Volanie - 13. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Volanie – 13. apríl
13. apríla 2019

„Keď sa (Ježiš) osamote modlil, boli s Ním len učeníci. Spýtal sa ich: Za koho ma pokladajú zástupy? Odpovedali Mu: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, a zase iní (hovoria), že niektorý z dávnych prorokov vstal z mŕtvych. Nato sa ich spýtal: A vy za koho ma pokladáte? Odpovedal Mu Peter: Za Krista, toho Božieho! 

On im však prísne prikázal, aby to nikomu nehovorili. Potom im hovoril: Syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa vstať z mŕtvych. 

A povedal všetkým: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje. Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil? Kto by sa hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojej a Otcovej i (v sláve) svätých anjelov. Ale pravdu vám hovorím: Sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, dokiaľ neuzrú kráľovstvo Božie.“ (L 9:18-27)

Potom, čo strávil s Ježišom dni a noci, bol očitým svedkom Jeho slov a skutkov, mohol Peter spraviť absolútne vyznanie, že Ježiš bol Kristus, Boží zasľúbený. Tí, ktorí boli od Ježiša viac vzdialení, boli vo svojej viere menej rozhodní, často verili, že je prorok, ale tí, ktorí ho pravidelne nasledovali, vedeli, že nie je jednoducho iba poslom, ale samotným posolstvom. Po Petrovom vyznaní sa Ježiš pokúsil svojim učeníkom pomôcť pochopiť Jeho poslanie a aké to bude nasledovať ho, ale Ježiš nebol ten druh Mesiáša, ktorého očakávali a nasledovať ho nebolo to, čo si mysleli, že to bude.

Ježiš dáva jasnú výzvu tým, ktorí by Ho mohli nasledovať, že oddanosť Jemu vyžaduje zaprieť seba samého, niesť každodenne svoj kríž a nasledovať Ho. Toto boli a sú ťažké slová. Žijeme v kultúre, ktorá nás učí oslavovať samých seba a usilovať sa nadovšetko o pohodlie, kontrolu a uspokojenie našich túžob. Zaprieť samých seba a snažiť sa o Božie veci sa môže zdať ako smrť, ale to je to, k čomu nás Ježiš volá. Hovorí nám, že ak Ho chceme nasledovať, musíme sa vzdať všetkej kontroly a zniesť utrpenie a odmietnutie, ale taktiež zasľubuje, že skrze to budeme ako on. V ňom triumf prichádza skrze utrpenie. Ježiš nás volá stratiť naše životy, ako ich poznáme, ale iba preto, aby nám mohol dať skutočný a večný život v Ňom. Počuješ Jeho volanie? Si ochotný zaprieť seba samého, vziať svoj kríž a nasledovať Ho? Veríš, že On ťa privedie k životu?

Modlitba

Milostivý Bože, ďakujem Ti, že si nám zjavil svojho Syna, že Ježiš je Kristus, vysloboditeľ, ktorého všetci potrebujeme. Daj nám, prosím, milosť, ktorú potrebujeme, aby sme Ťa nasledovali. Ty jediný si hoden a my Ti chceme odovzdať naše životy, ale potrebujeme na to Tvoju pomoc. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.