Rozhnevaný svet - 16. júl

„Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva.“ (Jk 3:17)

V posledných rokoch sa svet akoby navrátil k barbarizmu. Spolu s klesajúcim praktickým kresťanstvom vystúpila drzosť a násilnosť. Susedia sa hádajú so susedmi. Bitky sú vážnym problémom v školách a „vojny gangov“ amerických teenagerov sa stali postrachom miest. Otcovia a matky sa hádajú a hašteria. Domovy sa rozpadávajú. Vysoko postavení politici sa osočujú a vo vášnivých sporoch si nedržia dôstojnosť svojho úradu. Prečo a ako sa takéto barbarstvo vkradlo do nášho spoločenského života? Je to preto, lebo sme zabudli na Ježišove slová: „Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ Videl som tvrdých, drsných, skúsených mužov, ktorí otvorili svoje srdcia viere, prijali Krista za svojho Spasiteľa a stali sa z nich nežní, trpezliví, milostiví gentlemani.

Modlitba dňa

Naplň ma svojou milosťou a láskou, Pane. V rozhnevanom svete si ma použi ako toho, čo prinesie pokoj tam, kde je konflikt.

Billy Graham Evangelistic Association

Boha neoklameš - 15. júl

„Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie, a znenazdania prikvačil by vás ten deň.“ (Lk 21:34)

Abraham Lincoln povedal: „Môžete klamať svojím počínaním niektorých ľudí nejaký čas, niektorých dokonca po celý čas, ale nikdy nie všetkých po celý čas.“

Ježiš rozprával podobenstvo o mužovi, ktorý zasial na pole pšenicu, no v noci prišiel jeho nepriateľ a zasial medzi pšenicu kúkoľ. Kúkoľ spočiatku vyzeral ako pšenica, no omnoho neskôr si farmár uvedomil, že to v skutočnosti nebola pšenica.

Boh má na tomto svete skutočných veriacich rovnako ako satan svoj kúkoľ medzi pšenicou. Dýchajú ten istý vzduch. Tešia sa z toho istého slnka a toho istého dažďa. Jedia to isté jedlo. Chodia do rovnakých škôl a žijú v rovnakých susedstvách. Chodia do tých istých kostolov. Spievajú tie isté piesne. Hovoria o tom istom. No jedného dňa Boh oddelí pšenicu od kúkoľa, pravé od nepravého. Nie je to našou úlohou, urobí to Boh.

Popiera však prítomnosť tejto hŕstky pokrytcov, farizejov či veriacich, ktorí to pokašľali, tvrdenia Krista? Vôbec nie. Ježiš bol vždy presne taký, ako sľúbil.

To neospravedlňuje kresťanov, ktorí ho reprezentujú. Mali by sme sa snažiť byť dobrými reprezentantmi Ježiša Krista. Mali by do toho dať všetko. Treba si však uvedomiť jedno – ľudia zlyhávajú, no Boh nikdy nezlyhá.

Boh všetko vie a všetko vidí. Povrchná výhovorka, že v kostole bolo príliš veľa pokrytcov, v deň súdu neobstojí. Boh sa ťa spýta: „Prijal si môjho Syna, Ježiša Krista? Čo si s Ním urobil?“ A ty budeš musieť odpovedať.

https://www.harvest.org

Všetko závisí od toho, či si toto vezmeme k srdcu - 14. júl

„Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal.“ (Mt 28:5-6)

Tak ako Kristus prekonal smrť, prekonal aj hriech. Sám osebe je spravodlivý. No vzal na seba hriechy ostatných, a preto sa stal hriešnikom, ako aj narieka v Žalme 41:5: „Hospodine, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil proti Tebe!“ Preto naňho hriech útočí a On, Ježiš Kristus, mu to dovoľuje. Ide na kríž, aby tam zomrel, akoby si sám zaslúžil smrť a sám zhrešil. Ako hovorí Izaiáš 53:12: „Počítaný bol s priestupníkmi,“ hoci sám nezhrešil, to my sme zhrešili. A On prosto prijíma cudzích a berie na svoje plecia naše prečiny. V Jeho prípade je však svätosť, ktorá sa skrýva pod hriechmi ostatných ľudí, taká veľká, že hriech ju nedokáže premôcť. Hriech teda útočí na nesprávneho muža, presne ako smrť. Preto hriech slabne a umiera v Kristovom tele, ako hovorí aj Pavol. Takýmto spôsobom chcel diabol preukázať svoju nadvládu nad Kristom. Používa proti Nemu svoju moc a chce si Krista podriadiť. No stretáva sa tu s väčšou mocou, ktorú nedokáže poraziť. Aj napriek tomu, že Pán Ježiš sa zdá byť slabým, a predstiera, že sa musí pokoriť a ustúpiť pred diablom, v tejto Jeho slabosti sa skrýva neprekonateľná moc. Diabol to nevidí, no presne tak prichádza o svoju moc, aby sa náš Pán Ježiš mohol chváliť, že bol premožený, keď zvíťazil. Preto musia títo traja mocní nepriatelia – smrť, hriech a diabol – padnúť na tvár pred Kristom. Dnes oslavujeme toto ohromné víťazstvo. Dnes všetko závisí od toho, či si to celé vezmeme k srdcu a uveríme tomu. V Kristovi Boh bojoval s diablom a premohol ho. Dobro bojovalo so zlom a premohlo ho. Česť bojovala s rúhaním a premohla ho. Mali by sme sa z toho tešiť a často nad tým rozjímať. Na Veľký piatok najprv vidíme, ako náš hriech, kliatba a smrť spočinuli na Kristovi a spravili z neho biedneho a zúboženého muža. No na Veľkú noc vidíme zároveň aj iný obraz, v ktorom už niet hriechu, kliatby, nepriazne, smrti. Už je len život, milosť, požehnanie a spravodlivosť. Tento obraz by mal pozdvihnúť naše srdcia. To všetko sme dostali ako dar, aby sme ho prijali tak, akoby nás Boh dnes vzkriesil s Kristom. Keďže na Kristovi už nevidíš hriech, smrť ani kliatbu, mal by si veriť, že Boh ich skrze Krista nechce vidieť ani v tebe, ak prijímaš Jeho vzkriesenie a je ti útechou. Viera nám prináša takúto milosť. V súdny deň už tomu nebudeme veriť, uvidíme to, uchopíme, pocítime. No kým sme stále tu na zemi, hriech, smrť, hanba, nemilosť a mnohé iné nedostatky ostávajú v našom starom tele. Musíme ich zniesť. No týkajú sa len tela, pretože podľa viery sme už zachránení. Tak ako Kristus vstal z mŕtvych bez hriechu, bez smrti a žije večným životom, tak aj my – vierou. Hriech je preč, a my sme sa v Kristovi stali Božími deťmi. Jedného dňa však skloníme hlavu, pochovajú nás, a potom bude i naše telo vzkriesené pre večný život. Bude čisté a sväté bez hriechu.

St. Louis ed., 13.1:515-516.

Naša najväčšia potreba - 13. júl

„Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ (J 3:17)

Verejnú školu či univerzitu môžete urobiť stredobodom každej budovy v každom meste, avšak samotným intelektuálnym vzdelaním nikdy nepredídete jeho morálnej skaze. Vzdelanie nemôže byť správne nazvané vzdelaním, ak zabúda na najdôležitejšie časti ľudskej prirodzenosti. Čiastočné vzdelanie vo svete je ďaleko horšie než žiadne, ak vzdelávame myseľ, ale nie dušu. Rozmýšľať o civilizovaných ľuďoch bez toho, aby boli obrátenými kresťanmi je rovnako múdre ako rozmýšľať o zmene vlkov na ovce tým, že ich umyjeme a navlečieme do ovčej vlny. „Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ Milosrdenstvo, ktoré svet potrebuje, je milosť, láska a pokoj nášho Pána Ježiša Krista. Je to jeho premieňajúca a obnovujúca sila, ktorú svet potrebuje viac než čokoľvek iné.

Modlitba dňa

Milostivý Pane, nech je môj život naplnený tvojou pretekajúcou láskou k ostatným.

Billy Graham Evangelistic Association

Nenechaj sa oklamať - 12. júl

„Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo.“ (Gal 1:7)

Nadprirodzené veci nás niekedy dokážu riadne zmiasť. Keď niekto urobí zázrak, automaticky predpokladáme, že je to Boží človek. No je to naozaj tak? Mali by sme veriť hocikomu, kto dokáže urobiť zázrak?

Satan má svojich falošných kresťanov. Myslím, že sa riadi starým anglickým príslovím, ktoré hovorí, že ak nemôžeš poraziť svojho súpera, máš sa pridať na jeho stranu. Satan veľmi rád falšuje a predstiera. K všetkým dobrým veciam v kresťanskom živote vytvoril satan na tomto svete svoju napodobeninu.

Vždy sa nájdu ľudia, ktorí budú klamať a tvrdiť, že niečo je zázrakom, hoci to zázrakom vôbec nie je. No a potom sú tu zázraky, ktoré dokáže učiniť aj diabol. Biblia nás varuje pred falošnými znameniami a zázrakmi, ktoré učiní Antikrist a falošní proroci, ktorí s ním budú v posledných časoch spolupracovať. Preto nemôžeme veriť niekomu len preto, že údajne slúži ľuďom a činí zázraky.

Okrem falošných zázrakov sú tu falošní veriaci a falošné evanjelium. Apoštol Pavol píše, že bol často „v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi“ (2Kor 11:26). A v liste do Galácie napísal: „Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo odvraciate k inému evanjeliu, ktoré ani nie je iné evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo.“ (Gal 1:6-7)

Ako teda rozlíšiť, kto je Boží a kto nie? Počúvaj, čo daný človek hovorí. Ak si jeho výroky odporujú s biblickým učením, nepočúvaj ho.

https://www.harvest.org

Najvýnimočnejší človek - 11. júl

„… hoden je Baránok… vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie!“ (Zjv 5:12)

H.G. Wells napísal: „Kristus je najvýnimočnejší človek v histórii. Žiaden človek nemôže napísať dejiny ľudstva bez toho, aby udelil popredné miesto nazaretskému učiteľovi na mizine.“ Rabín Stephen Wise sa na Ježišovu adresu vyjadril takto: „Zistíte, že je úžasne ľudský. Pre nás, dom Izraela, nie je žiadna radosť uznať, rešpektovať a vážiť si spomedzi našich bratov žida Ježiša, ktorý ovplyvnil svet viac, ako ktorýkoľvek iný človek.“ Tento človek, nazývaný Ježiš, žil na zemi len 33 rokov. Nikdy necestoval ďalej ako 160 kilometrov od svojho domova. A predsa mal Charles Lamb pravdu, keď povedal: „Ak by sa všetky významné historické osobnosti spolu zhromaždili a vstúpil by medzi ne Shakespeare, na znak úcty by vstali; ale ak by k nim prišiel Ježiš, padli by na zem a uctievali by Ho.“

Modlitba dňa

Milujúci Pane Ježiši, vážim si Ťa dnes i naveky – v hlbokom obdive Ťa uctievam, môj Spasiteľ a Pán.

Billy Graham Evangelistic Association