Oslobodení od všetkých poškvŕn! - 3. marec - evs.sk

Zamyslenia

Oslobodení od všetkých poškvŕn! – 3. marec
3. marca 2019

Oslobodení od všetkých poškvŕn!

Spomeniete si na zlé spôsoby svojho života a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. (Ez 36,31)

Božím cieľom pre tvoj život nie je, aby si sa odsudzoval! Boh ale vie, že je nevyhnutné, aby bol tvoj hriech odkrytý. On vie, že bezmocnosť, vina a pocit hanby prinesú dobré ovocie, ak budeš pohľad upierať na Neho. … pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. V živote to nie je príjemné, ale vtedy človek zo srdca kričí: „Bože stvor mi nové srdce!“ Pamätaj, že Syn na seba vzal trest, ktorý si zaslúžiš ty. Spravil to, aby si mohol byť Božím dieťaťom, aby si stál pod Božím požehnaním a získal nové srdce. Ježiš zmieril človeka s Bohom! Máme podiel na Božskej prirodzenosti.

Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti… (2Pt 1,3-4)

Pavol píše: „A zasľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: jeho potomkom, ako by (hovoril) o mnohých, ale ako o jednom: tvojmu potomkovi, a tým je Kristus. Hovorím teda: zákon, vydaný po štyristo tridsiatich rokoch, neruší platnú zmluvu Božiu, aby zmaril zasľúbenie.“ (G 3,16-17)

Zasľúbenia boli dané Abrahámovi ako dedičstvo ľudstvu. Znamená to, že Abrahám namiesto nás prijal zasľúbenie o spáse, ktorú sme stratili prvým pádom do hriechu. Toto dedičstvo obsahuje všetky poklady milosti: odpustenie hriechov, večnú spravodlivosť, pokoj s Bohom, Svätého Ducha, posvätenie, víťazstvo nad duchovnými mocnosťami a tak ďalej.

Všetko toto nám patrí skrze dedičstvo. Je to potvrdené písomne: Lebo kde je závet, tam treba nevyhnutne dosvedčiť smrť závetcu. Veď závet je platný len po mŕtvych, ale nemá účinnosti, kým závetca žije. (Žid 9,16-17)

Ten, kto napísal závet, je mŕtvy, takže dedičstvo patrí tebe. On dokonca nielen zomrel, ale aj vstal z mŕtvych. Porazil satana, hriech a smrť a ponúka ti odpustenie hriechov a večný život. Testament je už platný, tak sa venuj tomu, čo je tam napísané.

Sme naspäť pri Božom zasľúbení: Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité. Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. (Ez 36,26-27)

Potom je napísané: „… budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvŕn…“ (Ez 36,28-29)

Tá cesta však nie je bez bolesti ani na našej strane: Spomeniete si na zlé spôsoby svojho života a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. (Ez 36,31)

Boh vie, že musíme prejsť touto skúsenosťou. Sklamaním nad sebou samým. Táto bolesť nám ukazuje, že potrebujeme nové srdce. Práve takáto skúsenosť udržuje náš vnútorný duchovný život. Keď vidíme, aký škaredý je hriech, voláme po slobode. A keď sa pokoríme pred Bohom, keď vyznávame svoje hriechy, tak sa nám rozsvieti svetlo a chápeme, že všetko, čo Boh robí, robí, aby nám pomohol v boji s najväčším zlom – hriechom.

Boh ti chce dať duchovné uzdravenie, radosť, pokoj a večný život!

On hovorí: „… budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvŕn…“

A keď myslí všetky poškvrny a nečistotu, tak myslí naozaj všetko! Vtedy sa môžeme s Dávidom modliť: „Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného! Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj! Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma!“ (Ž 51,12-14)

On ma očistil od všetkých poškvŕn. Môžem žiť pod otvoreným nebom…


Ukážka z knihy Curt A. Westman – Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Curt Westman

Curt A. Westman pracuje ako kazateľ pre Nórsku evanjelickú misiu. Na Slovensko chodil vždy rád a často. Počas totality sem pašoval Biblie. 8 rokov pracoval ako riaditeľ medzinárodnej organizácie, Open Doors pre Škandináviu. Zamyslenia sú použité z knihy: "Zamyslenia, Curt. A. Westman"

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.