Šampión - 24. marec - evs.sk

Zamyslenia

Šampión – 24. marec
24. marca 2019

„Bože, keď si vychádzal pred svojím ľudom, keď si kráčal púšťou, Sela, triasla sa zem a nebo vydávalo rosu pred Bohom, pred Bohom Izraela chvel si Sinaj. Dedičstvo svoje pokropil si hojným dažďom, Bože, a umdlievajúce si upevňoval. Tvoje stádo býva v ňom, vo svojej dobrote si ho pripravil pre biednych, ó Bože. Pán vydal ohlas, veľký je zástup zvestovateľkýň víťazstva. Králi vojsk utekajú, utekajú a pani domu delí korisť. Či chcete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, zo žltkastého zlata sú jej perute. Keď Všemohúci rozohnal tam kráľov, snežilo na Salmóne. Vrch Bášán je Božím vrchom, vrch Bášán je kopcovitý vrch. Vy, kopcovité vrchy, prečo hľadíte úkosom na vrch, čo Boh si zvolil za príbytok? Veru, tam bude večne tróniť Hospodin! Božích vozov je desaťtisíckrát tisíc; Pán prišiel do svätyne zo Sinaja. Vystúpil si na výsosť, odviedol si zajatcov, ľudí si prijal ako dar, ešte aj odbojných, aby si trónil, Hospodine, Bože.“ (Ž 68:8-19)

Žalm 68:8-19 je pieseň chvály Božej spasiteľskej moci. V tejto pasáži sú tri pohyby. Verše 8 – 11 opisujú Božiu moc vo vyslobodení Izraelského ľudu z ich otroctva v Egypte. Verše 12 – 15 potom opisujú Božiu moc v prítomnosti, keď chráni svoj ľud, zatiaľ čo žijú medzi svojimi nepriateľmi. Verše 16 – 19 sa napokon radujú z Božej moci, ktorá ich bezpečne privedie na Boží vrch.

Tieto tri pohyby opisujú život kresťana. Sme tí, ktorí boli vyvedení z otroctva hriechu a smrti, sme chránení na našej súčasnej ceste a dostali sme prísľub, že bezpečne dorazíme domov. Ako sú možné všetky tieto úžasné pravdy? Tieto výhody nám zabezpečil náš šampión.

Žalm 68:19 odkazuje na toho, ktorý vystúpil na výsosť a vyviedol zástup zajatcov. Podľa apoštola Pavla táto pasáž opisuje Ježiša Krista, obzvlášť víťazstvo skrze Jeho zmŕtvychvstanie (Ef 4:8).

V Liste Židom 12:2 čítame, že máme hľadieť na Ježiša, archegos našej viery. Hoci to bolo rôzne preložené ako „autora“ alebo „priekopníka“, najlepší preklad by bol „šampióna“. Inými slovami, Ježiš zápasil s hriechom a smrťou a vyhral! Bojoval za nás boj so smrťou a zaistil víťazstvo. Teraz môžeme spočinúť v Ňom, vediac, že tá istá moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych, pracuje teraz v nás (1K 6:14).

Našiel si sa dnes v úzkosti, možno vystrašený z toho, čo prinesie budúcnosť? Nech je pravda týchto veršov pripomienkou, že Božia moc je prítomná v tvojom živote skrze dielo nášho šampióna. Kvôli Nemu sme boli vyvedení z otroctva, sme každodenne chránení a skrze Jeho milosť bezpečne prídeme domov

Modlitba

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za moc, ktorá je prítomná v našich životoch kvôli nášmu šampiónovi, Kristu Ježišovi, a prosíme Ťa, aby si nás dnes vybavil odvahou a radosťou kvôli Tomu, ktorý vystúpil na výsosť. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.