Play

„On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.“ (1J 2:2)

Najhoršou paródiou spravodlivosti v dejinách ľudstva bol súdny proces, poprava a vražda Ježiša Krista. Samotný Boží Syn prišiel na túto planétu, aby kráčal medzi nami, uzdravoval nás a poskytoval najväčšie učenie, aké kedy bolo ľudstvu dané.

 

A čo urobili? Zbili ho, pribili na kríž a nechali ho zomrieť. Ale to všetko bolo súčasťou väčšieho plánu. Ježiš si nenechal vziať život; prišiel položiť svoj život za naše hriechy.

Ježiš povedal: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3:16) Z najväčšej tragédie vzišlo najväčšie dobro: spása pre každého a odpustenie hriechov.

Vieš, Ježiš nezostal na kríži. Po troch dňoch vstal z mŕtvych a je živý. Žije v tebe Ježiš Kristus?

Stojí pri dverách tvojho života a klope. Hovorí, že ak budeš počuť Jeho hlas a otvoríš dvere, vstúpi. Môžeš sa modliť a prosiť Boha, aby ti odpustil tvoje hriechy, a Kristus tvoju modlitbu vypočuje.

Si skleslý, deprimovaný a trpíš? Ježiš hovorí: „Dovoľ mi vstúpiť. Dovoľ mi, aby som ťa občerstvil a dal ti odpočinok. Dovoľ mi dať ti zmysel a cieľ života, ktorý si hľadal.“

Ježiš nám dáva nádej, že keď sa náš život na tejto zemi skončí, pôjdeme do neba. Nie každý má túto nádej. Nebo nie je štandardným cieľom každého človeka. Je to budúci cieľ iba tých, ktorí vložia svoju vieru v Ježiša Krista.