Skutočné kresťanstvo - 14. november

„Napodobňujte teda Boha ako milované deti“ (Ef 5:1).

Považuješ sa za Ježišovho učeníka? Každý kresťan by mal byť schopný prehlásiť, že je učeník – nie dokonalý učeník, ale Ježišov rastúci učeník. Každý veriaci by mal byť učeníkom. Učeníctvo je žiť kresťanský život tak, ako to učil Ježiš a ako mu rozumela raná cirkev. Je to skutočné kresťanstvo.

Myslím si, že niektorí ľudia nie sú ochotní žiť takýmto spôsobom života, pretože sa im to zdá radikálne. Učeníctvo je cesta, na ktorú sa nevydá mnoho ľudí. Niektorí ľudia nechcú núdzu. Nechcú výzvu. Nechcú ťažkosti, takže sa namiesto učeníckej cesty vydajú na cestu menšieho odporu.

Áno, učeníctvo je náročné, ale prináša uspokojenie. Je ťažké, ale stojí za to, pretože je to žitie  kresťanského života tak, ako by sa mal žiť. Spočíva v nasledovnom: Každý veriaci by mal byť učeníkom. Potom, ako učeníci, by sme buď mali byť niekým, kto je vyspelejší než my sami vedení k učeníctvu, alebo by sme mali viesť k učeníctvu niekoho, kto je menej zrelý než sme my.

Hneď potom, čo som na svojom stredoškolskom internáte prijal Krista, som mohol veľmi ľahko ostať úplne nepovšimnutý. Avšak niekto, koho som predtým nikdy nestretol, ku mne prišiel a predstavil sa mi. Volal sa Mark a povedal mi: „Zoberiem ťa do kostola, Greg.“ A urobil to. Pomohol mi dostať sa na to obávané miesto. A čoskoro som sa pristihol pri tom, že robím to isté pre iných.

Môžeš tam byť pre niekoho iného? Keď si pod svoje krídla zoberieš nového veriaceho, pomáhaš mu duchovne rásť. Si pre neho vzorom kresťana.

Si ochotný vystúpiť z davu a byť skutočným učeníkom? Si ochotný byť viac ako nespoľahlivý nasledovník Ježiša?

https://www.harvest.org

Urob vo svojom srdci miesto - 13. november

„Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.  Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.“ (Mt 5:43 – 45)

Keď H. G. Wells zosumarizoval Ježišov historický vplyv, povedal: „Môžeme sa čudovať, že tento Galilejčan je príliš pre naše malé srdcia?  A predsa, hoci je srdce človeka tak malé, je dostatočne veľké na to, aby v ňom mohol Kristus žiť, ak by mu len človek preňho urobil miesto. Kristus do svojich nasledovníkov vložil ducha Kristovej lásky, aby žili a zomreli bez nenávisti. Lásku, o ktorej Kristus rozpráva, nám môže dať len Boh. Je jedným z ovocia Ducha. Keď prídeš k Ježišovi Kristovi, zmení ťa. Tvoja minulosť je odpustená. Dostaneš silu milovať ľudí nad svoju prirodzenú schopnosť milovať.

Modlitba dňa

Vštep do mňa, drahý Otče, rovnakého Ducha lásky, ktorý uschopnil učeníkov žiť úprimnou láskavosťou.

Billy Graham Evangelistic Association

Obdobie príležitostí - 12. november

„Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu.“ (Pr 10:5)

Leto je obdobie, kedy vinič rastie rýchlejšie a tráva rastie zdanlivo cez noc. Je to obdobie najdlhších dní a najkratších nocí.

Všetky projekty, ktoré si začal, všetky sny, ktoré si mal na jar, všetky veci, ktoré si zasadil a vložil do zeme, odrazu začnú rásť. Potom sa pristihneme pri tom, že sa v noci zvalíme do postele s myšlienkou: Ó, Pane, ako budem mať zajtra energiu vstať a robiť znova to isté? Čo som to urobil, že som sa na jar rozhodol pre toto všetko? Nemám ani tušenia! Môžeme sa cítiť úplne premožení.

Letné obdobie pre dušu je obdobím rušnej aktivity, keď máme veľa práce a keď na nás odrazu tlačí veľa vecí. Napriek tomu je to obdobie, keď Boh prináša do našich životov úžasné príležitosti. Je to obdobie, keď máme využívať deň.

Otvoril ti Boh v poslednom čase dvere a poskytol ti príležitosti? Využi ich. Nehovor však každej príležitosti áno. Vždy hľadaj v daných plánoch ako prvého Pána. Vždy si pre Neho vyhraď čas.

Príslovia učia: „Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu“ (10:5) a „mravce – národ bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu“ (30:25).

Keď sa pozrieme na to, cez čo všetko sme už prešli, keď nás život zrazu poháňa, myslíme si, že to tak bude vždy.

Nebude. Tieto dvere možností a požehnania ti nebudú vždy otvorené. Je to obdobie, preto ho využi.

Vzhliadaj v tomto období k Bohu. Ak Ho očakávaš, dá ti silu, aby si konal to, do čoho ťa povolal.

https://www.harvest.org

Presne taký, aký som - 11. november

„Žijete úplne nový druh života… stále viac podobný Kristovi, ktorý vo vás tento nový život stvoril.“ (Kol 3:10, preložené z angl. originálu TLB)

Zdalo sa, že dlhovlasá blondínka z južnej univerzity si užívala spokojnú kariéru študentky, kým sa jej známky nezhoršili. „Život sa stal jedným dlhým nudným prípadom,“ vyznala neskôr. „Nechodila som so stálou záťažou smútku, ale netešila som sa zo života. Vytáčali ma maličkosti. Stretla som nejaké decká, ktoré vyzerali, že poznajú niečo, čo som ja nepoznala. Nevedela som sa však k tomu dostať. Boli sme na niekoľkých stretnutiach a jeden večer rečník povedal, že Božiu lásku si nezískame. On nás prijíma takých, akí sme. Vtedy som si uvedomila, že to nebola záležitosť zaznamenania určitého počtu hodín robenia dobrých skutkov. Namiesto toho som sa musela Bohu sprístupniť. Skrze vieru som Ho musela nechať ujať sa vedenia. Všetko to do seba zapadlo hneď, keď som prijala Krista ako svojho osobného Spasiteľa. Viem, že Boh je vo mne vo všetkom, čo robím. Môj život nadobudol nový rozmer.“ Má tvoj život tento nový rozmer? Môže mať! Jednoducho teraz začni s Ježišom Kristom! Keď urobíš tento začiatok, bude to tvoj prvý krok, aby si si uvedomil osobné naplnenie, zmysel a radosť.

Modlitba dňa

Vierou, milujúci Otče, Ťa žiadam, aby si prevzal vedenie nad každou oblasťou môjho života – pritiahni ma bližšie k Tvojmu Synovi, môjmu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi.

Billy Graham Evangelistic Association

Trpieť ale neschvaľovať - 10. november

„… ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi;“ 1Pt 2:23

Kto povedal sv. Petrovi, aké myšlienky mal Kristus na kríži? On len povedal, že Kristus neodpovedal preklínaním a nemal v úmysle sa pomstiť, ale naopak, svojím jedovatým nepriateľom preukazoval len lásku a dobrotivosť. Čo? On strpel také zlo? Nemusel potvrdiť či pochváliť to, že Ho bez viny pribili na kríž a zabili. Lebo diabol a jeho nasledovníci to nesmeli vykonať iba tak, že spôsobia všetky možné trápenia a bolesti Kristu a Jeho svätým a oni to budú trpezlivo niesť a netúžiť po pomste, ale tak, že by im Kristus a Jeho svätí mali aj ďakovať a chváliť ich, akoby robili niečo dobré. Nie, takto to vôbec nemá byť. Lebo ako môžeš niečo nazvať „utrpením bez viny“, keď by som mal vyznať a povedať, že si ho zaslúžim a deje sa správne? Preto sv. Peter v tomto liste kresťanov niekoľkokrát napomína, že by nemali trpieť ako tí, čo zle robia, ako zlodeji alebo vrahovia atď. Ale ak trpím nevinne, a deje sa mi neprávosť, nemám to schvaľovať alebo povzbudzovať môjho nepriateľa v hriechu. Veď ak by som to robil, prevzal by som tieto hriechy a sám sa stal vinným. … Ale nepriatelia chcú vravieť: „Je napísané, že by si mal trpieť a neodpovedať preklínaním, ale ďakovať Bohu a dokonca sa modliť za nepriateľov.“ Naozaj, toto je pravda. Ale jedna vec je trpezlivo trpieť, priať nepriateľom dobré a modliť sa za nich. A iná vec je povedať, že konajú správne. Nemám sa vzdať vyznania pravdy a v srdci i slovami trvám na svojej nevinnosti. Aj keď oni nechcú počuť slová, moje srdce mi má predsa len svedčiť, že sa mi deje neprávosť. Radšej by som mal zniesť, že ma desaťkrát zabijú, ako sa mal sám proti svojmu svedomiu odsúdiť. To je dôvod, prečo chcel Peter pridať aj túto maličkosť: Nepochybne, Kristus neodpovedal zlorečením ani hrozbami, ale neschvaľoval to, čo Mu urobili. Čo má potom človek robiť? … Sv. Peter tu hovorí o Kristu: „ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi.“ Čo iné mal robiť? Lebo vie, že sú k Nemu nespravodliví a chcú konať spravodlivo, no na zemi niet žiadneho sudcu, musí to teda zveriť svojmu Nebeskému Otcovi, Pravému Sudcovi. Veď On dobre vedel, že hriech a rúhanie nezostanú nepotrestané, v skutočnosti ich odsúdenie práve nastalo, meč je naostrený a anjeli dostali príkaz vyvrátiť Jeruzalem … Pozri, toto máme urobiť aj my v našom utrpení: Nemáme niečo schvaľovať či súhlasiť s tým, čo sa nám deje, no nemáme ani hľadať pomstu, ale zveriť to Bohu, ktorý to bude dobre súdiť. Lebo pred svetom nedokážeme dosiahnuť spravodlivosť. Preto to musíme odovzdať Jemu, ktorý spravodlivo súdi a nenechá prenasledovanie svojho Slova alebo veriacich nepotrestané. Chceme sa za nich modliť, aby sa mohli obrátiť a ujsť pred budúcim hnevom a trestom; a to aj robíme. … Pozri, toto je Kristov príklad, vykreslený pred očami celého kresťanstva, vystavený ako obraz, ktorý máme nasledovať, vyzbrojiť sa rovnakým zmýšľaním a myšlienkami, ako vraví sv. Peter inde (1Pt 4:1), že aj oni by mali trpieť a premýšľať týmto spôsobom: Ak Kristus, môj Pán a Hlava, pre mňa trpel s takou obrovskou trpezlivosťou a pokorou, o čo viac by som mal ja!

St. Louis ed., 12:556-559.

Boh si váži obyčajných ľudí - 9. november

„Takto Midjánci veľmi ožobráčili Izrael.  Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc.“

(Sud 6:6)

John Wesley povedal: „Dajte mi sto ľudí, ktorí milujú Boha celým srdcom a neboja sa ničoho len hriechu, a pohnem svetom.“

Boh účinne zmenil kultúru cez muža menom Gideon, ktorý bol ochotný postaviť sa za vec a priniesť zmenu. Gideon nebol dokonalý, avšak Boh v ňom videl potenciál. Dotiahol to až na exkluzívny zoznam odvážnych mužov a žien v Liste Židom v 11. kapitole, ktorí konali v súlade so svojou vierou.

Na 11. kapitole Listu Židom sa mi zdá zaujímavé to, že pri svedkoch viery Boh nikdy nespomína ich hriechy. Hovorí nám o tom, čo dosiahli skrze vieru, ale nikdy nespomína ich pošmyknutia či nedostatky (hoci ďalšie verše ich spomínajú).

Gideonov svet bol naruby. Prešlo 200 rokov, odkedy Izrael videl zbúrané hradby Jericha, čo spôsobila Božia moc. Veci sa zmenili, pretože Izraeliti si nedokončili svoju prácu. Boh Izraelu prikázal, aby vyhnali obyvateľov Kanánu, no Izrael poslúchol len čiastočne. Výsledkom bolo, že Kanánci sa vrátili späť a mocneli. Nakoniec skončili Izraeliti pod ich nadvládou.

Boli zdevastovaní. Boli hladní, ubolení, pokorení, a tak začali volať k Bohu. On poslal svoju odpoveď vo forme Gideona. Boh ustupuje zo svojej pozície, aby našiel obyčajných ľudí, takže sláva ostáva Jemu.

Keď sa pozrieme na niekoho ako Gideon, dáva to nádej tým z nás, ktorí sme na strane obyčajných ľudí. Boh si často použije neučených, aby vykonal neočakávané. Pán môže zmeniť svet cez obyčajného človeka, ktorý povie: „Som ochotný byť tým človekom.“ Budeš tým človekom? Boh môže dosiahnuť veľa s málom. Boh s tebou môže dosiahnuť veľa.

https://www.harvest.org