Cesta viery - 20. apríl - evs.sk

„Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.“ (Ef 5:17)

Pretože som kresťanom už viac ako 40 rokov, môžem vám povedať, že som zažil obdobie, keď Pán priamo prehováral k môjmu srdcu, a ja som mal jasnú predstavu o tom, čo mám urobiť. Avšak vo všeobecnosti musím povedať, že kresťanský život je cesta viery krok po kroku.

Biblia nehovorí, že spravodlivý bude žiť z pocitu; vraví, že spravodlivý bude žiť z viery (pozri R 1:17). Čítame Božie Slovo, vyberáme si z neho princípy, ktoré v ňom nachádzame, uplatňujeme ich a kráčame správnym smerom.

Napríklad, Boh chce, aby sme boli naplnení Duchom Svätým. Byť naplnený Duchom je jednoducho požiadať Boha, aby nás zmocnil každý jeden deň. Biblia nás napomína: „Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.  A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ (Ef 5:17-18)

Boh chce, aby sme mali postoj vďačnosti. V 1Tes 5:18 sme nabádaní: „Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“ To neznamená, že by sme mali ďakovať Bohu, keď sa dejú zlé veci. Skôr by sme mali Bohu vzdávať vďaky za to, že On má pod kontrolou všetky okolnosti, ktoré obklopujú život kresťana.

Boh rovnako chce, aby sme žili čisté životy. Ako nám 1Tes 4:3 vraví: „Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva.“

Ak prestupuješ základné princípy, ktoré Písmo zjavne vyhlasuje, potom ti to nepomôže v poznaní Božej vôle. Namiesto toho buď poslušný tomu, čo vieš, že je pre teba Božia vôľa dnes.

https://www.harvest.org