Dobrý pastier - 4. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Dobrý pastier – 4. apríl
4. apríla 2019

„Určím nad nimi jedného pastiera, a ten ich bude pásť: svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a on im bude pastierom. Ja, Hospodin, budem ich Bohom a môj služobník Dávid bude kniežaťom uprostred nich. Ja, Hospodin, som to povedal.

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, vyhubím zlú zver z krajiny, takže budú bývať bezpečne na púšti a budú spávať v lesoch. Udelím požehnanie im i okoliu svojho pahorka a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané dažde! Vtedy poľný strom vydá svoje ovocie, i zem vydá svoju úrodu, a budú na svojej pôde v bezpečí. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili. Nebudú už korisťou národov, nebude ich žrať divá zver, ale budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší. Zriadim pre nich slávny sad a nebudú už zachvátení hladom v krajine, nebudú znášať potupovanie od pohanov. Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom – znie výrok Hospodina, Pána. A vy, moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš Boh – znie výrok Hospodina, Pána.“ (Ez 34:23-31)

V Biblii sa niekoľkokrát vyskytuje obraz Božieho ľudu ako stáda oviec. V predchádzajúcich veršoch 34. kapitoly Ezechiela sú súčasní pastieri (vládcovia Izraela) pokarhaní za svoje zneužívanie moci (Ez 34:1-22). Prorok opisuje situáciu, ako stučneli a zbohatli na úkor tých, o ktorých sa mali starať. Čítame, že kvôli tomu ich Boh bude súdiť. Kapitola mení svoje zameranie, pretože varovanie sa mení na prísľub budúcnosti vo vyššie uvedených veršoch. Pán nielenže zachráni svoje ovce, ale taktiež ustanoví kráľa, ktorý ich, podobne ako Dávid, bude pásť spôsobom, ktorý prinesie trvalý pokoj (v. 25). Bol to mier a pokoj, ktoré ľudstvo stratilo kvôli hriechu (1M 3:15, 4:8) a na ktoré proroci ako Ezechiel odvtedy ukazovali (Iz 9:6-7). Tu dvíhame naše oči, aby sme videli Ježiša, ktorý je Božím ideálnym pastierom a kráľom a opakom skorumpovaného vedenia, ktoré je opísané v predchádzajúcej časti kapitoly.  

Autori evanjelií nám hovoria, že Ježiš prišiel, aby zvestoval evanjelium chudobným, hlásal prepustenie zajatým a navrátenie zraku slepým (L 4:18). Je to Ježiš, ktorý plače nad Jeruzalemom, pretože nepoznal, čo mu prinesie mier (L 19:41). Je to Ježiš, ktorý kladie život za svoje ovce, aby sme mohli mať pokoj s Bohom a s inými ľuďmi. A je to Ježiš, ktorý jedného dňa prinesie svetu večný mier skrze svoj návrat (Zjav 21). Medzitým tu sú obdobia sklamania a utrpenia, pri ktorých môžeme niekedy strácať nádej, že Boh splní svoj prísľub. Nespravodlivosť sveta nás môže robiť cynickými. V takýchto časoch musíme premýšľať o Ježišovi ako o našom dobrom pastierovi a pamätať na to, že pretože položil život za svoje ovce, jedného dňa budeme „bývať v dome Hospodinovom naveky“.

Modlitba

Pane Ježiši, ďakujem Ti za Tvoju lásku a starostlivosť o Tvoje ovce. Ďakujem Ti, že si položil svoj život na kríži, aby som ja mohol poznať Tvoj pokoj a byť prijatý do Tvojej rodiny. Počas tohto obdobia reflexie, vo svetle Tvojej lásky ku mne, pomôže mi nájsť spôsoby, ako hľadať pokoj v mojich vzťahoch a klásť svoj život za iných. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.