Znak pravého kresťana: Dodržiava prikázania - 8. marec - evs.sk

„Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého.“ J 14:21

Kristus im práve poskytol veľkú posilu, že budú v Ňom a On v nich, čo je hlavná časť kresťanského učenia. Z toho rozumieme, že sa nestávame spravodlivými a spasenými v sebe a skrze seba, ale v a skrze Krista, ktorý pre nás to všetko vydobyl: On naplnil zákon a premohol hriech, smrť i diabla. Hovorí: „Takéto dobrodenie máte zo Mňa, a potom aj Ja chcem byť oslávený vo vás, a vy budete musieť vyznať a ohlasovať toto dobrodenie vo svete. … Potom sa vám isto stane, že sa vám zavesí prekliaty diabol, svet a dokonca aj vaše bojazlivé svedomie na krk. Falošní bratia a sektárske duše spravia to isté a obklopí vás všemožné súženie, úzkosti, strach a núdza.  Toto preukáže a potvrdí, či ste skutočne vo Mne a Ja vo vás, či je vaša viera pevná, či ste opravdivo prijali  krst a Moju večeru a či ste brali vážne kázanie a počúvanie evanjelia a nechali sa nazývať kresťanmi. Veľké nebezpečenstvo a tieseň vás zdokonalí a o každom ukáže, čím je a čím nie je.“ Veď všetci môžu vyriecť slová: „Sme pokrstení kresťania, Kristus je v nás a my sme v Ňom“ a pod. Ale keď príde na to, že treba riskovať život alebo aj niečo menej, ako časný majetok, hanbu a nemilosť, alebo nejaké trápenie, či žiaľ, ktoré pôsobí diabol, potom ľudia povedia: „Naozaj neviem, čo robiť.“ Lebo to bolí, keď vás hodia do temnice, bijú a zovrú do klady, keď prídete o všetko, keď ste rohožkou pre všetkých, keď s vami zaobchádzajú tak, že na zemi nie je žiadna bytosť biednejšia než kresťan. Vtedy je telo slabé a bojí sa, takže srdce hlasno bije a diabol rozdúchava plamene, aby bolo srdce ešte viac vystrašené a bojazlivé. „Preto,“ hovorí Kristus, „chcem vám dať znak, ktorý s určitosťou ukáže, kto sú praví kresťania – sú vo Mne a Ja v nich –, a tým je dodržiavanie mojich prikázaní. Lebo už ste prijali, čo som pre vás vydobyl a čo ste mali odo Mňa prijať. … Ale či tomu pevne veríte a úprimne sa toho pridŕžate – to sa preukáže, ak budete na zemi tak aj žiť, kázať a slobodne vyznávať a nedáte sa zastrašiť, ak budete pre také kázanie a vyznávanie riskovať majetok, úctu, telo a život; ak sa budete tiež navzájom bezvýhradne milovať tak, ako som vás učil a ako som vám prikázal. Človek musí cítiť a okúsiť, že je niekde pravá viera vo Mňa.“ Ale všetko závisí od toho, či v sebe cítite a máte to, ako povedal skôr vo verši 15, že milujete tohto Človeka. Lebo ak skutočne veríte tomu, čo Kristus pre vás urobil, budete aj milovať a vedieť, že vaše srdce má tento postoj: „Toto všetko pre mňa urobil Kristus, môj milý Pán – zmieril ma s Otcom, vylial za mňa svoju krv, bojoval proti mojej smrti a premohol ju, dal mi ako dar všetko, čo mal – nemal by som Ho potom na oplátku milovať, ďakovať Mu, oslavovať Ho, slúžiť Mu a  svojím telom i vlastníctvom Ho uctievať?“ „Preto,“ hovorí Kristus, „úprimný kresťan Ma miluje z celého srdca, inak by to všetko neznášal.“ Srdce sa musí pridŕžať iba Krista a nemilovať ani sa nebáť ničoho iného. Ak by vás chceli hodiť do temnice alebo zbaviť tela, či majetku, odpoviete nebojácne: „Ochotne to budem trpieť napriek diablovi a milovať, uctievať i chváliť môjho drahého Pána.“ Takto pre vás žiadne utrpenie nebude trpké, ale znesiteľné a ľahké, ako vidieť na mnohých príkladoch svätých mučeníkov, keď pohrdli všetkými útrapami a bolesťou skrze lásku Kristovu.

St. Louis ed., 8:429-431.