Úcta k autorite - 31. január - evs.sk

„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.“ (Mt 28:18)

Cti si autoritu. Ježiš Kristus bol pod autoritou svojho Otca v nebesiach… Žil pre jednu vec: naplnenie Otcovej vôle. Každý podlieha nejakej autorite. Existuje jedna reťaz nadriadených, ktorej najvyššou autoritou je Boh.

Kto je autoritou v tvojom živote? Je ňou tvoja sebeckosť? Tvoja žiadostivosť? Tvoja chamtivosť? Alebo si to všetko odovzdal Bohu a požiadal Ho: „Pane, budeš mojou autoritou?“ Keď podliehaš autorite, potom si schopný mať autoritu.

Modlitba dňa

Stále mám vo svojom živote oblasti, ktoré sa potrebujú podrobiť Tvojej autorite, Pane Ježiši. Daj mi Tvoju milosť a silu prenechať všetko Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association