Nové srdce, nový duch! - 24. február - evs.sk

Zamyslenia

Nové srdce, nový duch! – 24. február
24. februára 2019

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité. Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. (Ez 36,26-27)

Je vnútorný život človeka pre Boha dôležitý?

Áno, stav srdca je vo vzťahu k Bohu to najdôležitejšie!

Boha nezaujíma náš imidž, ale to, čo sa skrýva vo vnútri.

Božia ponuka človeku, ktorý má problémy s vierou, s čítaním Biblie, s modlitbou znie: dám ti nové srdce.

Sú ale veci, týkajúce sa viery, tak ťažké? Je ťažké byť spasený?

Áno. Ježiš povedal: „Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského…“ (Mt 19,24)

Keď to učeníci počuli, spýtali sa Ho: „Kto teda môže byť spasený?“

Ježiš im odpovedal: „U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.“

Dávid bol muž podľa Božieho srdca! Mal o Bohu vedomosti aj Ho poznal. Preto sa v odvahe modlil: „Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!“ (Ž 51,12) Stvoriť znamená vytvoriť niečo, čo neexistuje. Niečo z ničoho. Neexistujú žiadne prirodzené predpoklady pre to, za čo sa Dávid modlí. Srdce čisté stvor mi, ó Bože… Cez proroka Ezechiela Boh hovorí Izraelu: „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra…“

Hovorí nám to, že Boh je milostivý a že chce v našom živote spraviť zázrak. Chce dať preč srdce z kameňa a vložiť nové srdce. Srdce, ktoré prijme Božie zjavenia a ktoré ochotne koná Božiu vôľu. Deje sa to skrze Božieho Ducha, ktorý je daný z milosti. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra… Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.

Kto všetko môže byť súčasťou tohto Božieho plánu? Ako prebieha proces vyvolenia? Pri transplantácii nového srdca sa vyberá podľa toho, kto má najakútnejšiu potrebu. Znamená to, že potreba nového srdca je jediným kritériom.

Jednoducho si musíme uvedomiť, že nové srdce naozaj potrebujeme!

Nejde o to, či sme bohatí alebo chudobní, rešpektovaní alebo odsudzovaní. Ide len o to, či máme potrebu nového srdca. Pavol hovorí: „… aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku…“ (Ef 3,16)

Zmocnieť podľa Ducha – to hovorí o sile, ktorá nie je naša a predsa v nás koná. Ide o život premieňajúce evanjelium. Ak potrebuješ nové srdce od Pána, môžeš ho získať tak, že budeš veriť v Kristovu smrť a vzkriesenie a do svojho života prijmeš odpustenie hriechov a Ducha Svätého. Aj ty a ja sme hriešnici, ktorí potrebujú nové srdce. Prvým krokom k tomu je, že si uvedomíme, aké zradné, plné hriechu a sebectva naše srdce je. Vtedy sme naspäť pri tom, čo o spáse hovorí Ježiš: „U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.“

Pavol o tom hovorí: „Lebo čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol slabý pre telo, (to vykonal) Boh, keď v podobe hriešneho tela a pre hriech poslal svojho Syna a hriech v tele odsúdil.“ (R 8,3)

Ježiš sa stal zástupcom celého ľudstva na ceste k zmiereniu. Podobne ako bol Adam zástupcom celého ľudstva na ceste k pádu. Ježiš preto najskôr naplnil podmienky zákona, potom na seba za všetky priestupky vzal trest, aby ti Boh mohol ponúknuť plné odpustenie, lebo za všetky tvoje hriechy zaplatil Ježiš. Boh to cez proroka Ezechiela vyjadruje slovami: „… budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvŕn..“. (Ez 36,28-29)

Drahý priateľ, či to, čo je dostatočné pre Boha, nie je dostatočné aj pre teba?

Povedz: Bože, ďakujem za krv Baránka. Ďakujem za Tvoje zasľúbenie cez proroka Ezechiela. Chcem otvoriť svoje srdce, aby si v ňom mohol robiť nové veci. Ďakujem, že Ty chceš a dokážeš…

Čítaj Bibliu a dovoľ Bohu, aby ti svojím slovom a svojím Svätým Duchom zjavil nádej spásy, ktorú vo svojej milosti ponúka.


Ukážka z knihy Curt A. Westman – Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Curt Westman

Curt A. Westman pracuje ako kazateľ pre Nórsku evanjelickú misiu. Na Slovensko chodil vždy rád a často. Počas totality sem pašoval Biblie. 8 rokov pracoval ako riaditeľ medzinárodnej organizácie, Open Doors pre Škandináviu. Zamyslenia sú použité z knihy: "Zamyslenia, Curt. A. Westman"

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.