fbpx
Svedectvo: Môj život viery

 

Svedectvo Milana Blažeka z Kráľovej 

 

Ako už väčšina z vás vie z môjho predošlého svedectva z r.2013, môj život viery začal v novembri roku 2012. Môžem povedať, že od toho dňa som sa stal naozaj šťastným človekom pretože som začal žiť. Neprestajne za to ďakujem na modlitbách nášmu Pánu Bohu, za Jeho preveľkú milosť, ktorej sa mi dostalo.

 

V priebehu minulého roka som sa snažil vybudovať a upevniť vzťah k Pánu Bohu. A tak som začal viac študovať  Sväté Písmo a  každý deň som začínal s modlitbou a stíšením a vedený Svätým Duchom som začal odhaľovať tajomstvo viery. Ďakujem Pánovi Ježišovi, že mi ukázal cestu po ktorej mám kráčať. No nebolo to až také ľahké, ako sa mi teraz píše, to viete mnohí. Vďaka Pánovi za spoločenstvo , ktoré pravidelne navštevujem s vedením brata Jána z EvS, pretože mi dáva potrebné inštrukcie a rady, aby som sa udržal na tejto ceste poznávania nášho jediného pravého Boha, Pána Ježiša Krista.

 

Je to tak, keď poviem, že som si spočiatku myslel, že stačí uveriť a stanem sa okamžite bezhriešny, no našťastie som si uvedomil…pretože som bol spočiatku nešťastný  z toho keď som upadol do hriechu. Ale vďaka za to, že Pán je milostivý  a milosrdný  a otvoril mi zrak, aby som poznal pravdu. Naučil ma vstávať a vyznávať moje prestúpenia v duchu slov Písma:,,Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Jeho robíme luhárom a Jeho Slovo neprebýva v nás“ 1.Jána 1:10

 

Od doby v ktorej som sa zveril Pánovi Ježišovi, so svojimi problémami, som začal skúmať seba, hľadať svoje hriechy, chyby a každý deň ich nosím Pánovi po kríž. Pri neúmyselnom páde som nikdy neznevažoval Pánovu milosť a naučil som sa, že ak som aj padol, bolo to preto, aby som začal chodiť  a dával väčší pozor. Nehľadím na iných, nesúdim ich, pozerám na seba, na svoje správanie, aby som nedal nikomu dôvod pohoršovať sa a tak znevažovať meno Pánovo. Nech to stojí čokoľvek. Sebazaprenie, nosenie kríža mi robí problém, no silu na to čerpám zo Slova Božieho, od Pána Ježiša. Zakoreňovaný vierou v Pánovi prijímam každý deň potravu, silu, múdrosť a tak pod vedením Svätého Ducha, ktorý mi nikdy nedovolí vzdať to, prekonávam svoje vnútorné boje. Napísané je:,,Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná” Žalm 37:5

 

V novembri 2012 som bol vierou vštepený do Krista a uvedomil som si, že hriech je každé prestúpenie Božieho zákona, tak isto viem, že existencia diabla je taká istá, ako jestvovanie živého Boha. Učím sa a budem sa naďalej celý život. Oddeľujem sa od sveta a jeho žiadostí, držím sa pevne Pána Ježiša, aby som vedel odolať každému pokušeniu. Nehovorím, že moja cesta je hladká a bezchybná, ale vždy, keď spravím chybu a potknem sa, spomieniem si na ver z 1. Jána 1:9: ,,Ak vynávate svoje hriechy, On  je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.” 

 

V minulosti som bol ovládaný hnevom a prhkosťou, mrzkými slovami. Odkedy prinášam svoju vnútornú porušenosť Pánovi, hnev mizne a všetko s ním spojené až k hranici, kde to viem zvládnuť. Pán Ježiš nám svojim životom dal krásny príklad pokory a lásky k Bohu Otcovi a k nám ľuďom. Už si nevyprosujem viac viery, lebo vieru som dostal ako dar, ale radšej prosím, aby som mohol lepšie a hlbšie poznávať Pána Ježiša. S dôverou sa Mu stále odovzdávam a Ním sa riadim a Jeho Slovom. Mám cestu pred sebou, je tŕnistá, hrboľatá, no Pán je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy. Pokiaľ zostanem poslušný Božiemu Slovu, budem zostávať v Ňom a On vo mne. Takto sa dávam k dispozícii Pánovi i tu vo väzení,kde si musím zvlášť dávať pozor na svoju cestu, aby moje skutky  boli totožné s mojim vyznávaním viery a učením. Uvedomujem si, že môj život pred tým nebol životom a keď sa v myšlienkach vraciam späť, to čo žijem teraz je niečo celkom iné, nové, mocou Pánovou premáham to staré. Tento život viery s Pánom Ježišom by som nevymenil za nič, nik neoľutuje, keď poslúchne Pánovo volanie  a prijme Ho za svojho Spasiteľa.

Pri  študovaní jednej z lekcií biblického korešpondenčného kurzu mi jedna téma otvorila oči, odkryla mi značnú časť v mojom vnútri, ďakujem za to Pánu Bohu, že okrýva môjmu zraku všetky oblasti môjho života a tiež, že láskou vyučuje svojej ceste. Minulý týždeň som mal dosť náročný boj a cítil som sa ako na púšti. Bol som zdeptaný a napádaný v duchu otázkami v ktorých som sa nevyznal. Čítal som Písmo no ničomu som nerozumel, no vďaka Pánovi Ježišovi, že ma v tom nenechal, aj som sa unavený a prestrašený schúlil k Jeho krížu a znova Mu odovzdal seba od hlavy  k päte, celý život. Robím to síce každý deň, ale teraz to bolo niečo výnimočné. V tú chvíľu na kolenách som v duchu plakal, prosil, žobronil a opieral som sa o zasľúbenie: ,,Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať.” Žalm 50,15

 

Láska, veľká láska zatriasla moje srdce a môj duch jasal v Bohu, ďakujem a oslavujem Ho. Radujem sa vo svojom Spasiteľovi, ó Bože, aká je Tvoja dobrota, bezhraničná láska, ktorá premáha každé zlo, neveru i strach. Bože ďakujem, vrúcne Ťa milujem, Kráľ môj, Boh môj.

Zverejnené: 11. septembra 2014

Súvisiace články

Janko Hevera

väzenská misia, duchovné poradenstvo
Zdanlivo najtichší člen nášho tímu. Viac koná ako rozpráva. Neúnavne navštevuje väzňov po celom Slovensku, denne napíše niekoľko listov a strávi v rozhovoroch a telefonátoch aj niekoľko hodín.

Posledné blogy