Zamyslenia - evs.sk

Prečo máme Bibliu – 26. marec

Subscribe: Spotify | RSS„Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží…“ (J 20:31) Boh dal napísať Bibliu takým spôsobom, aby nám jasne predstavila Jeho plán spásy. On viedol ľudí pri písaní Knihy, aby cez ňu mohol svojim deťom jasne zjaviť svoje...

Veda a Biblia – 25. marec

Subscribe: Spotify | RSS„Ja som urobil zem, i človeka som stvoril na nej; ja, moje ruky rozvinuli nebesá, a ja som ustanovil všetky ich voje.“ (Iz 45:12) Niektorí ľudia sa domnievajú, že veda a Biblia si navzájom odporujú, ale nemusí to byť nevyhnutne pravda. V...

Odpočívaj v Jeho vôli – 24. marec

Subscribe: Spotify | RSS„Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.“ Evanjelium podľa Jána 17:24 Kresťan veľa zápasí s vlastnou vôľou. V Božom dieťati sú...

Očakávať na Hospodina – 23. marec

Subscribe: Spotify | RSS„Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neumdlievajú, chodia, a neustávajú.“ Izaiáš 40:31 Možno si hovoríš: to zasľúbenie nie je o mne. Modlím sa o silu, ale som stále rovnako...

Osvedčené – 21. marec

Subscribe: Spotify | RSS„Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.“ (Ž 18:31) Ako viem, že Biblia je Božie slovo? Pretože mi dala skúsenosť, o ktorej tvrdila, že mi ju dá. Verím jej, pretože všetko, čo mi Biblia...

Vyvolil si nás v Ňom – 20. marec

Subscribe: Spotify | RSS„Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním.“ List Efezským 1:4 Mnohí ľudia si myslia, že musia byť svätí a bez hriechu. Musia však priznať, že takí vôbec nie sú. Čoskoro sa začnú odsudzovať....

Si nielen bez dlhu – 19. marec

Subscribe: Spotify | RSS„Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš; Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy.“ Izaiáš 40:1–2 Toto je Pánovo...

Liek na naše problémy – 18. marec

Subscribe: Spotify | RSS„… dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista − a On je Pánom všetkých“ (Sk 10:36) Nebolo by úžasné, keby sme mohli nájsť dokonalý a spoľahlivý liek na problémy ľudstva? Povedzme, že by sme mohli všetkých ľudí zasiahnuť tak, aby boli naplnení...

Vždy dôležité – 17. marec

Subscribe: Spotify | RSS„Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva naveky.“ (Iz 40:8) Všimli ste si niekedy, ako zvláštne vyzerajú fotografie väčšiny ľudí v ich stredoškolskej ročenke? Zdá sa, akoby sme sa všetci kolektívne rozhodli mať ten najčudnejší...