Význam utrpenia - 18. máj - evs.sk

„Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok.“ (Jk 1:2-4)

Neďaleko kuchyne mám vonku vyvesené malé kŕmidlo pre vtáčiky. Rád sa pozerám na to, ako malé vtáčiky prilietajú a kŕmia sa vtáčím zobom. Pozvali sme ich. Sú našimi hosťami. Existujú však aj vtáky, ktoré priletia bez pozvania. Jednoducho prídu a zoberú si, čo chcú. Volajú sa čajky.

V podobenstve o rozsievačovi Ježiš hovoril o rozsievačovi, ktorý vyšiel na pole a rozsieval semeno, z ktorého niektoré padlo na kraj cesty a pozobali ho vtáky. Podobne ako tie vtáky, satan bezprostredne prichádza, aby nám zobral Slovo, ktoré je zasiate v našich srdciach.

Apoštol Pavol napísal do cirkevného zboru v Tesalonikách: „Preto sme chceli prísť k vám, ja, Pavel, opätovne, ale satan nám to prekazil.“ (1Tes 2:18) Satan nás chce zastaviť.

Pavol takisto hovoril o slávnej výsade navštívenia Neba. Svedčil: „že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť.“ (2 K 12:4) Následne nato ho Boh vrátil znova na Zem, aby prežil svoj život. Pavol tiež vraví: „… Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela… Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa,…“ (v. 7,8)

Jeden z dôvodov, prečo Boh dopustí, aby sme prechádzali ťažkosťami, je, aby sme sa držali blízko Neho. Ďalší dôvod je ten, aby nás posilnil. Jakub nás v 3. verši 1. kapitoly povzbudzuje: „vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.“

Vedz nasledovné: Boh nikdy nedopustí viac, ako dokážeš zniesť. Ak Boh dopustí, aby Jeho deti prechádzali ohnivými skúškami, vždy nad nimi bdie a svoj prst drží na termostate.

https://www.harvest.org