Kráľovské vyhlásenie - 13. december - evs.sk

Zamyslenia

Kráľovské vyhlásenie – 13. december
13. decembra 2021
Play

„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávajte všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ Evanjelium podľa Matúša 28:18 — 20

Daná je mi všetka moc. Tak znie Ježišovo kráľovské vyhlásenie. Existujú aj iní, ktorí majú moc, ale nemajú všetku moc. Preto nemôžu prekročiť hranice toho, čo im Ježiš dovolí. Môže dovoliť, aby zašli ďaleko a dovoliť aj zneužitie moci na výchovu svojich detí, aby pokľakli a pokorili sa. Ale Ježiš zostáva všemohúci a skloní sa pred Ním každé koleno na nebi, na zemi aj pod zemou.

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy.“ To je Ježišov kráľovský rozkaz. Vždy vyzeral ako beznádejne veľká úloha. Prvýkrát ju dostala malá skupinka jedenástich učeníkov. Tento príkaz počuli ľudia v najrôznejších situáciách. Tisícky ľudí ho počuli a poslúchli.

Vydal ho zároveň Boh aj človek, pretože Ježiš je Boh. A my s Ním nediskutujeme. Musíme Ho poslúchať.

Zahraničná misia je súčasťou života každého kresťana. Pre nás všetkých platí Ježišov príkaz. Zúčastňujeme sa na tom rôznymi spôsobmi, ale všetci sme k tomu povolaní.

Spievame: „Mám nádherného Spasiteľa, všetci, všetci Ho musia uzrieť!“ A myslíme to vážne. Mladí zápasia s týmto povolaním. Rodičia hovoria s Bohom o povolaní svojich detí. Zápasíme spolu s tými, ktorí bojujú v bojových líniách Božieho kráľovstva. S údivom sledujeme, ako Božie kráľovstvo postupuje.

S vďačnosťou rozmýšľame o tých, ktorí poslúchli a priniesli evanjelium nám. Dnes nasledujeme ich šľapaje. Nie vždy je to ľahké, no vieme, že tí, čo rozsievajú s plačom, žať budú s plesaním.

A vtedy zisťujeme, že Ježišov kráľovský sľub platí. Ježiš je s nami po všetky dni a za každých okolností. Skrze našu službu sme k Nemu stále viac pripútaní. A On nás neopustí. Kráča popri nás, a práve Ježiš v nás spôsobuje, že naše dielo má úspech na Jeho slávu. Neexistuje hlbšia radosť, ako vedieť, že Ježiš za svoje utrpenie dostane plnú odmenu.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.