Mal som Božie videnia - 5. máj - evs.sk

Zamyslenia

Mal som Božie videnia – 5. máj
5. mája 2019

keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia. (Ez 1,1)

Falošní proroci hovorili v Božom mene, potešovali ľud a sľubovali lepšie časy. Nikdy nehovorili o vyznaní hriechov a obrátení sa k Bohu. Keď sú okolo ľudí takíto pozitívni proroci, komu by sa chcelo počúvať Ezechiela?

Ezechiel ale nestráca odvahu. Uprostred toho všetkého vidí otvorené nebo a má Božie videnia. Pavol svojmu mladému spolupracovníkovi Timotejovi píše: Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. (2Tim 1,7)

keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia.

Rosenius, silná švédska osobnosť evanjelického prebudenia, hovorí: „Ak si niekto myslí, že súčasťou duchovnej chudoby a pokory je, že nikdy nebudem môcť vidieť, že som obrátený človek, nové stvorenie so srdcom, ktoré je z Božej milosti premenené, je v úplnom protiklade s Písmom a skúsenosťami.“

Uprostred zlého a tmavého obdobia, keď všetko vyzerá beznádejne, je možné osobne zažiť otvorené nebo. Pamätajte na to, že v období, keď Ezechiel pôsobil, Boh si povolal služobníkov v každej skupine ľudí, ktorá bola v zajatí. Boh si našiel niekoho pre každú situáciu. Modlime sa, aby si Boh aj dnes povolával prorocké hlasy. Vo svete, ktorý je proti Izraelu, proti kresťanom, proti Božím pravidlám a Jeho svätej vôli.

Rozmýšľaj o otrokoch pri babylonských riekach, ako plačú a spomínajú na Sion. Boh ich nezavrhuje. On môže zasiahnuť. Robí to tým, že sa dotýka ľudí. … keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia.

Žiadna doba nie je príliš tmavá pre Boha! Žiadna situácia beznádejná. Modlime sa, aby sa Boh v tomto roku dotkol aj nášho života. Aby sme sa prebudili zo spánku, z ľahostajnosti a žili s Kristom. Aby sme mali videnia od Boha. Nemyslím tým na nejaký nadprirodzený extatický zážitok, ale aby sme videli Božiu moc a záchranu pre nás. Nech nás Božie slovo tak napĺňa, že náš pohár bude pretekať. … hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. (Ž 23,5) Predstavte si, že by bol tak preplnený, že by sme museli dávať aj ďalším tak, ako hovorí apoštol Ján: „Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám…“ (1J 1,3)

Nezabúdajme, že sme rozdielni. Každý z nás však môže povedať slovo o Ježišovi, našom Spasiteľovi. Každý si môže nájsť svoju cestu a spôsob, ako sa zdieľať s dobrou správou o Spasiteľovi, ktorého poslal Otec. Pre niekoho je prirodzené rozprávať sa s cudzími ľuďmi, pre iného je to ťažké. Na tieto veci ale neexistuje predpis. Naša výstroj, dary a úlohy sú rozdielne.

Avšak keď je naše srdce plné Ježiša, určite si nájdeme spôsob, ako túto skutočnosť vyznať pred ostatnými. Modlime sa, aby nám Boh ukazoval spôsoby a cesty, aby sme boli Jeho dobrými svedkami. Obracajte svoju myseľ na to, čo je hore. Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. (Kol 3,1-2)

Dotýkame sa tu tiež toho, čo je predpokladom pravdivého kresťanského života na zemi: Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom

Keď Kristus zomrel, aby vymazal naše hriechy a vstal z mŕtvych, aby sme boli ospravedlnení, tak je nebo otvorené. Modli sa, aby sa ťa Boh tak dotýkal svojím slovom a Duchom, aby si skutočne rozumel a videl otvorené nebo.

… keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia.

Pamätaj, že pre Boha nie je nič príliš tmavé!

Žiadna situácia nie je beznádejná!

Bohu je všetko možné!


Ukážka z knihy Curt A. Westman – Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Curt Westman

Curt A. Westman pracuje ako kazateľ pre Nórsku evanjelickú misiu. Na Slovensko chodil vždy rád a často. Počas totality sem pašoval Biblie. 8 rokov pracoval ako riaditeľ medzinárodnej organizácie, Open Doors pre Škandináviu. Zamyslenia sú použité z knihy: "Zamyslenia, Curt. A. Westman"

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.