Vopred upozornený, vopred ozbrojený - 22. máj - evs.sk

„Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša.“ (2Tim 2:3)

V našom národe boli časy, kedy byť kresťanom malo určité spoločenské výhody. Existovalo kultúrne kresťanstvo, ktorému väčšina verila a držala sa ho, určitý zmysel pre rozlišovanie dobrého a zlého.

V súčasnosti sme tomu veľmi vzdialení. Byť kresťanom v dnešnej dobe nemá žiadne spoločenské výhody. V skutočnosti to má nevýhody. Ak povieš, že veríš v Ježiša Krista, budú ťa brať na ľahkú váhu, budú sa ti vysmievať, prehliadať ťa a v niektorých prípadoch na teba priamo útočiť. Ak úprimne stojíš za Kristom, boj bude naďalej zúriť.

Biblia často používa na opísanie kresťanského života obrazy vojakov a vojny. V Druhom liste Timotejovi, v 2. kapitole apoštol Pavol vyzýva Timoteja: „znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša.“ Pavol tiež napísal: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ (2 Tim 4:7)

Čelíme hrozivému nepriateľovi. Martin Luther to dobre opísal vo svojom úžasnom chválospeve Hrad prepevný je Pán Boh náš: „veď starý nepriateľ zničiť by nás chcel, veľká moc a klam strašná jeho je zbraň, v svete nemá rovného.“ Je to pravda. Nikto na zemi sa diablovi nevyrovná. A predsa Luther napísal aj nasledovné slová: „Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila.“ Náš Boh je oveľa väčší než diabol.

Apoštol Ján nás povzbudzuje: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ (1J 4:4)

Potrebujeme pochopiť taktiku a mentalitu nášho nepriateľa. Ako poznamenala Corrie ten Boomová, prvý krok na ceste k víťazstvu je spoznať nepriateľa. Byť vopred upozornený, je byť vopred vyzbrojený.

https://www.harvest.org