Kristus, ktorý vstúpil do neba, je nám teraz blízko - 23. február - evs.sk

„Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema.“ L 24:50-52

Nemali by sme si myslieť, že vystúpil na nebesia, teraz tam sedí a necháva nás riadiť to, čo sa deje tu dole. Namiesto toho by sme mali vedieť, že tam hore môže najlepšie vládnuť a najviac dosiahnuť. Veď ak by zostal viditeľne s ľuďmi na zemi, nemohol by dosiahnuť až tak veľa. Nie všetci ľudia by s Ním mohli byť a počúvať Ho. Preto začal iným spôsobom, ktorým sa venuje všetkým ľuďom a vládne vo všetkých tak, aby všetkých vyučoval a všetci Ho počuli, a aby bol so všetkými. Dávajte si teda pozor, aby ste si nemysleli, že je od nás teraz ďaleko, lebo opak je pravdou: Keď bol na zemi, bol nám vzdialený, ale teraz je pri nás. No rozum nedokáže pochopiť, ako sa to deje. Je to záležitosť viery. Musíte zažmúriť oči a neriadiť sa rozumom, ale prijať to vierou. Lebo ako môže rozum pochopiť, že je človek ako my, ktorý vidí všetkých ľudí, pozná všetky srdcia a dáva vieru a Ducha všetkým, alebo že sedí hore na nebesiach, a pritom je s nami, v nás a vládne nám? Preto by ste mali nechať svoje úvahy doma a povedať: Toto je Písmo a Božie Slovo. Je nesmierne väčšie ako všetok rozum a chápanie. Len nechajte rozum a privlastnite si Písmo. Píše o tomto mužovi, ako vystúpil do neba a sedí a vládne po pravici Boha. … Žalm 68:19 hovorí: „Vystúpil si na výsosť, zajal si zajatie; vzal si dary medzi ľuďmi, áno, i medzi spurnými odbojcami, aby Hospodin, Bôh býval medzi nimi.(preklad prof. Roháček) … Ako má v Písme hlboké základy Jeho zomieranie a smrť, tak má aj Jeho kráľovstvo, vzkriesenie a nanebovstúpenie. Takto musíme chápať Jeho nanebovstúpenie, inak nemá vôbec žiadnu moc. Lebo načo by bolo, keď sa nekáže nič viac, len že vstúpil do neba a nečinne tam sedí? Lebo prorok chce v žalme povedať toto: … Nielenže zaujal trón, ale je aj tu. Vstúpil do neba presne preto, aby bol tu dolu, naplnil všetko a mohol byť všade. To nemohol urobiť na zemi. Lebo Ho nemohli vidieť všetky telesné oči. Preto sa posadil tam, kde Ho môžu vidieť všetci a môže sa zaoberať každým, aby naplnil všetky stvorenia, keďže je prítomný všade a všetko je Ho plné. A nič v nebi ani na zemi nie je príliš veľké, aby nad tým nevládol: Všetko musí urobiť, čo si On želá, a nič viac. Takto nielen vládne a napĺňa všetky stvorenia – to nepomôže mojej viere ani nezoberie môj hriech – ale aj zajal zajatie. … „Zajatím“ tu myslí zajatie, ktorým som zajatý a ktoré ma drží ako zajatca. Veď som Adamove dieťa plné špiny a hriechu. Preto ma zákon zajal, takže moje svedomie je poviazané a odsúdené na  smrť. … Ale Kristus, ktorý nespáchal žiadny hriech a bol plný spravodlivosti, nohami pošliapal a zničil hriech, smrť a diabla. Zajal všetko, čo sa nás snažilo zajať, takže hriech a smrť sú teraz bezmocné. Toto je moc, ktorú kázal, aby všetci, ktorí v Neho veria, boli oslobodení zo zajatia. Lebo ja verím v Toho, ktorý zajal hriech, smrť a všetko, čo na nás útočí. … Preto tí, ktorí chcú byť slobodní od hriechu a zachránení pred diablom a smrťou, sa musia dostať tam, kde je On. A kde je? Je tu s nami a zaujal svoj trón v nebi, aby bol blízko pri nás. Takto sme s Ním v nebi a On je tu dole s nami. Touto rečou k nám schádza. A my vierou vystupujeme k Nemu.

St. Louis ed., 11:940-944.