Play

„V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy – evanjelium o svojej spáse – a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým…“ List Efezským 1:13

Ducha Svätého môžeme podľa Biblie urážať, klamať alebo sa Mu protiviť, no Ježiš povedal, že rúhať sa Duchu Svätému je jediný hriech, ktorý nebude odpustený. Ale čo to je? Rúhať sa Duchu Svätému znamená odmietnuť to hlavné, čo prišiel vykonať: priviesť nás k Ježišovi. Preto jediným neodpustiteľným hriechom je jednoznačné odmietnutie Ježiša Krista.

Ohľadom Ducha Svätého Ježiš povedal: „A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde;“ (J16:8) Všimni si, že Ježiš použil slovo „hriech“, nie „hriechy“. Hovoril o hriechu vo všeobecnosti. Duch Svätý nám prišiel ukázať, že sme hriešnici, ktorí potrebujú Spasiteľa.

Keď už Duch Svätý pracuje v našom živote a usvedčuje nás, je na nás, ako na odpovieme. Ak ťa Duch Svätý upozorňuje na tvoju hriešnosť, nerobí to kvôli tomu, aby si odišiel v zúfalstve, ale aby ťa priviedol k Ježišovi a ukázal ti, ako sa máš s hriechom vysporiadať.

Existuje spôsob ako dostať odpustenie vín. Je spôsob ako začať odznova. Duch Svätý prichádza, aby nás priviedol k Ježišovi, a keď už raz k Nemu prídeme, zapečatí nás.

Efezským 1:13 hovorí: „Keď ste uverili v Krista, označil vás ako svojich vlastných tým, že vám dal Ducha Svätého, ktorého zasľúbil dávno predtým.“ (preklad z angl. orig.) Duch Svätý je Božou zárukou, že nám dá dedičstvo, ktoré nám zasľúbil.