Play

„A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, a zvestovať vzácny rok Pánov. Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho.“ Evanjelium podľa Lukáša 4:17-20

Keď Pán Ježiš čítal z proroka Izaiáša, vzniklo v synagóge napätie. Skončil uprostred vety, zatvoril knihu, vrátil ju služobníkovi a posadil sa, aby hovoril.

U proroka je napísané, že má zvestovať vzácny rok Pánov a „deň pomsty nášho Boha.“ Ale toto Pán Ježiš nespomína. A ľudia v synagóge to nechápu.

Avšak Pán Ježiš vie, prečo tam končí. Hovorí, že slovo proroka je naplnené tým, že je tam s nimi a číta: „Dnes sa naplnilo toto slovo vo vašich ušiach.“

Táto reč je akoby programovou rečou Pána Ježiša. Neprišiel súdiť svet. To bude vtedy, keď príde opäť. Ale teraz prišiel preto, aby zvestoval vzácny rok Pánov. Je to jubilejný rok, rok kedy mali byť všetky dlhy odpustené, všetok majetok v zálohe navrátený, rok, kedy mali byť oslobodení spod rozsudku všetci, ktorí boli odsúdení na smrť a nachádzali sa v útočištných mestách. Jubilejný rok je obrazom spásy, ktorá mala prísť skrze Mesiáša.

Teraz sa to naplnilo v Pánovi Ježišovi. On je Pánov Pomazaný. Zvestuje dobrú zvesť chudobným, ktorí nemajú nič, s čím môžu stretnúť Boha. Prišiel, aby otvoril naše oči, aby sme videli nádherné veci v Božom zákone. Prišiel so slobodou pre všetkých hriešnikov, ktorí prestupujú zákon.

Kto má Pána Ježiša, má všetku spásu a naplnenie všetkých Božích zasľúbení.

Ty, ktorý veríš v Neho, máš toto všetko v Pánovi Ježišovi