Poklad ukrytý v slove „poslal“ - 19. apríl - evs.sk

„A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ J 17:3

Týmito slovami Kristus vyjadruje, čo je a aký je večný život. Keďže povedal, že má moc dať večný život, niekto by sa mohol opýtať: „V čom spočíva tento večný život, alebo ako sa to stane, že ho dostaneme?“ Na to chce dať Kristus odpoveď a vraví: „Takto sa to má stať a takto ho majú dostať, že Ťa spoznajú ako jediného pravého Boha a Ježiša Krista ako Toho, koho si poslal.“ Vzácni otcovia silne používali tento verš proti heréze Ariánov, ktorí popierali božstvo Krista Pána. … Ariáni chceli tento verš pre svoje zámery prekrútiť a kládli dôraz na slovo „jediný“, akoby ním Kristus prisudzoval božstvo len Otcovi samému a sám sa z neho vylúčil. To však nie je dôkaz, ale nesprávna interpretácia Písma, vytrhli jedno slovo z kontextu a preleteli cez text, takže nevnímajú, k čomu nabádajú slová, keď sú navzájom pospájané. Veď aj my hovoríme, že je to pravda a správne sa učí, že neexistuje žiadny iný Boh, len On jediný. Ale oni nechcú vidieť, že to je prepojené s tým, že sa Kristus robí rovným Otcovi vo všetkých veciach a rečiach ako Ten, ktorý je ten istý pravý Boh, pretože kladie večný život do poznania Jeho a poznania Otca, čím oboje spája do jedného poznania. … Preto je dôraz na slove „Teba“, „aby poznali Teba, jediného pravého Boha.“ Kto je to tento „Ty“? Ty, ktorý si poslal Ježiša Krista. Kristus tým mieni: „Židia i ostatní tiež majú jediného pravého Boha, ako sa domnievajú. Ale nepoznajú Teba, jediného pravého Boha, pretože nepoznajú Ježiša Krista, Tebou poslaného, a pritom si kreslia boha podľa svojich vlastných predstáv, ktorý v skutočnosti vôbec nie je Boh, ale je len úplné nič.“ Takže vidíš, Kristus tu nepoužil slovo „jediný“ na to, aby sa oddelil od Otca kvôli božskej podstate… ale zviazal seba i Otca spolu, vlastne priviazal Otca k sebe proti všetkým tým, ktorí vykresľujú iného boha alebo hľadajú boha inde ako v Kristu Pánovi. … A teraz, čo to znamená poznať Otca a Krista? Ako sa to poznanie udeje? Odpoveď: Úplne tkvie v slovách: „Ktorého si poslal.“ Tí, ktorí tomuto porozumeli a bez pochybovania tomu veria, majú večný život. Ale čo znamená „ktorého si poslal“? Môžeš na to prísť sám, keď pouvažuješ nad cieľom Kristovho príchodu a nad tým, čo robil tu na zemi. Prišiel z neba a stal sa človekom, aby konal skutky, ktoré Mu Otec určil (ako to neskôr sám povie), teda vziať na seba hriech sveta a zomrieť, aby zmieril Otcov hnev a aby sám osobne premohol smrť a diabla a priviedol nás k sebe. Lebo keď Ho poslal Otec, toto poslanie nemohlo byť jednoduché či bezvýznamné, veď to bol výnimočný pokyn a taká dôležitá a vážna záležitosť, že to nemohol vykonať žiadny anjel alebo svätec, jedine Syn. Keď to musí vykonať On sám osobne, určite sa to musí týkať niečoho večného medzi Bohom a nami. Preto sa celý poklad ukrýva v slove „poslal“. Lebo ono odhaľuje a ukazuje zmýšľanie, srdce i vôľu Boha Otca naproti nám a zahŕňa všetko, čo Kristus urobil, kázal, pretrpel, vykonal a priniesol alebo nám dal. Jasne tiež ukazuje, že tento verš nehovorí o budúcom živote, pretože spoznať Krista ako Otcom poslaného neznamená nič iné ako veriť a poznať, že prišiel na zem, zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych, získal a dal nám odpustenie hriechov – a to všetko patrí k tomuto životu.

St. Louis ed., 8:759-766.