ľud, nepoznáva ma…“ (Jer 4:22) Neeexistuje úbohejší človek ako ten, ktorý nevie, že je vo veľkej núdzi. Spomínaš si na Samsona? Stojac v údolí Sorek, obklopený Filištíncami ešte nevedel, že Hospodin od neho odstúpil. Niekto raz naozaj povedal, že...

prečítajte si viac

Hriech a milosť – 16. január

„A keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť...“ List Rímskym 5:20 Naša stará prirodzenosť bude vždy chybne používať Božie slovo. Boh to vie lepšie ako ktokoľvek iný. Napriek tomu používa najsilnejší výraz, aký existuje, aby pomohol človekovi, ktorý...

prečítajte si viac

Vzývaj ma a vyslyším ťa – 15. január

„Takto vraví Hospodin, ktorý učinil zem, ktorý ju formuje a upevňuje - Hospodin je Jeho meno: Vzývaj ma a vyslyším ťa a oznámim ti veľké a nedosažiteľné veci, o ktorých nevieš.“ Jeremiáš 33:2-3 Sami zo seba nie sme vstave porozumieť Božiemu Slovu. Nie sme ani vstave...

prečítajte si viac

Nezaslúžená Božia priazeň – 14. január

„Milosťou ste spasení…“ (Ef 2:8) „Milosť“ je podľa slovníka nezaslúžená Božia priazeň voči ľudstvu. Slovo „milosť“ sa iba v Novej zmluve vyskytuje stosedemdesiatkrát. Milosť sa nedá kúpiť. Je to nezaslúžený dar všemohúceho Boha biednemu ľudstvu. Keď si predstavím, ako...

prečítajte si viac

Ježišova sláva – 13. január

„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) piné milosti a pravdy.“ Evanjelium podľa Jána 1:14 Ježišova sláva je iná ako akákoľvek iná sláva. Je nekonečná. Keď sa nebo a zem pominú, nebude...

prečítajte si viac

Čo láme Božie srdce – 12. január

„Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju;  ale je to teraz skryté pred tvojimi očami.“ (L 19:41-42) Keď Ježiš víťazoslávne vstúpil do Jeruzalema, davy Ho oslavovali. Smiali sa. Tešili sa....

prečítajte si viac

Nový svet – 10. január

„… Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ (1K 2:9) V závere Biblie prichádzame k nasledovným slovám: „Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet.“...

prečítajte si viac

Trpiaci Boh – 9. január

„Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby… Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti.“ (Iz 53:3-4) Keď uvažujeme o Božom charaktere, zvyčajne si pripomíname, že Boh je spravodlivý, svätý, milujúci a dobrý. Verš z Izaiáša nás však...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.