fbpx
Adventné sviečky I
Simeon bol starý muž, ktorý bol inak neznámy. Vlastne je len jedno miesto v Biblii, kde sa o ňom hovorí. Nebol kráľom ani hrdinom. Nebol ani prorokom či kňazom. Ale mnohí králi a hrdinovia, kňazi i proroci by mu mohli závidieť to, čo povedal:  Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie. Simeon bol starý muž, ktorý na konci svojej životnej púte konštatuje, že môže odísť v pokoji. 
 
Ako môžeme žiť v pokoji? Ako sa môžeme pripraviť na to, aby sme v pokoji mohli aj my odísť? 
 
Simeon bol navonok nenápadný človek, ktorý bral vo svojom živote Pána Boha vážne a chodil po Božích cestáchČítame o ňom, že bol bohabojný a očakával útechu Izraela. Teda, bol nielen zbožný, ale plný očakávania, že Boh naplní svoje sľuby a pošle Mesiáša, ktorého predpovedali proroci. Môžeme povedať, že Simeon žil adventom. S nádejou očakával príchod Krista.
 
Akými očakávaniami žijeme my v tohtoročnom advente? Očakávame, kedy skončí pandémia, kedy konečne budeme môcť normálne žiť…? Upíname sa k našim túžbam alebo k prísľubom, ktoré nám dal Boh? 
 
Simeon si aj v ťažkých časoch zachoval pohľad upretý k tomu podstatnému, k večnosti. Čítame o ňom, že bol naplnený Duchom Svätým. Simeon mal iste veľmi úzke spoločenstvo s Bohom, keď čítame, že mu Duch Svätý oznámil.., že neuvidí smrť skôr, ako by videl Pomazaného Pánovho. Vedený Duchom prišiel teda do chrámu… Necháš sa ty viesť Božím Duchom, alebo umlčuješ vo svojom svedomí Jeho hlas? Čo a kam vedie tvoje kroky?
 
Pre Simeona to bolo niečo výnimočne, že mohol vidieť Bohom sľúbeného Mesiáša. Dostal milosť presvedčiť sa, že Pán Boh je verný vo svojich sľuboch.
 
Simeon odchádzal v pokoji, lebo sa stretol s Ježišom. Videl Božie spasenie – hoci ešte len v zárodku, nie v plnosti. My dnes už vieme o tom, ako nás Boh zachraňuje skrze Pána Ježiša Krista, oveľa viac. Máme svedectvo evanjelia potvrdené apoštolmi, že On je skutočne tým Záchrancom od Boha. My už poznáme celý Ježišov príbeh. Vieme, ako sa v Ježišovom príbehu naplnili predpovede prorokov. Keď sa Simeon radoval z toho malého semienka, ktoré videl v dieťati Ježišovi, o čo väčšia by mohla byť naša radosť, keď poznáme Ježiša! Keď starý Simeon bol pripravený odísť v pokoji, lebo sa stretol s Ježišom – dieťaťom, o čo väčší pokoj by sme mohli mať my, lebo môžeme poznať Ježiša Spasiteľa!
 
Ako dosiahnuť v živote pokoj? Stretnime sa s Pánom Ježišom v tomto advente. Neodkladajme to na ďalší deň, týždeň či ďalší rok.
 
To spasenie, ako prorokoval aj Simeon, je Bohom pripravené pred tvárou všetkých ľudí… aj pre pohanov… To spasenie v Pánovi Ježišovi je pre všetkých ľudí. Tá záchrana je aj pre teba. To je to svetlo pokoja, ktoré svieti aj pre teba! 
 
Pokoj do tvojho života prinesie len Ten, o ktorom Biblia hovorí, že je Kniežaťom pokoja – Pán Ježiš Kristus. 
 
 
Zverejnené: 28. novembra 2020

Súvisiace články

Ondrej Kolárovský

komunikátor, riaditeľ thinktank EVS
Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed

Idea-list.sk

Loading RSS Feed