Play

„aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho.“ List Efezským 1:17

Mnohí kresťania len veľmi málo rozmýšľajú o Ježišovi. Vedia, že je ich Spasiteľom. Veria, že prijali odpustenie hriechov z milosti. Sú presvedčení, že jedného dňa sa s Ježišom stretnú, ale neobracajú k Nemu svoj zrak.

Výsledkom je úbohý kresťanský život, pretože Ježiš nie je len Pôvodcom našej viery, ale aj jej Dokonávateľom.

Všetka moc svätého života spočíva v hlbokom poznaní významu Ježišovej smrti a vzkriesenia.

Bez Ducha múdrosti a zjavenia nedokážeš pochopiť, kto je Ježiš. Nedokážeš nájsť odpočinok v očisťujúcej moci Ježišovej krvi, ak Ho Duch Svätý neprestajne neoslavuje v tvojom srdci. Z vlastných síl nedokážeš neustále hľadieť na Ježiša. Slovo musí ožiť v tvojom srdci, inak stratíš radosť v Bohu. Sám od seba netúžiš po chlebe života. Hlad a smäd v tebe musí spôsobiť Duch Svätý.

Pavol poznal cestu k Božiemu srdcu. Žil na modlitbách a žiada nás, aby sme nasledovali jeho príklad. Spoznal, kadiaľ vedie cesta ku všetkému dobrému.

Keď ti Boh dal poznanie Ježiša, o ktoré si Ho prosil, bol si naplneným kresťanom? Je mnoho takých, čo stratili vieru v moc modlitby. Nedostávajú, lebo neprosia Boha.

Nikdy nie je neskoro začať sa modliť. Nech je najdôležitejšou modlitbou tvojho života prosba, aby ti Boh dal Ducha múdrosti a zjavenia, aby si Ho mohol lepšie poznať. Boh tvoju modlitbu splní. Je to modlitba v súlade s Jeho vôľou. Umožní ti vidieť význam Ježišovej smrti a vzkriesenia a to ti prinesie iný pohľad na seba ako na Božie dieťa. Svitne ti, aký si v Ňom bohatý. Ak si ustarostený a znepokojený, utíšiš sa a naplní ťa vďaka a radosť.

Uvidíš, ako ťa vyslobodí zo všetkého, čo ťa zväzuje. Srdce sa ti bude radovať z toho, že Boh počíta práve s Ježišom. To ti dá odvahu urobiť to isté.