Sprisahanie - 17. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Sprisahanie – 17. apríl
17. apríla 2019

„Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom: Viete, že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka je vydaný, aby bol ukrižovaný. 

Vtedy sa zišli veľkňazi zákonníci a starší ľudu vo dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kaifáš, a uzniesli sa, že Ježiša ľstivo chytia a zabijú. Ale povedali: Nie vo sviatok, aby nevznikla vzbura medzi ľudom.

Nato jeden z dvanástich, Judáš Iškariotský, odišiel k veľkňazom a spýtal sa: Čo mi chcete dať, a ja vám Ho zradím? A vyplatili mu tridsať strieborných. Odvtedy hľadal vhodnú príležitosť, aby Ho zradil.

V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali: Kde chceš, aby sme Ti pripravili hod veľkonočného baránka? Odpovedal: Choďte do mesta k tomu a tomu a povedzte mu: Majster odkazuje: Čas môj je blízko, u teba zasvätím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili hod baránka. 

Keď sa zvečerilo, sadol si za stôl s dvanástimi učeníkmi. A keď jedli, riekol: Veru vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. Zarmútili sa veľmi a začali sa Ho rad-radom spytovať. Či som to ja, Pane? Odpovedal: Kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka ide, ako je napísané o Ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka; lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. Aj Judáš, ktorý Ho zrádzal, povedal: Či som to ja, Majstre? Odvetil mu: Ty si povedal.“ (Mt 26:1-5, 14-25)

Dokonca aj keď sa Ježišov život pomaly končí, má veci pozoruhodne pod kontrolou. Predpovedal svoje zatknutie a ukrižovanie predtým, ako sa náboženskí vodcovia stretli, aby sa proti Nemu sprisahali. Vedel, že Judáš, jeden z Jeho dôveryhodných apoštolov, Ho zradí. Aké znepokojivé muselo byť pre Judáša vedieť, že Ježiš vidí priamo do jeho šarády. Hoci ľudia majú svoje sprisahania a plány, je to Boží plán, ktorý napokon zvíťazí. Nič nemôže narušiť to, čo má On v úmysle vykonať. A nič nie je ústrednejšie pre Boží večný plán ako to, že Ježiš, Syn človeka, bude vydaný, aby bol ukrižovaný. Jeho posledné jedlo, pascha, niesla symbolický význam a ukazovala na účel Ježišovej smrti. Pascha bola každoročnou oslavou odchodu Izraela z otroctva v Egypte. Ježišova smrť bude novou paschou. Tí, ktorí mu dôverujú, zažijú konečný exodus – vyslobodenie z otroctva hriechu. Výsledkom je, že majú výsadu žiť navždy v slobode Jeho lásky.

Keď sa zdá, že život je chaotický, keď sa zdá, že veci nedržia pri sebe, môžeme nájsť veľkú útechu v spomienke na Ježišovu vlastnú skúsenosť na konci Jeho života. Hoci proti Nemu ľudia strojili úklady a uspeli v uskutočnení svojho plánov, napriek tomu nemohli zmariť Boží plán. Aká útecha je v poznaní, že nič nemôže narušiť plán Toho, ktorý má veci pod kontrolou! On koná vo všetkých podrobnostiach pre svoje dobré zámery. Keď sa pozeráme na Ježiša, obzvlášť na Jeho smrť za nás, objavíme, čo je ústredné pre Boží plán pre nás. Skrze Ježišovu smrť nájdeme život, skrze Jeho krv preliatu pre nás zažijeme odchod z otroctva hriechu a slobodu života v Jeho láske.  

Modlitba

Drahý Otče, ďakujeme Ti, že máš kontrolu nad našimi životmi, najmä keď sa cítime zúfalo mimo kontrolu. Nasmeruj nás na Toho, ktorý je stredobodom Tvojho večného plánu. Umožni nám, Duchu Svätý, dôverovať Kristovi, aby sme mohli zažiť skutočný exodus. A keď sme zažili odpustenie hriechov, daj, nech žijeme každodenne v slobode Tvojej lásky, z celého srdca oddaní Tebe. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.