Mešká Boh niekedy? - 27. február

„A keď videl, ako sa plavia zmietaní, lebo dul protivný vietor,  prišiel k nim o štvrtej nočnej stráži, chodiac po mori, a chcel ich obísť.“ (Mk 6:48)

Keď učeníci bojovali so zúrivou búrkou na Galilejskom jazere, pravdepodobne si mysleli: „Kde je Ježiš?“

On ich pozoroval. Možno si hovoríš: „Greg, nie je vzdialenosť od hory k stredu Galilejského jazera náhodou priveľká?“

Áno, je, no tu hovoríme o Božom Synovi. Vie o všetkom, čo sa deje. Ježiš nepozoroval učeníkov pasívne. Totiž, som si istý, že sa tam za nich modlil.

Učeníci nemohli vidieť Ježiša, On však videl ich. Prihováral sa za nich. Mal o nich starosť. A chystal sa o nich postarať napriek všetkému, čo sa dialo. Oni ho nevideli, no On tam bol.

Vedel si, že Ježiš sa modlí aj za teba? Biblia vraví, že sa za teba práve teraz prihovára v nebi: „Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás“ (R 8:34).

Po pozorovaní a  modlitbe Ježiš prišiel za nimi. Všimni si však, kedy to bolo: „O štvrtej nočnej stráži prišiel k nim (Ježiš), chodiac po mori.“ (Mt 14:25) Je to posledná časť noci tesne pred svitaním. Znamená to, že učeníci boli na mori a zápasili v tejto extrémnej búrke deväť hodín.

Prečo Ježiš čakal tak dlho? Odpoveď nepoznáme. Nemyslím si, že by Boh niekedy meškal. Niekedy to však môže vzbudiť ten dojem. Možno Ježiš čakal, kým sa im úplne nevyčerpajú zdroje. Hovorí sa: „Keď prídeš na pokraj vlastných síl, dostávaš sa na začiatok Božích.“ Je to príležitosť pre Boha, aby ukázal svoju slávu.

https://www.harvest.org

Božie slovo - 26. február

...a zachovali Tvoje slovo. Evanjelium podľa Jána 17:6

Nie je ťažké upriamiť pozornosť na Ježišových učeníkov. Ich život nepochybne poznačil hriech. Napriek tomu zanechali všetko a nasledovali Ježiša. Vytrvali s Ním v Jeho ťažkostiach. Museli mnoho obetovať, aby mohli kráčať v Jeho šľapajach. Pokiaľ vieme, niektorí z nich museli dosvedčiť svoju vieru vlastnou krvou.

Avšak to nie je všetko, na čo Ježiš upozorňuje vo svojej arcipastierskej modlitbe. Ukazuje na tú skutočnosť, že učeníci zachovali Božie slovo. Neexistuje iný spôsob, ako môže kresťan viac uctiť Boha ako tento. Ten, kto poslúcha Božie slovo, verí v Neho. Spolieha sa na to, že keď raz Boh niečo povedal, tak to platí. Nikto a nič nemôže Jeho slovo zničiť. Jemu patrí všetka moc na nebi aj na zemi. Nemôže klamať. Jeho slovo sa nemení.

Slovo sa vpísalo do sŕdc učeníkov skrze Ježišovo učenie. Svojim priateľom ho dal ako neochvejný základ pre život. Zmŕtvychvstalý Spasiteľ to robí v jednej generácii za druhou.

V živote nemáš veľa toho, čo sa nemení. Jedna vec je však nemenná: Božie slovo. Pán ťa vždy vedie cez ťažkosti, skúšky a utrpenie k tomuto základu na skale. Keď ťa vo svojej nevyspytateľnej múdrosti vrhne do hĺbky, zároveň ti dá aj všetko, čo potrebuješ. Bez ohľadu na to, aké zlé to v živote bolo alebo je, stále svieti svetlo. Nedá sa zahasiť. Je to svetlo Božieho slova. Možno si myslíš, že to slovo už neplatí a že teba sa netýka, ale sa mýliš. Neexistuje žiadna situácia, v ktorej Božie slovo neplatí.

Keď si sa prvýkrát spoľahol na Božie slovo, bol si spasený. Potom všetky tvoje hriechy očistila krv Baránka.

Podobá sa to tvojmu životu kresťana. Kým sa držíš Božieho slova, nemôžeš byť stratený. Ježiš za teba ručí a hovorí: „Pretože ma miluje," vraví Pán, „vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, a ochránim ho, lebo pozná moje meno." (Ž 91:14)

Zomri samému sebe - 25. február

„Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha.“  (Ž 34:19)

V živote s Bohom to funguje takto: skôr než sa vyšplháš do výšin duchovnej slávy, musíš prejsť údolím zármutku. Skôr než začneš hľadať a nachádzať spoločenstvo Krista, musíš byť poriadne vyčerpaný zo života osamote. Musíš dôjsť na svoj vlastný koniec a až potom začneš naozaj žiť. Práve nárek nedostatočnosti priťahuje Božiu pozornosť. Biblia hovorí: „Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha.“ Najšťastnejší deň môjho života bol vtedy, keď som si uvedomil, že moje schopnosti, moja dobrota a moja morálka sú v Božích očiach nedostatočné. Verejne a otvorene som priznal, že potrebujem Krista. A vôbec nepreháňam, keď vravím, že môj nárek sa zmenil na radosť a moje povzdychy na veselý spev.

Modlitba dňa

V údoliach môjho života si si ma pritiahol bližšie k sebe, môj Boh a Tešiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Ochraňujúce búrky - 24. február

„Potom rozkázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred Ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy… Loď bola už mnoho honov od brehu a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti nim.“ (Mt 14:22,24)

Schyľovalo sa k problému. Ježiš práve nakŕmil päťtisíc ľudí piatimi chlebami a dvoma rybami. Biblia nám prezrádza ďalšiu časť príbehu: „Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa Ho, aby Ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty.“ (J 6:15) Ľudia v podstate hovorili: „Budeš naším kráľom či sa ti to páči, alebo nie, pretože ty si takým kráľom, akého chceme. Privádzať mŕtvych k životu? To je pekné. Navrátenie zraku slepým? To je dobré. Jedlo zadarmo?  Tak sa nám to páči!“

V podstate Boha využívali. Preto Ježiš prikázal svojim učeníkom, aby nastúpili do člna a potom ich poslal preč. Prečo? Vedel totiž, že by ich to zničilo. Pri viac než len jednej príležitosti sa učeníci hádali o tom, kto z nich bude najväčším v kráľovstve. Títo ľudkovia  by sa zrazu preklopili  od chudoby k veľkému bohatstvu. Z mužov na okraji spoločnosti, ktorými ostatní pohŕdali, by sa stali váženými vplyvnými občanmi.. A to by ich zničilo. Pre ich vlastnú ochranu Ježiš chcel, aby sa z daného miesta dostali čo najskôr preč.

Preto sa vydali na more, kde ich však zastihla búrka. Práve to učeníci potrebovali, pretože to bola ochraňujúca búrka.

Niekedy do našich životov prichádza búrka, ktorá nás ochraňuje od niečoho horšieho. Pre nás je náročné uchopiť to rozumom. Je možné, že ťažkosti by niekedy mohli byť lepšie než úspech? Niekedy naozaj môžu byť, , pretože sa počas nich naučíme veci, ktoré by sme sa inak nenaučili.

Ten, ktorý búrku vyvolal, je v nej zároveň aj úkrytom. Niekedy môžu byť veci, ktorých sa v živote najviac desíme, pre nás najlepšie. Boh dopustí v našom živote pohromu, aby nám ukázal svoju moc.

https://www.harvest.org

Prihovárajme sa za seba navzájom! - 23. február

Ale (Pavol), ako ho učeníci obstúpili, vstal, vošiel do mesta... Skutky apoštolov 14:20

V meste Lystra Pavla volali Hermes. Keď' však nechcel, aby ho uctievali, nebolo ťažké pre židov podnietiť jeho prenasledovanie. Preto ho kameňovali ľudia, ktorí si krátko predtým mysleli, že je boh. Dav nemá stabilitu. V jednej chvíli kričia: „Hosana," a vzápätí: „Ukrižuj ho!"

Vyvliekli Pavla za mesto, lebo si mysleli, že je mŕtvy. Ale nebol.

Čo podľa teba Pavol prežíval, keď sa prebral z bezvedomia? Kresťania stáli okolo neho. Môžeš si byť istý, že mnohí z nich sa modlili.

Keď Pavol skolaboval, hľadeli na neho oči plné nenávisti. Keď sa prebral, videl oči plné lásky.

Situácia sa mení, ale nie je neznáma. Mnohí kresťania zažili niečo podobné. Zasiahli ich tvrdé rany. Áno, niekedy ich to úplne vyviedlo z miery. Neboli však ponechaní sami na seba. Priatelia sa okolo nich zhromaždili. Niesli k Pánovi toho, ktorého milovali. Vedeli, že keď všetky spôsoby zlyhajú, modlitba nie.

Sú dva dôvody, prečo sa Pavol postavil a mal odvahu znovu sa vrátiť do mesta. Dôležitejší je ten, že Boh vypočúva modlitby. Prihovor v modlitbe otvára cestu k Božej sile pre toho, za koho sa modlia. Keď Pavla kameňovali, nemohol sa za seba modliť. Boli tam však ďalší, ktorí to mohli urobiť. A Boh vypočuje modlitbu.

Starostlivosť učeníkov bol druhý dôvod, prečo Pavol nabral silu. Posilňuje nás poznanie, že nikto nebude ponechaný sám na seba.

Prihovárajme sa za seba navzájom! Vytvorme osobitný kruh modlitieb za chorých a ľudí, ktorí sú v núdzi a trpia. Boh je Bohom zázrakov dokonca aj dnes. Mnoho Božích detí to dosvedčí.

Existujú kresťania, bratia a sestry, ktorí sa cítia celkom porazení. Predkladajme ich Bohu. Potom Boh necháva zaplaviť požehnaním ich aj nás.

Viac ako človek - 22. február

„On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie.“ (Kol 1:17)

Napoleon mal pravdu, keď povedal: „Poznám ľudí a hovorím vám, Ježiš je viac ako človek. Nemožno s Ním porovnávať žiadneho človeka, aký kedy žil na tejto zemi, pretože On bol Synom Boha.“ Keď sa Emersona pýtali, prečo vo svojej knihe Reprezentatívni muži nezahrnul aj Ježiša, Emerson im správne odpovedal: „Ježiš nebol len muž.“ Arnold Toynbee mal pravdu, keď povedal: „Ako tu stojíme a upierame pohľad na vzdialené pobrežie, jednoduchá postava vychádza z vôd a okamžite zaplní celý horizont našej histórie. Prichádza Spasiteľ.“

Modlitba dňa

Môj Spasiteľ, chválim a ctím Tvoje meno, pretože si vzkriesený Kristus, milovaný Syn Boží.

Billy Graham Evangelistic Association