Týmto začínaj modlitbu - 5. január - evs.sk

Zamyslenia

Týmto začínaj modlitbu – 5. január
5. januára 2022
Play

„Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno!Ž 34:4

Keď Nehemiáš, zajatec v Babylone, počul správu, že hradby Jeruzalema sú zvalené, modlil sa: „Ach, Hospodine, nebeský Bože, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí Ťa milujú a zachovávajú Tvoje príkazy. Nech Tvoje ucho pozoruje a Tvoje oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka…“ (Neh 1:5-6)

Najprv Nehemiáš uznal Božiu veľkosť. Tak nás učil Ježiš modliť sa v modlitbe, ktorú voláme Modlitba Pánova. Povedal: „Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!“ (Mt 6:9-10)

Skôr ako začneš Bohu predkladať zoznam svojich požiadaviek, najprv sa zastav a premýšľaj nad Jeho slávou. Ak to spravíš, tvoj zoznam sa zmení. Keď získaš lepšiu predstavu o tom, aký veľký je Boh, uvedomíš si, že On je väčší ako tvoje problémy. Tak začni tým, že uznáš Božiu veľkosť.

Platí, že modlitba veci mení, ale tiež platí, že modlitba mení teba. Občas modlitba zmení teba a ty potom zmeníš veci. Uvažuj o spôsobe, ako Boh zmenil Nehemiáša a potom Nehemiáš menil veci.

Ak chceš, aby Boh odpovedal na tvoje modlitby, musíš chcieť byť súčasťou odpovede. Nemodli sa teda len za problém. Opýtaj sa sám seba, akú úlohu v ňom môžeš mať.

Keď sa z knihy Nehemiáš nenaučíme nič iné, vezmime si toto: Kedykoľvek v živote stojíme pred rozpadávajúcimi sa hradbami, či ide o nás samých, o život našej rodiny alebo v práci či niekde inde, prvé miesto, kam treba ísť, je ísť v modlitbe k Bohu. Prvá vec, čo máme spraviť, je požiadať Boha o pomoc.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.