Spása je zadarmo - 21. máj

„ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,“

(R 3:24)

Spása je zadarmo! Boh nedáva žiadnu cenovku na dar nad všetky dary – je zadarmo! Kazatelia nie sú obchodníci, pretože nemajú čo predávať. Sú nositeľmi dobrých správ – dobrej zvesti, že „Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem“ (1K 15:3). Peniaze ju nedokážu kúpiť. Ľudská spravodlivosť si ju nedokáže zaslúžiť. Sociálna prestíž ti ju nepomôže získať. Morálnosť ju nedokáže kúpiť. Spása je ako povedal Izaiáš: „bez peňazí a bez platenia.“

Boh nie je vyjednávač. Nemôžeš s ním robiť výmenný obchod. Obchodovať s ním môžeš len podľa Jeho podmienok. Vo svojej všemohúcej ruke drží nevyčísliteľný, vzácny, večný dar spásy a dáva ti ponuku bez peňazí a bez platenia. Najlepšie veci v živote sú zadarmo, nie? Vzduch, ktorý dýchame, sa nepredáva na metre kubické. Kryštálovo čistú vodu, ktorá prúdi z horského potoka, si môžeš nabrať zadarmo. Láska, viera a nádej sú zadarmo.

Modlitba dňa

Hoci som získal spásu vďaka najdrahšej obeti, aká kedy bola vykonaná, dal si mi ju zadarmo. Pane, chválim Ťa za tento dar daný z nesmiernej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association

Odpúšťajúci - 20. máj

„A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!“ (Mt 6:12)

1. decembra 1997 sa na každodennom modlitebnom stretnutí na strednej škole v Paducah v Kentucky zišlo asi 12 žiakov. Keď odznelo posledné „amen“, pristúpil k nim 14-ročný chlapec a začal strieľať. Traja žiaci zomreli a piati boli ťažko zranení. Iróniou celej situácie bolo, že niektorí títo žiaci sa s chlapcom dokonca kamarátili.

Uprostred tejto tragédie však vznikol nádherný príbeh odpustenia. Jedno zo zranených dievčat, 15-ročná Melissa Jenkinsová, ležala v nemocnici a práve jej oznámili, že bude mať dokonca života ochrnuté dolné končatiny. Melissa chcela chlapcovi, ktorý ju postrelil, odovzdať správu.

Čo myslíte, že mu chcela povedať? Povedala mu, že ho nenávidí alebo že sa mu to napokon všetko vráti? Nie. To mu nechcela povedať. Táto mladá kresťanka povedala, že mu odpúšťa.

Také niečo dokážu len kresťania. Vôbec to nie je prirodzené, práve naopak, myslím, že je to nadprirodzené. Jedna z najúžasnejších vlastností Ježišových nasledovníkoch je práve schopnosť odpúšťať.

Ak si kresťan, rovnako ako Melissa Jenkinsonová sa potrebuješ naučiť odpúšťať. Neodpustiť niekomu je totiž hriech. Ak neodpustíš osobe, ktorá proti tebe zhrešila, potom hrešíš proti Bohu. Ak vravíš, že si kresťan, ale odmietaš odpustiť, protirečíš si.

Ak si kresťan, ktorý neodpúšťa, potom by si sa mal sám seba opýtať, čo vlastne vieš o kresťanstve. Ježiš neustále hovoril o odpustení. Jeho kázne, podobenstvá, súkromné rozhovory, dokonca Jeho modlitby – všetko bolo plné lekcií o odpustení. Musel by si byť slepý, aby si si to nevšimol.

https://www.harvest.org

Nevidíme ukrytú Božiu svätosť - 19. máj

„Tu povedal Ježiš: Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. Počuli to farizeji, ktorí boli s Ním, a povedali Mu: Či sme aj my slepí? Riekol im Ježiš: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech; vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech zostáva.“ (J 9:39-41)

Toto sa týka všetkých darov, ktoré môže človek mať. Tí, ktorí si o sebe myslia, že sú učení, nie sú pred Bohom učení. A tí, ktorí toto nevedia, budú na tom pred Božím súdom veľmi zle, ako hovorí sv. Pavol Filipským (2:6-8)... Všimnite si, milí priatelia Krista, aké výnimočné sú tieto verše sv. Pavla. Všetci si máme byť rovní. Lebo Pavol nehovorí, že Kristus bol len obyčajný človek, ale že to bol muž, v ktorom bola Božia podoba – teda moc, česť, spravodlivosť, múdrosť, láskavosť, čistota; On nikdy neurobil nič zlé a oplýval všetkými cnosťami aj podľa ľudskej prirodzenosti; chcel byť ako my, a nie ako Boh; On nebol ako Lucifer, ktorý si chcel prisvojiť Boží obraz; nebol ako pyšní, ktorí sa dívajú na svojich blížnych až tak zhora, že ich temer nerozoznávajú, sú len ako kobylky. Toto Kristus neurobil. Zložil Božiu podobu a bol v podobe človeka v hriešnom tele, hoci On sám nikdy nezhrešil, ani nebol schopný hrešiť. Preto sa stal bláznom, terčom výsmechu a pohŕdania pre všetkých ľudí; niesol nešťastie nás všetkých a poznal všetky druhy našej biedy. A urobil to, aby sme Ho slobodne nasledovali. Toto všetko vyjadruje: Ak v sebe nájdeš Božiu podobu, znamená to, že máš nejaký dar, ako sme povedali predtým, nestaň sa pyšným, ale padni na zem a pevne ver, že si ten najmenší na celom svete. A ak máš vojsť do neba, toto sa musí stať, nie je dôležité či dobrovoľne, či nedobrovoľne. Takže Kristove skutky sú slová. Preto má pravdu ten, kto hovorí: „Tí, ktorí nevidia skrytú Božiu svätosť, sú slepí;“ a preto je slepý muž z tejto kapitoly evanjelia len obrazom tej druhej slepoty, ktorá je v duši. Augustín vysvetľuje, prečo je toto všetko napísané a ako k tomu došlo: Je to kvôli Adamovmu pádu. Diabol mu povedal: „otvoria sa vám oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo“ (1M 3:5). Och, ten zlosyn, ničomník a zradca! Vidíte, ako ich chce viesť do Božej podoby, keď hovorí: „otvoria sa vám oči,“ čo znamená, že oni oslepnú. Pred touto udalosťou boli ich oči zavreté, ale po páde ich majú otvorené. Z toho vyplýva, že človek má dva páry očí, svoje a Božie. Nepochybne, oba páry, vnútorné i vonkajšie, sú Božie oči – v skutočnosti aj všetky naše údy a všetko, čo je v nás, sú Božie nástroje a prostriedky, a nie naše, ak im vládne Boh. Ale sú naše, ak nás Boh opustí. To je oko, ktoré pácha priestupok. To oko si máme vylúpiť a, ako vraví Kristus, zahodiť. To je aj dôvod, prečo sa radšej pozeráme na veci, ktoré sú krásne, čisté a pekne vytvarované ako zlato a striebro; preto máme mladú dievčinu Meggi a malého Janka radšej ako starenu či starého Jana. A toto je pasca, ktorá klame naše zmysly, ako sa píše o Adamovi v Genesis. Takto máme otvorené oči, čo znamená, že sme úplne oslepli, takže, ako už bolo povedané, považujeme vzhľad za dobro, zatiaľ čo biedu, znetvorenie atď. za zlo. Toto nás naučil diabol – a také sú aj jeho oči.

St. Louis ed., 12:1307-1309.

Dôvod odpustiť - 18. máj

„Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:31-32)

Hoci Ťa nepoznám, viem o Tebe toto: Už si niekedy bol zranený. Stretol si ľudí, ktorí Ti povedali nepekné veci. Stretol si ľudí, ktorí Ti spravili niečo zlé. A celkom určite sa už v Tvojom živote stala nejaká neprávosť.

Niektorí vravia, že netreba odpúšťať tým, ktorí im ublížili, pretože si odpustenie jednoducho nezaslúžia. Mali by sa však spýtať samých seba, či si zaslúžia odpustenie. C. S. Lewis povedal: „Každý tvrdí, že odpustenie je super vec, až kým sám nemusí niekomu odpustiť.“

Pozrime sa teda na to, čo hovorí o odpúšťaní Biblia:

 „Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia.

Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:30-32)

Boží príkaz odpúšťať by mal stačiť, ale dovoľte mi spomenúť ďalší dôvod, prečo by sme sa mali naučiť odpúšťať – môže nám to predĺžiť život. Nedávne štúdie ukázali, že u tých, ktorí neodpúšťajú, sa zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku. Tiež majú častejšie depresie a problémy s hnevom, stresom či úzkosťou. Dr. Charlotte van Oyen Witvliet, výskumník z Hope College, povedal: „Ochota odpúšťať Vám prospieva nielen emocionálne, ale aj fyzicky.“

Ľudia, ktorí skúmali zdravotné výhody odpúšťania došli k rovnakému záveru ako Biblia pred mnohými rokmi – odpúšťať je dobré.

https://www.harvest.org

Neprestávaj napredovať - 17. máj

„lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme,…“

(Sk 17:28)

Keď som mal sedem rokov, otec mi kúpil prvý bicykel. Dovtedy som na žiadnom nejazdil. Moja rodina a priatelia sa ma trpezlivo pokúšali naučiť umeniu bicyklovania. Čoskoro som zistil, že ak chcem ostať na bicykli, musím robiť jednu vec – neprestať sa hýbať vpred. Ak by som sa zastavil, spadol by som a zranil sa. Rovnako je to aj v kresťanskom živote. Nikdy nemôžeme žiť tento život na najvyššej rovine, pokiaľ nebudeme neprestajne rásť a napredovať. Dnes by si mal byť vo svojom srdci, duši a tele Bohu bližšie než kedykoľvek vo svojom živote.

Modlitba dňa

Pane, na svojej púti s Tebou som urobil pokroky príliš pomaly. Nech som pritiahnutý bližšie k svetlu Tvojej lásky a milosti.

Billy Graham Evangelistic Association

Sila dobrého príkladu - 16. máj

„A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.“ (F 2:12-13)

Medzi Pavlom a veriacimi vo Filipách bolo špeciálne puto. Boli veľmi nešťastní, že Pavol je vo väzení a nemôže byť s nimi. Preto im Pavol píše: „Nechcem, aby ste v mojej neprítomnosti nejako duchovne poklesli. Nechcem, aby ste spustili nejaký duchovný tempomat a nenapredovali.“

Pavol chcel, aby sa veriaci postavili na svoje vlastné duchovné nohy. Ako to mali urobiť? Odpoveď nájdeme v 12. verši: „S bázňou a s chvením konajte svoje spasenie.“

Nepíše sa tam, aby sme pracovali na vlastnom spasení. Píše sa tam, že máme konať svoje spasenie. Konať tu znamená „priviesť do cieľa a naplniť ho.“ Toto sloveso by sme z originálu mohli preložiť aj ako dolovať, ako keď niekto doluje zlato.

Boh chce, aby sme prišli do cieľa a dokonale naplnili naše spasenie. Potrebujeme si uvedomiť, že Boh nám dal ohromne veľa milosti a odpustenia. Spasenie musíme dolovať, objavovať, privlastniť si. Musíme s ním dôjsť do cieľa.

Možno sa nám zdá, že je to tvrdý oriešok. Áno, je, ale nezabúdajme na verš 13: „Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu.“

Pamätaj si, že ak Ťa Boh povoláva, zároveň Ťa umocňuje. Ak Ťa Boh žiada, aby si niečo urobil, dá Ti aj moc učiniť to.

https://www.harvest.org