Vyvolený služobník - 26. marec - evs.sk

Zamyslenia

Vyvolený služobník – 26. marec
26. marca 2019

„Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Takto vraví Hospodin, Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom, On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej: Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil, určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia v tme. Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Ajhľa, predošlé veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr, ako vyrašia, dám vám o nich počuť.“ (Iz 42:1-9)

V predchádzajúcich kapitolách buduje Boh skrze proroka Izaiáša prípad. Hovorí, že hoci nasledujeme falošné modly, tie nás klamú, zotročujú a nakoniec nás zradia. V tejto pasáži je povolaný Boží vyvolený „služobník“, aby priniesol spravodlivosť a vyslobodenie tým, ktorí sú v „žalároch“ (v. 7). Toto bola lekcia pre Izrael a zostáva to lekciou aj dnes pre nás.

Podstata modloslužby je, že uctievame a slúžime tomu, čo si to nezasluhuje. V srdci kresťanského posolstva je však to, že Ježiš Kristus „Vyvolený“, ktorý si skutočne zasluhuje uctievanie, najprv slúžil nám.

Ako môžeme poznať Božie potešenie takým spôsobom, že začneme nahrádzať modly v našich životoch skutočným uctievaním? Vo veršoch 1 – 4 sa učíme uzrieť toho, v ktorom má Boh sám potešenie. Uzrieť znamená vidieť a zvážiť. Izaiáš volá Izrael, aby uvidel a zvážil Hospodina skrze Jeho služobníka, Bohom vyvoleného a podporovaného Jeho Duchom. Keď uzrieme tohto služobníka, jasne dokážeme rozlíšiť, čo je skutočné a čo je podvrh, „uliata socha“ plná „prázdneho vetra“ (Iz 41) oproti Duchom naplnenému služobníkovi, ktorý prišiel v tele (J 1).Tento služobník, ktorý nás dlho pozoroval zďaleka, vie, že sme zranení, vždy na pokraji straty nádeje a dokončí svoju úlohu s jemnosťou priateľa (v. 3). Uzri potešenie, ktoré Syn pre teba našiel v službe Otcovi dokonca až do smrti. Potom nájdi potešenie v Ježišovi a buď slobodný.

Modlitba

Otče, Synu a Duchu Svätý, chválime Ťa, že plnosť Božskej prirodzenosti koná a môžeme ju jasne vidieť, ako prináša koniec modloslužbe a utrpeniu, ktoré z nej pramení. Ďakujeme za Tvoje Slovo, že na neho môžeme hľadieť a diviť sa z Tvojej zmluvy s Tvojím ľudom. Radujeme sa, že si poslal svojho služobníka – kráľa, Ježiša Krista, ktorý skutočne „hlása zajatým prepustenie“ (L 4:18). V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.