Pôst - 10. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Pôst – 10. apríl
10. apríla 2019

„Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby!

On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.

Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň.

Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!

A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať.

Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!

Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu.“ (Mt 4:1-11)

Tu sa dozvedáme o troch špecifických spôsoboch, ktorými sa satan usiloval pokúšať Ježiša. Každý z nich je dôležitejší. Pokúšal sa napadnúť Ho túžbou po jedle, nabádal Ho prejaviť senzačne svoju moc a povzbudzoval Ho využiť politickú moc na vytvorenie Božieho kráľovstva. V tomto treťom prípade pokúšal Ježiša tým, že sa môže vyhnúť krížu. Diabol bol viac než ochotný vrátiť všetkých nás späť Ježišovi, ak by ho Ježiš uctieval namiesto Boha. Vyhni sa utrpeniu, zachráň ľudí, zapri Boha, sprav to ľahkým spôsobom. Ježiš sa pri každej odpovedi spolieha na Písmo, „meč Ducha“ (Ef 6:17), aby odolal.

Tieto pokušenia nastali po Ježišovom krste. Ihneď potom, čo bol Ježiš pomazaný do služby, Ho Duch viedol na púšť na štyridsať dní a nocí pôstu, „aby Ho diabol pokúšal“. Ježišova doba na púšti nám pripomína Mojžišov rovnako dlhý pôst na hore Sinaj (2M 34:28). Po štyridsiatich dňoch a nociach dal Boh Mojžišovi desať prikázaní pre Izraelitov. Tu teda vidíme, že Ježiš je nový Mojžiš, ktorý prišiel naplniť zákon, ktorý Mojžiš dostal.

Modlitba

Milostivý Bože, chválime Ťa, že vieš, aké je to byť pokúšaný v každom smere, ako sme my. Ďakujeme Ti, že si nám ukázal, ako vzdorovať pokušeniu a ďakujeme Ti, že si pre nás a za nás znášal kríž a naplnil zákon. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.