Buď krotký – buď šťastný - 11. december

„Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ (Mt 5:5)

Svojím typickým spôsobom Ježiš týmito slovami hovoril niečo dosť šokujúce a revolučné pre Svojich poslucháčov: „Šťastní sú krotkí.“ Hovoril niečo celkom opačné, než čo hovorí náš moderný koncept cesty ku šťastiu. My hovoríme: „Šťastní sú múdri, lebo oni dedičmi obdivu svojich priateľov budú“; „Šťastní sú priebojní, lebo oni dedičmi kariéry budú!“; „Šťastní sú bohatí, lebo oni dedičmi sveta priateľov a domu plného moderných zariadení budú.“ Ježiš nepovedal: „Buď krotký a budeš dedičom zeme.“ On vedel lepšie než ktokoľvek iný, že krotkosť je Boží dar, že je to výsledok znovuzrodenia. Ježiš nezadával v tomto blahoslavenstve príkaz: „Mali by ste byť krotkí, to je spôsob, akým máte žiť.“ Nie! Vravel, že ak chceme nájsť tajomstvo šťastia, ak si chceme život užívať, základným kľúčom k tomu je „krotkosť“.

Modlitba dňa

Nech vo svojom živote pravdivo odrážam Tvoju krotkosť, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Učiť sa počúvať - 10. december

„Posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda.“ (J 17:17)

Existujú rôzne spôsoby počúvania. Môžeme počúvať pasívne. Môžeme si zvoliť, že nebudeme počúvať vôbec. Alebo môžeme počúvať sústredene.

Ak by si išiel robiť zoskok voľným pádom, svojho inštruktora by si počúval veľmi pozorne. Počúval by si ho alebo ju, keď by ti vysvetľovali, ako používať padák, kde je umiestnené odisťovacie lanko a kedy ho potiahnuť. Prečo? Pretože od toho závisí tvoj život.

Ak chceš počuť, ako k tebe Boh hovorí cez svoje Písmo, záleží na tom, ako počúvaš. Potrebuješ počúvať, akoby od toho závisel tvoj život, pretože aj závisí.

Ak chceš byť pravým nasledovníkom Ježiša, potom potrebuješ spomaliť a naučiť sa počúvať. Ježiš povedal: „Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.“ A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (J 8:31-32)

Niekedy je tento verš vytrhnutý z kontextu. Počujeme, ako ho ľudia používajú na opísanie všetkých možných druhov takzvaných právd, ktorými chcú poučiť niekoho iného. Tento verš je však veľmi konkrétny. Nevzťahuje sa na hocijakú pravdu; je to konkrétna, absolútna pravda, ktorú môžeme nájsť výlučne na stránkach Písma. Kontextom tohto verša je čítanie, študovanie, poznanie a žitie Písma. Táto pravda nás vyslobodí.

Pravda, ktorú nachádzame v Biblii, je jedinou absolútnou pravdou. Ježiš sa modlil: „Tvoje slovo je pravda“ (J 17:17), a tiež povedal: „Ja som cesta i pravda i život“ (J 14:6). Toto je jediná absolútna pravda, ktorou si môžeme byť istí. A keď porozumieme tomu, čo Boh hovorí vo svojom Slove, vyslobodí nás to.

Ak chceš byť Ježišov nasledovník, potom budeš pozorne čítať, študovať a žiť v súlade s Božím Slovom.

https://www.harvest.org

Jedine Ježiš - 9. december

„Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.“ (1K 1:9)

Otázkou ostáva: „Ako môže byť Boh spravodlivý – to znamená, že je vo svojej prirodzenosti pravdivý sám k sebe a pravdivý vo svätosti –, a napriek tomu ospravedlniť hriešnika? Pretože každý človek musí niesť svoje vlastné hriechy. Celé ľudstvo bolo vylúčené z pomoci, keďže každý jeden človek bol nakazený rovnakou chorobou. Jediné riešenie bolo, že nevinná strana dobrovoľne zomrie fyzicky a duchovne namiesto nás pred Bohom. Táto nevinná strana by mala na seba vziať odsúdenie, trest a smrť, ktoré prináležia človeku. Kde sa však taký jednotlivec nachádza? Na Zemi taký určite nebol. Existovala len jedna možnosť. Boží Syn bol jedinou osobou vo vesmíre, ktorá mala vo svojom vlastnom tele kapacitu niesť hriech sveta. Jedine Boží Syn bol nekonečný, a preto bol schopný zomrieť za nás všetkých.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, Boží Baránok, s hlbokým obdivom Ti ďakujem za lásku, ktorá Ti umožnila ochotne trpieť a zomrieť na kríži za môj hriech.

Billy Graham Evangelistic Association

Kríž leží len na tele a na starom Adamovi - 8. december

„V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?“ J 14:2-3

Kresťania sú ľudia, ktorí poznajú Pána Krista ako Božieho Syna, ktorý bol ukrižovaný a zomrel preto, aby nám svojou smrťou otvoril bránu do večného života. Oni sa z týchto príprav radujú a posilňujú sa nimi vo všetkých protivenstvách. Lebo si myslia: „Neuškodí mi, že som chudobný a biedny na zemi. Nemám príbytok tu na zemi; Kristus mi tu nepripravil miesto. Musím krátku chvíľu vydržať, ako v zlom hoteli, kde človek zostane len jednu noc. Keď prídem domov, do pravej otčiny, potom to bude lepšie. Lebo tento časný život nie je pre Krista taký dôležitý, aby preň trpel. Ide o večný život, aby mi smrť nemohla ublížiť naveky, aby ma hriech nezatratil, a tak aby som mohol žiť večne s mojím Pánom Ježišom Kristom.“ Takéto myšlienky uľahčujú všetko nešťastie, ktoré znášame tu na zemi. Chránia srdce pred tým, aby sa začalo strachovať. Veď ako je to s Lazarom – úbohým biednym mužom, ktorého pokrývali vredy a rany a nemal dosť chleba na jedenie? Vari ho preveľmi neteší, že je a naveky žije s Bohom a neželá si, aby sa predtým mal na zemi lepšie? Zvlášť keď sa treba obávať, že tí, ktorí v tomto živote prijali dobré veci, ako povedal Abrahám, tam musia byť trýznení? Podobne sa zdá, keď Kristus vysiela apoštolov do celého sveta kázať evanjelium, že je to biedny údel, keď svet s nimi tak zle zaobchádza, naháňa ich z jedného mesta do druhého, nikde im nedovolí odpočinúť si, ale všemožne ich ďalej trápi. Ale im na tom veľmi nezáleží a, navyše, majú aj radosť a dobrú myseľ, že, ako sa píše v Sk 5:41, sú hodní znášať pohanenie pre Ježišovo meno. Takto leží kríž len na tele a na starom Adamovi, ale ani trochu sa nedotýka srdca. Odkiaľ toto pochádza? Pramení to len z toho, že si poriadne vštepili do sŕdc útechu, o ktorej tu hovorí Kristus: Ak ich svet nechce znášať, prenasleduje ich a spôsobuje im všemožnú bolesť, oni poznajú iné lepšie miesto, ktoré pre nich určite pripravil Kristus Pán svojou smrťou. Keďže to miesto ich nemôže sklamať a ani nesklame, sú pokojní, bez ohľadu na to, ako sa im darí vo svete – v tom pochybnom hlučnom hoteli. Veď v ňom nezamýšľajú zostať dlhšie a onedlho radostne pretrpia odchod z tohto sveta a príchod do bezpečia skutočného domova a skutočnej otčiny. Aj my sa máme naučiť tejto úteche. Lebo ak chceme byť kresťanmi, hlavne ak chceme učiť, zachovávať a vyznávať Božie Slovo, neminie nás trápenie ani protivenstvá. Tí, ktorí nechcú mať v tomto živote pokoj a  nechcú sa ani potešovať takou budúcnosťou a večnými príbytkami, sedia na dvoch stoličkách; je nemožné, aby mohli žiť v pokoji. Ale našim srdciam dá pokoj to, že vieme, kam išiel náš Pán a čo svojím odchodom dosiahol; teda že nám pripravil miesto a nechce nás navždy zanechať v zlom nevernom svete. Chce prísť a zobrať nás, aby sme tiež boli a zostali tam, kde je On. Tým, ktorí po takej radosti netúžia a nechcú sa tým posilňovať vo všemožných protivenstvách a trápeniach, niet rady ani pomoci.

St. Louis ed., 13.1:1131-1133.

Nové stretnutie - 7. december

„Vaše deti, o ktorých ste hovorili, že budú korisťou, a vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoznávajú dobré od zlého, oni ta vojdú; im ju dám a oni ju zaujmú.“

(5M 1:39)

Izraeliti boli prepustení z Egypta a bez problémov sa dostali do bodu vstupu do Kanánskej krajiny, Zasľúbenej zeme, ktorá sa nakoniec mala stať izraelským národom. Avšak namiesto toho, aby do krajiny vstúpili, vyslali do krajiny dvanástich vyzvedačov. Józua a Káleb vkročili spolu s ďalšími desiatimi vyzvedačmi do krajiny a vrátili sa s dvoma správami.

Väčšina v podstate povedala: „Nemáme šancu sa tam dostať. Ľudia sú veľmi veľkí. V skutočnosti sme sa im zdali ako kobylky.“

Józua a Káleb sa však vrátili s inou, no menšinovou správou: „Smelo vystúpme hore a zaberme krajinu, lebo ju určite premôžeme.“ (4M 13:30)

Izraeliti však povedali Józuovi, a Kálebovi nie. Boli plní nevery a nechceli ísť. Tá neviera ich stála štyridsať rokov zbytočného putovania púšťou.

Neviera vraví: „Ostaňme tam, kde budeme v bezpečí.“

V porovnaní s tým viera hovorí: „Poďme ďalej, kde Boh niečo robí.“

Problém je, že nešli ďalej. Namiesto toho chodili dookola v kruhu, kým Boh nevyradil všetkých pochybovačov. Prešlo štyridsať rokov a staršia generácia vymrela. Bola tu úplne nová generácia, ktorá zažila len púšť. Počuli príbehy o prechode cez Červené more, avšak potrebovali zažiť svoje vlastné stretnutie s Pánom. Každá generácia to potrebuje.

Viac ako pred štyridsiatimi rokmi sme tu mali Jesus Movement, ktoré ovplyvnilo celú generáciu. Teraz sme však všetci starými rodičmi. Modlíme sa za ďalšie Ježišovo hnutie pre našu súčasnú mládež, aby sa stretla s Bohom svojím vlastným spôsobom, a videla Pána konať. Za toto by sme sa momentálne mali modliť.

https://www.harvest.org

Veda a viera - 6. december

„že ste v Ňom  boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou,“ (1K 1:5)

Nikdy neexistoval konflikt medzi skutočnou vedou a našou kresťanskou vierou. Je to môj vlastný pocit, že ak niekto spozná celú pravdu, príde na to, že príbeh Knihy Genezis je úžasne presným zápisom toho, čo sa stalo, keď bol stvorený svet. Možno to je skrátený zápis, ktorý poskytuje iba hlavné body, ale verím tomu, že je vedecky presný. Vyradiť Bibliu, pretože v nej nerozumieme všetkému, alebo nerozumieme tomu, čo sa deje vo svete, by bolo pochabé. Dovoľte mi navrhnúť, že učitelia by sa mali obmedziť na tie oblasti, v ktorých sú kvalifikovaní. Poznám neveriacich, ktorí útočili na kresťanskú vieru cez svoje učenie, hoci nemali ani mizivú predstavu o tom, čo je skutočné kresťanstvo. Napríklad, človek nepošle kritika umenia zapisovať futbalový zápas či športového pisateľa hodnotiť maľbu. Žiadaj Boha, aby ti dal múdrosť vidieť veci v ich pravom svetle a – nadovšetko – každý deň verne čítaj svoju Bibliu a modli sa. Ak to budeš robiť, Boh ti dá vieru a múdrosť, ktoré potrebuješ pre riešenie akéhokoľvek problému.

Modlitba dňa

Otče, ako každý deň čítam Bibliu, odhaľuješ mi viac zo skutočnosti svojej lásky a múdrosti. Som nadšený z Tvojho Slova!

Billy Graham Evangelistic Association