Štyri formy Božej vôle - 22. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Štyri formy Božej vôle – 22. apríl
22. apríla 2021
Play

„Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom…“ List apoštola Pavla Rímskym 3:19
„Čo zákon hovorí“ – čo v skutočnosti hovorí? Osvetlí sa nám to, keď sa pozrieme bližšie na zmluvu, ktorú skrze Mojžiša uzavrel Boh s ľudom Izraela na Sinaji. Je to výnimočná zmluva zákona, ustanovená preto, aby zjavila Božiu svätosť! Je podstatne odlišná od zmluvy, ktorú uzavrel Boh s Abrahámom: Zmluva s Abrahámom je zmluvou milosti a zjavuje Božiu zachraňujúcu lásku! (R 4; G3)

V zmluve na Sinaji obsahuje zjavenie zákona štyri konkrétne formy vyjadrenia Božej vôle: príkaz, zákaz, trest za porušenie príkazu a zákazu, požehnanie a sľuby za ich dodržanie.
V príkazoch nám Boh hovorí, čo od nás vyžaduje a pomenúva to, čo je dobré.
V zákazoch Boh hovorí, čo je zakázané a pomenúva hriech.
Tieto dve formy ukazujú, ako osobne k nám vo svojom zákone Boh hovorí. Hovorí priamo a stavia nás tvárou tvár k sebe! To nie sú žiadne morálne ani filozofické špekulácie. Tu nemá nikto výhovorky. Buď človek chce, alebo nie. Či verí, či nie, Boh ho v zákone povolal k osobnej zodpovednosti pred Ním. A keď deň súdu príde, bude vyžadovať od každého, aby ukázal svoj účet!
Vtedy prichádza tretia forma zjavenia zákona: „Ale ak nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a nebudeš zachovávať všetky Jeho príkazy a Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, naplnia sa na tebe všetky tieto kliatby a budú ťa stíhať“. (5M 28:15)
Toto nazýva Božie Slovo prekliatím zákona.
Štvrtá forma – požehnanie a večný život pre toho, kto dodržiava prikázania, je aktuálna len pre jedného človeka – Pána Ježiša Krista. On jediný to dokázal. A dokázal to aj za nás.
Ale spásu, ktorú nám Boh vo svojom Synovi dáva, prijíma len ten, koho usvedčuje Božie zjavenie v zákone.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.