Služobník bez hriechu - 28. marec - evs.sk

Zamyslenia

Služobník bez hriechu – 28. marec
28. marca 2019

„Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého; každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech; preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahanbený. Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme: Kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne! Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa rozpadnú ako rúcho, mole ich zožerú.“ (Iz 50:4-9)

V týchto veršoch pozorujeme kontrast medzi poslušným Hospodinovým služobníkom a tými, ktorí ho prenasledovali a týrali. Ohromujúco, je to poslušný služobník, ktorý je povolaný trpieť namiesto neposlušných ľudí – byť zasiahnutý, opľutý a posmievaný. A predsa „zatvrdil si tvár ako kremeň“ na ceste utrpenia a „nebude zahanbený“. Vie, že jeho utrpenie nie je márne, pretože skrze to bude vykúpený jeho ľud.

Pisatelia Nového zákona rozoznali, že Hospodinov služobník, ktorého opisuje táto pasáž, nie je nikto iný ako Ježiš Kristus. On „sa obrátil tvárou k Jeruzalemu“ a vedel, aká ho tam čaká bolesť (L 9:51). Bili Ho, posmievali sa Mu a pľuvali na Neho (Mk 15:19-20). Trpel nie kvôli svojmu hriechu, ale kvôli našim a Jeho život bol poznačený dokonalou poslušnosťou, dokonca až do smrti na kríži (F 2:5-9).

Skrze toto všetko Ježiš zostal služobníkom bez hriechu (Žid 12:2). Ako bol Ježiš schopný vydržať takéto zaobchádzanie, a predsa mať istotu, že napokon nebude zahanbený? Odpoveďou, jedným slovom, je radosť – „kvôli radosti z toho, čo Ho čakalo, pretrpel kríž“ (prekl. z ang.). Radosť, ktorá motivovala Ježiša, bola skutočnosť, že skrze Jeho utrpenie bude Jeho ľud vykúpený.

Aj pred nás je dnes postavená veľká radosť. Určite je na našej ceste bolesť a utrpenie, ale keď sme zjednotení vo viere s Kristom, nebudeme zahanbení. Vezmime na seba náš kríž a nasledujme Krista, služobníka bez hriechu.

Modlitba

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za život, smrť a vzkriesenie Ježiša, nášho služobníka bez hriechu. Nech nás táto dobrá správa posilní, keď hľadáme radosť uprostred našej bolesti a utrpenia. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.