Rásť ako kresťan - 4. december

„Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi...“ (1Kor 3:1)

Niektorí ľudia prijali Krista, ale nikdy nedosiahli duchovnú dospelosť. Hoci boli celý život súčasťou cirkevného zboru, nikdy sa nestali zrelými kresťanmi. Stále ich považujeme za duchovné deti alebo bábätká v Kristovi. Písmo poznajú minimálne. Netúžia po modlitbe a na ich každodennom živote badáme len pár známok kresťana. Povedať „Rozhodnem sa žiť lepšie, pozbieram všetku silu vôle a napravím svoj spôsob života,“ je šľachetné, ale márne. Aj mŕtvola by mohla povedať: „Pozbieram všetku svoju silu, vstanem z tejto truhly a znova budem žiť.“ Potrebuješ moc, ktorá nie je z teba. Sám nedokážeš premôcť návyky a okovy, ktoré ťa zväzujú. Potrebuješ pomoc zvonku. Potrebuješ Krista.

Biblia hovorí o moste viery, ktorý vedie z údolia beznádeje k vysokým štítom slávnej nádeje v Kristovi. Hovorí o tom, kde sa nachádzame, no zároveň o tom, kde môžeme byť v Kristovi. Je pravdou, že dokonale zrelý budeš až v nebi v prítomnosti Krista, ale každý deň by si mal ako kresťan rásť.

Modlitba dňa

Pane, pracuj dnes na mne, aby som ako kresťan dospieval a poznal Ťa lepšie. Daj mi poznať Tvoju dokonalú vôľu pre môj život.

Billy Graham Evangelistic Association

Pokladať všetko za stratu - 3. december

A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána. List Filipským 3:8

Pre Božie dieťa je ťažké pokladať všetko za stratu. Dá sa to iba vtedy, ked' sa na všetko pozrie zo správnej perspektívy, ktorá závisí na poznaní Ježiša.

Preto by si sa mal neustále vracať k najúprimnejšej, najhlbšej a jedinej neotrasiteľnej podstate svojho života: k poznaniu Ježiša.O ničom ďalšom toho veľa nevieš. Okolnosti života sa môžu zmeniť v jedinom momente. Ježiš sa však nemení.

Ako roky bežia, aj ty sa meníš. Je ťažké uveriť, že nás môže postihnúť vážna choroba alebo utrpenie, ale deje sa to. Ak Pán Ježiš nepríde skôr, jedného dňa nás pochovajú, ak vôbec budeme mať hrob. Ktovie, či nezomrieme počas katastrofy, kedy už nebude nikoho, kto by pochoval mŕtvych.

Stratíme všetko okrem toho, že poznáme Ježiša. Ani smrť to poznanie nemôže ukončiť. Všimol si si, ako sa tie najlepšie veci v živote rozpadajú? Postupne ti Boh viac a viac ukazuje tvoju biedu. Zistíš, že hriech a sebectvo nakazili dokonca aj tvoje kresťanstvo. Ak Boh milosťou neprikryje tvoju službu v Božom kráľovstve, prepadneš Božiemu hnevu. Pre Boha nie je čistá a svätá. Vidí tvoje city, myšlienky a nedostatok horlivosti. Pred Božou tvárou nám nič nezostane. Všetko vedie k obvineniu a zavrhnutiu.

Nie je teda bohatstvom, ked' smiem všetko považovať za stratu a obrátiť sa k Ježišovi? Nikdy sa ma nevzdal a ani to nikdy neurobí.

Len si predstav, že Ho smiem poznať! Nikdy sa mi nestratí z očí. Vierou Ho uvidím tvárou v tvár skrze Slovo.

Nikdy ma neunaví myslieť na Ježiša. Nestane sa to ani vo večnosti. Bude prvý, koho budú moje oči hľadať, ked' budem musieť prejsť na druhú stranu. A ked Ho uvidím, neodtrhnem od Neho zrak. Poznať Ježiša je naveky tá najúžasnejšia vec.

Blízko teba je slovo - 2. december

"Blízko teba je slovo, v tvojich ústach v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme." List apoštola Pavla Rímskym 10:8

Viera vyjadruje úplný a osobný vzťah dôvery k Pánovi Ježišovi. Aj s takouto dôverou je to podobné ako s ’bežnou dôverou’. Musí byť vytváraná a dávaná. Nemôžeme rozkazovať srdcu, aby v ňom bola dôvera.

Bežne sa nám stáva jedna vec. Stretávame ľudí, ku ktorým nedokážeme mať dôveru a hovoríme sami sebe: Musím sa už skutočne poriadne snažiť a skúsiť dôverovať tomuto človekovi. Ale to nepomáha.
Ak je naopak človek, ktorého sme stretli, taký, ktorý vzbudzuje dôveru na prvý pohľad, potrebujeme len trochu byť s ním, počúvať ho, vidieť ho a začneme mu dôverovať.
Takto presne je to aj s naším vzťahom k Pánovi Ježišovi. On skutočne vzbudzuje dôveru. Viera prichádza, keď sa na Neho pozeráme, keď Ho počúvame a skrze to sme s Ním.

Ale kde Ho nájdeme?

Vskutku pravdivú odpoveď skutočného kresťanstva nachádzame v tomto verši: "Ale spravodlivosť z viery takto vraví: Nehovor v srdci: kto vstúpi do neba? To jest Krista zniesť. Alebo: kto zostúpi do priepasti? To jest Krista vyviesť spomedzi mŕtvych. Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme." (R 10: 6-8)
Nerozmýšľaj o tom, či tu, či tam, či hore alebo dole nájdeš Pána Ježiša! On prišiel na zem z neba a vstal z mŕtvych. On je ’blízko teba’. Je v tom Slove, ktoré o Ňom hovorí!
Keď sa stretávaš so slovom o Pánovi Ježišovi, stretávaš Jeho samého. Vtedy vzbudzuje On sám dôveru v tvojom srdci!
Také jednoduché je to podľa Božieho Slova.

Moc reči - 1. december

„Poddajte sa teda Bohu…“ (Jak 4:7)

Máme jazyk a hlas. Tieto nástroje reči môžeme používať deštruktívne alebo konštruktívne. Svojím jazykom môžeš ohovárať, reptať, nadávať, sekírovať, hádať sa, alebo ho môžeš podriadiť Božiemu Duchu a urobiť z neho nástroj požehnania a chvály. V ekumenickom preklade Biblie sa v Liste Jakuba 3:3 píše: „Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo.“ Rovnako je to aj s nami – keď sa poddávame požiadavkám Krista v našich životoch, naša divoká povaha sa dostáva pod Jeho kontrolu. Stávame sa miernymi, krotkými a „užitočnými Pánovi“ (2Tim 2:21).

Modlitba dňa

Daj, nech som pod Tvojou kontrolou, Pane Ježišu Kriste. Zober všetku pýchu, ktorá mi bráni úplne sa Ti poddať.

Billy Graham Evangelistic Association

Nie si ponechaný na náhodu - 30. november

... poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali za otroka. Žalm 105:17

Zaujímalo by ma, či existuje aspoň jeden človek, ktorý si myslí, že to Boh poslal Jozefa do Egypta. Nepredali ho tam jeho bratia? Neodviedli ho do Egypta midjánski kupci a nepredali ho na trhu? Neobvinila ho Potifarova žena a nedala ho uväzniť? Nezabudol na neho pohárnik?

Áno, bolo to tak.

Kde bol Boh, ked' sa to dialo? Bol pri tom všetkom. Za všetkými vonkajšími okolnosťami bol Boh, ktorý skrze Jozefa zachránil svoj ľud pred hladomorom.

V živote čelíš mnohým vonkajším udalostiam. Zdá sa, že sú to nezvyčajné náhody, ale nie sú. Boh má zámer s tebou a aj so všetkými, ktorých sa skrze teba chystá požehnať.

Sú chvíle, ked' Božiu cestu nevidíme. Nevidel ju ani Jozef. On sa však pevne držal Božieho slova a práve skrze Božie slovo obstál v skúške.

Nemôžeš uhádnuť Boží úmysel, ale Boh sa zjavuje skrze Bibliu. Práve preto musíš venovať pozornosť tomu, čo je napísané. Má ti pomáhať, ked' ťa Boh vedie cez súženie a ťažkosti.

Je toho veľa, čo ti Boh môže vziať, ked' ťa vychováva. Nikdy ti však nezoberie svoje Slovo. Skrze Slovo ťa uisťuje, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha.

Boh niekedy objasní svoje konanie, ešte kým žijeme. Jozef to zažil a aj mnohi iní to poznajú. Inokedy zas na tejto strane života nič nevysvetlí.

Čokoľvek Boh robí, či už jedno, alebo druhé, ty sa ako Božie dieťa musíš spoliehať na to, že nie si ponechaný na náhodu. Existuje nebeský Otec, ktorý vládne. Bezcitní a nemilosrdní bratia sú súčasťou Božieho plánu. Tak isto aj krivé obvinenie a uväznenie.

Musíš teda zostať na Božej ceste, aj kecľ to môže byť ťažké. Podriacľ sa Jeho vôli. Keď príde Jeho čas, znovu ťa vyvedie do otvorenej krajiny. Pre iných budeš požehnaním a budeš oslavovať Božie meno.

Nie dosť dobrý - 29. november

„... ktorý nemá vlastnej spravodlivosti...“ (Flp 3:9)

Ľudia vchádzajú mnohými dverami, ktoré nevedú do Božieho kráľovstva. Niektorí skúšajú dvere dobrých skutkov. Vravia: „Môžem sa dostať do neba, len ak vykonám dostatok dobrých vecí, pretože Boh ocení všetky dobré veci, ktoré robím.“ Je úžasné robiť dobré veci, nemôžeme však urobiť dostatok dobrých vecí, aby sme Boha uspokojili. Boh vyžaduje dokonalosť, a my dokonalí nie sme. Ak sa chystáme vstúpiť do Božieho kráľovstva, musíme byť úplne dokonalí. Pýtaš sa: „Tak ako vlastne budem dokonalý?“ Potrebujeme byť oblečení do spravodlivosti Pána Ježiša. Existujú len jedny dvere do kráľovstva a tými dverami je Ježiš. A nikdy sa nedostaneme do neba, ak nepôjdeme Jeho cestou.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, nie je nič, čo by som mohol urobiť, aby som bol hodný Tvojej lásky, a predsa si mi dal Ježiša – môjho Spasiteľa a Pána!

Billy Graham Evangelistic Association