Služobník Izrael - 27. marec - evs.sk

Zamyslenia

Služobník Izrael – 27. marec
27. marca 2019

„Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte, ďaleké národy! Hospodin ma povolal už od života matky, od lona mojej matky myslel na moje meno. Ústa mi urobil akoby ostrým mečom, ukryl ma v tôni svojej ruky. Urobil ma vyhladeným šípom, schoval ma do svojho tulca. Riekol mi: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim. Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha. Teraz však hovorí Hospodin, ktorý si ma stvárnil za sluhu od života matky, aby som vrátil Jákoba k Nemu a aby sa Izrael k Nemu zhromaždil. Preto som vzácny v očiach Hospodinových a môj Boh sa stal mojou silou. A riekol: Málo mi je, že si mi služobníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme.“ (Iz 49:1-6)

Ako vieme, že Boh je dobrý? 49. kapitola Izaiáša začína ako list poslaný všetkým národom (v. 1 „ostrovy… a ďaleké národy“), ale číta ho a počúva ľud Izraela. Autor teda hovorí v podstate všetkým. Židia boli vzatí do exilu, túžili sa vrátiť a premýšľali, odkiaľ príde spása. Izaiáš robí predivné tvrdenie, že „služobník“ (v. 3), ktorý bol pripravený práve pre túto chvíľu, bude ten, ktorý privedie ľudí späť. Nebude to ale skrze vojenskú moc, ale skrze moc jeho úst (v. 2). To znamená, že čo povie a spraví, prinesie skutočnú spásu, nielen fyzické vyslobodenie.

Zápletka pramení zo skutočnosti, že tento tajomný služobník sa volá Izrael (v. 3) – a hoci je to osoba, je to ideálna osoba, ktorá stelesňuje všetky vlastnosti, ktoré mal mať izraelský národ. Pre tento text musíme mať na pamäti, že izraelský národ mal byť požehnaním pre všetky národy (1M 12), príkaz, ktorý nikdy nesplnili. Kto to spraví? Tento človek by musel byť dokonalý, aby bol ideálnou verziou Izraela, a potom zachrániť nielen Židov – aby bol Boh skutočne oslavovaný (v. 3) –, musí byť taktiež „svetlom národov“ (v. 6).

Vieme, že Boh je dobrý, pretože videl svoj spurný ľud a celý zvyšok sveta a priviedol ich späť do vzťahu s Ním (v. 5). Ako? Náš preklad hovorí v 6. verši: „Aby moja spása siahala až po koniec zeme,“ ale hebrejská gramatika je jasnejšia: „Aby bol mojou spásou až po koniec zeme.“ Ježiš ako služobník nie je iba prostriedkom Božej spásy. On je tou spásou – skrze svoju smrť a život.

Modlitba

Pane Ježiši, trpiaci služobník a Vykupiteľ, Ty si nás priviedol späť do vzťahu s Tebou tým, že si našou spásou, kúpil si nás svojím životom, vykúpil si nás od istej smrti. Daj nám mäsité srdcia, ohriate pravdami Tvojej dobroty, ktoré nachádzame v istote Tvojej lásky k nám skrze Tvoju smrť a vzkriesenie. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.