Aby ste vedeli - 27. január - evs.sk

Zamyslenia

Aby ste vedeli – 27. január
27. januára 2019

Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky. (1J 2,17)

Ak sa niekto zameria na svet, svet ho čoskoro ovládne a bude viesť a formovať svojím rozmýšľaním. Keď naše sebecké túžby dostanú možnosť rozvíjať sa, vedie to k životu, v ktorom sa všetko točí okolo nás. Ovocím takého života je, že sa odvraciam od Boha, aby som dosiahol všetky svoje sebecké plány. Je zjavné, že každý, kto si zvolí takú cestu, nemiluje Boha.

Človek zo sveta by mal mať jasno v tom, že ho čaká ten istý osud ako svet, ktorý je Božím nepriateľom. Takýto človek je už mŕtvy. Veriacim do Korintu Pavol píše: „Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho! A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“ (1Kor 6,9-11)

Spása sa netýka len nádeje a večného života v budúcnosti. Spása prináša zmenu už tu a teraz. Ježiš pomáhal ľuďom porozumieť, ako vyzerá skutočná duchovnosť. Veď ako Luther hovorí: „Kristus nás nielen vykúpil z viny hriechu, On nás v pravde vykúpil aj z jeho moci.“

Pavol píše: „Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti.“ (R 6,11-13)

Byť Ježišovým učeníkom znamená prejsť úzkou bránou, ktorá vedie do života, a potom krok za krokom pokračovať cestou, ktorá je úzka. Človek nenájde Božiu cestu, keď bude pritakávať väčšine. Väčšina je na ceste do zatratenia.

Či rozprávame o širokej alebo úzkej ceste, nejde o to, ktorá je aká pekná a rovná, ale o to, kde končia. Ježišovo kázanie, všetko, čo robil, všetko, čo o Ňom hovorí evanjelium, koliduje s naším chápaním seba a Boha. Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.

Naše hodnotenie života, okamihov a večnosti musí riadiť Boh, Jeho Slovo, Jeho Duch, nie svet. Ide tu o dva rozdielne spôsoby žitia. Neexistuje tretia alternatíva. Buď žiješ pre Boha, alebo pre svet.

V deň súdu rozdelí Boh ľudí na svoje deti a deti sveta, preto by si mal prijať možnosť obrátiť sa k Ježišovi. Vyznaj svoj hriech. Upri pohľad na svet večnosti a pamätaj, že údelom človeka je raz zomrieť a potom príde súd.

Apoštoli dostali od Boha úlohu sprostredkovať Božie zjavenie. Ja verím v Ježiša, o ktorom oni svedčia. A verím a viem, že ich svedectvo je pravdivé. Drahý priateľ, ide tu o večný život. Nedovoľ svetu alebo diablovi, aby ti pokrivili obraz o Bohu. Veď pravdivý Boží obraz je takýto: Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. (Ž 103,8)

Čítaj Bibliu a dovoľ Bohu, aby ti svojím slovom a svojím Svätým Duchom zjavil nádej spásy, ktorú vo svojej milosti ponúka.

Neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. (Ef 1,16-19)


Ukážka z knihy Curt A. Westman – Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Curt Westman

Curt A. Westman pracuje ako kazateľ pre Nórsku evanjelickú misiu. Na Slovensko chodil vždy rád a často. Počas totality sem pašoval Biblie. 8 rokov pracoval ako riaditeľ medzinárodnej organizácie, Open Doors pre Škandináviu. Zamyslenia sú použité z knihy: "Zamyslenia, Curt. A. Westman"

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.