Duch - 2. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Duch – 2. apríl
2. apríla 2019

„Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha; chválospev namiesto malomyseľnosti; aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil.“ (Iz 61:1-3)

V poslednom z našich textov z Izaiáša končíme pasážou, ktorá nám dáva nádej o Duchom vedenej premene. Pánov pomazaný, ktorý bol v predchádzajúcich kapitolách opísaný ako kráľ aj služobník, prišiel, aby hlásal dobrú správu pre chudobných, ľudí zlomeného srdca, zajatcov aj väzňov. Tento pomazaný je služobník, ktorý je naplnený súcitom k núdznym, rovnako je aj kráľom, ktorý má moc vykonať túto zmenu.

Je ťažké nečítať túto pasáž bez pocitu túžby, radosti a nádeje. Naše srdcia sú priťahované nádejou, že sa náš smútok môže premeniť na krásu, radosť, chválu, spravodlivosť a slávu. Naše životy sú veľmi odlišné od sveta Židov v exile, ale táto pasáž hovorí do hĺbky našich rozčarovaných sŕdc. Rezonuje v nás pocit, že aj my sme chudobní, zlomeného srdca, odcudzení a uväznení vo väzeniach, ktoré sme vytvorili. Hľadáme niečo alebo niekoho, kto by nás zachránil pred ťažkosťami, v ktorých sa často nachádzame, pretože nedokážeme kontrolovať život našou inteligenciou, peniazmi alebo silou vôle. Kto je ten pomazaný, ktorý nás privedie k presvedčeniu, že nie sme sami, odkázaní na naše vlastné patetické a nemohúce snaženie?

Zo všetkých častí Starej zmluvy, ktoré mohol Ježiš použiť na začatie svojej verejnej služby, číta Ježiš túto pasáž z Izaiáša a potom končí odvážnym vyhlásením: „Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.“ (L 4:21) Keď premýšľate nad vecami, ktoré vás priviedli k tomu, že sa cítite opustení a bezmocní, spomeňte si, že nádej na premenu prezentovaná v Izaiášovi bola naplnená, a Ježiš je dlho očakávanou túžbou našich sŕdc. 

Modlitba

Nebeský Otče, skrze Krista, pomazaného, si dosiahol to, čo som ja zo svojich vlastných schopností nemohol nikdy spraviť. Napriek tomu sa v počas môjho každodenného života obraciam na seba a inštinktívne vkladám moju nádej na zmenu do takmer všetkého okrem Teba. Pomôž mi vidieť väčšiu plnosť toho, čo Kristus dosiahol, aby som mohol vložiť moju nádej do Neho a okúsiť veľké uzdravenie, slobodu a pokoj, ktoré milostivo dáva. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.