Modli sa so správnou perspektívou - 9. december - evs.sk

Zamyslenia

Modli sa so správnou perspektívou – 9. december
9. decembra 2021

„Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúchlil som niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred nebeským Bohom.“  Neh 1:4

Plakal si niekedy nad niečím? Plakal si niekedy nad stavom národa alebo tvojich blízkych, ktorí sa Bohu obrátili chrbtom? Plakal si niekedy nad vlastným duchovným stavom?

Keď Nehemiáš počul o zborených hradbách Jeruzalema, plakal. Aj sa modlil: „Ach, Hospodine, nebeský Bože, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí Ťa milujú a zachovávajú Tvoje príkazy. Nech Tvoje ucho pozoruje a Tvoje oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred Tebou za Tvojich služobníkov Izraelcov, vyznávajúc hriechy Izraelcov, ktoré sme páchali proti Tebe; ja i dom môjho otca sme hrešili.“ (Neh 1:5-6)

Všimni si, že používa slová ja, môj a my. Keď sa v Písme pozeráme na Nehemiášov život, nečítame o žiadnom povšimnutiahodnom hriechu. A predsa hovorí: „Ja som zhrešil. Ja som za to zodpovedný.“

Prorok Izaiáš napísal o bytí v Božej prítomnosti: „V roku, keď zomrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje Jeho rúcha naplňovali chrám. … Vtedy som povedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči.“ (Iz 6:1,5)

Voľne parafrázované: „Človeče, ja som taký ,lúzer‘! Musím si dávať pozor na to, čo hovorím. Boh je taký veľký a ja taký hriešny.“ Izaiáš svoj stav ľutoval. A toto zažil aj Nehemiáš.

Je ľahké ukázať prstom na kohokoľvek iného a vyhlásiť, že on je problém. Ale zastavíme sa niekedy a uvedomíme si, že problémom môžeme byť my?

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.