Vody - 31. marec - evs.sk

Zamyslenia

Vody – 31. marec
31. marca 2019

„Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Ajhľa, dal som ho za svedka národom, za knieža a náčelníka kmeňom. Tak, hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa nepoznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu, Hospodinovi, Svätému Izraela, lebo On ťa oslávil. Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa.“ (Iz 55:1-7)

V týchto veršoch kričí Svätý Izraela skrze Izaiáša, prosí svoj ľud v predvečer ničenia, aby sa vrátili k pravému prameňu života. Je to dôrazné volanie, aby bez zábran prišli k večnému prameňu živých vôd. Verše 2 a 3 objasňujú, že táto voda je Božie Slovo. Pozvanie je napiť sa hlboko – prijať ho, rozmýšľať nad ním, tešiť sa z neho, načúvať mu ako mu nikdy predtým nenačúvali. „Čujte ma pozorne“ (v. 2) je doslova – „počúvajte, počúvajte!“ – volanie po nedelenej a vytrvalej pozornosti. Napokon, toto slovo je určené pre ich záchranu (v. 3), premenu (v. 7) a aby ich spravilo požehnaním pre celý svet (v. 5). Sú povolaní do spoločenstva s ich milosrdným Bohom (v. 7). Oni Ho ale odmietajú počúvať.

Pôst je pre nás časom, kedy musíme priznať rovnaké tendencie, aké vidíme v Izaiášovom publiku. Z dôvodov vedomých a menej vedomých sme náchylní zanedbávať Božie slovo a nakoniec aj samotného Boha. Ak sme dostatočne dlho odlúčený od Písma, nastane v nás určitá duchovná amnézia, keď zabúdame na to, čo chutilo sladšie ako med, ako med z plástov (Ž 19:11). Pôst je pozvaním vidieť Krista, ako Ho videla žena pri studni – ako čisté, nikdy nekončiace uspokojenie našich smädných duší. Je naším pozvaním vrátiť sa k tejto studni a zhlboka sa napiť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. (J 4:14)

Modlitba

Milostivý Pane, voláš nás vo svojom milosrdenstve. Otvor svojou milosťou naše uši, aby sme počuli Tvoj hlas a vrátili sa. Odstráň šupiny z našich očí a odhaľ nám zázraky Tvojho Slova. Tam sa zjavuje Tvoja sláva. Buď naším potešením. Buď naším uspokojením. Prebuď v nás nový pocit očakávania, pretože tí, ktorí v Teba dôverujú, nebudú nikdy zahanbení. Slávny Pane, sme Tvoji. V Kristovom mene.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.